HGO764/2012
ID intern unic:  345074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 764
din  12.10.2012
cu privire la reprezentarea intereselor statului în
instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale
şi internaţionale
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 826
    În temeiul punctelor 61) şi 12) ale articolului 3 şi punctelor 1) şi 2) ale articolului 16 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru a eficientiza reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind  modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (se anexează).
    2.  Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate vor asigura, conform domeniului de competenţă, implementarea prevederilor prezentei hotărîri.
    3. Se instituie în cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei o subdiviziune responsabilă pentru coordonarea şi monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 764. Chişinău, 12 octombrie 2012.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 764
din 12 octombrie 2012

REGULAMENT
privind  modul de reprezentare a intereselor statului în
instanţele judecătoreşti şi în instituţiile
de arbitraj naţionale
şi internaţionale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale, entităţile responsabile de reprezentarea intereselor statului, condiţiile speciale privind reprezentarea intereselor statului în unele categorii de cauze şi modul de selectare a reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj internaţionale.
    2. Prevederile Regulamentului privind  modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (în continuare – Regulament) sînt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile subordonate şi întreprinderile monitorizate de acestea (în continuare – autorităţi), conform domeniului administrat.
    3. Prevederile prezentului Regulament pot fi aplicate în mod corespunzător la reprezentarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale în instanţele judecătoreşti.
    4. Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale este asigurată, după caz, de către:
    a) reprezentanţii autorităţilor conform domeniilor administrate;
    b) cabinete/birouri asociate de avocaţi;
    c) avocaţi străini/companii de avocaţi străine.
    5. Conducerea autorităţilor este obligată să asigure:
    a) reprezentarea eficientă a intereselor autorităţilor în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
    b) evidenţa, sistematizarea, analiza şi raportarea cu privire la toate litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi al instituţiilor de arbitraj naţionale şi internaţionale care vizează activitatea lor, hotărîrile şi încheierile judecătoreşti adoptate, cererile prealabile adresate autorităţilor privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată, precum şi cu privire la potenţialele riscuri, soluţii şi rezultate.
    6. Toate operaţiile financiare care decurg dintr-un proces judiciar sau de arbitraj şi urmează a fi acoperite din contul bugetului de stat vor fi efectuate prin virament şi nu pot fi delegate prin procură.
CAPITOLUL II
Entităţile responsabile de reprezentarea intereselor statului
în instanţele judecătoreşti
şi în instituţiile de arbitraj
Secţiunea 1. Reprezentanţii autorităţilor
    7. Reprezentanţii autorităţilor reprezintă şi apără interesele statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale în limita domeniilor administrate de aceste autorităţi.
    8. În calitate de reprezentanţi ai intereselor autorităţilor sînt desemnaţi angajaţii care au statut de funcţionar public şi deţin diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia. În calitate de reprezentanţi ai intereselor instituţiilor şi întreprinderilor monitorizate de autorităţile administraţiei publice centrale sînt desemnaţi angajaţii care deţin diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia.
    9. În cazul în care în cadrul autorităţilor nu sînt angajaţi care corespund criteriilor stabilite la punctul 8, precum şi în cazurile complexe care cad sub incidenţa punctului 15, reprezentantul urmează a fi angajat în baza unui contract de asistenţă juridică încheiat cu un cabinet/birou asociat de avocaţi selectat prin concurs.
    În condiţiile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, autorităţile, la începutul fiecărui an, asigură selectarea prin concurs public a trei cabinete/birouri asociate de avocaţi, care vor presta servicii de asistenţă juridică în cazurile prevăzute de prezentul punct. Informaţia privind cabinetele/birourile asociate de avocaţi selectate va fi prezentată de către autorităţi Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării cîştigătorilor concursului.
    10. Reprezentanţii autorităţilor:
    a) reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale autorităţii în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale, în limitele competenţelor acordate şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii cu privire la arbitraj, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele d) şi e) din punctul 15;
    b) coordonează în mod obligatoriu toate acţiunile de reprezentare a intereselor autorităţii cu conducerea autorităţii respective;
    c) solicită altor autorităţi publice sau persoanelor fizice ori juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică şi de tipul de proprietate, informaţia necesară pentru reprezentarea intereselor autorităţii în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale;
    d) generalizează şi prezintă trimestrial conducerii autorităţii şi Ministerului Justiţiei, iar în cazurile prevăzute în punctul 15 – în aceeaşi zi, informaţia despre litigiile autorităţii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, despre hotărîrile şi încheierile judecătoreşti, precum şi despre cererile prealabile adresate autorităţilor privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată şi instituţiile de arbitraj, precum şi despre potenţialele riscuri, soluţii şi rezultate.
