DPM244/2012
ID intern unic:  344539
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 244
din  21.08.2012
privind distincţiile Armatei Naţionale
Publicat : 23.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 175-176a     art Nr : 584a
    MODIFICAT
   
DP212-VIII din 07.06.17, MO190-200/16.06.17 art.325
   
DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667
    DP494-VII din 30.01.13, MO27-30/08.02.13 art.114


   
În temeiul art. 6 alin. (5) şi (6) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie următoarele distincţii ale Armatei Naţionale:
    a) Crucea „Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa I, clasa II şi clasa III;
    b) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III;
    b1) Medalia „Bărbăţie şi Curaj” a Armatei Naţionale;
    [Art.1 lit.b1) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
    c) Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale;
  
  d) Medalia „Pentru Misiuni Umanitare şi de Menţinere a Păcii” a Armatei Naţionale;
    [Art.1 lit.d) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
   
e) Medalia „Pentru Cooperare” a Armatei Naţionale.
    [Art.1 lit.e) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
  
  Art. 2. - Se aprobă:
    a) Regulamentul cu privire la distincţiile Armatei Naţionale;
    b) Statutul Crucii „Pentru Merit” a Armatei Naţionale clasa I, clasa II şi clasa III;
    c1) Statutul Medaliei „Bărbăţie şi Curaj” a Armatei Naţionale;
    [Art.1 lit.c1) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
   
d) Statutul Medaliei „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale;
    e) Statutul Medaliei „Pentru Misiuni Umanitare şi de Menţinere a Păcii” a Armatei Naţionale;
    [Art.1 lit.e) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
    f) Statutul Medaliei „Pentru Cooperare” a Armatei Naţionale.
    [Art.1 lit.f) introdusă prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
   
Art. 21- Distincțiile Armatei Naționale prevăzute la art. 1 se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova.
    [Art.121 introdus prin DP212-VIII din 07.06.17, MO190-200/16.06.17 art.325]
    Art.3. - Documentele prevăzute la articolul 2 sînt părţi componente ale prezentului decret.
    Art. 4. - Ministerul Apărării va întreprinde măsurile necesare pentru:
    a) aplicarea prevederilor prezentului decret;
    b) aducerea actelor sale normative în concordanţă cu prevederile prezentului decret;
    c) modificarea legislaţiei în vigoare în sensul stabilirii răspunderii pentru comiterea faptelor ilicite faţă de distincţiile Armatei Naţionale;
    d) asigurarea necesarului de distincţii, brevete, barete de substituire şi de casete aferente distincţiilor, în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop.
    Art.5. - Distincţiile Armatei Naţionale instituite prin prezentul decret vor fi conferite după epuizarea stocurilor de distincţii militare instituite prin Ordinul ministrului apărării nr. 140 din 25 august 2000
    [Art.5 introdus prin DP494-VII din 30.01.13, MO27-30/08.02.13 art.114]

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 244-VII. Chişinău, 21 august 2012.

Aprobat
prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova
nr. 244-VII din 21 august 2012

