HGC538/2012
ID intern unic:  344193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 538
din  20.07.2012
cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 589
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Reglementarea tehnică „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 27 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 49-50, art. 311), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) după titlu se introduce un preambul cu următorul cuprins:
    „Prevederile prezentei Reglementări tehnice creează cadrul necesar aplicării Directivei 2001/113/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile şi marmeladele de fructe, precum şi piureul de castane îndulcit destinate alimentaţiei umane.”;
    2) în tot textul Reglementării tehnice, cuvintele „cu conţinut redus de zahăr” se substituie cu cuvintele „cu valoare energetică redusă”;
    punctul 3:
    noţiunea „fructe” va avea următorul cuprins:
    fructe – fructe proaspete, sănătoase, fără deteriorări, conţinînd toate elementele constitutive esenţiale şi suficient de coapte pentru a putea fi utilizate, după aplicarea procedeelor de spălare, îndepărtare a petelor, a vîrfului şi a cozii. Pomuşoarele, roşiile, părţile comestibile ale tulpinilor de rubarbă, morcovii, cartofii dulci, castraveţii, dovleceii, pepenii galbeni, dovlecii, pepenii verzi, nucile, petalele de trandafir se consideră ca fiind fructe;”;
    3) punctul 16 se completează cu o nouă literă, e), cu următorul cuprins:
    „e) uscate”;
    4) la punctul 25, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min. 60%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 60%)”;
    5) la punctul 26, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min.57%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 40%”;
    6) la punctul 27, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) după conţinutul de zahăr:
    cu fracţia masică de substanţe uscate solubile min. 60%;
    cu valoare energetică redusă (cu fracţia masică de substanţe uscate solubile de la 30% pînă la 60%)”;
    7) la punctele 35 şi 36 cuvintele „de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii” se substituie cu cuvintele „de către autoritatea de reglementare”;
    8) la punctul 40:
    după cuvîntul „dulceţurile”, se introduce cuvîntul „confiturile”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) eticheta menţionează:
    „preparat din X grame de fructe la 100 grame de produs finit”;
    în cazul utilizării extractelor apoase calculul se face după scăderea masei apei utilizate la prepararea extractelor;
    „conţinutul total de zahăr X grame la 100 grame de produs finit”(cifra indicată reprezentînd valoarea determinată cu ajutorul refractometrului la 20°C)”;
    în cazul în care conţinutul rezidual de dioxid de sulf este mai mare de 10 mg/kg, se indică prezenţa acestuia pe etichetă în lista ingredientelor”;
    la litera b), după cuvîntul „gemurile” se introduc cuvintele „confiturile, jeleurile”;
    9) la punctul 41, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) denumirea fructului sau fructelor utilizate, în ordinea descrescătoare a masei materiei prime utilizate pentru produsele fabricate din două sau mai multe tipuri de fructe. Menţiunea privind fructele utilizate pentru produsele fabricate din două sau mai multe tipuri de fructe poate fi înlocuită cu „amestec de fructe;”;
    10) se completează cu un nou punct, 411, cu următorul cuprins:
    „411. Elementele care prevăd conţinutul de fructe şi conţinutul total de zaharuri conform literei a) punctul 40 apar în acelaşi cîmp vizual cu denumirea produsului şi în caractere clar vizibile.”;
    11) capitolul V va avea următorul cuprins:
    „V. Evaluarea conformităţii produselor
    48. Produsele, inclusiv cele de import, sînt plasate pe piaţa internă doar dacă sînt conforme cerinţelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică.
    49. Conformitatea produselor se asigură de producător, distribuitor sau importator şi se atestă prin certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat  sau în baza declaraţiei de conformitate, emisă de producător, care dispune de un sistem de management al calităţii şi/sau un sistem de management al securităţii alimentare, certificat de un organism de certificare acreditat în Republica Moldova sau recunoscut în baza acordurilor de recunoaştere reciprocă, precum şi dispune de un laborator acreditat sau deţine un contract cu un laborator acreditat.
    50. Certificarea produselor include:
    a) prezentarea cererii pentru certificare (în continuare – cerere);
    b) analiza cererii şi a documentelor prezentate;
    c) luarea deciziei asupra cererii;
    d) identificarea produselor;
    e) prelevarea mostrelor;
    f) efectuarea încercărilor mostrelor;
    g) evaluarea procesului de producţie (dacă este prevăzută de schema de certificare);
    h) examinarea rezultatelor evaluării;
    i) luarea deciziei privind eliberarea sau refuzul eliberării certificatului de conformitate;
    j) eliberarea certificatului de conformitate sau refuzul eliberării;
    k) evaluarea periodică a produselor certificate (dacă este prevăzută de schema de certificare).
    51. La evaluarea conformităţii produselor menţionate în prezenta Reglementare tehnică se aplică schemele de certificare a produselor conform pct.52. Evaluarea procesului de producţie se efectuează în conformitate cu procedurile elaborate de organismele de certificare a produselor.
    Schemele de certificare se aplică luînd în considerare specificul procesului de fabricare a produselor, furnizării şi utilizării produselor concrete, eventualelor riscuri şi nivelul necesar de argumentare.
    52. Scheme de certificare aplicabile produselor din prezenta Reglementare tehnică:
    pentru produsele  fabricate în serie (cu efectuarea încercărilor,  evaluarea procesului de producţie şi evaluarea periodică a procesului de producţie, cu încercări ale mostrelor prelevate de la vînzător şi producător);
    pentru un lot de produse (cu efectuarea încercărilor produselor din lot) evaluarea periodică nu se efectuează.
    53. Dacă întreprinderea (solicitantul) are laborator de încercări acreditat, atunci încercările de laborator se efectuează în acest laborator. Dacă laboratorul de încercări nu are capacitatea sau nu deţine acreditarea unor  parametri obligatorii, atunci aceste încercări se efectuează în alt laborator de încercări acreditat.
