OMSM952/2012
ID intern unic:  344991
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 952
din  28.09.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 1185
    MODIFICAT
    OMS1350 din 25.11.14, MO358-363/04.12.14 art.1707

    În temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate de către instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, instituţiile de pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi întreprinderile administrate de Ministerul Sănătăţii.
    2. Controlul executării prezentului Regulament se pune în sarcina Secţiei Contabilitate şi Raportare (dl V. Stasiuc) şi Secţiei Investiţii Capitale şi Administrarea Proprietăţii Publice (dna S. Volosatîi).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                         Andrei USATÎI

    Nr. 952. Chişinău, 28 septembrie 2012.

Aprobat
prin Ordinul nr. 952 din 28.09.2012

REGULAMENT
cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate de
către instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, instituţiile
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi întreprinderile administrate
de Ministerul Sănătăţii
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de dare în locaţiune a încăperilor ce pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru locuit, a mijloacelor circulante, utilajelor, unitaţilor de transport, altor fonduri fixe (în continuare - bunuri) şi este elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29 martie 2008, şi cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458).
    2. Prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (în continuare - Regulament) se extind asupra instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii specificate în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, asupra instituţiilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii specificate în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (în continuare – instituţii) şi asupra întreprinderilor administrate de Ministerul Sănătăţii specificate în anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (în continuare – întreprinderi).
    3. Locaţiunea activelor neutilizate nu trebuie să afecteze activitatea instituţiilor şi a întreprinderilor.
    4. Instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice private pot fi oferite în locaţiune spaţii ale instituţiilor medico-sanitare publice, numai cu gen de activitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, care corespund cerinţelor actelor legislative şi normative în vigoare privind parteneriatul public-privat.
    5. Chiria se stabileşte în contractul de locaţiune pentru toate activele închiriate. Cuantumul chiriei nu poate fi mai mic decît cuantumul minim al chiriei, calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    6. Mijloacele financiare obţinute de la închirierea bunurilor sînt utilizate de către întreprinderile administrate de Ministerul Sănătăţii în mod prioritar la plata restanţelor faţă de bugetul public naţional, iar cele rămase după efectuarea acestor plăţi, la decizia consiliului se investesc în dezvoltarea întreprinderii.
    7. Veniturile instituţiilor obţinute de la darea în locaţiune a activelor neutilizate sînt mijloace speciale şi se utilizează conform prevederilor legii bugetare anuale şi a devizelor de venituri şi cheltuieli, întocmite şi aprobate în modul stabilit.
    8. Întreprinderile raportă profitul (pierderile), obţinut de la închirierea bunurilor, la rezultatele activităţii economice, care se  reflectă în raportul privind rezultatele financiare şi se impozitează în modul stabilit de legislaţie.
    9. Instituţiile bugetare se scutesc de plata pentru folosirea încăperilor nelocuibile ale instituţiilor finanţate de la acelaşi buget. Acestea achită doar plata pentru serviciile comunale, energia electrică şi alte servicii. În aceste cazuri transmiterea încăperilor în folosinţă se efectuează în baza deciziilor adoptate de autorităţile sau instituţiile cărora le aparţin încăperile respective.
    10. Bunurile neutilizate de instituţii şi întreprinderi pot fi date în locaţiune doar cu acordul prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii.
Modificarea, prolongarea contractului de locaţiune va fi efectuată doar cu acordul prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii.
    11. Sublocaţiunea poate fi efectuată numai cu consimţămîntul locatorului şi al Ministerului Sănătăţii. Termenul de valabilitate a contractului de sublocaţiune nu poate depăşi termenul contractului de locaţiune. Posibilitatea şi condiţiile transmiterii bunurilor închiriate sau a unei părţi a acestora în sublocaţiune se stipulează în contractul de locaţiune.
    [Pct.11 în redacția OMS1350 din 25.11.14, MO358-363/04.12.14 art.1707]
II. Modul de transmitere în locaţiune a bunurilor
    12. Bunurile aflate în gestiunea instituţiilor pot fi date în locaţiune doar cu acordul prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii.
