HGA763/2012
ID intern unic:  345068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 763
din  11.10.2012
cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 825
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522

    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru asigurarea aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Documentaţia-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, conform anexei.
    2. Autorităţile contractante şi operatorii economici, la iniţierea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor, au obligaţia să întocmească documentele de licitaţie conform Documentaţiei-standard aprobate.
    3. Procedurile ce ţin de achiziţiile publice de bunuri sau servicii aflate în curs de  desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri vor fi finalizate în modul stabilit la data iniţierii lor.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 763. Chişinău, 11 octombrie 2012.

   
anexa