OIFPSM446/2012
ID intern unic:  343787
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 446
din  21.06.2012
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de
înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general
electronic al facturilor fiscale
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 802
    MODIFICAT
   
OSFS18 din 18.01.18, MO33-39/02.02.18 art.139
   
OIFPS1317 din 14.08.13, MO182-185/23.08.13 art.1286
    OIFPS278 din 11.03.13, MO64-68/29.03.13 art.367
    OIFPS1070 din 08.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1230    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, întru executarea prevederilor art.1181 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform anexei.
    2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia metodologia administrării fiscale va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUIFISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                                               Nicolae PLATON

    Nr. 446. Chişinău, 21 iunie 2012.

Anexă
la Ordinul IFPS nr. 446
din 21 iunie 2012

Instrucţiune
privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în
Registrul general electronic al facturilor fiscale

I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune este elaborată întru executarea prevederilor art.1181 din Codul fiscal şi reglementează modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale (În continuare - Registru).
    2. Noţiuni generale:
    Registrul general electronic al facturilor fiscale – registru electronic constituit şi administrat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care, conform regulilor stabilite de art.1181 din Codul fiscal, se înregistrează facturile fiscale.
    Factură fiscală – formular tipizat de document primar cu regim special, prezentat cumpărătorului de către subiectul impozabil, înregistrat în modul stabilit, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA.
    Furnizor – persoană, înregistrată în calitate de subiect impozabil cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal, care efectuează livrarea impozabilă de mărfuri (servicii).
    Cumpărător (beneficiar) –  persoană fizică sau juridică căreia i se livrează valori materiale sau căreia i se prestează servicii.
    Utilizator – persoana ce are statut de utilizator al serviciilor electronice fiscale în baza acordurilor încheiate cu ÎS „Fiscservinform”.
    Operator – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr.344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial nr.89-90/402 din12.05.2009).
    3. Subiecţii care au obligaţia de a înregistra în Registru facturile fiscale eliberate sînt:
    a) începînd cu 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
    b) începînd cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;
    c)  începînd cu 9 august 2013 – toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100000 lei.
    [Pct.3 lit.c) în redacţia OIFPS1317 din 14.08.13, MO182-185/23.08.13 art.1286]
    Subiecţii impunerii cu TVA care nu întrunesc condiţiile enumerate în lit.a), b) şi c) nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registru.
    4. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, în baza căreia factura fiscală urmează a fi înregistrată în Registru, conform art.97 din Codul fiscal, o constituie valoarea impozabilă a livrării impozabile achitată sau care urmează a fi achitată (fără TVA).
    5. Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registru în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării care se determină, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală. Termenul expiră la ora 24.00 a ultimei zile a termenului. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registru se consideră momentul acceptării acesteia în Registru.
    Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registru se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registru care conţine data şi ora exactă de acceptare.
    [Pct.5 în redacţia OIFPS1317 din 14.08.13, MO182-185/23.08.13 art.1286]
    [Pct.5 modificat prin OIFPS1070 din 08.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1230]
    6. Sînt obligatorii pentru înregistrare în Registru:
    a) facturile fiscale eliberate în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art.98 al Codului fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, inclusiv cu semnul „minus”;
    b) facturile fiscale eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în cazul în care valoarea fără TVA din factura fiscală în cauză depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru;
    c) facturile fiscale eliberate în care sînt reflectate şi livrări scutite de TVA fără drept de deducere, concomitent cu livrările impozabile şi/sau refacturarea cheltuielilor compensate, dacă valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepţia valorii livrări scutite de TVA fără drept de deducere, va  depăşi mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru.
    [Pct.6 lit.c) modificată prin OSFS18 din 18.01.18, MO33-39/02.02.18 art.139]
    [Pct.6 în redacţia OIFPS1070 din 08.10.12, MO216-220/19.10.12 art.1230]
    7. Verificarea înregistrării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale de către cumpărător se efectuează prin accesarea serviciului electronic „Verificarea facturii fiscale în RGEFF”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.
    [Pct.7 în redacţia OIFPS1317 din 14.08.13, MO182-185/23.08.13 art.1286]
II. Modul de înregistrare a facturilor fiscale în
Registrul general electronic al facturilor fiscale

    8. Înregistrarea facturilor fiscale în Registru de către furnizori, precum şi verificarea  de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se efectuează prin intermediul intrării autorizate în „Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul www.servicii.fisc.md.
    9. Introducerea datelor în Registru se efectuează cu reflectarea obligatorie a următoarelor date din factura fiscală:
    a) seria şi numărul facturii fiscale;
    b) codul fiscal al cumpărătorului (beneficiarului);
    c) data eliberării facturii fiscale;
    d) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii fiscale;
    e) valoarea totală fără TVA pe factura fiscală;
    f) suma totală a TVA pe factura fiscală.
    10. Semnarea datelor facturilor fiscale pentru înregistrare în Registru se realizează prin utilizarea semnăturii digitale emise în condiţiile legislaţiei în vigoare sau prin utilizarea semnăturii electronice de autentificare emise de Operator şi utilizate de contribuabil în cadrul serviciului „Declaraţie electronică”. Semnăturile electronice de autentificare emise de Operator pot fi utilizate numai în relaţia cu organul fiscal.
    11. Se permite (admite) înregistrarea în Registru doar a valorii totale a indicatorilor din factura fiscală, fără divizarea pe tipuri de componente ale livrării reflectate în aceasta.
    12. Facturile fiscale anulate pe suport de hîrtie, urmează a fi anulate de către furnizor şi în Registru. Anularea înregistrării urmează a se efectua în aceeaşi zi în care are loc anularea facturii fiscale.
    Anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se admite doar cu condiţia anulării exemplarelor 1 şi 2 ale facturii fiscale.
    13. Corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia.
    Data înregistrării în Registru a facturii fiscale după reînregistrarea acesteia se consideră data înregistrări iniţiale.
    14. La anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se indică motivul anulării (anularea facturii fiscale pe suport de hîrtie, corectarea înregistrării anterioare a facturii fiscale în Registru, alt motiv).
Operatorul va asigura păstrarea în sistem a înscrierilor referitoare la facturile fiscale înregistrarea cărora a fost ulterior anulată, cu indicarea motivului anulării.
III. Dispoziţii finale
    15. Accesul la Registru, înregistrarea facturilor fiscale în acesta de către furnizori, precum şi verificarea  de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se asigură gratuit.
    16. Agenţii economici care utilizează programele de evidenţă contabilă, precum: “1C”, “Wizcount”, “Acounting”, “Saga - C” şi “Nibocont”, vor putea importa în Registru datele pregătite în prealabil în programele de evidenţă contabilă sus-menţionate.
   17. Dacă la efectuarea livrărilor prevăzute la art.104 lit.a) din Codul fiscal, furnizorul prezintă (eliberează) factura fiscală, aceasta, în temeiul art.1181 din Codul fiscal, urmează a fi înregistrată în Registru în termenul stabilit.
    18. La înregistrarea în Registru a facturii fiscale eliberate conform prevederilor art.1171 alin.(4) din Codul fiscal, în rubrica „Codul fiscal şi denumirea cumpărătorului”, urmează să fie indicat codul – 117-1-4.
    [Pct.18 introdus prin OIFPS278 din 11.03.13, MO64-68/29.03.13 art.367]