HGM657/2012
ID intern unic:  344701
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 657
din  05.09.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea
conţinutului portalului guvernamental
unic al serviciilor publice şi
integrarea în portal a
serviciilor publice electronice şi completarea
unei hotărîri
de Guvern
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 709
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii și al Regulamentului cuvintele „Centrul de Guvernare Electronică”, la orice formă gramaticală, și textul „Centrului de Guvernare Electronică (CGE)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare. HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În conformitate cu art.2 din Legea nr.173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.131-133, art.425), pentru implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.330 din 28 mai 2012 „Cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.370), precum şi pentru realizarea pct.9 şi 10 din Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.44 din 26 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28, art.65), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile subordonate acestora) vor întreprinde măsurile necesare privind executarea prezentei hotărîri şi vor adapta reglementările interne conform prevederilor hotărîrii menţionate.
    3. Cancelaria de Stat, cu suportul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, în termen de o lună, va aproba prin ordinul secretarului general al Guvernului şi va publica în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.10), cu modificările şi completările ulterioare:
    1) Regulile de administrare a conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice;
    2) Regulile de integrare a serviciilor publice electronice în portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
    4. Actele prevăzute la punctul 3 sînt obligatorii pentru ministere şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv pentru structurile subordonate acestora).
    5. Punctul 1 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.10), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu cuvintele „ , precum şi Cancelaria de Stat”.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Nr. 657. Chişinău, 5 septembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.657
din  5 septembrie 2012
REGULAMENTUL
privind administrarea conţinutului portalului guvernamental
unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor
 publice electronice
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice (în continuare – Regulament) descrie modul de administrare a conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publivce (în continuare – portal) în corespundere cu rolul şi nivelul de acces acordat utilizatorilor, precum şi modul de integrare în portal a serviciilor publice electronice.
    2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    conţinutul portalului – totalitatea informaţiilor despre serviciile publice prestate în mod tradiţional şi serviciile publice electronice (în continuare – servicii) ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, inclusiv ale structurilor subordonate acestora (în continuare – autorităţile APC);
    utilizator cu drept de administrare a portalului (în continuare – utilizator) – reprezentant al autorităţilor APC sau al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” care poate opera în cadrul sistemului în funcţie de rolul atribuit în cadrul portalului;
    rol atribuit utilizatorului – un set de funcţionalităţi şi permisiuni acordate utilizatorului în cadrul portalului;
    administrator al portalului – rol atribuit Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” sau persoanelor desemnate de acesta care posedă acces nelimitat la toate compartimentele în cadrul sistemului în vederea gestionării depline a portalului;
    autor – rol atribuit reprezentanţilor autorităţilor APC, împuterniciţi cu crearea serviciilor la nivelul autorităţii căreia aparţin;
    moderator – rol atribuit reprezentanţilor autorităţilor APC, împuterniciţi  cu crearea şi/sau aprobarea serviciilor la nivelul autorităţii căreia aparţin;
    autor CGE – rol atribuit persoanelor desemnate de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, împuternicite cu crearea serviciilor pentru oricare autoritate APC;
    moderator CGE – rol atribuit persoanelor desemnate de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, împuternicite cu crearea şi/sau aprobarea serviciilor pentru oricare autoritate APC;
    serviciu – entitate logică de bază în cadrul portalului.
    3. Modul de operare nemijlocită a interfeţelor de lucru în cadrul portalului în vederea efectuării acţiunilor prevăzute de cap. II, III, IV şi V din prezentul Regulament va fi stabilit în conformitate cu ordinul secretarului general al Guvernului.
    4. Modul de executare a atribuţiilor prevăzute de pct.21 subpct. 1), pct.22 subpct. 1) şi 2) din cap. VI va fi stabilit în conformitate cu ordinul secretarului general al Guvernului.
Capitolul II
Atribuţiile utilizatorilor portalului
    5. Administratorul portalului:
    1) administrează utilizatorii portalului specificaţi în pct. 6, 7, 8 şi 9;
    2) administrează lista autorităţilor APC;
    3) administrează categoriile de servicii;
    4) administrează alte elemente de conţinut ale portalului (sondaje de opinii, pagini statice etc.).
    6. Autorul:
    1) creează serviciul la nivelul autorităţii căreia aparţine;
    2) redactează fişa serviciului la nivelul autorităţii căreia aparţine;
    3) expediază fişa serviciului creat spre aprobare moderatorului;
    4) elimină serviciul la nivelul autorităţii căreia aparţine.
    7. Moderatorul:
    1) creează serviciul la nivelul autorităţii căreia aparţine;
    2) redactează fişa serviciului, inclusiv cea creată de autor, la nivelul autorităţii căreia aparţine;
    3) aprobă/respinge fişa serviciului creată de autor, la nivelul autorităţii căreia aparţine;
    4) expediază fişa serviciului, inclusiv cea creată de autor, spre publicare;
    5) elimină serviciul, inclusiv cel creat de autor, la nivelul autorităţii căreia aparţine.
    8. Autorul CGE:
    1) creează serviciul pentru oricare autoritate APC;
    2) redactează fişa serviciului pentru oricare autoritate APC;
    3) expediază fişa serviciului creat spre aprobare moderatorului CGE;
    4) elimină serviciul pentru oricare autoritate APC.
    9. Moderatorul CGE:
    1) creează serviciul pentru oricare autoritate APC;
    2) redactează fişa serviciului, inclusiv cea creată de autor CGE, pentru oricare autoritate APC;
    3) aprobă/respinge fişa serviciului creată de autorul CGE pentru oricare autoritate APC;
    4) publică serviciul pentru oricare autoritate APC;
    5) elimină serviciul, inclusiv cel creat de autorul CGE, pentru oricare autoritate APC;
    6) revocă serviciul pentru oricare autoritate APC.
