HGO586/2012
ID intern unic:  344359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 586
din  08.08.2012
cu privire la modificarea destinaţiei şi schimbul unor terenuri
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 642
    În conformitate cu prevederile art. 8, 71 şi  99 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 şi 14 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică categoria de destinaţie a următoarelor terenuri agricole:
    a) cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, cu acordul consiliilor  unităţilor administrativ-teritoriale respective:
    0,0212 hectare de terenuri agricole, numărul cadastral al suprafeţei totale 4557108366, din extravilanul satului Ştefăneşti, raionul Floreşti, proprietate privată a Societăţii Comerciale „Novagro-Prim” SRL, în legătură cu  proiectarea şi construcţia staţiilor de telefonie mobilă GSM;
    0,1736 hectare de terenuri agricole, proprietate privată a Societăţii Comerciale „AUTOALTERNATIVA” SRL, în legătură cu proiectarea şi construcţia staţiilor de telefonie mobilă GSM, în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale specificate în anexa nr.1;
    0,0805 hectare de terenuri agricole, proprietate privată a SRL „MONCOTEL-SERVICE”, în legătură cu proiectarea şi construcţia staţiilor de telefonie mobilă GSM, în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale specificate în anexa nr.2;
    1,2000 hectare de terenuri agricole (arabile), numărul cadastral al suprafeţei totale 0149203270, proprietate privată a Societăţii Comerciale „ABS” SRL, din extravilanul satului Coloniţa, municipiul Chişinău, în legătură cu proiectarea şi construcţia unei staţii de sortare şi compostare a deşeurilor vegetale şi menajere;
    1,3800 hectare de terenuri agricole (păşuni înmlăştinite), numărul cadastral 0149101226, proprietate privată a cetăţeanului Călugăreanu Gheorghe, din extravilanul satului Coloniţa, municipiul Chişinău, în legătură cu proiectarea şi construcţia unui complex agroindustrial multifuncţional;
    0,0990 hectare terenuri agricole (arabile), numărul cadastral 1732201464, proprietate privată a cetăţeanului Susanu Boris, din extravilanul comunei Manta, raionul Cahul, în legătură cu construcţia unui magazin-depozit pentru păstrarea şi comercializarea materialelor de construcţie;
    9,5382 hectare de terenuri agricole, numerele cadastrale: 0124109310, 0124109313, 0124109377, proprietate privată a cetăţenilor Rusu Pavel şi Rusu Tamara, din extravilanul satului Ghidighici, municipiul Chişinău, în legătură cu proiectarea şi construcţia unei baze de producere cu depozite şi oficii;
    0,0831 hectare de terenuri agricole (arabile), numărul cadastral 3123104019, proprietate privată a SRL „TOPGAZ-AGRO”, din extravilanul satului Corjova, raionul Criuleni, în legătură cu proiectarea şi construcţia unui complex agroindustrial;
    2,1144 hectare de terenuri agricole (arabile), numerele cadastrale: 1037211260, 1037211261, 1037211262, 1037211263, 1037211264, proprietate privată a SRL „Arconics-Com”, din extravilanul satului Puhăceni, raionul Anenii Noi, în legătură cu proiectarea şi exploatarea  zăcămintelor de nisip şi prundiş;
    3,8900 hectare de terenuri agricole (arabile), numerele cadastrale: 7136101023, 7136101024, proprietate privată a SRL „ARDENPLUS”, din extravilanul satului Păscăuţi, oraşul Costeşti, raionul Rîşcani, în legătură cu extragerea substanţei minerale utile a zăcămîntului de nisip-prundiş „Păscăuţi”;
    b) cu trecerea în terenuri pentru construcţii urbane şi rurale:
    0,2048 hectare de terenuri agricole (păşuni), numărul cadastral al suprafeţei totale 5324206042, proprietate privată a cetăţeanului Stratu Mihail, din intravilanul satului Cărpineni, raionul Hînceşti, în legătură cu construcţia unei secţii de confecţie  a obiectelor de menire socială;
    0,0380 hectare terenuri agricole (arabile), numărul cadastral al suprafeţei totale 5510203231, proprietate privată a cetăţenilor Doroftei Andrei şi Doroftei Tatiana, din intravilanul satului Bardar, raionul Ialoveni, în legătură cu construcţia unui magazin cu profil alimentar;
    0,6400 hectare terenuri agricole, numărul cadastral 3120204456, proprietate privată a SRL „ODISEU”, din intravilanul satului Budeşti, municipiul Chişinău, în legătură cu proiectarea şi construcţia unui complex multirezidenţial de asistenţă socială;
    1,0800 hectare terenuri agricole, numărul cadastral 3120204455, proprietate privată a SRL „ODISEU”, din  intravilanul satului Budeşti, municipiul Chişinău, în legătură cu proiectarea şi construcţia unui complex rezidenţial şi a obiectivelor social-culturale;
    4,0510 hectare terenuri agricole, numărul cadastral al suprafeţei totale 0121103768, proprietate privată a SRL „AGROVIACOMP”, din extravilanul oraşului Durleşti, municipiul Chişinău, în legătură cu  proiectarea şi construcţia cartierului  rezidenţial „Dominiţa”.
    2. Se modifică categoria de destinaţie a 6,3100 hectare de terenuri din fondul apelor (iaz desecat), numărul cadastral 8001109001, proprietate publică a oraşului Străşeni, amplasate în intravilan, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, cu acordul Consiliului orăşenesc Străşeni, în legătură cu proiectarea şi construcţia complexului sportiv.
    3. Se permite schimbul a 10,9953 hectare de terenuri agricole, numerele cadastrale: 2717111087, 2717111088, 2717111089, 2717111090, 2717111091, 2717111092, 2712136304, 2712136305, proprietate privată a Mănăstirii „Sf.Femei Mironosiţe Marta şi Maria”, cu  10,9900  hectare de terenuri  proprietate publică a statului, gestionate de Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Tighina”, amplasate în extravilanul satelor Hagimus şi Chircăieşti, raionul Căuşeni, cu acordul consiliilor locale respective.
    4. Se împuterniceşte Agenţia „Moldsilva” să semneze actele de predare-primire a terenurilor în vederea executării prezentei hotărîri.
    5. Agenţii economici şi persoanele fizice care vor folosi terenurile pentru construcţii vor obţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, pînă la începerea lucrărilor de construcţie, certificatul de descărcare de sarcină arheologică şi vor organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe suprafaţa amplasamentelor menţionate.
    6. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura modificarea documentaţiei cadastrale, inclusiv formarea bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov
    Ministrul construcţiilor şi
    dezvoltării regionale                                                Marcel Răducan
    Ministrul mediului                                                   Gheorghe Şalaru

    Nr. 586. Chişinău, 8 august 2012


    anexa nr.1

    anexa nr.2