OMS524/2012
ID intern unic:  344130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 524
din  01.06.2012
cu privire la elaborarea şi utilizarea continuă a materialelor educaţionale
şi informaţionale destinate promovării sănătăţii
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 880
    În scopul asigurării accesului şi continuităţii informării populaţiei privind măsurile de profilaxie a maladiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Hotarîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 12.06.07 cu privire la Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 şi în temeiul Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind elaborarea şi utilizarea continuă a materialelor educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii, conform anexei.
    2. Se desemnează Centrul Naţional de Sănătate Publică, instituţie responsabilă de depozitarea materialelor educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii şi gestionarea bazei de date privind materialele respective.
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale, raionale de comun cu medicii şefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale corespunzător profilului şi competenţei:
    1) vor asigura, sub responsabilitate personală, utilizarea în calitate de materiale educaţionale şi informaţionale de promovare a sănătăţii, în exclusivitate materiale educaţionale şi informaţionale expertizate şi aprobate în ordinea stabilită de Regulamentul aprobat,
    2) vor asigura instalarea în incinta instituţiilor subordonate tehnică video şi audio (parametrii tehnici vor fi selectaţi în funcţie de volumul încăperii) şi vor organiza derularea mesajelor video şi sonore de promovare a sănătăţii şi profilaxia maladiilor,
    3) vor organiza distribuţia materialelor educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii pe suport de hîrtie, la loc vizibil în toate subdiviziunile instituţiei, cu implicarea maximal posibilă a grupelor ţintă, cărora le sînt destinate,
    4) vor analiza şi identifica problemele prioritare în sănătatea publică la nivel teritorial şi vor prezenta propuneri privind domeniile de intervenţie pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi elaborarea materialelor educaţionale şi informaţionale, conform cerinţelor stabilite,
    5) vor monitoriza de comun acord cu reprezentanţii structurilor neguvernamentale, societăţii civile şi autorităţilor publice locale procesul de informare şi comunicare în scopul promovării sănătăţii la nivel teritorial,
    6) vor prezenta anual, catre 20 ianuarie, Centrului Naţional de Sănătate Publică (str. Gh. Asachi 67”a”, 2028, Chişinău, sau e-mail: educ@cnsp.md) informaţia privind utilizarea materialelor educaţionale şi informaţionale de promovare a sănătăţii şi funcţionarea sistemelor de vizualizare (televizoare plate) şi sonorizare.
    4. Centrul Naţional de Sănătate Publică (dl Ion Bahnarel):
    1) va crea şi gestiona baza de date privind materialele educaţionale şi informaţionale în domeniul promovării sănătăţii, elaborate în cadrul proiectelor finanţate din surse externe şi ale fondului de profilaxie ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
    2) va acorda suport şi asistenţă de consultanţă în procesul de elaborare a materialelor educaţionale şi informaţionale, definitivarea mesajelor, buletinelor informative privind promovarea sănătăţii şi profilaxia maladiilor,
    3) va coordona activităţile de elaborare, avizare şi utilizare ulterioară a materialelor informaţionale la subiecte de promovare a sănătăţii şi de reducere a riscurilor pentru sănătate,
    4) în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină va monitoriza şi evalua implementarea proiectelor de promovare a sănătăţii, finanţate din sursele fondului de profilaxie ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
    5) va asigura condiţii de depozitare şi repartizare a materialelor educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii,
    6) va informa instituţiile medico-sanitare despre materialele educaţionale şi informaţionale în domeniul promovării sănătăţii şi profilaxia bolilor disponibile (pliante, broşuri, video, audio clipuri etc.),
    7) va generaliza informaţiile privind instalarea şi utilitzarea sistemelor de difuzare a mesajelor video şi audio în incinta instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale şi raionale, cu prezentarea anuală către 1 februarie a informaţiei integrate Ministerului Sănătăţii,
    8) va asigura publicarea ordinului şi Regulamentului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Direcţia prevenţie, urgenţe în sănătate publică şi promovarea sănătăţii (dna Elena Boleac), Direcţia relaţii externe şi integrare europeană (dna Eugenia Berzan), Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (dna Galina Buta) de comun cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, reprezentanţii organismelor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi directorii proiectelor de asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii:
    1) vor coordona activităţile intersectoriale privind elaborarea materialelor informaţionale şi educaţionale în contextul implementării proiectelor de promovare a sănătăţii în conformitate cu documentele de politici în vigoare la compartimentul dat,
    2) vor coordona, în scopul excluderii dublării şi utilizării neargumentate a mijloacelor financiare, domeniile de intervenţie în procesul implementării proiectelor de promovare a sănătăţii finanţate din surse externe şi ale fondului de profilaxie ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
    3) vor acorda suport în implementarea prevederilor Regulamentului aprobat şi a prezentului ordin.