    11. Calitatea de reprezentant al autorităţii în instanţele de judecată sau în instituţiile de arbitraj este atestată prin procură, emisă în condiţiile legii de către conducătorul autorităţii ale cărei interese sînt reprezentate şi/sau copia de pe contract, unde este inserată clauza compromisorie sau copia de pe compromis.
    12. Procura prevede expres volumul împuternicirilor procesuale ale reprezentantului, cu excepţia drepturilor de a recunoaşte acţiunea, de a renunţa la acţiune, de a transmite litigiul în arbitraj şi de a încheia tranzacţia de împăcare, acţiuni care nu pot fi exercitate decît prin aprobarea lor în prealabil de către conducerea autorităţii.
    13. Depunerea acţiunii, schimbarea sau concretizarea obiectului acţiunii şi solicitarea examinării în lipsa părţii vor fi autorizate în mod obligatoriu de către conducerea autorităţii şi nu pot fi delegate prin procură altei persoane.
Secţiunea a 2-a. Subdiviziunea aparatului central al Ministerului Justiţiei
pentru coordonarea şi monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor
statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi
internaţionale

    14. Subdiviziunea aparatului central al Ministerului Justiţiei pentru coordonarea şi monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (în continuare – subdiviziunea Ministerului Justiţiei):
    a) asigură reprezentarea intereselor statului în instanţele de judecată şi în  instituţiile de arbitraj naţionale în litigiile a căror parte este Ministerul Justiţiei;
    b) solicită informaţii, efectuează studii şi analize necesare reprezentării intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
    c) generalizează şi sistematizează informaţiile furnizate de autorităţi în condiţiile prezentului Regulament;
    d) acordă suport metodologic şi consultativ reprezentanţilor autorităţilor în procesele  pe cauzele specificate la literele a)-c) din punctul 15;
    e) elaborează şi prezintă ministrului justiţiei note informative privind cererile şi cauzele de importanţă majoră pentru Guvern, potrivit punctului 15, cu prezentarea ulterioară a acestora Prim-ministrului;
    f) instituie şi ţine Registrul cabinetelor/birourilor asociate de avocaţi selectate de autorităţi pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze şi asigură actualizarea anuală a acestuia;
    g) ţine Registrul ofertelor prevăzut la punctul 44;
    h) asigură activităţile de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj internaţionale;
    i) efectuează auditul juridic al cauzelor la care participă autorităţile, precum şi al altor cauze, la solicitarea acestora;
    j) efectuează analiza practicii judiciare în litigiile cu participarea autorităţilor;
    k) elaborează proiectele de acte normative necesare pentru eficientizarea activităţii de protecţie şi reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
    l) coordonează activitatea de reprezentare şi acordă ajutor metodologic autorităţilor care reprezintă interesele statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale;
    m) stabileşte cerinţe privind evidenţa şi raportarea cu privire la litigiile aflate pe rol în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale care vizează autorităţile statului;
    n) exercită alte funcţii prevăzute de prezentul Regulament şi de alte acte normative.
CAPITOLUL III
Dispoziţii speciale privind reprezentarea intereselor
 statului în unele categorii de cauze

    15. Prevederile prezentului capitol stabilesc o procedură specială de reprezentare a intereselor statului în litigiile:
    a) examinate în instanţele judecătoreşti sau în instituţiile de arbitraj naţionale privind dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile;
    b) examinate în instanţele judecătoreşti sau în instituţiile de arbitraj naţionale care au o importanţă deosebită pentru stat;
    c) examinate în instanţele judecătoreşti sau în instituţiile de arbitraj naţionale cu participarea subiecţilor de drept din străinătate sau a investitorilor străini;
    d) examinate în instanţele judecătoreşti străine;
    e) examinate în instituţiile de arbitraj internaţionale.
    16. În cazurile prevăzute la literele a)-c) din punctul 15, reprezentarea intereselor statului este asigurată de către reprezentanţii autorităţilor conform domeniului litigiului, cu acordarea suportului metodologic şi consultativ din partea subdiviziunii Ministerului Justiţiei. 
    17. În cazurile prevăzute la literele d) şi e) din punctul 15, reprezentarea intereselor statului este asigurată de către cabinete/birouri asociate de avocaţi şi avocaţi străini/companii de avocaţi străine care sînt selectate potrivit prevederilor capitolului IV.
