HGM822/2012
ID intern unic:  345316
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 822
din  06.11.2012
cu privire la serviciile sistemului de poştă electronică
al autorităţilor administraţiei publice
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 880
    MODIFICAT
   
HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19
    HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În temeiul art. 22 alin. 3) lit. e) şi f) din Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), cu modificările ulterioare, al articolului 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425) şi în scopul implementării măsurilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art. 780), precum şi pentru realizarea acţiunii 12 din Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 26 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28, art. 65), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Beneficiarii indicaţi în Lista entităților publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura utilizarea obligatorie de către funcţionarii publici şi alţi angajaţi ai acestora a serviciilor sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice pentru corespondenţă de serviciu și nu vor admite utilizarea serviciilor de poștă electronică a terților prestatori pentru corespondența de serviciu.
    [Pct.1 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    2. Cancelaria de Stat va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la serviciile sistemului de poștă electronică al autorităților administrației publice.
    [Pct.2 în redacția HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    3. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice:
    [Pct.3 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    1) va opera sistemul de poştă electronică ca parte a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice;
    2) va presta serviciile conform cerinţelor de calitate stabilite în Regulament;
    3) va oferi suportul necesar beneficiarilor în scopul migrării de la sistemele de poştă electronică existente la serviciile sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice;
    4) va crea condiţii speciale necesare pentru găzduirea cutiilor poştale electronice pentru funcţionarii publici cu statut special (colaboratorii serviciului vamal, ai organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, precum şi alte categorii stabilite prin lege);
    5) va presta serviciile în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2011, nr.118-121, art.614), cu completările ulterioare.
    4. 
Entitățile publice, asigurate cu serviciile Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice, în calitate de beneficiari:
   
[Pct.4 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    1) vor asigura utilizarea serviciilor sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice în conformitate cu Regulamentul;
   
[Pct.4 subpct.4) modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    2) vor desemna persoanele responsabile de interacţiunea cu operatorul tehnico-tehnologic pentru a beneficia de serviciile sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice.
    5. Se recomandă altor entități publice utilizarea serviciilor sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice.
   
[Pct.5 modificat prin HG193 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.222; în vigoare 05.04.19]
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    7. La 1 noiembrie 2012, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 23 august 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind Sistemul de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 1013).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                 Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa

    Nr. 822. Chişinău, 6 noiembrie 2012.