DCCA99/2012
ID intern unic:  344605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 99
din  19.07.2012
cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia
copilului în programele audiovizuale
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 1081
    Avînd în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ţinînd cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protecţia copiilor şi responsabilitatea de a asigura, în programele audiovizuale, protecţia dezvoltării fizice, mentale şi morale a acestora, convinşi că măsurile luate pentru protecţia copiilor trebuie să fie corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie şi că scopul unor astfel de măsuri trebuie să asigure un nivel adecvat de protecţie a dezvoltării fizice, mentale şi morale a copiilor, luînd în consideraţie efectele nocive ale consumului de droguri şi alcool asupra copiilor, interesaţi în cel mai înalt grad de creşterea şi educarea copilului în spiritul valorilor şi al idealurilor democratice, proclamate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi de Convenţia europeană a drepturilor omului, avînd certitudinea că radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova trebuie să se supună interdicţiei difuzării programelor care conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios, ţinînd seama de propunerile experţilor europeni Marek Mracka (coordonator de program al organizaţiei de monitorizare a mass-media “MEMO98” din Slovacia) şi Richard Carver (director Oxford Media Research din Marea Britanie), formulate în baza standardelor şi practicilor mai multor state membre ale Uniunii Europene, care au fost discutate în cadrul atelierului de lucru desfăşurat la 24.11.2011 cu genericul “Asigurarea protecţiei minorului în programele audiovizuale. Norme de reglementare europene şi lecţii de învăţat pentru Republica Moldova”, în baza prevederilor Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, Directivei serviciilor mass-media audiovizuale nr. 2010/13/UE a Parlamentului şi Consiliului European din 10.03.2010 şi ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    Art. 1. Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au obligaţia să respecte dreptul la protejarea imaginii, a vieţii intime, private şi familiale a copilului, iar necesitatea informării nu poate prevala în faţa acestor drepturi.
    Art. 2. La reflectarea evenimentelor cu participarea copilului, precum şi participarea acestuia la un program audiovizual, radiodifuzorul trebuie să ţină seama de interesul superior al copilului, de sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vîrstei, în general, şi de personalitatea acestuia, în particular.
    Art. 3. Este interzisă difuzarea de imagini ori de fotografii ale corpului copilului decedat în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor.
    Art. 4. În cadrul serviciilor de programe audiovizuale este interzisă orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa ori religia copilului, precum şi la o eventuală dizabilitate a acestuia.
    Art. 5. După ora 22:00 este interzisă difuzarea în direct de programe audiovizuale la care participă copii în vîrstă de pînă la 16 ani, cu excepţia evenimentelor culturale şi a competiţiilor sportive.
    Art. 6. Participarea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani la programe audiovizuale, altele decît evenimentele culturale şi competiţiile sportive, este posibilă numai cu acordul acestuia, precum şi cu consimţămîntul al părinţilor sau, după caz, al reprezentantului legal.
    Art. 7. Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea copiilor în vîrstă de pînă la 16 ani, implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, abuz de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv ca victime sau martori. Fac excepţie situaţiile în care jurnalistul acţionează, cu acordul părinţilor sau tutorilor legali, în interesul superior al copiilor.
    Art. 8. Este interzisă difuzarea oricăror indicii care ar putea duce la identificarea copilului de pînă la 16 ani infectat cu HIV/SIDA. Această interdicţie se aplică chiar dacă intenţia programului în cauză este de a discuta sau de a scoate în evidenţă problema socială.
    Art. 9. În situaţia în care copilul în vîrstă de pînă la 16 ani este victimă a unor infracţiuni, altele decît situaţiile prevăzute la art. 7, 8, sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai cu acordul copilului, precum şi cu acordul părinţilor, al altui reprezentant legal ori, după caz, al persoanei în grija căreia se află copilul.
    Art. 10. Este interzisă difuzarea programelor ce conţin reconstituiri ale infracţiunilor abuzurilor şi altor situaţii cu conotaţie negativă, în care sînt prezenţi copii de pînă la 16 ani, precum şi interviuri sau declaraţii ale acestora în legătură cu subiecte intime, evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care aceştia au fost martori.
    Art. 11. În cazul copiilor cu vîrstă cuprinsă între 16 şi 18 ani, care se află în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau au calitate procesuală în cadrul urmăririi penale (bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni), sînt victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) există acordul în scris al copilului;
    b) sînt luate măsuri de protecţie a identităţii copilului;
    c) asistenţa avocatului în cazul în care este cercetat penal, reţinut sau arestat.
    Art. 12. Radiodifuzorii sînt obligaţi să informeze copilul, părinţii sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la drepturile lor înainte de filmare sau de înregistrare. De asemenea, acestora li se va explica scopul, contextul interviului şi modul în care va fi utilizat.
    Art. 13. Radiodifuzorii sînt obligaţi să difuzeze imaginile şi datele copiilor dispăruţi, la solicitarea inspectoratelor de poliţie.
    Art. 14. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi Serviciul juridic al CCA.
    Art. 15. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI

    COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI                         Marian POCAZNOI


    Secretar                                                                                      Dorina Curnic

    Nr. 99. Chişinău, 19 iulie 2012.