LPM1104/2002
ID intern unic:  344902
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1104
din  06.06.2002
cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie*
Publicat : 05.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 209-211     art Nr : 683
    MODIFICAT
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19
   
LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18
    LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812
    LP49 din 30.03.17, MO155-161/19.05.17 art.253
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
   
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306
    LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546
    LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342
    LP93 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.300
    LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260
    LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154

    ____________________________________
    *  Republicată  în temeiul art.XXXV alin. (10) lit. c) al Legii nr.120 din 25 mai 2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.353.
    Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
    LP197-XV din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP432-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.24; în vigoare 01.02.05
    LP332 -XVI din 10.11.06, MO186-188/08.12.06 art.871
    LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747
    LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288
    LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08  art.491
    LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213
    LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590
    LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696
    HCC27 din 25.11.10, MO247-251/17.12.10 art.28; în vigoare 25.11.10
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP229 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.24
    LP47 din 22.03.12, MO76-80/20.04.12 art.253
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, principiile de activitate, atribuţiile, obligaţiile şi drepturile Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi condiţiile serviciului în organele lui.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Centrul Naţional Anticorupţie
    (1) Centrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional.
    (2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanţat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.
    (3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină niciun partid politic.
    (4) Centrul este independent în activitatea sa şi se supune doar legii. Centrul dispune de independenţă organizaţională, funcţională şi operaţională în condiţiile stabilite de lege.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Cadrul juridic al activităţii Centrului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, ale legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei speciale ce reglementează activitatea angajaţilor Centrului.
    Articolul 3. Principiile de activitate
    Centrul îşi desfăşoară activitatea pe principiile:
    a) legalităţii;
    b) independenţei;
    c) imparţialităţii;
    d) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupţiei faţă de cele de combatere;
    e) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    f) oportunităţii;
    g) îmbinării metodelor şi mijloacelor publice şi secrete de activitate;
    h) îmbinării conducerii unipersonale şi colegiale;
    i) colaborării cu alte autorităţi publice, cu organizaţii obşteşti şi cu cetăţeni.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI
    Articolul 4. Atribuţiile Centrului
    (1) În atribuţiile Centrului intră:
    a) prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional;
    [Art.4 al.(1), lit.b) abrogată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]   
    [Art.4 al.(1), lit.c) abrogată prin LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488]
    d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei.
    e) asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de integritate.
    f) efectuarea analizei operaţionale şi strategice a actelor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a informaţiei privind studiile analitice ale fenomenului corupţiei.
    [Art.4 al.(1), lit.f) introdusă prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
   
e) efectuarea evaluării integrităţii instituţionale în condiţiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, monitorizarea implementării planurilor de integritate şi aprecierea progreselor realizate;
    [Art.4 al.(1), lit.e) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
   
g) recuperarea bunurilor infracționale.
    [Art.4 al.(1), lit.g) introdusă prin LP49 din 30.03.17, MO155-161/19.05.17 art.253]
    (2) Atribuţiile Centrului sînt exhaustive şi nu pot fi modificate sau completate decît prin lege.
    Articolul 5. Obligaţiile Centrului
    În executarea atribuţiilor, Centrul este obligat:
    a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
    b) să întreprindă acţiuni speciale de investigaţii în conformitate cu legislaţia;
    c) să întreprindă acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, date în competenţa sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;
    c1) să efectueze evaluarea integrităţii instituţionale în condiţiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.5 lit.c1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    d) să efectueze urmărire penală în cazul infracţiunilor a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    e) să efectueze proceduri în cazul contravenţiilor administrative, atribuite competenţei sale;
    f) să întreprindă acţiuni în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    g) să primească şi să înregistreze declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii privind  infracţiunile, să le verifice în conformitate cu legislaţia;
    h) să asigure securitatea activităţii şi protecţia angajaţilor săi în executarea obligaţiilor de serviciu;
    i) să asigure pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
    j) să ţină, în conformitate cu legislaţia, evidenţa persoanelor supuse serviciului militar care sînt în serviciul Centrului în calitate de colaboratori;
    k) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi comercial, precum şi a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuţiilor. Această informaţie poate fi prezentată altor autorităţi publice în condiţiile legii.
    l) să prezinte anual Parlamentului şi Guvernului, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului şi Guvernului. În caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind activitatea Centrului.
    Articolul 6. Drepturile Centrului
    În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Centrul are dreptul:
    [Art.6 lit.a)-b) abrogate prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    c) să dispună de izolator de urmărire penală în condiţiile legii;
    d) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile ce ţin de competenţa sa;
    e) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de prevenire şi analiză a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi de examinare a cererii sau a comunicării despre contravenţiile sau infracţiunile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit;
    [Art.6 lit.e) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    f) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa sa, să solicite autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat antrenarea de specialişti şi experţi la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
    g) să efectueze fotografierea, înregistrarea audio şi video, dactiloscopia şi înregistrarea persoanelor reţinute sau ţinute sub arest, conform  legislaţiei;
    h) să iniţieze acţiuni  de citare în faţa instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia;
    i) să participe la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ vizînd prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, a celor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional;
    j) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament;
    k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au  favorizat comiterea de infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care s-au comis infracţiunile, precum şi pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală şi judecată;
    m) să prelucreze date cu caracter personal, inclusiv în scop de analiză informaţională şi strategică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    [Art.6 lit.m) modificată prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
    [Art.6 lit.m) introdusă prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    n) să creeze şi să administreze registre instituţionale, sisteme informaţionale şi baze de date în limita competenţelor sale.
    [Art.6 lit.n) introdusă prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI
    Articolul 7. Organizarea activităţii Centrului
    (1) Centrul este un organ unitar, centralizat şi ierarhic, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale.
    (2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate şi în exercitarea funcţiilor sale.
    (3) Structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    (4) Centrul este persoană juridică, dispune de un cont trezorerial şi de alte atribute necesare.
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.7 al.(5) abrogat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Art.7 al.(6) abrogat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
   
Articolul 8. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului
                        Centrului
    (1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare director) este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.
    (2) Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
    (3) Candidatul la funcţia de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile sau a reprezentanţilor mediului academic.
    (4) Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
   
b) în privinţa lui nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
    [Art.8 al.(4), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) are studii superioare juridice;
    d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
    e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
    g) nu are antecedente penale;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;
   
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.8 al.(4), lit.j) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (5) La data numirii în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt:
    „Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii şi ale cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi şi de a se dezvolta într-un mediu liber de corupţie.”
    (6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.
    (7) Mandatul directorului încetează în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    d) imposibilitate a exercitării mai mult de 4 luni consecutiv a atribuţiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătăţii, constatată prin examen medical;
    e) atingere a plafonului de vîrstă;
    f) pronunţare a unei sentinţe definitive de condamnare;
    g) nedepunere a declaraţiei de interese personale şi a declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate în modul şi în termenele prevăzute de lege;
    h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    i) deces;
    j) revocare.
    (8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–i) se constată în şedinţă plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului.
    (9) Revocarea din funcţie a directorului ca urmare a necorespunderii cu cerinţele de numire în funcţie sau a obţinerii unui rezultat negativ la testarea integrităţii profesionale în condiţiile prevăzute la art. 14 se adoptă de Parlament cu votul majorității deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 20 de deputaţi.
    (10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament la propunerea directorului pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute la alin. (4). Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (7), (8) şi (9). Revocarea din funcţie a directorului adjunct se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi din iniţiativa directorului.
    [Art.8 în redacția LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.8 modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Art.8 modificat prin LP93 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.300]
   
