HGO497/2012
ID intern unic:  344177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 497
din  06.07.2012
privind acordarea unor scutiri la plata serviciilor de stare civilă
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 573     Data intrarii in vigoare : 01.10.2012
    În vederea soluţionării problemelor de documentare cu acte de identitate a populaţiei de etnie romă din Republica Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se scutesc de plata serviciilor de stare civilă prestate de Serviciul Stare Civilă şi de oficiile stare civilă, conform Nomenclatorului şi tarifelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.739), pe o perioadă de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, persoanele de etnie romă din Republica Moldova, pentru obţinerea documentelor de stare civilă necesare eliberării actelor de identitate.
    2. Prestarea serviciilor de stare civilă se solicită de persoanele de etnie romă din Republica Moldova cu respectarea cerinţelor stabilite de Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă şi Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate în sistemul naţional de paşapoarte, inclusiv prin prezentarea actelor de identitate (buletinul de identitate sau formularul nr. 9).
    3. Apartenenţa la etnia romă a solicitanţilor serviciilor de stare civilă, în conformitate cu punctul 1, se exprimă în baza declaraţiei pe propria răspundere a părinţilor sau a solicitantului care a împlinit vîrsta de 16 ani, potrivit art. 29 alin. (4) din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă.
    4. Ministerul Justiţiei va întreprinde acţiuni concrete referitor la informarea în termene utile a cetăţenilor de etnie romă privind scutirea de plata serviciilor pentru eliberarea actelor de stare civilă.
    5. Prezenta hotărîre se pune în aplicare cu începere de la 1 octombrie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul justiţiei                                                      Oleg Efrim

    Nr. 497. Chişinău, 6 iulie 2012.