OSVA396/2012
ID intern unic:  345096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 396
din  19.09.2012
privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura
declarării periodice a mărfurilor autohtone exportate
în zonele economice libere
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1224


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.892 din 8 octombrie 2012
Ministru ___________ Oleg Efrim

    În scopul simplificării plasării mărfurilor autohtone sub destinaţia vamală zonă liberă, în temeiul prevederilor art.12, 132, 135, 175, 183 ale Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi pct.8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone exportate în zonele economice libere, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Confirmarea exportului de mărfuri autohtone cu destinaţia zona liberă (cod 1800) se efectuează, în toate cazurile, în baza declaraţiei vamale în detaliu.
    3. Se interzice acceptarea declaraţiilor vamale periodice completate în baza facturilor, care nu au însoţit de facto mărfurile la introducerea lor în zona economică liberă.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                Tudor BALIŢCHI

    Nr. 396-o. Chişinău, 19 septembrie 2012.


Anexă
la Ordinul Serviciului  Vamal
nr. 396-o din 19.09.2012

INSTRUCŢIUNE
cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor
autohtone exportate în zonele economice libere

    1. Dacă una şi aceeaşi persoană livrează periodic în zona economică liberă (ZEL), în temeiul unui contract încheiat cu rezidentul zonei respective, acelaşi tip de mărfuri (încadrate la aceeaşi grupă tarifară), organul vamal în raza de activitate a căruia se găseşte zona economică liberă respectivă poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate loturile de mărfuri care sînt plasate sub regim vamal de export (cod 1800) într-o anumită perioadă de timp (declaraţia vamală periodică).
    2. Declararea periodică se autorizează de către şeful biroului vamal specificat în pct.1 al prezentei Instrucţiuni, în baza cererii motivate a agentului economic interesat. În cerere se indică: denumirea, sediul şi codul fiscal ale agentului economic, data depunerii şi perioada în care mărfurile vor fi declarate periodic, precum şi denumirea mărfurilor care vor fi declarate periodic.
    3. La efectuarea fiecărei livrări, agentul economic prezintă biroului vamal facturile (scrisorile de trăsură) în două exemplare, pentru mărfurile declarate. Ambele exemplare se autentifică cu semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal. Un exemplar se păstrează la organul vamal şi serveşte pentru contrapunerea datelor din factură cu datele din declaraţia vamală periodică respectivă. Al doilea exemplar al facturii se restituie agentului economic şi serveşte pentru introducerea mărfurilor livrate pe teritoriul ZEL.
    Concomitent cu factura fiscală, agentul economic prezintă fotocopiile actelor enumerate mai jos, în cazul cînd acestea anterior nu au fost prezentate în cadrul perioadei de evidenţă a livrărilor periodice:
    a) paşaportul tehnic al mijlocului de transport implicat în  transportul de mărfuri,
    b) permisul de conducere al şoferului.
    4. La expirarea a cel mult 30 de zile după efectuarea primei livrări, agentul economic depune declaraţia vamală în detaliu (cumulativă), care va cuprinde informaţia despre toate mărfurile livrate pe parcursul perioadei respective. Declaraţia vamală se completează în conformitate cu Normele privind completarea, circulaţia şi folosirea formularelor declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.346-o din 24 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876).
    5. Declaraţia vamală periodică trebuie să fie însoţită de o factură comercială unică (invoice), ce cuprinde informaţia despre toate facturile din perioada de evidenţă, care se introduce în borderoul de documente al declaraţiei vamale în detaliu.
    6. La completarea declaraţiei vamale în detaliu se vor efectua următoarele operaţiuni:
    a) se completează formularul ”Info page”, rubrica ”Comentarii” a declaraţiei vamale în format electronic, unde se va indica numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, data livrării şi nr. facturii/documentului în baza căruia a fost efectuată livrarea mărfurilor.
    b) se tipăreşte şi se semnează formularul ”Info page”, în două exemplare, dintre care unul rămîne la declarant, iar altul se anexează la declaraţia vamală în detaliu, destinată organului vamal.
    7. Drepturile de export se calculează conform prevederilor art.1278 al Codului vamal.
    8. Biroul vamal duce evidenţa facturilor fiscale, precum şi a termenelor declarării periodice, într-un registru special creat în acest scop. Forma registrului respectiv se stabileşte prin ordinul biroului vamal în raza de activitate a căruia se găseşte ZEL.
    La perfectarea declaraţiei vamale periodice, facturile (scrisorile de trăsură) acumulate în perioada de evidenţă se anexează la exemplarul organului vamal al declaraţiei respective.
    9. Controlul vamal fizic al mărfurilor care fac obiectul declarării periodice se efectuează la fiecare livrare. La depunerea declaraţiei vamale periodice, biroul vamal efectuează numai controlul vamal documentar.