OSV325/2012
ID intern unic:  345457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 325
din  12.07.2012
privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura
de solicitare şi emitere a informaţiilor
obligatorii privind
originea mărfurilor
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 1406
ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
___________Oleg Efrim
nr.  900 din 6 noiembrie 2012

    Întru realizarea prevederilor articolelor 2151 şi 2152  ale  Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, articolului 25 alineatul (4) al Legii cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174-176, art.1755), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct. 8 al Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5/15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba Instrucţiunea cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor (se anexează).
    2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei Organizarea Controlului Vamal.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri şi Control Vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                               Tudor BALIŢCHI

    Nr. 325-o. Chişinău, 12 iulie 2012.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
nr. 325-o din 12 iulie 2012

INSTRUCTIUNE
cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor
obligatorii privind originea mărfurilor
I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta Instrucţiune cu privire la procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor (în continuare - Instrucţiune) transpune parţial articolele 5-14 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire al Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 253 din 11 octombrie 1993 şi are ca scop reglementarea procedurii de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor.
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni, următoarele noţiuni semnifică:
    a) informaţie obligatorie privind originea mărfurilor (în continuare - IOO) – informaţie privind originea mărfurilor, emisă de Serviciul Vamal, care este obligatorie pentru toate birourile (posturile) vamale, atunci cînd sînt respectate condiţiile prezentei Instrucţiuni;
    b) solicitant – orice persoană care solicită în scris Serviciului Vamal o informaţie obligatorie privind originea mărfurilor şi are motive întemeiate de a face acest lucru;
    c) titular – persoana pe al cărei nume se eliberează informaţia obligatorie privind originea mărfurilor.
II. Procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor
obligatorii privind originea mărfurilor

    3. Cererile de solicitare a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilor se întocmesc în scris în conformitate cu modelul din anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune şi se adresează Serviciului Vamal.
    4. Cererile de solicitare a IOO trebuie să se refere la un singur tip de mărfuri şi un singur set de circumstanţe ce determină originea şi să includă următoarele date:
    a) numele/denumirea, domiciliul/sediul şi telefonul/faxul de contact ale titularului;
    b) numele/denumirea, domiciliul/sediul şi telefonul/faxul de contact ale solicitantului în cazul în care acesta nu este titular;
    c) baza legală referitoare la originea preferenţială sau nepreferenţială (Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997, Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor, Acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte);
    d) descrierea detaliată a mărfurilor şi clasificarea tarifară a acestora;
    e) compoziţia mărfii şi metodele de examinare utilizate pentru stabilirea acesteia şi preţul ex-works, dacă este necesar;
    f) condiţiile ce permit determinarea originii, materialele utilizate şi originea acestora, clasificarea tarifară, valoarea şi descrierea circumstanţelor - regula schimbării poziţiei tarifare, a valorii adăugate, descrierea prelucrării sau transformării care are loc sau orice altă regulă specifică în care aceste condiţii sînt îndeplinite; în mod deosebit, se menţionează regula de origine aplicată şi originea avută în vedere pentru mărfurile în cauză;
    g) eventualele probe, fotografii, planuri, cataloage, acte de inspectare prealabilă a procesului de producţie
sau orice alte documente disponibile privind compoziţia mărfurilor şi a materialelor utilizate şi care pot ajuta în descrierea procesului de fabricaţie sau a transformării suferite de materiale;
    h) acordul de a pune la dispoziţia Serviciului Vamal (la solicitare) o traducere în limba de stat  a oricărui document anexat;
    i) indicarea datelor ce trebuie considerate confidenţiale;
    j) informaţie despre faptul că Serviciul Vamal a fost solicitat sau a emis anterior decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor sau IOO pentru mărfuri sau materiale identice sau similare cu cele la care se face referire la lit. d) şi f), în cazul în care solicitantul dispune de astfel de informaţii.
    k) acceptul ca informaţiile furnizate să fie stocate într-o bază de date a Serviciului Vamal şi ca elementele de IOO, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură etc., să fie făcute publice prin Internet, cu excepţia informaţiilor pe care solicitantul le-a indicat ca fiind confidenţiale, la care se aplică prevederile în vigoare în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor.
    5. În cazul în care la recepţionarea cererii Serviciul Vamal constată că aceasta nu conţine toate datele necesare pentru emiterea unei IOO, acesta, în termen de 30 de zile calendaristice, cere solicitantului să prezinte informaţiile lipsă. Termenul de 150 zile pentru emiterea IOO, specificat în art. 2151 alin. (3) al Codului vamal, curge din momentul în care Serviciul Vamal a recepţionat toate datele necesare pentru a lua o decizie argumentată.
    6. IOO se emit gratis şi se notifică solicitantului în scris cît mai curînd posibil.
    7. IOO sînt perfectate în 2 exemplare în conformitate cu modelul din anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune. Exemplarul 1 se eliberează solicitantului, exemplarul 2 rămîne la Serviciul Vamal, avînd pe verso semnătura de primire a exemplarului 1 de către solicitant sau reprezentantul acestuia.
    8. Datele din cererea privind emiterea IOO, cît şi din IOO emise sînt înregistrate într-o bază centrală de date a Serviciului Vamal.
    9. Datele din IOO, inclusiv orice fotografie, schiţă, broşură etc., pot fi făcute publice prin Internet, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, care figurează la rubricile 2 şi 6 din IOO.
III. Dispoziţiile suplimentare aplicabile informaţiilor
 obligatorii privind originea mărfurilor

