HGC780/2012
ID intern unic:  345122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 780
din  19.10.2012
cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 221     art Nr : 844
    Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) punctul 7 se completează cu literele j1) şi l1) cu următorul cuprins:
    „j1) asigură coordonarea politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, care include cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi comunităţile formate de aceştia;”;
    „l1) monitorizează respectarea legislaţiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;”;
    b) la punctul 13:
    cuvintele „Direcţia comunicare şi relaţii cu presa” se substituie cu cuvintele „Biroul comunicare şi relaţii cu presa şi Biroul pentru relaţii cu diaspora”;
    se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „Şeful Biroului pentru relaţii cu diaspora consiliază Prim-ministrul în probleme de domeniu, este numit în şi eliberat din funcţie de către Prim-ministru, prin dispoziţie de Guvern.”;
    c) la punctul 15, cuvîntul „sectoare” se substituie cu cuvîntul „servicii”;
    d) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Numirea personalului în cabinetele Prim-ministrului şi viceprim-miniştrilor, cu excepţia asistentului şi a secretarului, se face prin dispoziţia Guvernului. Numirea personalului din cabinetul viceprim-miniştrilor se face la propunerea viceprim-miniştrilor respectivi.
    Numirea asistenţilor şi a secretarilor din cabinetele Prim-ministrului şi viceprim-miniştrilor se face prin actul administrativ al secretarului general al Guvernului, la propunerea persoanelor cu funcţii de demnitate publică pe care aceştia le vor asista.
    Numirea în funcţie a personalului din cadrul cabinetului secretarului general al Guvernului  se face prin act administrativ al acestuia.”;
    e) punctul 20 se abrogă;
    f) punctul 26 se completează cu literele f1), f2), n1) şi p1) cu următorul cuprins:
    „f1) coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei;
    f2) coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei;”;
    „n1) asigură aplicarea principiilor şi mecanismelor privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ţine Registrul de stat al controalelor şi monitorizează legalitatea acţiunilor şi procedurilor efectuate de către organele abilitate cu funcţii de control; acordă, după caz, suport consultativ persoanelor supuse controlului şi organelor abilitate cu funcţii de control în privinţa aplicării principiilor şi mecanismelor respective;”;
    „p1) asigură sincronizarea politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării, în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, creşterii performanţei operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor”;
    2) anexa nr.2:
    a) poziţia 3 se completează în final cu cuvintele „(cu statut de direcţie, secţie şi, respectiv, serviciu)”;
    b) se completează cu poziţiile 41, 91, 161 şi 162 cu următorul cuprins:
    „41. Biroul pentru relaţii cu diaspora (cu statut de direcţie generală)”;
    „91. Direcţia politici în serviciul public”;
    „161. Serviciul e-Transformare
    162. Serviciul monitorizarea controalelor de stat”;
    c) poziţia 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Biroul comunicare şi relaţii cu presa (cu statut de direcţie)”;
    d) poziţiile 17 şi 18 se completează în final cu cuvintele „(cu statut de serviciu)”.
    2. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art.923), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    cuvintele „Consultant superior (jurist)” se substituie cu cuvintele „Specialist principal”;
    cuvintele „Specialist (în anticameră)” se substituie cu cuvintele „Inspector superior”.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 780. Chişinău, 19 octombrie 2012.