    10. Pentru a putea opera în cadrul portalului, utilizatorii trebuie să se autentifice, folosind numele de utilizator şi parola contului indicat la înregistrare. La terminarea sesiunii de lucru, pentru securitate, este recomandată procedura de deconectare.
Capitolul III
Administrarea utilizatorilor şi a listei autorităţilor APC
    11. Administrarea utilizatorilor este efectuată de administratorul portalului şi poate include următoarele acţiuni:
    1) repartizarea utilizatorilor conform rolurilor;
    2) revocarea rolului utilizatorilor;
    3) atribuirea utilizatorilor la una sau mai multe autorităţi APC.
    12. Administratorul portalului poate efectua acţiunile specificate în pct.11, după ce utilizatorul a parcurs procedura de înregistrare de sine stătător.
    13. Administrarea listei autorităţilor APC este efectuată de administratorul portalului şi poate include următoarele acţiuni:
    1) adăugarea unei autorităţi APC în lista de autorităţi prestatoare de servicii publice;
    2) redactarea detaliilor unei autorităţi;
    3) excluderea unei autorităţi APC din listă.
Capitolul IV
Administrarea conţinutului serviciilor
şi a categoriilor acestora
    14. Administrarea conţinutului unui serviciu se face prin crearea sau redactarea fişei serviciului, care include următoarele atribute:
    1) denumirea serviciului (pentru portal);
    2) denumirea completă (oficială) a serviciului;
    3) descrierea serviciului;
    4) destinatarii serviciului;
    5) lista documentelor necesare pentru prestarea serviciului;
    6) adresa şi datele de contact ale prestatorului;
    7) programul de prestare a serviciului;
    8) costul şi durata prestării serviciului;
    9) acte normative;
    10) formulare pentru solicitarea serviciului;
    11) referinţe utile.
    15. Serviciile se grupează în categorii şi subcategorii de servicii după apartenenţa lor tematică, autoritatea prestatoare, modul de prestare.
    16. Serviciile ce au un obiect similar pot fi grupate în servicii înrudite. În acest caz, la vizualizarea unui serviciu, vizitatorii portalului vor putea vizualiza şi lista serviciilor înrudite cu acesta.
    17. Administrarea conţinutului serviciilor în cadrul portalului se efectuează de utilizatorii acestuia în funcţie de rolul atribuit şi poate include următoarele acţiuni:
    1) crearea serviciului;
    2) redactarea serviciului;
    3) aprobarea/respingerea serviciului;
    4) eliminarea serviciului;
    5) revocarea serviciului.
    18. Fluxul tipic de lucru pentru administrarea conţinutului serviciilor în cadrul portalului este prezentat în figura de mai jos:


    În funcţie de specificul fiecărei autorităţi APC, rolul de autor şi moderator poate fi cumulat de aceeaşi persoană care va primi rolul de moderator.
    19. Administrarea categoriilor de servicii este efectuată de administratorul portalului şi poate include următoarele acţiuni:
    1) crearea categoriilor şi/sau subcategoriilor;
    2) redactarea categoriilor şi/sau subcategoriilor;
    3) eliminarea categoriilor şi subcategoriilor.
Capitolul V
Administrarea altor elemente de conţinut
ale portalului
    20. Administrarea altor elemente de conţinut ale portalului se efectuează de către administratorul portalului.
    21. Administrarea altor elemente de conţinut ale portalului poate include următoarele acţiuni:
    1) adăugarea, redactarea şi eliminarea paginilor cu conţinut static;
    2) adăugarea, redactarea şi eliminarea blocurilor funcţionale din paginile cu conţinut dinamic;
    3) adăugarea sondajelor de opinie;
    4) sincronizarea elementelor statice (pagini statice, imagini) între interfaţa de administrare şi cea publică a portalului.
Capitolul VI
Atribuţiile autorităţilor APC şi ale Instituției publice
„Agenția de Guvernare Electronică” privind integrarea
în portal
a serviciilor electronice
    22. Autorităţile APC:
    1) elaborează pachete de integrare în portal a serviciilor electronice existente sau în curs de dezvoltare şi le expediază Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” pentru a fi instalate pe platforma de testare;
    2) testează serviciile electronice integrate în portal pe platforma de testare pentru a asigura lipsa defectelor şi conformitatea cu specificaţiile tehnice. În cazul constatării unor defecte în timpul testării, acestea sînt remediate, fiind expediate pachete noi pentru retestare pe platforma de testare;
    3) expediază Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” o confirmare că pachetele pot fi instalate în mediul de producţie, în cazul în care procesul de testare confirmă lipsa defectelor;
    4) efectuează testarea repetată a serviciilor electronice în mediul de producţie pentru a confirma lipsa defectelor;
    5) depanează problemele tehnice apărute în timpul testării sau operării serviciilor electronice în cadrul portalului, împreună cu personalul tehnic al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”.
    23. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”:
    1) instalează pachetele de integrare a serviciilor electronice oferite de autorităţile APC pe platforma de testare;
    2) instalează pachetele de integrare a serviciilor electronice oferite de autorităţile APC pe platforma de producţie în caz că nu au fost descoperite defecte în mediul de testare;
    3) acordă suport autorităţilor APC pentru a depana problemele tehnice apărute în timpul testării sau operării serviciilor electronice în cadrul portalului.