    Controlul executării prezentului ordin se atribuie viceminiştrilor.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                                 Andrei USATÎI

    Nr. 524. Chişinău, 1 iunie 2012.

Anexă
la Ordinul MS al RM
nr. 524 din 1 iunie 2012

REGULAMENT
privind elaborarea şi utilizarea continuă a
materialelor educaţionale şi informaţionale
destinate promovării sănătăţii
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind elaborarea şi utilizarea continuă a materialelor educaţionale şi informaţionale, destinate promovării sănătăţii (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 12.06.07 cu privire la Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015.
    2. Regulamentul are drept scop definirea şi stabilirea caracteristicilor, cerinţelor unice, principiilor şi etapelor de elaborare a materialelor educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii, inclusiv obţinute în cadrul implementării proiectelor, precum şi asigurării continuităţii informării populaţiei privind modul sănătos de viaţă şi măsurile de prevenire a bolilor.
    În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    promovarea sănătăţii – proces de formare a cunoştinţelor şi deprinderilor sănătoase, care oferă individului şi colectivităţilor posibilitatea de a-şi spori controlul asupra stării lor de sănătate şi factorilor determinanţi ai acesteia din punct de vedere fizic, psihic şi social şi de a contribui la reducerea inechităţilor în domeniul sănătăţii;
    materiale educaţionale şi informaţionale destinate promovării sănătăţii – produse elaborate pentru abordarea unor probleme de sănătate - pagini web, ghiduri practice, pliante, postere, leaflete, spoturi video, audio, filme de scurt metraj, reportaje imprimate etc.;
    mostră –o cantitate limitată de produs furnizată gratuit beneficiarului pentru familiarizare, examinare şi acceptare definitivă;
    risc pentru sănătate – probabilitatea expunerii la un pericol cauzat de factori naturali, tehnogeni, biologici şi sociali şi consecinţele acesteia, exprimate prin efect nociv asupra sănătăţii şi gravitatea acestui efect;
    fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină - fondul format din sursele asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se administrează în scopul realizării măsurilor de promovare a sănătăţii, reducere a riscurilor de sănătate, inclusiv prin imunizări, efectuării examinărilor profilactice pentru depistarea precoce a îmbolnăvirilor, susţinerea manifestaţiilor şi activităţilor sociale cu menirea de a promova sănătatea etc.;
    proiecte destinate promovării sănătăţii – proiecte, care prevăd activităţi de promovare a sănătăţii şi profilaxie a bolilor cu elaborarea materialelor educaţionale şi informaţionale.
II. Caracteristicile, cerinţele unice şi principiile de
elaborare a materialelor educaţionale şi informaţionale
destinate promovării sănătăţii
    3. Materialele educaţionale şi informaţionale se adresează populaţiei şi sînt orientate spre promovarea sănătăţii, prevenirea imbolnăvirilor şi prelungirea vieţii de bună calitate.
    4. Materialele educaţionale şi informaţionale au un caracter neutru, nefiind supuse influenţelor politice sau de altă natură şi sînt utilizate pentru atingerea unor scopuri şi obiective ale promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate:
    a) creşterea conştientizării existenţei unor probleme sau a soluţionării acestora;
    b) creşterea cunoştinţelor cu schimbarea şi/sau întărirea atitudinilor corecte faţă de problemă;
    c) menţinerea interesului şi a motivaţiei;
    d) exemplificarea unor abilităţi utile pentru sănătate.
    5. Materialele educaţionale şi informaţionale elaborate sînt dezvoltate în baza prevederilor Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 şi a Strategiei de comunicare a Ministerului Sănătăţii.
    6. Materialele educaţionale şi informaţionale elaborate se axează pe domeniile principale de interes în promovarea sănătăţii ce vizează:
    a) starea de sănătate şi dezvoltatrea unui mediu sanogen (oraşe sănătoase, şcoli sănătoase, colective de muncă sănătoase etc.), recunoscut o prioritate în politica de dezvoltare socio-economică a ţării;
    b) crearea şi dezvoltarea reţelelor şi a suportului social;
    c) promovarea comportamentelor favorabile sănătăţii;
    d) dezvoltarea cunoştinţelor privind sănătatea de la cele mai mici vîrste.
    7. Materialele educaţionale şi informaţionale sînt elaborate din sursele bugetului de stat, bugetului fondului măsurilor de profilaxie al CNAM, din bugetele proiectelor de asistenţă externă, din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse, potrivit legii.
