HGO498/2012
ID intern unic:  344034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 498
din  06.07.2012
cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative
care vor fi monitorizate de organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2012
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 545
    În scopul executării art. 3 pct. 14) şi a art. 16 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2012 (se anexează).
    2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice responsabile vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 1 ianuarie 2013, raportul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei.
    3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor propune amendamente, după caz, la cadrul normativ monitorizat în 2011, conform rezultatelor finale ale monitorizării, stabilite în Raportul privind rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislaţiei pentru anul 2011, prezentîndu-le Guvernului pînă la sfîrşitul trimestrului IV al anului 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim

    Nr. 498. Chişinău, 6 iulie 2012.


    lista