REGULAMENT
cu privire la distincţiile Armatei Naţionale
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Distincţiile Armatei Naţionale sînt însemne faleristice corporative publice cu caracter de distincţie a meritelor personale. Distincţiile Armatei Naţionale cuprind cruci, medalii, inclusiv aniversative şi comemorative, precum şi insigne.
    2. Distincţiile Armatei Naţionale se conferă în semn de recunoştinţă şi de apreciere a meritelor militarilor şi persoanelor civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului, care s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.
    3. Distincţiile Armatei Naţionale se instituie de către Preşedintele Republicii Moldova şi se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova.
    Statutele distincţiilor Armatei Naţionale se aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
    4. Pe timp de pace, numărul-limită de distincţii  ale Armatei Naţionale care pot fi conferite anual constituie pînă la 10% din numărul total de militari şi persoane civile din Ministerul Apărării, Armata Naţională şi instituţiile subordonate ministerului.
    Distincţiile aniversative şi comemorative ale Armatei Naţionale, precum şi cele conferite cetăţenilor străini nu se includ în numărul-limită anual.
    5. Procurarea ilicită, schimbul sau desfacerea, falsificarea, purtarea ilegală, precum şi comiterea altor fapte ilicite faţă de distincţiile Armatei Naţionale atrag răspunderea stabilită de lege.
Capitolul II
Ierarhia şi clasele distincţiilor Armatei Naţionale
    6. Ierarhia distincţiilor Armatei Naţionale în ordine descrescătoare este următoarea:
    1) Crucea „Pentru Merit” a Armatei Naţionale, cuprinde 3 clase: clasa I, clasa II şi clasa III.
    2) Crucea „Pentru Serviciu Impecabil” a Armatei Naţionale, cuprinde 4 clase: clasa Veteran, clasa I, clasa II şi clasa III.
    21) Medalia „Bărbăţie şi Curaj” a Armatei Naţionale.
    [Art.6 subpct.21) introdus prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
    3) Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei Naţionale.
    31) Medalia „Pentru Misiuni Umanitare şi de Menţinere a Păcii” a Armatei Naţionale;
    [Art.6 subpct.31) introdus prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
    32) Medalia „Pentru Cooperare” a Armatei Naţionale
    [Art.6 subpct.32) introdus prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]
    4) Distincţiile aniversative şi comemorative, în conformitate cu actele de instituire.
Capitolul  III
Conferirea distincţiilor Armatei Naţionale
    7. Distincţiile Armatei Naţionale se conferă prin ordinul ministrului apărării, în baza propunerilor de conferire individuale ale comandanţilor (şefilor) unităţilor militare, prezentate în modul stabilit la pct.9 din prezentul regulament.
    Ministrului apărării i se conferă distincţii ale Armatei Naţionale prin decizia Colegiului Militar.
    Anumite distincţii ale Armatei Naţionale pot fi conferite şi altor persoane decît cele menţionate la pct.2, dacă aceasta este prevăzut de statutul distincţiei respective, pentru contribuţia deosebită la promovarea păcii şi democraţiei în lume, la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie sau pentru servicii remarcabile aduse Armatei Naţionale.
    8. Categoria distincţiei Armatei Naţionale, care urmează să fie conferită persoanei, se stabileşte în funcţie de meritele acesteia care trebuie să corespundă stipulărilor din statutul distincţiei respective.
    Una şi aceeaşi distincţie a Armatei Naţionale nu poate fi conferită repetat, cu excepţia conferirii unei distincţii omonime de clasă superioară.
    9. Propunerea privind conferirea distincţiilor Armatei Naţionale ţine de competenţa comandanţilor (şefilor) unităţilor militare care au autoritate disciplinară în acest sens şi se prezintă pe cale ierarhică spre examinare.
    Propunerea se face în limita numărului de distincţii stabilit anual şi trebuie să fie argumentată temeinic.
    10. Procedura şi criteriile de prezentare pentru conferirea distincţiilor Armatei Naţionale se stabilesc de Ministerul Apărării.
    11. La conferirea distincţiei Armatei Naţionale, se eliberează un document oficial (brevetul).
    Fiecărui document (brevet) i se atribuie un număr de înregistrare în evidenţele Ministerului Apărării.
    Documentele aferente distincţiilor Armatei Naţionale se validează prin semnătura ministrului apărării.