    8. În procesul de elaborare, pe lîngă caietul de sarcini şi termenii de referinţă, prezentate de beneficiar după coordonarea cu Ministerul Sănătăţii, în mod obligatoriu se examinează mostrele materialelor existente elaborate anterior şi depozitate în Depozitarul legal.
    9. Materialele educaţionale şi informaţionale sînt supuse expertizei şi monitorizării în aplicarea sa, de către Centrul Naţional de Sănătate Publică.
III. Etapele de elaborare a materialelor educaţionale
şi informaţionale destinate promovării sănătăţii
    10. Elaborarea produselor destinate promovării sănătăţii şi reducerii riscului pentru sănătate se realizează în 3 etape:
    a)  Planificarea – stabilirea scopului şi conţinutului materialelor de informare şi educare, definirea grupului ţintă, identificarea partenerilor de implementare. Această etapă este realizată de beneficiarul proiectelor în comun cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, responsabil de coordonarea implementării Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă.
    b) Perfectarea şi pretestarea mesajelor şi materialelor – revederea materialelor existente, definitivarea mesajelor, pretestarea mesajelor şi a materialelor în focus grupuri. Etapa dată este realizată de beneficiarul proiectelor. Variantele finale ale materialelor de informare şi educare se avizează de către Centrul Naţional de Sănătate Publică.
    c) Monitorizarea şi evaluarea impactului - Procesul de elaborare a materialelor de informare şi educare se finalizează cu evaluarea tuturor aspectelor şi activităţilor implicate în dezvoltarea, distribuirea şi utilizarea materialelor de informare şi educare şi se desfăşoară la diferite etape de implementare a proiectelor cu stabilirea indicatorilor de proces şi de impact. Această etapă este realizată de beneficiarul proiectelor.
    Secţiunea 1. Planificarea şi elaborarea materialelor educaţionale destinate promovării sănătăţii
    11. Planificarea reprezintă procesul de elaborare a activităţilor şi ordinea de implementare a lor şi include:
    a. Evaluarea problemei de sănătate şi identificarea posibilelor soluţii
    Acest proces include o colectare de date pentru a descrie problema, respectiv: cine este afectat şi ce se întîmplă versus ceea ce ar trebui să se întîmple. Procesul include revizuirea datelor disponibile, identificarea activităţilor curente şi a nevoilor, obţinerea datelor noi care sînt considerate necesare.
    b. Definirea şi înţelegerea publicului ţintă
    Identificarea populaţiei ţintă se efectuează pe baza analizei şi informaţiilor epidemiologice asupra problemei: cine este cel mai afectat, cine este supus riscului, dar şi pe baza altor factori care contribuie la problemă.
    c. Explorarea contextului, canalelor şi activităţilor celor mai potrivite pentru a atinge audienţa ţintă.
    Pentru identificarea contextului cel mai potrivit pentru transmiterea mesajelor către audienţa ţintă se iau în calcul locurile, în care mesajele pot ajunge la audienţă şi momentul recepţionării informaţiei. Se ţine cont de timpul optimal de derulare, locurile în care audienţa poate să pună în practică mesajele primite, locurile sau situaţiile în care audienţa consideră mesajul ca fiind cel mai credibil.
    d. Identificare potenţialilor parteneri şi dezvoltarea planurilor de parteneriat.
    Cooperarea cu alte structuri este o cale cost-eficientă de a creşte credibilitatea, care în final, sporesc accesul la audienţa ţintă, manifestîndu-se prin sporirea credibilităţii mesajelor cînd audienţa ţintă consideră un potenţial partener ca pe o sursă credibilă şi creşterea numărului de mesaje care se pot împărtăşi cu audienţa ţintă.
    Secţiunea 2. Perfectarea şi pretestarea conceptelor, mesajelor şi materialelor informaţionale şi educaţionale
    12. Perfectarea şi pretestarea materialelor informaţionale vor determina în final mesajele relevante, activităţile planificate şi materialele concepute, mesajele şi materialele de pretestare cu membrii audienţei ţintă.