CAPITOLUL IV
Selectarea reprezentanţilor intereselor statului în
instanţele judecătoreşti străine şi în
instituţiile de
arbitraj internaţionale

    18. Selectarea cabinetelor/birourilor asociate de avocaţi, inclusiv a avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj internaţionale se efectuează prin concurs, care se desfăşoară în conformitate cu principiile legalităţii, competiţiei deschise şi transparenţei, tratamentului nediscriminatoriu şi accesului la informaţii.
    19. Organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instanţele de arbitraj internaţionale se realizează de către Comisia guvernamentală pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi în instituţiile de arbitraj  internaţionale (în continuare – Comisia de selectare).
Secţiunea  1. Comisia de selectare
    20. Comisia de selectare este formată din 7 membri, dintre care 4 membri din oficiu şi 3 membri numiţi pentru fiecare caz în parte.  Componenţa nominală a Comisiei de selectare se aprobă prin ordinul ministrului     21. Membri din oficiu ai Comisiei de selectare sînt reprezentanţii  Ministerului Justiţiei, Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor. Ceilalţi trei membri ai Comisiei de selectare se numesc ad-hoc, pentru fiecare caz în parte, şi sînt reprezentanţi ai autorităţii/autorităţilor administraţiei publice care administrează domeniul/domeniile vizate de litigiu. Reprezentanţii ad-hoc, de regulă, sînt conducătorul autorităţii implicate în litigiu, şeful serviciului juridic şi şeful subdiviziunii responsabile de supravegherea domeniului în care a apărut litigiul.
    22. Activitatea organizatorică a Comisiei de selectare este asigurată de subdiviziunea Ministerului Justiţiei.
    23. Şedinţa Comisiei de selectare este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor ei. În caz de paritate a voturilor, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea dosarelor depuse de candidaţi se amînă.
    24. Lucrările Comisiei de selectare se consemnează în procese-verbale, semnate de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă.
    25. În cazul în care Comisia de selectare nu îşi îndeplineşte atribuţiile şi/sau obligaţiile, la solicitarea cel puţin a doi membri din oficiu, componenţa acesteia poate fi modificată sau poate fi creată o nouă Comisie.
Secţiunea a 2-a. Atribuţiile comisiei de selectare.
Drepturile şi obligaţiile
    26. Comisia de selectare are următoarele atribuţii:
    a) întocmirea documentelor pentru anunţarea concursului;
    b) punerea la dispoziţia candidaţilor a informaţiei respective, cu explicarea modului de completare a documentelor necesare;
    c) recepţionarea, înregistrarea şi examinarea dosarelor depuse de candidaţi;
    d) solicitarea informaţiilor suplimentare despre candidaţi de la Uniunea Avocaţilor sau de la instituţia omoloagă, în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine;
    e) desfăşurarea concursului şi perfectarea documentelor aferente;
    f) desemnarea cîştigătorului concursului şi informarea în scris a candidaţilor despre rezultate;
    g) examinarea contestărilor referitor la rezultatele concursului;
    h) asigurarea păstrării materialelor concursului;
    i) elaborarea şi aprobarea modelului contractului de asistenţă juridică.
    27. Comisia de selectare are dreptul:
    a) să prelungească termenul de organizare a concursului;
    b) să examineze ofertele (oferta) recepţionate;
    c) să negocieze direct clauzele contractului dintre candidatul selectat şi stat.
    28. Comisia de selectare este obligată:
    a) să pună la dispoziţia candidaţilor informaţia solicitată;
    b) să verifice documentele de participare la concurs şi dosarele depuse de candidaţi;
    c) să expedieze candidaţilor o notificare în scris despre rezultatele concursului;
    d) să înştiinţeze în scris participanţii la concurs despre anularea rezultatelor acestuia.
    29. Membrii Comisiei de selectare sînt în drept:
    a) să ia cunoştinţă de documentele prezentate Comisiei de selectare spre examinare;
    b) să participe la examinarea documentelor;
    c) să expună opinii separate.
    30. Membrii Comisiei de selectare sînt obligaţi:
    a) să participe la şedinţele Comisiei de selectare;
    b) să respecte confidenţialitatea datelor din documentele de concurs;
    c) să semneze  procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului sau să anexeze opinia lor separată;
    d) să respecte cerinţele legislaţiei privind conflictul de interese.