    Bunurile aflate în gestiunea întreprinderilor pot fi date în locaţiune la decizia consiliului de administraţie doar cu acordul prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii.
    Bunurile proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituţiilor şi întreprinderilor pot fi date în locaţiune doar cu acordul autorităţii în administrarea căreia se află aceste bunuri.
    13. Dreptul de locator se exercită de întreprinderea în proprietatea căreia se află bunurile ori se atribuie instituţiilor sau întreprinderilor în gestiunea cărora se află bunurile ce se dau în locaţiune, dacă Ministerul Sănătăţii nu decide altfel.
    14. Termenul de dare în locaţiune a bunurilor neutilizate ale instituţiilor şi întreprinderilor neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare nu poate depăşi un an.
    Termenul de dare în locaţiune a celorlalte bunuri aflate în gestiunea ori proprietatea instituţiilor şi întreprinderilor se calculează conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.14 modificat prin OMS1350 din 25.11.14, MO358-363/04.12.14 art.1707]
    15. Selectarea locatarilor se efectuează prin organizare de licitaţii “cu strigare”, desfăşurate în modul stabilit de Guvern sau prin negocieri directe. Modul de selectare a locatarului se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii şi se indică în acordul prealabil de dare în locaţiune.
    16. Pentru obţinerea acordului de dare în locaţiune instituţia şi întreprinderea care dispune de bunuri neutilizate va înainta Ministerului Sănătăţii o adresare scrisă, la care se vor anexa  următoarele documente:
    - decizia consiliului de administraţie a instituţiei sau întreprinderii;
    - publicarea anunţului referitor la darea în locaţiune;
    - procesul-verbal referitor la selectarea cîştigătorului licitaţiei pentru darea în locaţiune;
    - argumente necesare în cazul dării în locaţiune prin negocieri directe;
    - proiectul contractului de locaţiune (modelul se anexează) sau clauzele obligatorii ale acestuia;
    - calculul cuantumului chiriei;
    - extrasul din Registrul bunurilor imobile;
    - alte documente, după caz.
    17. În acordul prealabil de dare în locaţiune Ministerul Sănătăţii va indica obiectul, locaţiunea căruia se acceptă, termenul contractului de locaţiune, cuantumul minim al chiriei, modul de selectare a locatarilor etc.
    18. Ministerul Sănătăţii, în cazul acceptării încheierii contractului de locaţiune cu solicitantul locaţiunii selectat anterior de instituţie sau întreprindere prin negocieri directe,  concomitent cu eliberarea acordului prealabil de dare în locaţiune, va înregistra proiectele contractelor respective de locaţiune într-un registru (modelul se anexează) anexînd cîte o copie a acestora la copia acordului, iar pe prima pagină a proiectului contractului de locaţiune sau a proiectului modificărilor acestuia se va indica numărul şi data de înregistrare a acestuia şi se va aplica ştampila Ministerului Sănătăţii.
    În cazul acceptării selectării locatarilor prin licitaţie “cu strigare”, după desfăşurarea acesteia, instituţia sau întreprinderea, în termen de pîna la 15 zile, va prezenta Ministerului Sănătăţii, pentru înregistrare, contractele de locaţiune semnate, precum şi copia procesului-verbal al comisiei de licitaţie. Înregistrarea contractelor de locaţiune semnate se efectuează în acelaşi mod ca şi a proiectelor contractelor de locaţiune.
    19. Contractul de locaţiune reglementează relaţiile dintre locator şi locatar şi se perfectează după selectarea locatorului şi stabilirea clauzelor contractului.
    Contractele de locaţiune sau modificările acestora pot fi semnate doar după primirea acordului prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii, care verifică anticipat corectitudinea încheierii lor. Conducătorul instituţiei sau întreprinderii care a dat bunurile în locaţiune sau a operat modificări în contractele de locaţiune fără acordul prealabil al Ministerului Sănătăţii poartă răspundere conform legislaţiei.
    Contractele de locaţiune a bunurilor imobile încheiate pe un termen ce depăşeşte 3 ani se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
    20. În contractele de locaţiune trebuie să fie stipulat scopul folosirii bunurilor închiriate. Calculul cuantumului chiriei se anexează la contractul de locaţiune şi este parte integrantă a acestuia. Plata pentru energia electrică, termică, apă, canalizare, alte servicii prestate locatarului nu se include în cuantumul chiriei şi se achită suplimentar. În cazul în care tehnic este posibil, în încăperile date în locaţiune obligatoriu trebuie să fie instalate contoare pentru apă, energia electrică sau termică.
    În contractele de locaţiune a bunurilor instituţiilor trebuie să fie stipulată obligaţia locatarilor de a transfera la buget impozitul pe bunurile imobiliare, aferent imobilelor închiriate, calculat în baza informaţiilor locatorilor privind valoarea acestora.