Articolul 9. Atribuţiile directorului şi ale adjuncţilor lui
   
[Art.9 titlul în redacția LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    (1) Directorul:
    a) organizează şi asigură activitatea Centrului, inclusiv a subdiviziunilor lui teritoriale şi a Colegiului, şi este responsabil de exercitarea atribuţiilor Centrului;
    b) stabileşte şi repartizează atribuţiile adjuncţilor, şefilor de subdiviziuni din aparatul central şi teritoriale;
   
c) participă la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului, în baza invitaţiei sau la cerere, atunci cînd examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;
    [Art.9 al.(1), lit.c) în redacţia LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.9 lit.c) în redacţia LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    d) aprobă schema de încadrare a aparatului central şi a subdiviziunilor teritoriale în conformitate cu structura şi în limitele efectivului aprobate de
Parlament;
   
[Art.9 al.(1), lit.d) modificată prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.9 lit.d) modificată prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]  
   
d1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.9 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor şi îl înaintează Parlamentului spre aprobare;
    [Art.9 al.(1), lit.e) în redacția LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.9 lit.e) în redacţia LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    f) aprobă regimul de ordine interioară al Centrului;
    g) emite, în temeiul şi în vederea executării legii, ordine, dispoziţii şi instrucţiuni;
    h) organizează selectarea, repartizarea şi  instruirea cadrelor;
    i) asigură regimul de conspiraţie şi  confidenţialitate;
    j) acordă grade angajaţilor Centrului;
    k) emite ordine de numire şi de eliberare din funcţie;
    l) stimulează şi sancţionează disciplinar angajaţii conform actelor legislative;
    m) reprezintă Centrul în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi cu organe similare din alte state, iniţiază şi semnează, în condiţiile legii, acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state;
    [Art.9 lit.m) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    n) abrogă sau modifică ordinele, deciziile, hotărîrile şi dispoziţiile conducătorilor de subdiviziuni teritoriale în cazul necorespunderii lor legii şi altor acte normative.
   
(2) Adjuncții directorului se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Centrului în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. În lipsa directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către adjunctul desemnat prin ordinul directorului.
    [Art.9 al.(2) introdus prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 10. Colegiul Centrului
    (1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componenţa Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncţii lui, şefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcţie generală),
procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție sau adjunctul acestuia, conform competențelor, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este şi reprezentant al fracţiunii de opoziţie, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societăţii civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.
    
[Art.10 al.(1) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.10 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) Colegiul Centrului se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau, după caz, în şedinţe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.
    (3) Atribuţiile Colegiului Centrului sînt:
    a) aprobarea Regulamentului de activitate  al Colegiului Centrului
, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
   
[Art.10 al.(3), lit.a) modificată prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.10 al.(3), lit.a) modificată prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;
    c) aprobarea indicatorilor de performanţă în activitatea Centrului;
    d) aprobarea planurilor de activitate şi aprecierea periodică a rezultatelor activităţii Centrului;
    e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;  

   
[Art.10 al.(3), lit.f) abrogată prin LP160 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.488]
    [Art.10 al.(3), lit.f) modificată prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.10 al.(3), lit.f) modificată prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activităţii Centrului;
   
g1) aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;
    [Art.10 al.(3), lit.g1) introdusă prin LP49 din 30.03.17, MO155-161/19.05.17 art.253]
    h) exercitarea altor atribuţii prevăzute de prezenta lege.
   
Articolul 11. Finanțarea Centrului
    (1) Centrul se finanțează din bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    (2) Bugetul Centrului se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
   
[Art.11 în redacţia LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.11 în redacţia LP49 din 22.03.13, MO82/12.04.13 art.260]
Capitolul  IV
ANGAJAREA ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 12. Angajaţii Centrului
    (1) Colaborator al Centrului este persoana angajată în funcţie prin concurs în organele acestuia, învestită cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Centrului, căreia i se acordă grad special, în modul stabilit de prezenta lege.
Colaboratorul Centrului este funcţionar public cu statut special.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) În cadrul Centrului activează
persoane cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
cu excepţiile prevăzute de lege, funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
   
[Art.12 al.(2) modificat prin LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (3) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul Centrului este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie
de avere și interese personale.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 13. Condiţiile de angajare
    (1) Pot fi angajaţi în cadrul Centrului cetăţeni ai Republicii Moldova care posedă limba de stat, sînt apţi după calităţile individuale şi profesionale, au studii superioare
economice, juridice sau alte studii superioare conform specificului de activitate al subdiviziunii în care urmează să activeze, a căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor deţinute. Pentru funcţionarii publici şi angajaţii Centrului, cu excepţia efectivului de subofiţeri, este obligatorie posedarea studiilor superioare corespunzătoare activităţii subdiviziunii în care urmează a fi angajaţi.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) Nu poate fi angajată într-o funcţie pentru care se conferă grad special persoana în vîrstă de peste 40 de ani
, cu excepția celei care, la data angajării, deține grad special.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.13 al.(3) abrogat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (4) Pentru a fi angajat în cadrul Centrului, candidatul trece un control special, o testare a aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuţiilor şi o testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din  12 decembrie 2008.
    (5) La angajare în serviciu, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    (6) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în scris a acordului cu privire la:
    a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art.14 din prezenta lege;
    b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuţiilor;
    c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
    Articolul 131. Perioada de probă
    (1) La angajarea unei persoane în cadrul Centrului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.
    (2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de angajare. În lipsa acestei clauze, se consideră că angajatului nu i s-a stabilit o perioadă de probă.
    (3) Pe durata activităţii angajatului nu poate fi stabilită decît o singură perioadă de probă.
    (4) Perioada de probă are drept scop integrarea angajatului în activitatea Centrului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoaşterea specificului şi a exigenţelor Centrului, precum şi verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcţiei.
    (5) Nu se aplică perioada de probă persoanei numite într-o funcţie de conducere.
    (6) În perioada de probă, activitatea angajatului se desfăşoară sub îndrumarea unui mentor. În calitate de mentor este desemnat un angajat experimentat din cadrul aceleiaşi subdiviziuni în care a fost angajat debutantul.
    (7) Cu cel puţin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă, se iniţiază procedura de evaluare a activităţii angajatului, care constă în evaluarea nivelului de cunoaştere a specificului şi a exigenţelor din activitatea Centrului, a experienţei practice obţinute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor stipulate în fişa de post pentru a se determina dacă acesta a susţinut sau nu perioada de probă.
    (8) Procedura de evaluare a activităţii angajatului privind susţinerea perioadei de probă se stabileşte printr-un act normativ al Centrului.
    [Art.131 introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 14. Testarea integrităţii profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obligaţiilor profesionale sau de conduită de către angajaţii Centrului, precum şi de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional ori să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, constînd în crearea situaţiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
   