    13. Etapa se va realiza parcurgînd mai mulţi paşi:
    a) Revederea materialelor existente înainte de a perfecta mesaje şi materiale noi, este necesar de a cunoaşte cele făcute deja în domeniu.
    b) Conturarea mesajelor şi materialelor pentru ca materialele să fie acceptate, folosite şi înţelese de audienţă trebuie asigurată: acurateţea mesajului - mesajul să fie simplu de înţeles; consistenţa mesajului se va lua în calcul posibilitatea ca prezentul mesaj să contravină unor mesaje anterioare; claritatea mesajului - mesajele ideale sînt cele simple, conţin un număr limitat de termeni tehnici sau ştiinţifici, relevanţa faţă de audienţa ţintă: stilul de prezentare trebuie să fie cît mai apropiat de normele şi aşteptările audienţei, diferenţele regionale ale audienţei trebuie considerate, precum şi experienţa anterioară a audienţei la teme similare, credibilitatea - prin folosirea unor surse credibile de informaţii şi prin folosirea cu atenţie şi selectiv a personalităţilor sau vedetelor, care aduc plus de imagine şi atenţie, dar pun probleme de coordonare cu un program încărcat sau pot deturna atenţia, atractivitatea - prin producerea de materiale atractive pentru diverse segmente ale audienţei, prin producerea de materiale de calitate.
    c) Pretestarea mesajelor şi materialelor
    Testarea cu membrii audienţei ţintă urmăreşte scopul de a evalua comprehensibilitatea, identificarea punctelor tari şi slabe, determină relevanţa la nivel individual şi elementele care induc confuzie, sensibilităţi sau controverse.
    Secţiunea 3. Evaluarea eficienţei şi ajustarea materialelor educaţionale destinate promovării sănătăţii şi reducerii riscului pentru sănătate
    14. La această etapă se utilizează planul de evaluare a impactului pentru a identifica schimbările pe care le-a produs sau nu materialele informaţionale în cunoştinţe, atitudini şi comportament.
    15. Evaluarea urmăreşte scopul obţinerii datelor cantitative şi/sau calitative prin cercetări specifice:
    a) cercetarea cantitativă este folosită pentru colectarea informaţiilor obiective prin chestionarea unui număr relativ mare de persoane folosind un chestionar unic şi este utilă pentru a măsura prevalenţa unor cunoştinţe, atitudini sau comportamente în rîndul audienţei ţintă.
    b) cercetarea calitativă este folosită pentru a înregistra reacţiile şi impresiile unui număr limitat de membri ai audienţei ţintă, de obicei prin implicarea lor în discuţii directe, dar rezultatele sînt subiective şi nu pot fi cuantificate numeric şi extrapolate la întreaga audienţă ţintă, însă este utilă pentru a înţelege de ce indivizii reacţionează într-un anumit fel şi pentru a înţelege alte probleme conexe ale lor.
IV. Distribuţia şi utilizarea continuă a materialelor educaţionale
şi informaţionale
în promovarea sănătăţii
    16. Materialele educaţionale şi informaţionale elaborate se editează şi tirajează de către autorii acestora şi/sau gestionarii proiectelor întru-un număr suficient de exemplare pentru a acoperi publicul ţintă, luînd în calcul numărul instituţiilor medico-sanitare şi centrelor de sănătate publică. Materialele se transmit în bază de proces-verbal instituţiilor medico-sanitare, centrelor de sănătate publică, stipulate prin clauzele contractuale, corespunzător cerinţelor normative în vigoare.
    17. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare sînt responsabili pentru distribuţia şi utilizarea eficientă a materialelor informaţionale şi educaţionale, inclusiv instalarea şi utilizarea dispozitivelor de transmisiuni în spaţiile de aşteptare a populaţiei din cadrul instituţiei.
    18. Distribuirea şi promovarea materialelor educaţionale şi informaţionale se realizează astfel, încît să ajungă şi să fie utilizate de către acele persoane pentru care au fost dezvoltate (audienţa ţintă).
    19. La finele oricărui proiect în promovarea sănătăţii, mostrele şi 5 (cinci) exemplare ale materialelor educaţionale şi informaţionale, se transmit pe suport de hîrtie şi/sau suport magnetic/electronic Centrului Naţional de Sănătate Publică, autorizat să exercite funcţia de depozitare şi gestionare a bazei de date la acest capitol.
    20. Întru eficientizarea utilizării mijloacelor financiare în promovarea sănătăţii, mostrele şi exemplarele de materiale educaţionale şi informaţionale existente conform bazei de date, în mod obligatoriu, sînt examinate la etapa de planificare a noilor materiale educaţionale şi informaţionale cu obţinerea avizului şi recomandările instituţiei abilitate.
    21. Nu vor fi acceptate mostrele şi exemplarele care şi-au depăşit actualitatea şi/sau contravin politicilor naţionale în menţinerea şi promovarea sănătăţii.
    22. Nu se va admite utilizarea materialelor informaţionale publicitare, care promovează interesele unui agent economic, unei companii farmaceutice şi/sau contravine legislaţiei în vigoare.
V. Dispoziţii finale
    23. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării de către Ministerul Sănătăţii şi publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    24. Orice altă completare şi/sau modificare a prezentului Regulament se va face prin ordin al Ministerului Sănătăţii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.