    10. În cazul în care, pentru aceeaşi marfă, există două sau mai multe IOO diferite, Serviciul, în scopul asigurării aplicării uniforme a regulilor de origine, în termen de pînă la 90 de zile calendaristice din momentul stabilirii acestui fapt, adoptă măsuri de anulare/revocare a IOO, ultimele cronologic emise, lăsînd în vigoare IOO prima cronologic emisă. IOO se consideră diferite în cazul în care conferă origini diferite mărfurilor care:
    - se încadrează la aceeaşi poziţie tarifară şi a căror origine a fost stabilită pe baza aceloraşi reguli şi
    - au fost obţinute prin aceleaşi procedee de fabricaţie.
    11. Prin prezentarea unei IOO nu se elimină necesitatea prezentării unei dovezi de origine.
    12. IOO se anulează de Serviciul Vamal în condiţiile art. 2152 alin. (2) al Codului vamal.
    13. IOO devine nevalabilă din:
    a)  ziua intrării în vigoare a acordului sau reglementărilor conform prevederilor art. 2152 alin. (3) lit. a) şi b) al Codului vamal.
    b) ziua următoare zilei înregistrării cererii conform prevederilor art. 2152 alin. (3) lit. c) al Codului vamal.
    14. În cazurile prevăzute în art. 2152  alin. (3) al Codului vamal, Serviciul vamal va notifica titularul despre decizia de revocare a IOO, emise anterior, în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a actelor normative menţionate.
    15. Titularul unor IOO, care şi-au pierdut valabilitatea din motive prevăzute la articolul 2152 alineatul (3) litera b) sau c) al Codului vamal, pot să folosească posibilitatea de a invoca astfel de informaţii pe o perioadă de şase luni de la data publicării sau notificării. În acest caz este necesar ca el să fi încheiat contracte obligatorii de cumpărare/vînzare a mărfurilor în cauză, pe baza informaţiilor obligatorii, înainte ca măsura să fi fost adoptată. Titularul notifică Serviciul Vamal, punînd la dispoziţie documentele doveditoare necesare pentru a permite efectuarea unei verificări pentru a se stabili dacă se îndeplinesc condiţiile relevante.
    16. În cazul furtului, pierderii sau distrugerii IOO, aceasta poate fi restabilită prin emiterea unui duplicat. În acest scop titularul adresează Serviciului Vamal o cerere scrisă, în care va indica numele titularului, numărul IOO pierdute (furate, distruse), data emiterii IOO, denumirea şi descrierea succintă a mărfii. Serviciul Vamal, în termen de 30 de zile calendaristice, va emite duplicatul IOO respective. Duplicatul va fi identic cu originalul, avînd înscrisă sintagma „DUPLICAT” în rubrica „Menţiuni” a formularului IOO. Termenul de valabilitate al duplicatului coincide cu termenul de valabilitate indicat în original.
    17. IOO poate fi modificată în cazul cînd au fost depistate greşeli mecanice sau de lexic de către titular sau de către Serviciul Vamal.
    18. Adoptarea de către Serviciul Vamal a deciziei de anulare sau revocare a IOO nu poate servi drept impediment pentru solicitarea unei noi IOO în conformitate cu prezenta Instrucţiune.

    anexa nr.1

    anexa nr.2