HGO534/2012
ID intern unic:  344189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 534
din  20.07.2012
cu privire la aprobarea Normativelor de plată pentru prestarea
serviciilor de cercetări ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de
drept public din sfera ştiinţei şi inovării participanţi la proiectele
de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 585
    În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 279 din 27 decembrie 2011 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea Republicii Moldova la Cel de-al Şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.21-24, art.60) şi în temeiul Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Normativele de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării participanţi la proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale, în funcţie de categoria de activitate în aceste proiecte, conform anexei.
    2. Durata maximă a timpului de muncă pentru participare în toate proiectele de cercetare-dezvoltare nu poate depăşi 260 de ore pe lună, inclusiv pentru participare la proiectele europene şi internaţionale – 168 de ore pe lună.
    3. Dacă proiectele europene şi internaţionale prevăd alte normative de plată pentru prestarea serviciilor de cercetare decît cele din  anexă, se aplică normativele europene şi internaţionale.
    4. Impozitarea venitului obţinut pentru prestarea serviciilor de cercetări ştiinţifice, precum şi calcularea şi defalcarea contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale şi asigurări medicale din acest venit se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind prestarea serviciilor.
    5. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite integral din contul şi în limitele bugetelor respective ale proiectelor de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                      Valentina Buliga

    Nr. 534. Chişinău, 20 iulie 2012.


Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr. 534
din 20 iulie 2012


Normativele de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări

ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de drept public din

sfera ştiinţei şi inovării participanţi în proiectele de cercetare-

dezvoltare europene şi internaţionale


Nr.
d/o

Categoria de activitate în cadrul proiectului

Nivelul studiilor Limita maximă în lei/om/oră
 
1.

Conducător/coordonator al proiectului

superioare
320
 
2.

Coordonator ştiinţific al proiectului

superioare
220
 
3.

Responsabil pentru dezvoltarea/ implementarea/realizarea pachetelor

de lucru în cadrul proiectului

 
superioare
210
4.

Membri ai echipei proiectului/executori

superioare
190
 
5.

Contabili/economişti, tehnicieni, doctoranzi, asistenţi tehnici, laboranţi etc.

superioare şi/sau medii de specialitate

100