    54. În cazul în care solicitantul nu dispune de laborator de încercări, atunci toate încercările obligatorii se efectuează în laboratorul de încercări acreditat independent şi întreprinderea trebuie să deţină contract cu un laborator de încercări acreditat pentru efectuarea încercărilor periodice.
    55. Organismul de certificare păstrează în arhivă timp de cinci ani, de la data emiterii certificatului de conformitate, copia xerox a certificatului de conformitate, împreună cu toate documentele în baza cărora a fost emis certificatul.
    56. Certificarea conformităţii se efectuează la solicitarea unui producător, distribuitor sau importator de către un organism de certificare acreditat pentru activitatea în domeniul respectiv. Termenul de valabilitate al certificatelor de conformitate pentru produsele din domeniul reglementat se stabileşte conform schemelor de certificare.
    57. Termenul de valabilitate al certificatelor de conformitate pentru produsele din domeniul reglementat se stabileşte conform schemelor de certificare aplicate:
    a) pentru loturi de produse – pe termenul de valabilitate al produselor;
    b) pentru produsele fabricate în serie:
    5 ani – pentru întreprinderile înzestrate cu utilaj şi tehnologii moderne care au implementat şi certificat sistemul de management al calităţii şi/sau sistemul de management al siguranţei alimentare, cu evaluarea periodică o dată pe an;
    3 ani – pentru întreprinderile care certifică produsele de mai mulţi ani, deţin laboratoare de încercări acreditate, cu evaluarea periodică o dată pe an;
    1 an – pentru întreprinderile care certifică produsele prima dată, nu au laborator de încercări şi sistem de management al calităţii certificat, cu evaluarea periodică o dată pe an.
    58. Pe parcursul evaluării, pentru verificarea menţinerii conformităţii produselor cu cerinţele prescrise în prezenta Reglementare tehnică, se efectuează prelevarea mostrelor la locul de producere sau la depozit, din lotul destinat comercializării şi numai în prezenţa solicitantului, care semnează actul de prelevare. Mostrele sînt supuse încercărilor de laborator, conform metodelor aprobate de către autoritatea de reglementare.
    59. Pentru emiterea declaraţiei de conformitate producătorul, distribuitorul sau importatorul trebuie:
    1) să deţină în cadrul întreprinderii un laborator de încercări acreditat sau să deţină un contract cu un laborator de încercări acreditat;
    2) să dispună de un sistem de management al calităţii şi/sau al securităţii alimentare, certificat de un organism de certificare a sistemelor de management acreditat în Republica Moldova, sau recunoscut în baza acordurilor de recunoaştere;
    3) să deţină documentaţia tehnică.
    60. Producătorul, distribuitorul sau importatorul, în conformitate cu pct.59, întocmeşte declaraţia de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de desfacere a produselor.
    61. Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se efectuează conform anexei nr.4 la prezenta Reglementare tehnică.
    62. Documentaţia tehnică trebuie să fie elaborată, acumulată, actualizată permanent şi păstrată de către producător, pentru a demonstra conformitatea produselor cu cerinţele aplicabile şi a permite asigurarea trasabilităţii la declaraţia de conformitate şi la produsul la care se referă.
    63. Documentaţia tehnică trebuie să includă:
    1) descrierea generală a produsului;
    2) rapoartele de încercări pentru produsele eliberate de laboratorul de încercări acreditat;
    3) reţete şi instrucţiuni tehnologice coordonate în modul stabilit;
    4) documente normative pentru producere şi/sau pentru produs.
    64. Orice modificare a documentaţiei tehnice descrise la punctul 63 care afectează valabilitatea declaraţiei de conformitate trebuie documentată.
    65. Producătorul, distribuitorul sau importatorul păstrează declaraţia de conformitate împreună cu documentaţia tehnică în baza căreia a fost eliberată, pentru o perioadă de maximum trei ani după fabricarea ultimului lot de produse şi, la solicitare, o pune la dispoziţie organelor de control.
    66. Producătorul, distribuitorul sau importatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producere să asigure conformitatea produselor cu documentaţia tehnică şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice”;
    12) anexa nr. 1 tabelul 1.3:
    la rubrica 1, poziţia „Gem cu valoare energetică redusă, cu conţinut de substanţe uscate de 45%, 50%” se substituie cu poziţia „Gem cu valoare energetică redusă”;
    la poziţia „Marmeladă” rubrica 3, înainte de cifra „200 kg/t” se introduce cuvîntul „Min.”;
    la note punctul 1:
    poziţia „pectină lichidă – în gem, jeleu, confitură” se substituie cu poziţia „pectină – în gem, gem extra, gem cu valoare energetică redusă, jeleu, jeleu extra, jeleu cu valoare energetică redusă, marmeladă, marmeladă jeleu, piureu de castane îndulcit, confituri, magiun”;
    poziţia „coajă de citrice” se completează în final cu cuvintele: „ , jeleu, jeleu extra”;
    se completează în final cu următoarea poziţie:
    „uleiuri esenţiale de citrice – numai în marmeladă şi marmelada jeleu.”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Pentru fabricarea gemurilor, jeleurilor, magiunurilor, dulceţurilor, confiturilor materia primă poate fi utilizată în stare proaspătă, refrigerată, congelată, conservată termic sau cu ajutorul conservanţilor. Pulpa şi piureul pot fi concentrate. Pentru fabricarea gemurilor, dulceţurilor, confiturilor materia primă poate fi utilizată şi în stare uscată.”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. La fabricarea gemurilor, jeleurilor, confiturilor, piureului de castane îndulcit în calitate de zaharuri se pot utiliza: zahărul (semialb, alb, extra alb), zahărul tos, siropul de zahăr invertit, siropul de glucoză-fructoză, siropul de glucoză, siropul de fructoză, dextroza, zahărul lichid, fructoză, zaharurile extrase din fructe, mierea.”;
    punctul 7 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Gemul extra de citrice poate fi obţinut din întregul fruct, tăiat în fîşii şi/sau felii.”;
    se completează cu un nou punct, 15, cu următorul cuprins:
    „15. Denumirea „marmeladă jeleu” desemnează produsul care nu conţine materie insolubilă cu excepţia, eventual, a unor mici cantităţi de coajă mărunţită.”;
    13) anexa nr. 2 tabelul 2.1compartimentul „Gemuri”:
    la poziţia „Aspect exterior şi consistenţă”, rubricile  2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„Caracte-ristici

