HGM793/2012
ID intern unic:  345147
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 793
din  22.10.2012
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului
Publicat : 26.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 855
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
 


   În scopul executării prevederilor art.7 şi 18 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind  activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                       Anatolie Şalaru

    Nr. 793. Chişinău, 22 octombrie 2012.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 793
din 22 octombrie 2012

NORMA SANITAR-VETERINARĂ PRIVIND PROTECŢIA ŞI
BUNĂSTAREA
ANIMALELOR ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Sfera de aplicare
    1. Norma sanitar-veterinară privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului (în continuare – Normă) transpune parţial Regulamentul (CE) 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind  protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432 CEE şi 93/119CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr.3 din 5 ianuarie 2005 şi se aplică transportului de animale vertebrate vii.
    2. Prezenta Normă se aplică fără a aduce atingere legislaţiei sanitar-veterinare.
    3. Punctul 2 din pezenta Normă se aplică exclusiv:
    a) transportului de animale efectuat de agricultori folosind vehicule agricole sau mijloace de transport proprii, în situaţiile în care condiţiile geografice impun transportul anumitor categorii de animale în vederea transhumanţei sezoniere;
    b) transportului efectuat de agricultori al propriilor animale, cu propriile mijloace de transport, pe o distanţă mai mică de 50 de kilometri de la exploataţia lor.
    4. Prezenta Normă nu se aplică transportului de animale care nu are legătură cu o activitate economică şi transportului de animale direct spre sau de la cabinete sau clinici veterinare.
Noţiuni de bază
    5. Noţiunile utilizate în prezenta Normă au următoarele semnificaţii:
    autoritate sanitar-veterinară competentă – Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, subdiviziunile teritoriale ale acesteia;
    container – orice fel de ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă utilizată pentru transportul de animale şi care nu constituie un mijloc de transport;
    punct de ieşire – un punct de control la frontieră sau orice alt loc prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al ţării;
    călătorie – întreaga operaţiune de transport, de la locul de plecare la locul de destinaţie, inclusiv descărcarea, cazarea şi încărcarea în anumite puncte intermediare ale călătoriei;
    deţinător – persoana fizică sau juridică, cu excepţia transportatorului, care este responsabilă pentru animale sau este însărcinată cu manipularea animalelor, permanent sau temporar;
    navă pentru animale vii – o navă care este utilizată sau este destinată pentru transportul animalelor domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină sau porcină, alta decît o navă roll-on-roll-off sau o navă care transportă animale în containere mobile;
    călătorie de lungă durată – o călătorie care depăşeşte 8 ore, începînd cu momentul în care este mutat primul animal din lot;
    organizator – un transportator care a subcontractat cel puţin unui alt transportator o parte dintr-o călătorie sau o persoană fizică sau juridică ce a contractat cu mai mulţi transportatori pentru o călătorie, sau o persoană care a semnat secţiunea 1 din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa 2;
    loc de plecare – locul în care animalul este încărcat prima oară într-un mijloc de transport, cu condiţia să fi fost adăpostit în locul respectiv timp de cel puţin 48 ore înainte de plecare.
    loc de destinaţie – locul în care animalul este descărcat dintr-un mijloc de transport şi adăpostit timp de cel puţin 48 ore înainte de plecare sau este sacrificat;
    punct de repaus sau transfer – orice oprire în cursul călătoriei care nu este locul de destinaţie, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de transport, fiind sau nu descărcate;
    navă roll-on-roll-off – o navă maritimă care dispune de facilităţile necesare pentru îmbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;
    transport – deplasarea animalelor efectuată cu unul sau mai multe mijloace de transport şi operaţiunile conexe, inclusiv încărcarea, descărcarea, transferul şi repausul, pînă la încheierea descărcării animalelor la locul de destinaţie;
    ecvidee neîmblînzite – ecvidee care nu pot fi legate sau duse de căpăstru fără a li se provoca agitaţie, durere sau suferinţă inutilă;
    vehicul – un mijloc de transport cu roţi care este propulsat sau remorcat;
    animale – animale vertebrate vii.
Capitolul II
CONDIŢII GENERALE DE TRANSPORTARE
ŞI DOCUMENTAŢIA DE TRANSPORT
    Condiţii generale pentru transportul de animale
    6. Animalele nu pot fi transportate sau încredinţate în vederea transportului în condiţii care le pot provoca răni sau suferinţe inutile.