    Documentele aferente distincţiilor aniversative şi comemorative ale Armatei Naţionale se validează prin parafa ministrului apărării.
Capitolul IV
Înmînarea distincţiilor Armatei Naţionale
    12. Distincţiile Armatei Naţionale se înmînează de către ministrul apărării sau,  din împuternicirea ministrului apărării, în numele acestuia, de către alte persoane.
    13. Distincţiile Armatei Naţionale şi documentele aferente se înmînează personal într-o atmosferă solemnă, în modul stabilit de Ministerul Apărării.
    Faptul înmînării distincţiilor se consemnează în dosarele personale ale militarilor (în carnetele de muncă ale persoanelor civile) şi în procesul-verbal de înmînare al cărui model este stabilit de Ministerul Apărării.
Capitolul V
Portul şi păstrarea distincţiilor Armatei Naţionale
    14. Distincţiile Armatei Naţionale se poartă conform Regulilor de purtare a uniformei militare şi a însemnelor distinctive ale militarilor Armatei Naţionale.
    Dreptul de a purta distincţiile Armatei Naţionale este un drept personal şi nu poate fi cedat.
    Nu se admite purtarea baretelor de substituire a distincţiilor împreună cu distincţiile respective.
    15. Titularul distincţiei este obligat să păstreze cu grijă distincţia şi documentul aferent, să evite pierderea sau sustragerea acestora.
    16. Duplicatele distincţiilor Armatei Naţionale şi ale documentelor aferente se eliberează în modul stabilit de Ministerul Apărării, în baza documentelor confirmative.
    Duplicatele se eliberează doar în cazul deteriorării sau pierderii distincţiei şi/sau a documentelor aferente în condiţii ce nu depind de titular, în baza cererii de eliberare a duplicatelor.
    17. În cazul sustragerii distincţiilor Armatei Naţionale şi/sau a documentelor aferente, cererea privind eliberarea duplicatelor acestora se înaintează nu mai devreme de un an de la data înştiinţării organelor de drept despre sustragere.
    18. Dacă persoana decorată, care a pierdut distincţiile Armatei Naţionale şi/sau documentele aferente, a decedat, moştenitorilor nu li se vor elibera duplicate ale acestora.
    19. În cazul în care persoanele cărora le-au fost conferite distincţii ale Armatei Naţionale emigrează din Republica Moldova, ele au dreptul să scoată din ţară distincţiile ce le aparţin, la prezentarea documentelor ce atestă conferirea.
    20. Distincţiile Armatei Naţionale ridicate de organele de drept şi de cele vamale ale Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţie, precum şi cele al căror titular nu a fost identificat urmează să fie transmise Ministerului Apărării.
Capitolul VI
Moştenirea distincţiilor Armatei Naţionale
    21. Distincţiile Armatei Naţionale se moştenesc în modul stabilit de legislaţia civilă.
    22. În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Armatei Naţionale a decedat, distincţiile şi documentele aferente se transmit spre păstrare moştenitorilor legali fără drept de a le purta.
    23. În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Armatei Naţionale a decedat şi nu are moştenitori, distincţiile se transmit spre păstrare Muzeului Militar.
    24. În cazul în care persoana căreia i-au fost conferite distincţii ale Armatei Naţionale a decedat, moştenitorii acesteia, care emigrează din Republica Moldova, au dreptul să scoată distincţiile din ţară, la prezentarea actelor ce atestă dreptul lor asupra distincţiilor respective.
Capitolul VII
Retragerea distincţiilor Armatei Naţionale
şi repunerea în drepturi la acestea
    25. Distincţiile Armatei Naţionale pot fi retrase dacă persoana căreia i-au fost conferite a fost condamnată printr-o hotărîre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoarea.
    Retragerea distincţiilor se face prin ordinul ministrului apărării, la propunerea comandantului (şefului) unităţii militare în care persoana condamnată a activat.
    26. Repunerea persoanei decorate în drepturi la distincţiile Armatei Naţionale se face prin ordinul ministrului apărării în cazul:
    a) stingerii antecedentelor penale;
    b) reabilitării judecătoreşti;
    c) în care fapta savîrşită de către persoana decorată nu mai prezintă pericol social.
    În cazurile prevăzute la lit. a), b) şi c) persoanelor decorate li se restituie distincţiile şi documentele aferente.

    anexa
    [Anexa modificată prin DP1385-VII din 21.11.14, MO352-357/28.11.14 art.667]