Condiţii de admisibilitate pentru gemurile de calitatea

extra
superioară
Întîi
1
2
3
4
Aspect exterior şi consistenţă

Masă gelificată de fructe întregi sau mărunţite, dar nepasate, care nu se întinde sau se întinde neînsemnat pe o suprafaţă orizontală


Masă onctuoasă de fructe întregi sau mărunţite, dar nepasate, care se întinde neînsemnat pe o suprafaţă orizontală

Masă onctuoasă de fructe întregi sau mărunţite sau pasate, care se întinde neînsemnat pe o suprafaţă orizontală

În gemul de mandarine se admit bucăţele de coajă mărunţite.

Pentru gemuri cu valoarea energetică redusă – se admite structură şi consistenţă moale.

Se admite masă fluidă pe o suprafaţă orizontală pentru:

gemul de caise, zarzăre, prune, fragi (căpşuni), pepene galben, vişine, zmeură, mure, afine,

răchiţele şi feijoa
gemul de toate speciile de fructe”;

    14) anexa nr. 3 tabelul 3.1.:
    la compartimentul „Magiunuri” poziţia „Fracţia masică de dioxid de sulf, mg/kg, max.” rubrica 2, cifra „20” se substituie cu cifra „100”;
    compartimentul „Fructe confiate”:
    la poziţia „pepene verde, pepene galben, dovleac, morcov, sfeclă, dovlecei, tomate” rubrica 2, cifra „83” se substituie cu cifra „80”;
    la poziţia „pentru celelalte specii” rubrica 2, cifra „80” se substituie cu cifra „83”;
    la poziţia „în sirop” rubrica 2, cifra „70” se substituie cu cifra „73 ”;
    notele de la compartimentul 1) „fructe confiate” vor fi separate de tabel şi se vor referi la întreg tabelul.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                         Vasile Bumacov

    Nr. 538. Chişinău, 20 iulie 2012