Secţiunea a 3-a. Participanţii la concurs
    31. Participant la concurs poate fi orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi persoane juridice - companii de avocaţi naţionale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în  instanţe judecătoreşti străine şi/sau în instituţii de arbitraj internaţionale. În cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova, care trebuie să corespundă criteriilor specificate la punctul 33.
    32. La elaborarea condiţiilor de selectare a avocaţilor, birourilor asociate de avocaţi, inclusiv a avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, Comisia de selectare ţine cont de:
    a) specializarea avocatului (cabinetului/biroului asociat de avocaţi, avocatului străin/companiei de avocaţi străine);
    b) experienţa în domeniul reprezentării în instanţele judecătoreşti străine sau în instituţiile de arbitraj internaţionale, după caz;
    c) dreptul de a reprezenta interesele în instanţa judecătorească străină competentă să examineze litigiul;
    d) cunoaşterea limbilor de lucru ale instanţelor judecătoreşti străine sau instituţiei de arbitraj internaţionale care urmează să examineze litigiul.
    33. La concurs sînt admişi candidaţii care au depus, în termenul stabilit de Comisia de selectare, cererea de participare la concurs şi au prezentat documentele de participare la concurs.
    34. Nu sînt admişi să participe la concurs candidaţii:
    a) care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
    b) care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite.
    35. Participantul la concurs are dreptul:
    a) să primească de la Comisia de selectare informaţia privind procedura de înaintare a cererilor de participare la concurs, condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului, datele generale despre litigiul pe marginea căruia va reprezenta interesele statului, modul de perfectare a cererii de participare;
    b) să sesizeze Comisia de selectare în caz de încălcare a drepturilor de participant la concurs, precum şi de nerespectare a prezentului Regulament;
    c) să se informeze despre rezultatele concursului, precum şi despre motivele deciziilor adoptate.
    36. Participantul la concurs este obligat să respecte regulile de desfăşurare a concursului stabilite de  prezentul Regulament.
Secţiunea a 4-a. Anunţarea concursului
şi  recepţionarea ofertelor
    37. Decizia cu privire la organizarea concursului se adoptă de către Ministerul Justiţiei.
    38. În temeiul ordinului ministrului justiţiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului, Comisia de selectare iniţiază procedura selectării candidaţilor prin plasarea pe pagina web a Ministerului Justiţiei a anunţului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a acestora, precum şi a condiţiilor respective. Anunţul se plasează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de deschiderea concursului.
    39. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului trebuie să conţină:
    a) data, ora şi locul desfăşurării concursului;
    b) cerinţele faţă de candidaţi;
    c) lista documentelor pentru participare la concurs;
    d) mărimea taxei de participare la concurs şi contul de decontare la care urmează a fi transferată suma respectivă;
    e) termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs şi ordinea prezentării documentelor;
    f) date de contact (telefon, fax, e-mail)  pentru relaţii şi adresa poştală la care urmează a fi prezentate ofertele  de concurs;
    g) alte date necesare, după caz.
    40. În caz de necesitate, Comisia de selectare poate prelungi termenul de organizare a concursului, fără a schimba condiţiile iniţiale de participare, publicînd anunţul despre prelungirea termenului pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
    41. Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:
    a) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare, cu indicarea cuantumului onorariului solicitat;
    b) documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
    - pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova – copia buletinului de identitate,  a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
    - pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine – actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;
    c) curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi străine şi/sau prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a companiei de avocaţi străine;
    d) documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională.
    42. În cazul în care selectarea avocaţilor/birourilor asociate de avocaţi sau avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine se efectuează concomitent pentru reprezentarea în cazul mai multor litigii, candidatul va prezenta la concurs setul de documente specificat la  punctul 41 într-un număr de exemplare egal cu numărul litigiilor la care doreşte să participe.
    43. Ofertele se prezintă Comisiei de selectare în plic sigilat, la adresa indicată în anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pe care se aplică ştampila Ministerului Justiţiei.
    44. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii, în registrul Comisiei de selectare, indicîndu-se data şi ora primirii. Registrul este ţinut de Ministerul Justiţiei.
    45. Ofertele primite după expirarea termenului-limită indicat în anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului nu se admit la concurs şi se restituie ofertanţilor fără a fi deschise.
    46. Candidaţilor admişi la concurs li se expediază o notificare în scris referitor la acceptarea cererii, indicîndu-se data înregistrării ei.
    47. Ofertele candidaţilor la concurs se păstrează într-un seif special la Ministerul Justiţiei. Persoana care efectuează recepţionarea şi înregistrarea documentelor poartă răspundere pentru înregistrarea şi păstrarea acestora.
Secţiunea a 5-a. Condiţiile şi modul
de desfăşurare a concursului
    48. Concursul se desfăşoară în mod competiţional în baza dosarelor prezentate de către participanţi. În cazul în care există o singură ofertă, Comisia de selectare este în drept să negocieze direct condiţiile şi volumul asistenţei juridice calificate, serviciilor acordate şi cuantumul onorariului acestora.
    49. Concursul este de tip închis. Deschiderea plicurilor cu propunerile de concurs şi selectarea reprezentantului intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine sau în instituţiile de arbitraj internaţionale se efectuează de către Comisia de selectare în prezenţa participanţilor la concurs sau a persoanelor împuternicite de către aceştia (în cazul companiei de avocatură străine), la începutul concursului.
    50. La deschiderea concursului, Comisia de selectare verifică documentele prezentate şi datele participanţilor, întocmind procesul-verbal cu privire la admiterea acestora pentru participare la concurs.
    51. Participanţilor la concurs ale căror documente au fost examinate în cadrul şedinţei Comisiei de selectare li se expediază o notificare în scris despre rezultatele concursului.
    52. Se interzice tăinuirea cererilor şi neluarea în considerare a acestora la stabilirea rezultatelor concursului de către Comisia de selectare.
    53. Comisia de selectare verifică corespunderea setului de documente prezentat pentru participare la concurs cu cerinţele documentaţiei de concurs. În cazul în care acestea nu corespund cerinţelor documentaţiei de concurs şi corectarea erorilor sau deficienţelor depistate schimbă substanţial esenţa ofertei, aceasta nu va fi luată în considerare la desemnarea cîştigătorului, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Comisiei de selectare şi în notificarea expediată participanţilor la concurs.
    54. În perioada desfăşurării concursului, Comisia de selectare are dreptul, în caz de necesitate, să solicite de la participanţii la concurs prezentarea unor informaţii suplimentare relevante cu privire la oferta respectivă.
    55. Comisia de selectare, în perioada de pînă la desemnarea cîştigătorilor, poate descalifica şi înlătura de la participarea la concurs orice candidat, în cazul în care în documentaţia prezentată vor fi depistate informaţii neveridice.
    56. Candidaţii neadmişi la concurs, descalificaţi şi înlăturaţi în perioada de  participare au dreptul să participe ulterior la alte concursuri de selectare a reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine sau în instituţiile de arbitraj internaţionale.
Secţiunea a 6-a. Desemnarea cîştigătorului
    57. Cîştigător al concursului se desemnează participantul a cărui ofertă corespunde tuturor cerinţelor documentaţiei de concurs şi specificului activităţii de reprezentare în cazul concret.
    58. Rezultatele şedinţei Comisiei de selectare se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
    a) data şi locul desfăşurării concursului;
    b) componenţa Comisiei de selectare;
    c) lista participanţilor la concurs;
    d) datele de identificare ale cîştigătorului;
    e) datele de identificare ale altor participanţi la concurs;
    f) altă informaţie relevantă.
    59. La anunţarea rezultatelor concursului pot fi prezenţi participanţii sau persoanele împuternicite de către aceştia prin procură, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice interesate şi ai mass-media.
    60. Membrii Comisiei de selectare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la ziua desfăşurării concursului, sînt obligaţi să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului.
    61. Procesul-verbal se întocmeşte într-un număr necesar de exemplare şi se semnează de către membrii Comisiei de selectare.
Secţiunea a 7-a. Semnarea contractului de reprezentare
a intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine
şi în instituţiile de arbitraj internaţionale
    62. În urma concursului, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data aprobării rezultatelor concursului, conducătorul autorităţii publice, parte în litigiu, încheie contractul de asistenţă juridică cu cîştigătorul concursului.
    63. Clauzele esenţiale ale contractului de asistenţă juridică se stabilesc de către părţi în funcţie de specificul fiecărei cauze în parte, conform legislaţiei Republicii Moldova şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    64. În cazul în care cabinetul/biroul asociat de avocaţi sau avocatul străin/ compania de avocaţi străină, desemnaţi cîştigători ai concursului, pe motivul unor circumstanţe excepţionale nu pot continua prestarea serviciilor de asistenţă juridică, autoritatea publică, parte în litigiu, solicită Ministerului Justiţiei anunţarea unui nou concurs, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament.