HANRE478/2012
ID intern unic:  344131
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 478
din  05.07.2012

cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic

referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care

urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe

Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 881
    Întru stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic şi a informaţiilor cu caracter operativ, referitoare la funcţionarea sistemului electroenergetic, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe, în temeiul art. 8 alin. (1), lit. i) şi art. 35 alin. (1), lit. l)  din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009, cu privire la energia electrică, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 33),  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă listele indicatorilor tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de transport şi de sistem, a operatorilor reţelelor de distribuţie, a producătorilor de energie electrică şi a furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate, indicatori ce urmează a fi plasaţi pe paginile electronice ale titularilor de licenţe (Listele indicatorilor tehnico-economici se anexează).

    2. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie, producătorii de energie electrică şi furnizorii de energie electrică la tarife reglementate vor plasa trimestrial, în termen de cel mult o lună după finalizarea trimestrului şi, respectiv, anual pe paginile lor electronice indicatorii tehnico-economici menţionaţi.

    3. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, de asemenea, va plasa zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic.
    4. Departamentul reglementări, investiţii şi calitate, Departamentul juridic şi Departamentul tarife, analize şi control vor monitoriza îndeplinirea de către titularii de licenţe a prevederilor prezentei Hotărâri.


    DIRECTORUL GENERAL AL ANRE                         Victor PARLICOV


    Directori                                                                            Marin Profir

                                                                                               Leonid Belinschi

                                                                                               Mariana Botezatu

                                                                                               Nicolae Raileanu


    Nr. 478. Chişinău, 5 iulie 2012.


    lista