HGC559/2012
ID intern unic:  344323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 559
din  31.07.2012
cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere
a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi
completarea unei hotărîri de Guvern
Publicat : 07.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 165     art Nr : 616
    În scopul executării art.7 al Legii nr. 241- XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013 (se anexează).
    2.  Implementarea activităţilor incluse în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013 vor fi asigurate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în raport cu termenele de realizare, priorităţile şi resursele disponibile, care vor fi incluse în bugetele proprii pe anii respectivi.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de implementarea şi realizarea acţiunilor incluse în Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, vor prezenta, semestrial, Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane rapoarte despre realizarea acestuia.
    4. Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane va monitoriza şi va evalua implementarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, prezentînd, anual, Guvernului, pînă la data de 1 martie, un raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pe perioada anului precedent.
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Regulamentului Comitetului naţional şi Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 453), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    titlul hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional”;
    în anexa nr.2 punctul 91 alineatul şase, după cuvintele „Solicită informaţii” se  completează cu cuvintele  „ , colectează date”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Iurie Leancă
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                           Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                          Dorin Recean

    Nr. 559. Chişinău, 31 iulie 2012


    planul