    Pentru a transporta animale trebuie respectate următoarele condiţii:
    a) în prealabil, au fost luate toate măsurile pentru a reduce durata călătoriei şi a satisface nevoile animalelor în timpul călătoriei (au fost asigurate mijloace de transport care deţin autorizaţie sanitar-veterinară, au fost pregătite documentele de însoţire şi itinerarul; în cazul călătoriilor de lungă durată, au  fost asigurate hrana şi cantitatea de apă  necesare, conform normelor tehnice stipulate în anexa nr.1 la prezenta Normă etc.);
    b) animalele se află într-o stare bună pentru a fi transportate;
    c) mijloacele de transport sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se garanteze siguranţa acestora;
    d) echipamentele de încărcare şi descărcare sînt proiectate, construite, întreţinute şi utilizate astfel încît să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se garanteze siguranţa acestora;
    e) personalul însărcinat cu manipularea animalelor are pregătirea sau competenţa necesară în acest sens şi îşi îndeplineşte atribuţiile fără a face uz de violenţă sau de orice alte metode care pot provoca panică, răni sau suferinţă inutilă animalelor;
    f) transportul este efectuat fără întîrziere pînă la locul de destinaţie, iar condiţiile de bunăstare a animalelor sînt verificate în mod regulat;
    g) animalele beneficiază în mijloacele de transport de suprafaţă şi înălţime corespunzătoare taliei lor şi călătoriei planificate;
    h) la intervale de timp, animalelor li se asigură apă, hrană şi repaus într-o cantitate şi de o calitate adecvate speciei şi taliei acestora.
    Documentaţia de transport
    7. Transportul animalelor este însoţit de documentaţia necesară (avizul sanitar-veterinar, certificatul sanitar-veterinar, jurnalul de călătorie cu secţiunile respective din anexa nr.2  la prezenta Normă), în care se specifică:
    a) originea şi proprietarul animalelor;
    b) locul de plecare al animalelor;
    c) data şi ora plecării;
    d) locul de destinaţie prevăzut;
    e) durata estimată a călătoriei preconizate.
    8. La cerere, transportatorul pune la dispoziţia autorităţii sanitar-vetrinare competente documentaţia prevăzută la punctul 7.
    Obligaţii de planificare pentru transportul de animale
    9. Transportatorii identifică o persoană fizică răspunzătoare pentru transport şi se asigură că informaţiile privind planificarea, execuţia şi încheierea etapei din călătoria pe care au contractat-o pot fi obţinute în orice moment.
    10. Organizatorii se asigură că în fiecare călătorie bunăstarea animalelor nu este compromisă prin coordonarea insuficientă a diferitelor etape ale călătoriei, iar condiţiile meteorologice sînt luate în considerare.
    11. În cazul călătoriilor de lungă durată, pentru animale domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, transportatorii şi organizatorii respectă prevederile din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa 2.
    Transportatori
    12. O persoană poate acţiona în calitate de transportator, exclusiv în temeiul unei autorizaţii sanitar-veterinare de funcţionare eliberate de autoritatea sanitar-veterinară competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară. În timpul transportului animalelor, autorităţii sanitar-veterinare competente i se pune la dispoziţie o copie a autorizaţiei.
    13. Transportatorii comunică autorităţii competente orice modificare în legătură cu informaţiile şi documentele prevăzute, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificărilor.
    14. Transportatorii efectuează transporturi de animale în conformitate cu normele tehnice prevăzute de anexa 1.
    15. Transportatorii se asigură că există un însoţitor pentru fiecare lot de animale, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) animalele sînt transportate în containere securizate, ventilate corespunzător şi care, atunci cînd este necesar, conţin suficientă hrană şi apă în distribuitoare care nu se pot răsturna, pentru o călătorie cu o durată de două ori mai mare decît cea estimată;
    b) şoferul îndeplineşte atribuţiile însoţitorului.
    16. Punctele 12, 13 şi 15 nu se aplică în cazul persoanelor care transportă animale pe o distanţă de maximum 65 km de la locul de plecare pînă la locul de destinaţie.
    Deţinători
    17. Deţinătorii animalelor de la locul de plecare, transfer sau destinaţie se asigură că sînt respectate normele tehnice prevăzute de anexa nr.1 la prezenta Normă în ceea ce priveşte animalele transportate.
    18. Deţinătorii verifică toate animalele care sosesc într-un loc de tranzit sau de destinaţie şi stabilesc dacă animalele sînt sau au fost supuse unei călătorii de lungă durată. În cazul călătoriilor de lungă durată pentru animalele domestice din speciile ecvidee, bovină, ovină, caprină şi porcină, deţinătorii respectă prevederile din jurnalul de călătorie prevăzut de anexa nr.2. la prezenta Normă.
Capitolul III
ATRIBUŢII ŞI OBLIGAŢII ALE AUTORITĂŢILOR
COMPETENTE
    Autorizarea mijloacelor de transport  pentru animale vii
    19. Autoritatea sanitar-veterinară competentă, în conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, eliberează autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport rutier, feroviar, pentru nave maritime şi aeriene utilizate pentru transportul animalelor vii.
    20. Autoritatea sanitar-veterinară competentă înregistrează mijloacele de transport într-o bază de date electronică, astfel încît acestea să poată fi identificate rapid, în special în cazul nerespectării cerinţelor prezentei Norme.
    Acţiunile autorităţilor la punctele de ieşire
    21. Medicii veterinari oficiali de la punctele de ieşire verifică dacă animalele sînt transportate în conformitate cu prezenta Normă şi în special:
    a) dacă transportatorii au prezentat o copie a autorizaţiei sanitar-veterinare valabile;
    d) dacă mijloacele de transport cu care animalele continuă călătoria corespund prevederilor prezentei Norme.
    22. Atunci cînd autoritatea sanitar-veterinară competentă consideră că animalele nu sînt apte să încheie călătoria, acestea sînt descărcate, adăpate, hrănite şi beneficiază de repaus.
    23. Autoritatea sanitar-veterinară competentă se asigură că la punctele de transfer şi de ieşire nu sînt create obstacole pentru a acorda prioritate transportului de animale.
    24. Un lot de animale poate fi reţinut în timpul transportului exclusiv în cazul în care acest lucru este strict necesar pentru bunăstarea animalelor sau din motive de siguranţă publică. În cazul în care un lot de animale trebuie reţinut în cursul transportului mai mult de două ore, autoritatea sanitar-veterinară competentă întreprinde acţiuni pentru ca  animalele să fie  asigurate cu hrană, apă şi îngrijire necesară şi, dacă este cazul, efectuează descărcarea şi adăpostirea acestora.
    Măsuri de urgenţă în cazul nerespectării prezentei Norme de către transportatori
    25. Atunci cînd o autoritate sanitar-veterinară competentă constată că dispoziţiile prezentei Norme nu sînt sau nu au fost respectate, aceasta ia sau solicită persoanei răspunzătoare pentru animale să ia toate măsurile necesare pentru a asigura bunăstarea animalelor. Astfel de măsuri nu trebuie să producă suferinţe inutile sau suplimentare animalelor şi trebuie să fie proporţionale cu gravitatea riscurilor implicate.
    26. În funcţie de circumstanţele din fiecare caz, astfel de măsuri pot include:
    a) înlocuirea conducătorului sau a însoţitorului;
    b) repararea temporară a mijlocului de transport pentru a preveni rănirea imediată a animalelor;
    c) transferarea lotului sau a unei părţi din acesta în alt mijloc de transport;
    d) întoarcerea transportului de animale la locul de plecare pe drumul cel mai scurt sau acordarea permisiunii ca transportul de animalele să continue pînă la locul de destinaţie pe drumul cel mai direct, alegînd varianta care este în interesul bunăstării animalelor;
    e) descărcarea animalelor şi adăpostirea lor în condiţii corespunzătoare cu îngrijirile aferente pînă la rezolvarea problemei.
    Atunci cînd nu există nici un alt mijloc pentru a asigura bunăstarea animalelor, animalele sînt eutanasiate.
    27. Deciziile pe care autorităţile sanitar-veterinare competente le adoptă şi motivele care le justifică sînt notificate, cît mai curînd posibil, transportatorului sau reprezentantului său şi autorităţii sanitar-veterinare competente care a acordat autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare. Atunci cînd este necesar, autorităţile sanitar-veterinare competente acordă asistenţă transportatorului pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor de urgenţă care se impun.
    Sancţiuni
    28. Autoritatea sanitar-veterinară competentă, în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei norme sanitar-veterinare, aplică sancţiuni în conformitate cu art. 196 alin.(1) din Codul contravenţional al Republicii  Moldova.
    Notificarea încălcărilor
    29. În cazul constatării încălcărilor prezentei Norme de către  un transportator, autoritatea sanitar-veterinară competentă informează, în decurs de 24 de ore din momentul depistării, autoritatea sanitar-veterinară competentă care a acordat autorizaţia sanitar-veterinara de functionare a transportatorului.
    30. Atunci cînd autoritatea sanitar-veterinară competentă de la locul de destinaţie constată că transportul s-a desfăşurat cu încălcarea prezentei Norme, aceasta informează, în decurs de 24 ore din momentul depistării, autoritatea sanitar-veterinară competentă de la locul de plecare.
    31. Atunci cînd o autoritate sanitar-veterinară competentă stabileşte că un transportator sau un mijloc de transport nu a respectat dispoziţiile prezentei Norme sau primeşte o notificare în conformitate cu punctul 30, aceasta  solicită transportatorului respectiv remedierea încălcărilor constatate şi instituirea unor sisteme de prevenire a recurenţei încălcărilor.

    anexa nr.1

    anexa nr.2