(2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Serviciul de Informaţii şi Securitate în condiţiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (3) Rezultatul testării integrităţii profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina comportamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 33 alin. (9). Rezultatul testării integrităţii profesionale a directorilor adjuncţi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi va decide asupra existenţei motivului de demitere din funcţie.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP93 din 19.04.13, MO91/20.04.13 art.300]
    (4) Materialele care fixează comportamentul angajaţilor Centrului pe parcursul desfăşurării testului de integritate profesională se păstrează:
     a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului testului de către Colegiul disciplinar;
    b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instanţei de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată, sau pînă la expirarea termenului de prescripţie de contestare în instanţa de judecată.
    Articolul 15. Monitorizarea stilului de viaţă
    (1) Monitorizarea stilului de viaţă al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă a Centrului pentru identificarea corespunderii:
    a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor împreună cu care duce un trai comun;
    b) conduitei angajatului Centrului cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatului Centrului, aprobat de
Parlament.
    [Art.15 al.(1), lit.b) modificată prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.15 al.(1), lit.b) modificată prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    (2) Procedura de desfăşurare a monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se stabileşte prin act departamental al Centrului.
    (3) Rezultatul monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina materialele prezentate şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 33 alin. (8).
   
Articolul 16. Incompatibilități și interdicții
   
[Art.16 titlul în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16] 
   
(1) Nu poate fi angajată în organele Centrului persoana cu antecedente penale, inclusiv stinse, fie absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie, persoana în privința căreia este instituită o măsură de ocrotire judiciară, care are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, precum şi persoana care în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, are înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (2) Calitatea de angajat al Centrului este incompatibilă cu:
    a) o altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru al organului de conducere al unei societăți comerciale;
    d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terţ în organele Centrului.
   
[Art.16 al.(2) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (21) Angajatului Centrului îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale și informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase;
    c) să fie membru al unui partid politic sau să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea acestuia, să acorde sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică.
    [Art.16 al.(21) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (3) Angajatul Centrului este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organele Centrului, cota sa (pachetul de acţiuni) în capitalul social al întreprinderii, în modul stabilit de lege.
    (4) În cazul în care a încălcat prevederile prezentului articol şi a comis vreo acţiune incompatibilă cu funcţia deţinută în Centru, angajatul este concediat, indiferent de vechimea acţiunii.
    Articolul 17. Legitimaţia de serviciu şi uniforma
    (1) Angajatul Centrului primeşte legitimaţie de serviciu, jeton şi sigiliu personal de un model şi în ordinea stabilită de Centru.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) Legitimaţia de serviciu confirmă dreptul colaboratorului de port şi deţinere a armei din dotare şi a mijloacelor speciale, alte drepturi şi împuterniciri acordate prin legislaţie. Colaboratorii Centrului poartă uniformă care se atribuie gratuit. Modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de
Parlament. Regulile de port al uniformei sînt stabilite de directorul Centrului.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Art.17 al.(2) în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
Capitolul V
ACORDAREA GRADELOR SPECIALE
    Articolul 18. Gradele speciale
    (1) Colaboratorii sînt ofiţeri şi subofiţeri. Lor li se conferă următoarele grade speciale:
    a) plutonier;
    b) plutonier major;
    c) locotenent;
    d) locotenent major;
    e) căpitan;
    f) maior;
    g) locotenent-colonel;
    h) colonel;
    i) general-maior;
    j) general-locotenent;
    k) general-colonel.
    (2) Efectivul de colaboratori şi gradele speciale care le corespund sînt următoarele:
    a) efectivul de subofiţeri: plutonier şi plutonier major;
    b) efectivul de ofiţeri inferiori: locotenent, locotenent major şi căpitan;
    c) efectivul de ofiţeri superiori: maior, locotenent-colonel şi colonel;
    d) efectivul de comandă suprem: general-maior, general-locotenent şi general-colonel.
    (3) Lista funcţiilor din cadrul Centrului şi gradele speciale ce le corespund se stabilesc de
Parlament.
   
[Art.18 al.(3) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    (4) Gradele speciale conferite colaboratorilor Centrului sînt echivalente gradelor speciale corespunzătoare din alte domenii de activitate, cu excepţia gradelor de calificare ale funcţionarilor publici.
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (5) Gradele speciale se acordă pe viaţă. La pensionare, gradului special se adaugă cuvintele “în retragere”.
    Articolul 19. Condiţiile generale de acordare a gradelor speciale
    (1) Gradele speciale se acordă  personal, luîndu-se în considerare concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul directorului, referitoare la calificarea şi nivelul de pregătire profesională ale angajatului, vechimea în muncă şi funcţia, alte condiţii stabilite de prezenta lege.
    (2) Gradele speciale de la gradul de general-maior în sus, precum şi gradul special pentru director se acordă de Preşedintele Republicii Moldova.
    (3) Gradele speciale de pînă la gradul de colonel inclusiv se acordă de către  director.
    (4) Gradele speciale se clasifică în grade speciale iniţiale şi grade speciale ulterioare.
    (5) La numire în funcţia pentru care se prevede grad special de la cel de maior în sus, iniţial se poate conferi un grad special nu mai înalt de gradul de maior în cazul în care persoana nu a deţinut grad special sau grad militar mai înalt.
    (6) Gradele speciale ulterioare se acordă succesiv, în corespundere cu gradul special prevăzut de funcţia deţinută, la expirarea termenului stabilit de deţinere a gradului special precedent.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, gradul special ulterior poate fi acordat, prin decizie a directorului, înainte de termen, la expirarea a nu mai puţin de jumătate din termenul de vechime stabilit pentru gradul special propus spre acordare, iar gradul mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat la expirarea unui termen şi jumătate în gradul precedent. Gradul special ulterior sau gradul special mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat înainte de termen numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru care se prevăd grade speciale.
    (8) Gradele speciale ulterioare de pînă la cel de colonel inclusiv pot fi acordate şi în perioada de studii în instituţii de învăţămînt de profil (cu îndreptarea Centrului) în conformitate cu funcţia deţinută pînă la începutul studiilor. După absolvirea instituţiei de învăţămînt sau a doctoranturii, următorul grad special se acordă  indiferent de funcţia deţinută anterior.
    (9) Se interzice stabilirea unui alt mod de acordare a gradelor speciale decît  cel prevăzut în prezenta lege.
    Articolul 20. Acordarea gradelor speciale iniţiale
    (1) Gradul special iniţial de plutonier se acordă la angajare în cadrul Centrului şi la numire în funcţia ce corespunde gradului special de plutonier sau  de plutonier major.
    (2) Gradul special de locotenent se acordă angajaţilor cu studii superioare, numiţi în funcţia ce corespunde gradului special începînd cu cel de locotenent în sus.
    (3) Persoanei angajate în organul Centrului şi numită în funcţie care are grad militar sau grad special al unei alte autorităţi publice i se acordă gradul special corespunzător gradului militar sau special pe care îl deţine.
    (4) Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi speciale gradelor speciale ale Centrului se stabilesc de
Parlament.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    Articolul 21. Jurămîntul
    (1) În termen de 10 zile de la data conferirii gradului special iniţial, colaboratorul depune următorul jurămînt:
    “Încadrîndu-mă în serviciul Centrului Naţional Anticorupţie, jur credinţă poporului Republicii Moldova. Jur să respect cu stricteţe Constituţia, celelalte legi ale ţării, să apăr drepturile şi libertăţile cetăţeanului, să  îndeplinesc conştiincios obligaţiile de serviciu.
    Jur să suport cu destoinicie greutăţile, să fiu cinstit, curajos şi vigilent, să aplic toate cunoştinţele mele la diminuarea corupţiei în Republica Moldova, să păstrez cu stricteţe secretul de stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, care îmi vor deveni cunoscute în activitatea de serviciu. Dacă încalc acest jurămînt, voi purta răspunderea prevăzută de lege “.
    (2) Modul de depunere a jurămîntului este stabilit de directorul Centrului.
    Articolul 22. Termenele de deţinere a gradelor speciale
    (1) Se stabilesc următoarele termene de deţinere a gradelor speciale:
    a) plutonier                           - 1 an;
    b) locotenent                        - 2 ani;
    c) locotenent major               - 3 ani;
    d) căpitan                             - 3 ani;
    e) maior                               - 4 ani;
    f) locotenent-colonel             - 4 ani.
    (2) Pentru gradul special de plutonier major şi gradele speciale de la colonel în sus nu se  stabilesc termene de deţinere.
    (3) Pentru colaboratorii cu studii superioare care exercită serviciul în cadrul Centrului în specialitatea specifică activităţii Centrului termenul de deţinere a gradului special de locotenent este de un an.
    (4) Gradul special ulterior corespunzător funcţiei deţinute se acordă după expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 19 alin. (7).
    (5) În calculul termenului de aflare în grad special nu se includ următoarele perioade:
    a) de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 3 ani;
    b) de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 6 ani;
    c) de retrogradare din gradul special.
    [Art.22 al.(5) introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 23. Limita de vîrstă
    (1) Colaboratorii se află în serviciul Centrului în următoarele limite de vîrstă:
    a) de la plutonier la căpitan - 50 de ani;
    b) de la maior la colonel - 55 de ani;
    c) general-maiorul - 60 de ani;
    d) general-locotenentul şi general-colonelul - 65 de ani.
    (2) Funcţionarii publici şi personalul tehnic se află în serviciul Centrului în limita de vîrstă prevăzută de legislaţie.
    (3) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în cadrul Centrului în calitate de colaboratori, se scot de la evidenţa militară, conform legislaţiei, şi se includ în statele de personal ale Centrului.
    Articolul 24. Neacordarea în termen a gradului special ulterior
    Nu se acordă grad special ulterior colaboratorului:
    a) în privinţa căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale;
    b) sancţionat disciplinar - pînă la  ridicarea sancţiunii;
    c) în a cărui privinţă se efectuează anchetă de serviciu pentru încălcare a disciplinei de serviciu sau care se află sub urmărire penală ca învinuit - pînă la închiderea anchetei de serviciu sau clasarea cauzei penale (cu excepţia înlăturării răspunderii penale în baza actului de amnistie) sau pînă la pronunţarea sentinţei de achitare. În cazul neconfirmării învinuirii de încălcare a disciplinei de serviciu, clasării cauzei penale pe criterii de reabilitare, pronunţării sentinţei de achitare, gradul special ulterior se acordă începînd cu ziua apariţiei temeiului de acordare.
    Articolul 241. Categoriile de calificare
    (1) Conferirea categoriilor de calificare colaboratorilor Centrului are drept scop aprecierea şi stimularea perfecţionării profesionale, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei muncii, sporirea responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi aplicarea unui sistem de motivare a colaboratorilor.
    (2) În funcţie de pregătirea profesională, de vechimea în muncă, de cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice, se stabilesc următoarele categorii de calificare pentru colaboratorii Centrului:
    a) specialist de categoria II;
    b) specialist de categoria I;
    c) specialist de categorie superioară.
    (3) Modul şi condiţiile de conferire a categoriilor de calificare  colabo-ratorilor Centrului, precum şi de acordare a adeverinţelor şi insignelor aferente acestora, se stabilesc printr-un act normativ al Centrului.
    [Art.241 introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
Capitolul  VI
SERVICIUL ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 25. Drepturile angajatului
    (1) În exercitarea obligaţiilor de serviciu, angajatul Centrului, în limita împuternicirilor funcţiei pe care o deţine, are dreptul:
    a) să primească informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor, avînd autorizaţia conducătorului structurii specializate;
    [Art.25 al.(1), lit.a) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    b) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile de apreciere a calităţii serviciului;
    c) să ia decizii şi/sau să participe la elaborarea proiectelor de hotărîri;
    d) să înainteze propuneri de perfecţionare a activităţii Centrului;
    e) să participe la concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă în cadrul Centrului;
    f) să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avize şi de alte documente referitoare la activitatea sa şi să prezinte lămuriri pentru a fi anexate la acest dosar;
    g) să-şi ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele Centrului prevăzute în acest scop;
    h) să solicite efectuarea unei anchete de serviciu pentru a contesta informaţiile care îl lezează în demnitate şi în drepturi;
    i) să participe la adunările din cadrul Centrului;
    j) să dispună de armă din dotare şi să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma din dotare în modul şi în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    k) să beneficieze de asigurare financiară, materială, medicală, de pensie şi de alte tipuri de asigurări prevăzute de legislaţie.
    (2) Angajatul Centrului beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege.
    Articolul 26. Obligaţiile angajatului Centrului
    (1) Angajatul Centrului este obligat:
    a) să respecte Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi alte acte normative;
    b) să asigure respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    c) să execute ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor;
    d) să respecte Regulamentul de ordine interioară al Centrului, modul de utilizare a informaţiei de serviciu, instrucţiile, alte regulamente şi acte normative;
    e) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la onoarea şi demnitatea persoanei.
    f) să consemneze în registrul special ţinut de subdiviziunea de securitate internă încercările terţilor de a-l influenţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să informeze în scris directorul;
    g) să asigure integritatea tuturor documentelor şi materialelor primite şi gestionate în exerciţiul funcţiei;
    [Art.26 al.(1), lit.g) introdusă prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    h) să nu se lase influenţat în luarea deciziilor de către persoane sau structuri din interiorul sau din afara instituţiei, iar comportamentul său, atît în timpul serviciului cît şi în viaţa privată, să fie legal, rezervat, respectuos şi să demonstreze disponibilitate.
    [Art.26 al.(1), lit.h) introdusă prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) Obligaţiile de serviciu ale angajatului sînt prevăzute în instrucţia de serviciu aprobată de director.
    (3) Se consideră exerciţiu al funcţiunii:
    a) executarea prevederilor actelor normative ale Centrului şi ale autorităţilor publice care ţin de activitatea acestuia;
    b) executarea ordinelor şi dispoziţiilor emise de superiori, în limitele competenţei, cu excepţia celor evident nelegitime;
    c) îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în timpul sau în afara orelor de program în caz de necesitate stringentă, studiul în instituţii de învăţămînt cu îndreptare din partea Centrului;
    d) participarea la întruniri, exerciţii, competiţii şi la alte activităţi al căror iniţiator ori participant  este Centrul;
    e) participarea la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor sau catastrofelor;
    f) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii proprii şi ale altor persoane;
    g) deplasarea (tur-retur) la serviciu, executarea misiunii de serviciu sau aflarea la tratament;
    h) aflarea în calitate de ostatic în legătură cu executarea atribuţiilor de serviciu;
    i) dispariţia fără veste - pînă la declararea dispariţiei fără veste sau declararea morţii în modul stabilit de legislaţie;
    j) alte acţiuni declarate de instanţa de judecată ca fiind săvîrşite în executarea atribuţiilor de serviciu.
    Articolul 27. Atestarea
    (1) Atestarea colaboratorilor Centrului se efectuează în scopul evaluării performanţelor profesionale ale acestora prin determinarea nivelului de realizare a obiectivelor trasate, de manifestare a abilităţilor profesionale, în scopul sporirii calităţii şi a eficienţei muncii prestate, prin determinarea responsabilităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu în vederea aprecierii rezultatelor obţinute, a corespunderii cu funcţia deţinută şi a identificării necesităţilor de dezvoltare profesională şi de promovare.
    (2) Atestarea se efectuează în baza următoarelor criterii:
    a) cunoştinţe şi aptitudini folosite în exercitarea funcţiei deţinute;
    b) activism şi spirit de iniţiativă;
    c) perfecţionare pe plan profesional şi implementarea practicilor avansate;
    d) elaborarea şi implementarea metodelor performante de lucru;
    e) nivel adecvat de cultură juridică;
    f) posedarea limbilor de circulaţie internaţională;
    g) manifestarea iniţiativei personale şi principialitate în luarea deciziilor;
    h) creativitate şi comunicare;
    i) capacitate de organizare eficientă a muncii şi de asumare a răspunderii pentru rezultatele ei;
   
j) impactul acţiunilor lor, în timpul exercitării atribuţiilor, asupra drepturilor și libertăților persoanelor, în vederea atingerii unei eficiențe maxime și a micșorării constante a impactului negativ asupra acestora.
    [Art.27 al.(2), lit.j) introdusă prin LP179 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.498; în vigoare 17.08.18]
    (3) Atestarea colaboratorilor se efectuează o dată la 4 ani.
    (4) Nu se supun atestării colaboratorii care au comis acţiuni ce fac obiectul unei cercetări de serviciu sau care se află sub urmărire penală. Atestarea acestora se va efectua după finalizarea cercetării de serviciu sau după pronunţarea deciziei organului competent privind încetarea urmăririi penale sau achitarea.
    (5) Pentru organizarea procesului de atestare, prin ordinul directorului Centrului se creează Comisia de atestare care are statut permanent. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din membrii ei. Deciziile Comisiei se adoptă în lipsa colaboratorilor supuşi atestării, în mod deschis, luîndu-se în considerare fişele de atestare şi interviurile, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
    (6) În funcţie de rezultatele atestării, Comisia decide asupra corespunderii sau necorespunderii colaboratorului cu funcţia deţinută. Decizia Comisiei se aduce la cunoştinţă colaboratorului vizat imediat după adoptare.
    (7) Modul şi condiţiile de atestare a colaboratorilor Centrului se stabilesc printr-un act normativ al Centrului.
    (8) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici este stabilită prin Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    [Art.27 în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 271. Detaşarea
    (1) Colaboratorul Centrului poate fi detaşat la o organizaţie internaţională, misiune diplomatică, autoritate publică, organizaţie, întreprindere sau instituţie pentru o perioadă de cel mult 2 ani, care poate fi prelungită prin acordul părţilor.
   
(11) Colaboratorul Centrului poate fi detașat, cu acordul scris al acestuia, în procuraturile specializate pentru o perioadă mai mare de 2 ani în condițiile legislației speciale.
    [Art.271 al.(11) introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (2) Colaboratorul poate refuza detaşarea ce implică schimbarea localităţii de domiciliu dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) detaşarea se face pe o funcţie inferioară celei deţinute;
    b) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii de trai;
    c) graviditate;
    d) îşi creşte singur copilul minor;
    e) starea de sănătate, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;
    f) este singurul întreţinător de familie;
    g) la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1);
    h) în alte situaţii temeinic justificate.
    (3) În perioada detaşării, colaboratorul îşi păstrează locul de muncă şi beneficiază de drepturile stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (4) Dacă drepturile salariale aferente funcţiei pentru care este detaşat colaboratorul sînt inferioare celor deţinute anterior, diferenţa va fi plătită de Centru.
    (5) Colaboratorul care refuză detaşarea ce implică schimbarea localităţii de domiciliu fără a avea motivele specificate la alin. (2) poate fi eliberat din funcţie din cadrul Centrului.
    [Art.271 introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 28. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice, mijloacelor
                         speciale şi armei din dotare
    (1) Colaboratorii Centrului au dreptul, după o pregătire corespunzătoare, să deţină şi să folosească arme din dotare şi mijloace speciale în limita şi în modul stabilit de lege.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    [Art.28 al.(2) -(12) abrogate prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 29. Responsabilitatea angajaţilor
    Pentru activităţi nelegale, angajaţii Centrului poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 30. Contestarea acţiunilor angajaţilor
    Contestările acţiunilor întreprinse de angajaţii Centrului prin care cetăţenii sînt lezaţi în drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime sînt examinate şi soluţionate conform legislaţiei.
    Articolul 31. Repararea daunei cauzate de angajaţi
    În cazul în care angajaţii Centrului încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor juridice şi fizice, Centrul trebuie să ia măsuri pentru restabilirea lor în drepturi şi pentru repararea daunei în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 32. Stimularea angajaţilor
    (1) Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, angajaţii pot fi stimulaţi prin:
    a) exprimare de mulţumiri;
    b) premiere;
    c) dar de preţ;
    d) acordare a Diplomei de Onoare a Centrului Naţional Anticorupţie;
    e) decorare cu insignele: “Eminent al Centrului Naţional Anticorupţie” sau “Colaborator de onoare al Centrului Naţional Anticorupţie”;
    f) anulare, înainte de termen, a unei sancţiuni disciplinare.
    (2) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută, în condiţiile stabilite la art. 19 alin. (7).
    (3) Pentru vitejie în exerciţiul funcţiunii în vederea asigurării securităţii economice a Republicii Moldova, pentru alte merite deosebite faţă de Patrie, angajaţii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat sau spre acordare de titluri onorifice ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia.
    (4) Regulamentul privind conferirea Diplomei de Onoare a Centrului Naţional Anticorupţie, a insignelor „Eminent al Centrului Naţional Anticorupţie”, „Colaborator de Onoare al Centrului Naţional Anticorupţie”  şi a altor însemne faleristice se aprobă de directorul Centrului, conform legislaţiei.
    [Art.32 al.(4) în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 33. Răspunderea disciplinară
    (1) Încălcarea obligaţiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaţilor Centrului se examinează de către Colegiul disciplinar.
    (2) Colegiul disciplinar este constituit din:
    a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă;
    b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;
    c) un reprezentant al sindicatului Centrului;
    d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului;
    e) doi reprezentanţi ai Consiliului Civil;
    f) un reprezentant al mediului academic.
    (3) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar raportează semestrial directorului despre activitatea sa.
    (4) Directorul Centrului intentează procedura disciplinară la cererea subdiviziunii securitate internă sau a şefului direct al angajatului Centrului.
    [Art.33 al.(4) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie. Dacă angajatul lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
    (6) Angajatul Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să dea explicaţii în faţa Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.
    (7) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin al directorului, în baza deciziei majorităţii membrilor Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.
    (8) Pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, angajatului Centrului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) retrogradare în grad special ori în funcţie;
    d) preîntîmpinare asupra corespunderii parţiale serviciului;
    e) eliberare din serviciu.
    (9) În cazul în care cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanţele constatate ca urmare a testării integrităţii profesionale, efectuată în conformitate cu art. 14, Colegiul disciplinar propune ca sancţiune eliberarea din serviciu.
Capitolul VII
ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 34. Temeiurile încetării serviciului
    (1) Serviciul în cadrul Centrului încetează în caz de eliberare ori deces.
    (2) Eliberarea poate avea loc:
    a) în caz de demisie;
    [Art.34 al.(2), lit.a) în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    b) pentru limită de vîrstă;
    c) la expirarea contractului individual de muncă;
    d) în caz de transfer în o altă autoritate publică;
    e) în cazul alegerii într-o funcţie electivă în o altă autoritate publică;
    f) în cazul lichidării subdiviziunii Centrului sau reducerii statelor de funcţie în cadrul subdiviziunii Centrului;
    g) în cazul incapacităţii de îndeplinire a atribuţiilor constatate prin examen medical de specialitate;
    h) din cauza necorespunderii funcţiei deţinute constatate de comisia de atestare, în cazul lipsei unei funcţii inferioare vacante sau respingerii funcţiei propuse;
    h1) în cazul nesusţinerii perioadei de probă;
    [Art.34 al.(2), lit.h1) introdusă prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    i) pentru încălcarea gravă sau încălcarea sistematică a disciplinei;
    j) în cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 14;
    k) în legătură cu tăinuirea unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;
    l) pentru comiterea unei infracţiuni şi condamnare prin sentinţă judecătorească definitivă;
    m) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către angajatul Centrului a unui act administrativ
, încheierea directă sau prin intermediul unei terțe persoane a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
   
[Art.34 al.(2), lit.m) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
m1) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3);
    [Art.34 al.(2), lit.m1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    m2) în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.34 al.(2), lit.m2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    m3) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.34 al.(2), lit.m3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    n) în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova;
    o) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    (3) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(2) lit.h).
    Articolul 35. Indemnizaţiile în cazul eliberării din serviciu
    (1) În cazul eliberării din serviciu în temeiul art.34 alin.(2) lit.b), g) sau în cazul pensionării, colaboratorul primeşte o indemnizaţie unică pentru vechime în muncă în cadrul Centrului, după cum urmează:
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    a) de la 2 la 10 ani - 5 salarii medii lunare;
    b) de la 10 la 15 ani - 10 salarii medii lunare;
    c) de la 15 la 20 de ani - 15 salarii medii lunare;
    d) de peste 20 de ani - 20 de salarii medii lunare.
    (2) Indemnizaţia unică a colaboratorului decorat cu distincţie de stat în perioada serviciului din cadrul Centrului se majorează cu 2 salarii medii lunare.
Capitolul VIII
PROTECŢIA DE STAT JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ
    Articolul 36. Protecţia juridică
    (1) Angajatul Centrului este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.
    (2) Urmărirea penală a angajaţilor Centrului se exercită de către procuror.
    [Art.36 al.(2) modificat prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    (3) Pentru a-şi apăra drepturile şi interesele, angajatul are dreptul să se adreseze în instanţă judecătorească.
    (4) Colaboratorul nu poartă răspundere pentru dauna materială şi fizică adusă infractorului din cauza nesubordonării sau opunerii de rezistenţă din partea acestuia în timpul reţinerii.
    Articolul 37. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea angajatului
    (1) În exercitarea atribuţiilor, angajatul se subordonează numai şefului său nemijlocit şi direct. Nimeni altcineva nu are dreptul de a interveni în activitatea angajatului.
    [Art.37 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) În caz de primire din partea şefului sau a altor persoane cu funcţie de răspundere a unor ordine sau indicaţii ce vin în contradicţie cu legea, angajatul este dator să se călăuzească de lege.
    (3) Cerinţele angajatului Centrului adresate cetăţenilor şi persoanelor cu funcţie de răspundere şi acţiunile întreprinse de el se consideră legitime atît timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere, împuternicite să exercite controlul asupra activităţii lui şi asupra respectării legalităţii în timpul acestei activităţi, nu demonstrează contrariul.
    Articolul 38. Dreptul la risc profesional
    (1) Nu constituie infracţiune acţiunea colaboratorului săvîrşită într-o situaţie de risc profesional justificat, chiar şi în prezenţa elementelor constitutive pentru care este prevăzută răspundere disciplinară, administrativă sau penală.
    (2) Riscul este considerat justificat dacă acţiunea decurge în mod obiectiv din informaţia, faptele şi circumstanţele cunoscute colaboratorului, iar scopul legitim nu poate fi atins prin acţiuni ce nu ar implica riscul, iar colaboratorul a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntîmpina consecinţele negative.
    Articolul 39. Asigurarea cu pensii
    Pensionarea angajaţilor Centrului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 40. Protecţia socială
    (1) Protecţia socială a funcţionarului public angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi cu Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    [Art.40 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (2) În cazul decesului colaboratorului în exerciţiul funcţiunii, familia lui şi persoanele întreţinute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în organele Centrului. Minorilor care au fost întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcţie, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
    [Art.40 al.(2) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (3) Dacă în exerciţiul funcţiunii colaboratorului i se cauzează vătămare a integrităţii corporale care îl fac incapabil să-şi exercite atribuţiile de serviciu, lui i se acordă un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 5 ani în ultima lui funcţie din cadrul Centrului şi i se mai acordă timp de 10 ani diferenţa dintre salariul mediu lunar din ultima lui funcţie şi cuantumul pensiei.
    [Art.40 al.(3) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (4) Dacă i se cauzează o vătămare a integrităţii corporale care are urmări mai uşoare decît cele prevăzute la alin.(3), colaboratorului i se acordă un ajutor unic echivalent cu 5 salarii medii lunare.
    [Art.40 al.(4) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (5) Prejudiciul cauzat bunurilor colaboratorului sau celor ale rudelor lui apropiate în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în cadrul Centrului se repară integral.
    [Art.40 al.(5) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (6) Acordarea de ajutor şi repararea prejudiciilor se efectuează de la bugetul de stat, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile.
    (7) Ajutorul se acordă în temeiul hotărîrii instanţei de judecată sau deciziei organelor de urmărire penală ori a procurorului în cazul clasării dosarului penal sau al suspendării urmăririi penale.
    (8) Angajatul Centrului neasigurat cu locuinţă de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care nu poate depăşi salariul lui de funcţie.
    (9) Angajatul Centrului are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (10) Colaboratorul Centrului beneficiază de următoarele prestaţii sociale:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, sau în legătură cu protezarea ortopedică;
    b) prestaţie de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
    c) indemnizaţie de maternitate, inclusiv pentru soţia aflată la întreţinerea colaboratorului;
    d) indemnizaţie unică la naşterea copilului;
    e) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
    f) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani;
    g) ajutor de deces.
   
(10) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), prestația pentru recuperarea capacității de muncă, indemnizația de maternitate, inclusiv pentru soția aflată la întreținerea colaboratorului Centrului, indemnizația pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav și ajutorul de deces se stabilesc și se plătesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
   
[Art.40 al.(10) în redacţia LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    [Art.40 al.(10) în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
   
(101) Indemnizația paternală se stabilește și se achită în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, aprobat de Guvern.
   
[Art.40 al.(101) introdus prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    (102) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, pentru angajații ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, stabilirea și plata indemnizațiilor prevăzute de prezentul articol se vor efectua de către angajator.
    
[Art.40 al.(102) introdus prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    (103) Instituția poartă răspundere pentru corectitudinea stabilirii și a plății indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor legislației în vigoare, precum și pentru evidența și raportarea utilizării acestor mijloace financiare, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.40 al.(103) introdus prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    (11) Pentru colaboratorii Centrului, calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin. (10) lit. a)–c) din prezentul articol se face în temeiul art. 43 alin. (2) lit. c) din prezenta lege. Mărimea indemnizaţiei prevăzute la alin. (10) lit. d) din prezentul articol se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. Baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la alin. (10) lit. e) şi f) din prezentul articol este similară cu cea a prestaţiilor corespunzătoare prevăzute în Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Mărimea indemnizaţiei prevăzute la alin. (10) lit. g) se stabileşte în temeiul alin. (2) din prezentul articol.
   
[Art.40 al.(11) abrogat prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    [Art.40 al.(11) introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (12) Plata indemnizaţiilor prevăzute pentru colaboratorii Centrului se face la locul efectuării serviciului, din bugetul de stat.
   
[Art.40 al.(12) abrogat prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    [Art.40 al.(12) introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 401. Ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală
    (1) Colaboratorii Centrului au dreptul la asistenţă medicală şi la tratament medical (ambulatoriu şi staţionar) din contul statului în modul stabilit de Guvern.
    (2) Colaboratorii Centrului care s-au pensionat pentru limită de vîrstă sau pentru vechime în muncă şi colaboratorii aflaţi în incapacitate de a-şi îndeplini atribuţiile, fapt constatat prin examen medical de specialitate, au dreptul, în mod gratuit, o dată la 3 ani, la bilete de tratament balneo-sanatorial.
    (3) Acordarea biletelor de tratament balneosanatorial se efectuează în conformitate cu Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    [Art.401 introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 41. Asigurarea obligatorie
    (1) Angajaţii Centrului sînt asiguraţi obligatoriu de la bugetul de stat şi din alte surse prevăzute în acest scop.
    (2) Pentru colaboratori, suma asigurată se plăteşte:
    [Art.41 al.(2) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    a) în caz de deces al asiguratului în exerciţiul funcţiunii sau în decursul unui an de după eliberare din organele Centrului din cauza vătămării integrităţii corporale, contuziilor, bolilor contractate în exerciţiul funcţiunii - moştenitorilor lui în cuantum de 10 salarii medii lunare calculate pentru ultimul an;
   
b) în cazul încadrării în grad de dizabilitate în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în decursul unui an de la eliberare din organele Centrului a persoanei asigurate:
    - în cuantum de 7,5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi severe;
    - în cuantum de 5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi accentuate;
    - în cuantum de 2,5 salarii medii lunare – persoanei cu dizabilităţi medii;
   
[Art.41 al.(2), lit.b) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.41 al.(2), lit.b) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    c) în cazul vătămării grave a integrităţii corporale în exerciţiul funcţiunii - în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere anuală şi în cazul vătămării medii a integrităţii corporale în exerciţiul funcţiunii - în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere semestrială.
    (3) Mijloacele băneşti de întreţinere anuală a colaboratorului se calculează conform ultimei funcţii din cadrul Centrului şi includ toate drepturile băneşti cuvenite în anul producerii cazului asigurat.
    [Art.41 al.(3) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    (4) Alte condiţii de asigurare obligatorie a angajatului Centrului se stabilesc în contractul încheiat între Centru şi organizaţia de asigurare.
    Articolul 42. Retribuirea muncii angajaţilor Centrului
    (1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, colaboratorul primeşte salariu lunar, raţie alimentară şi echipament.
    [Art.42 al.(1) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
   
(2) Salariile lunare ale angajaților Centrului se stabilesc în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.42 al.(2) în redacția LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
   
[Art.42 al.(3) abrogat LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.42 al.(3) în redacţia LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 421. Calcularea vechimii în muncă/ stagiului
                           de cotizare pentru stabilirea pensiilor
   
(1) Vechimea în muncă/stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiilor directorului, directorului adjunct şi colaboratorilor Centrului se calculează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. l544/1993, iar pentru funcţionarii  publici din cadrul Centrului, se calculează în conformitate cu Legea nr. l56/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
   
(1) Vechimea în muncă/stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiilor directorului, directorului adjunct şi colaboratorilor Centrului se calculează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. l544/1993, iar pentru funcţionarii  publici din cadrul Centrului, se calculează în conformitate cu Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.
    [Art.421 al.(1) modificat prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    [Art.421 al.(1) în redacție LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812]
    (2) Perioada de serviciu în cadrul Centrului în calitate de colaborator al subdiviziunii specializate cu risc sporit pentru viaţă şi sănătate se include în vechimea în muncă specială care acordă dreptul la pensie şi se calculează de la coeficientul 1 la 1,5 conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.421 introdus prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    Articolul 43. Concediul
    (1) Funcţionarilor publici şi personalului tehnic se acordă concediu conform legislaţiei.
    (2) Colaboratorilor se acordă:
    a) concediu anual de 35 de zile calendaristice;
    [Art.43 al.(2), lit.a) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    b) concediu suplimentar:
    de 6 zile calendaristice – pentru vechime în muncă de la 5 ani la 10 ani;
    de 12 zile calendaristice – pentru vechimea în muncă de la 10 la 15 ani;
    de 18 zile calendaristice – pentru vechime în muncă de peste 15 ani;
    [Art.43 al.(2), lit.b) modificată prin LP319 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.154]
    c) concediu medical în baza unui certificat eliberat de instituţia medicală. Pentru perioada concediului medical colaboratorului se păstrează salariul mediu lunar.
   
[Art.43 al.(2), lit.c) abrogată prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    (21) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția colaboratorului Centrului aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă conform dispozițiilor generale.
    [Art.43 al.(21) introdus prin LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19]
    (3) Angajaţilor Centrului se acordă şi alte concedii în condiţiile legii.
Capitolul IX
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA
    Articolul 44. Controlul şi supravegherea activităţii Centrului
    (1)Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societăţii, supravegherii parlamentare şi controlului autorităţii judiciare în limitele competenţelor stabilite.
   
(2) Controlul modului de realizare de către colaboratorii Centrului a atribuțiilor în cadrul procesului penal, precum și a activității speciale de investigații, este exercitat de către procuror, conform competenței, în condiţiile legii.
    [Art.44 al.(2) în redacția LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (3) Auditul public extern al utilizarii mijloacelor bugetare alocate pentru întreţinerea Centrului îl efectuează Curtea de Conturi.
   
Articolul 441. Controlul parlamentar asupra activităţii Centrului
    (1) Controlul parlamentar asupra activităţii Centrului este exercitat de către Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi.
    (2) Centrul prezintă anual, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii sale. La solicitarea deputaţilor, directorul poate fi audiat pe marginea raportului de activitate al Centrului în şedinţă plenară a Parlamentului.
    (3) Deputaţii pot solicita audierea directorului în şedinţă plenară a Parlamentului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale sau ale comisiilor de anchetă pe marginea chestiunilor ce ţin de activitatea Centrului, altele decît cele menţionate la alin. (2). Directorul este în drept să refuze participarea sa la şedinţele respective dacă oferirea informaţiilor solicitate lezează interesul urmăririi penale, principiile legalităţii, prezumţiei nevinovăţiei, protecţiei datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea urmăririi penale.
    [Art.441 introdus prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
   
Articolul 442. Controlul activităţii Centrului de către societatea civilă
    (1) Activitatea Centrului este supusă controlului din partea societăţii civile în baza legislaţiei ce reglementează transparenţa în procesul decizional, accesul la informaţie şi activitatea asociaţiilor obşteşti. Controlul suplimentar al activităţii Centrului din partea societăţii civile are loc în baza prezentei legi, prin intermediul Consiliului Civil, care:
    a) participă cu drept de vot în Colegiul Centrului;
    b) participă cu drept de vot în Colegiul disciplinar al Centrului;
    c) analizează rapoartele de activitate ale Centrului;
    d) monitorizează şedinţele de judecată pe dosarele instrumentate de Centru şi procesele de judecată intentate de foşti angajaţi ai Centrului, eliberaţi prin deciziile Colegiului disciplinar al Centrului;
    e) examinează plîngerile cetăţenilor împotriva angajaţilor Centrului.
    (2) Consiliul Civil este format din trei membri. Calitatea de membru al Consiliului Civil o poate avea doar asociaţia obştească. Societatea civilă deleagă doi membri și Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, în urma unui concurs public, deleagă un membru al Consiliului Civil pentru o perioadă de 3 ani.
    (3) Asociaţiile obşteşti care participă la concursul pentru selectarea membrilor Consiliului Civil trebuie să-şi desfăşoare activităţile statutare în unul sau în cîteva dintre următoarele domenii: justiţie, drepturile omului, transparenţă, integritate în sectorul public, prevenire şi combatere a corupţiei, participare civică.
    (4) Consiliul Civil este în drept:
    a) să adopte şi să modifice regulamentul său de activitate;
    b) să creeze şi să administreze propria pagină web;
    c) să comunice public rapoartele de monitorizare şi alte informaţii de interes public, constatate în urma desfăşurării activităţii sale, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, privind informaţiile atribuite la secret de stat şi cele atribuite la categoria de informaţie oficială cu accesibilitate limitată;
    d) să propună recomandări de îmbunătăţire a activităţii Centrului;
    e) să propună subiecte pentru a fi discutate la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Colegiului Centrului;
    f) să transmită subdiviziunii de securitate internă sau procuraturii plîngerile adresate de cetăţeni împotriva angajaţilor Centrului;
    g) să efectueze sondaje de opinie cu privire la fenomenul corupţiei şi la percepţia societăţii faţă de activitatea Centrului;
    h) să atragă fonduri din surse neinterzise de lege în vederea realizării activităţilor sale;
    i) să solicite Centrului informaţii privind activitatea sa, în conformitate cu legislaţia;
    j) să întreprindă alte activităţi ce ţin nemijlocit de monitorizarea activităţii Centrului.
    (5) Persoanele care reprezintă membrii Consiliului Civil în cadrul Colegiului Centrului şi al Colegiului disciplinar al Centrului trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) să aibă studii superioare;
    b) să nu deţină o funcţie publică;
    c) să nu fi fost angajați ai Centrului pe parcursul ultimilor 2 ani;
    d) să nu fie membri ai vreunui partid politic şi/sau să nu fi făcut agitaţie pentru vreun concurent electoral în ultimii 2 ani;
    e) să nu aibă antecedente penale nestinse;
    f) să nu aibă calitatea procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal instrumentat de către Centru în ultimii 3 ani.
    (6) Dacă, ulterior, se constată că persoana desemnată să reprezinte membrul Consiliului Civil în cadrul Colegiului Centrului şi al Colegiului disciplinar al Centrului nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (5), aceasta este înlocuită, în termen de 10 zile, cu un alt reprezentant, din iniţiativa membrului Consiliului Civil care l-a desemnat, în baza propunerii motivate a Centrului sau a unui alt membru al Consiliului Civil.
    (7) Calitatea de membru al Consiliului Civil se revocă de către entitatea care l-a selectat în conformitate cu prevederile alin. (2) dacă:
    a) asociaţia obştească se desfiinţează;
    b) asociaţia obştească refuză expres să fie membru al Consiliului Civil înainte de expirarea termenului pentru care a fost desemnată în această calitate;
    c) asociaţia obştească nu asigură desfăşurarea nici a uneia dintre activităţile prevăzute la alin. (1) mai mult de un an.
    (8) În cazurile prevăzute la alin. (7) lit. a) şi b), entitatea care a desemnat asociaţia obştească în calitate de membru al Consiliului Civil selectează, în termen de 3 luni, un nou membru al Consiliului Civil în urma desfăşurării concursului public prevăzut la alin. (2) şi (3).
    (9) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. c), entitatea care a selectat asociaţia obştească în calitate de membru al Consiliului Civil îi revocă această calitate şi îi comunică în scris decizia de revocare. Revocarea poate avea loc din iniţiativa entităţii, la propunerea motivată a Centrului sau a unui alt membru al Consiliului Civil. În termen de 3 luni de la comunicarea revocării, entitatea selectează un nou membru al Consiliului Civil în urma desfăşurării concursului public prevăzut la alin. (2) şi (3).
    [Art.442 introdus prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]

Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 45
    Guvernul:
    a) va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plasarea în cîmpul muncii a lucrătorilor disponibilizaţi în legătură cu crearea Centrului;
    b) în termen de 2 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura aducerea actelor normative ale ministerelor şi departamentelor în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

    Nr. 1104-XV. Chişinău, 6 iunie 2002