    21. Transmiterea bunurilor locatarului se efectuează prin întocmirea unui act de predare-primire în locaţiune, în care se indică locul şi data întocmirii actului, bunurile ce se transmit, starea lor, numărul cadastral, valoarea iniţială de bilanţ, uzura contabilă, valoarea reziduală şi alte date identificative, numărul şi data încheierii contractului de locaţiune, conform căruia se efectuează predarea-primirea în locaţiune a bunurilor, termenul locaţiunii.
III. Selectarea locatarilor bunurilor
    22. Licitaţia pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale instituţiei sau întreprinderii se organizează la decizia Ministerului Sănătăţii de către comisia de licitaţie, care se instituie prin ordinul conducătorului instituţiei sau administratorului întreprinderii.
    În componenţa comisiei de licitaţie, în mod obligatoriu, va fi inclus reprezentantul Ministerului Sănătăţii pe lîngă instituţia respectivă sau membrul consiliului de administraţie al întreprinderii din partea Ministerului Sănătăţii.
    23. Valoarea iniţială a cuantumului chiriei se stabileşte de către comisia de licitaţie, ţinînd cont de propunerile organelor de conducere ale locatorului, dar nu va fi mai mică decît cuantumul minim al chiriei stabilit conform prevederilor legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    24. În procesul organizării şi desfăşurării licitaţiilor “cu strigare”, pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate, întreprinderea va asigura perfectarea:
    a) documentaţiei lotului expus la licitaţie, care va consta din:
    proiectul contractului de locaţiune sau clauzele obligatorii ale acestuia;
    acordul prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii;
    actele ce confirmă înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile propuse în locaţiune;
    b) comunicatul informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei, în care se va indica informaţia despre bunurile propuse în locaţiune, amplasarea lor, data desfăşurării licitaţiei, modalitatea familiarizării potenţialilor locatari cu bunurile ce se propun în locaţiune şi proiectul sau clauzele obligatorii ale contractului de locaţiune, valoarea iniţială a cuantumului chiriei, telefonul de contact.
    25. Ministerul Sănătăţii poate accepta darea bunurilor neutilizate în locaţiune prin negocieri directe, atunci cînd închirierea lor nu a fost solicitată la o licitaţie, cînd cheltuielile de organizare a licitaţiilor nu sînt justificate (nu sînt acoperite de chiria pe 6 luni), cînd locatarul propune investiţii pentru reparaţia şi menţinerea imobilelor, precum şi în alte cazuri.
    26. Negocierile directe pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale instituţiei sau întreprinderii se organizează la propunerea potenţialilor locatari.
    Instituţia sau întreprinderea are dreptul să înceapă negocierile directe pînă la solicitarea acordului prealabil de dare în locaţiune. În acest caz la adresarea către Ministerul Sănătăţii se anexează proiectul contractului de locaţiune, clauzele căruia sînt acceptate de solicitantul locaţiunii, selectat anterior de către instituţie sau întreprindere.
    27. Negocierile directe se desfăşoară de către comisia de negocieri, instituită prin ordinul conducătorului instituţiei sau administratorului întreprinderii, în componenţa căreia, în mod obligatoriu, se include reprezentantul Ministerului Sănătăţii.
    Instituţia sau întreprinderea poate să încheie contractul de locaţiune cu solicitantul selectat de comisia de negocieri doar după primirea acordului prealabil în formă scrisă al Ministerului Sănătăţii.
    28. Termenul contractului de locaţiune poate fi prelungit cu acordul prealabil în formă scrisă a Ministerului Sănătăţii, la solicitarea argumentată a conducătorului instituţiei sau a administratorului întreprinderii în cazul îndeplinirii de către locatar în perioada precedentă a tuturor prevederilor contractuale.
    29. La expirarea contractului de locaţiune, locatarul are drept prioritar la încheierea contractului pe un nou termen dacă:
    a) şi-a onorat anterior obligaţiile contractuale;
    b) bunul se dă în locaţiune pe un nou termen;
    c) locatarul este de acord cu noile condiţii contractuale stabilite de locator.
    30. După încetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat să restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost dat sau în starea prevăzută în contract.
    Prejudiciul cauzat prin înrăutăţirea stării bunului se repară de către locatar dacă nu dovedeşte lipsa vinovăţiei sale. Locatarul poartă răspundere în aceeaşi măsură pentru înrăutăţirea admisă de membrii familiei sale, de sublocatar sau de terţi, cărora le-a permis accesul la bunul închiriat.
    Locatarul răspunde pentru deteriorarea bunului în mărimea în care s-a micşorat valoarea lui dacă în contract nu este prevăzut altfel.
    31. Dacă, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie bunul închiriat, locatorul are dreptul să ceară plata chiriei pentru toată durata întîrzierii. Se poate cere repararea prejudiciului în partea neacoperită de chirie.

    contract

    registru