HCMA110/1990
ID intern unic:  344066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL MINIȘTRILOR AL RSS MOLDOVENEȘTI
HOTĂRÎRE Nr. 110
din  12.04.1990
Cu privire la aprobarea Modului de determinare a nivelului de
cunoaștere a limbilor, necesare pentru exercitarea
obligațiunilor de muncă și de funcție

Publicat : 30.05.1990 în Veştile Nr. 5     art Nr : 97
    Abrogată prin HG324 din 19.05.1995, MO33/15.06.1995

    Consiliul de Miniștri al R.S.S. Moldovenești hotărăște:
    A aproba Modul de determinare a nivelului de cunoaștere a limbilor, necesar pentru exercitarea obligațiunilor de muncă și de funcție, prezentat de Academia de Științe a RSS Moldovenești, Ministerul învățămîntului public al R.S.S. Moldovenești și Comitetul de Stat pentru muncă și probleme sociale al R.S.S. Moldovenești (se anexează).

    Președinte al Consiliului de Miniștri al
    R.S.S. Moldovenești                                                                      P. PASCARI

    Șef al Direcției Administrative a Consiliului de Miniștri
    al R.S.S. Moldovenești                                                                 A. DEMCENCO

    or. Chișinău, 12 aprilie 1990, Nr. 110.

MODUL
de determinare a nivelului de cunoaștere a limbilor, necesar
pentru exercitarea obligațiunilor de muncă și de funcție
    l. La determinarea nivelului de cunoaștere a limbilor moldovenească, găgăuză (în localitățile cu populație de naționalitate găgăuză) și rusă, necesar pentru exercitarea obligațiunilor de muncă și de funcție, drept bază servește categoria lucrătorului și sfera lui de activitate.
    2. În corespundere cu cerințele înaintate în fața lucrătorilor în domeniul cunoașterii structurii gramaticale și a bagajului de cuvinte de bază a limbilor respective, se aprobă patru categorii ale persoanelor cu funcții de răspundere:
    1) categoria întîi: lucrătorii din organele puterii de stat și administrației de stat, conducătorii întreprinderilor (asociațiilor), organizațiilor și instituțiilor, organizațiilor obștești, trebuie să cunoască limba la nivelul vorbirii curente;
    2) categoria a doua: conducătorii subdiviziunilor structurale ale întreprinderilor (asociațiilor), organizațiilor, instituțiilor și specialiștii din cadrul lor, precum și lucrătorii, care comunică în interes de serviciu cu cetățenii (personalul medical, lucrătorii din organele ocrotirii ordinii de drept, organele ocrotirii ordinii publice, controlului de stat, telecomunicațiilor, comerțului, din sfera socială, comunală și din alte ramuri ale sferei deservirii populației), trebuie să cunoască limba pentru a comunica cu cetățenii, a analiza și a întocmi documentația profesională;
    3) categoria a treia: funcționarii și lucrătorii din sferele de activitate, menționate în subpunctul 2, trebuie să înțeleagă și să dee explicații în limbile respective în limitele exercitării obligațiunilor lor de funcție;
    4) categoria a patra: funcționarii și lucrătorii din celelalte sfere de activitate trebuie să înțeleagă vorbirea orală.
    Notă. Funcționarii și lucrătorii, atribuiți la categoria a patra și care nu comunică cu cetățenii în interes de serviciu, nu sînt obligați să cunoască și să dee explicații respectiv în limbile moldovenească, rusă sau găgăuză, însă acest lucru nu trebuie să împiedice funcționarea liberă a limbii de stat sau a limbii localității respective la înfăptuirea acțiunilor publice. în cuvîntările lor ei pot utiliza limba acceptabilă (conform legislației în vigoare cu privire la limbă).
    3. Listele specialităților și funcțiilor, ținînd cont de postul care îl ocupă fiecare persoană în parte, în corespundere cu categoriile enumerate mai sus, și listele terminilor și denumirilor principale pentru ramurile respective se întocmesc de ministere, comitetele de stat, departamente, întreprinderi, instituții și organizații, comitetele executive ale Sovietelor raionale și orășenești de deputați ai poporului, de organizațiile obștești pînă la 1 iunie 1990 și se expediază la Academia de Științe a R.S.S. Moldovenești (Centrul republican de terminologie).
    4. Volumul de cunoaștere a limbilor (minimul gramatical și minimul vocabularului de bază) pentru categoriile respective de lucratori este determinat de Ministerul învățămîntului public al R.S.S. Moldovenești și de Academia de Științe a R.S.S. Moldovenești pînă la 1 iulie 1990 pe baza programelor didactice a școlii medii de cultură generală.
    5. Regulamentul cu privire la organizarea atestării lucrătorilor privind nivelul cunoașterii limbilor se elaborează de către Ministerul învățămîntu public al R.S.S. Moldovenești, Comitetul de Stat pentru muncă și probleme sociale al R.S.S. Moldovenești și de Academia de Științe a R.S.S. Moldovenești pînă la 1 octombrie 1990.
    Notă. Nu sînt supuși atestării bărbații și femeile, care la momentul adoptării Legii cu privire la limbi (septembrie 1989) au atins respectiv vîrsta de 55 și 50 ani.
    6. Atestarea  se va înfăptui pe etape, începînd din anul 1994.
    7. Conducătorii ministerelor, comitetelor de stat și departamentelor, comitetelor executive ale Sovietelor locale de deputați ai poporului, organizațiilor obștești, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor sînt responsabili de pregătirea lucrătorului în vederea cunoașterii de către el a limbii, necesare pentru exersarea obligațiunilor de funcție.
    Notă. La cursurile de studiere a limbii trebuie să fie antrenați și lucrătorii care nu cunosc limba respectivă literară, dar cea vorbită (forma orală și scrisa).
    Lucrările, prevăzute de prezentul Mod, sînt finanțate de stat în corespundere calculele și argumentele prezentate, în limitele mijloacelor, planificate pentru înfăptuirea măsurilor prevăzute de Programul complex de stat cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești.