OSV464/2012
ID intern unic:  345459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 464
din  05.11.2012
referitor la clasificarea unor produse complexe
alcătuite din mai multe componente
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 1407     Data intrarii in vigoare : 16.11.2012
    În scopul clasificării uniforme a mărfurilor de acelaşi gen, eficientizării controlului vamal al mărfurilor ce traversează frontiera Republicii Moldova, identificării lor în corespundere cu Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1525 din 29.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.726), cu modificările şi completările ulterioare, cît şi în temeiul articolului 1412 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba normele metodologice privind clasificarea unor produse complexe alcătuite din mai multe componente (conform anexei).
    2. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

    DIRECTORU GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                Tudor BALIŢCHI

    Nr. 464-o. Chişinău, 5 noiembrie 2012.

Anexă
la Ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr.464-o din 05.11. 2012

NORME
metodologice privind clasificarea unor produse
complexe alcătuite din mai multe componente

    Prezentele norme metodologice au fost elaborate în baza Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, “Notelor Explicative” la Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, elaborate de către Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte (capitolul 95, poziţia tarifară 9503), deciziilor aprobate de Organizaţia Mondială a Vămilor, cît şi practicii internaţionale.
    Produsele complexe de acest gen prezintă diverse combinaţii de jucării cu unul sau mai multe obiecte de mărfuri care se regăsesc la alte capitole ale Nomenclatorului mărfurilor, de exemplu:
    1. pungi din masă plastică, sub formă de gentuţă, în interiorul cărora se găsesc două caramele  şi cîte o jucărie în formă de bijuterie (cercei, medalion, inel, broşe, mărgele etc.) (vezi fig. nr. 1);
    2. fluier din masă plastică în interiorul căruia se găseşte un produs zaharos (alcătuit din zahăr cristalin, sirop de glucoză, acid citric, acid malic, arome de fructe, colorant, conservant) (vezi fig. nr. 2);
    3. container din masă plastică în formă de ou în interiorul căruia se găsesc jucării în formă de bijuterie (două inele) şi un pacheţel de masă plastică cu caramele mici (vezi fig. nr. 3);
    4. jucărie în formă de elice cu mînerul în formă de container în interiorul căruia se găsesc cîteva caramele mici (vezi fig. nr. 4) ş.a.
    Nota 4 de la capitolul 95 „JUCĂRII, JOCURI, ARTICOLE PENTRU DIVERTISMENT SAU PENTRU SPORT; PĂRŢI ŞI ACCESORIl ALE ACESTORA” a Nomenclatorului mărfurilor stipulează:
    Sub rezerva Notei 1 de mai sus, poziţia 9503 se aplică, inter alia, articolelor din această poziţie combinate cu unul sau mai multe obiecte, care nu pot fi considerate seturi sub prevederile Regulii Generale  Interpretative 3 (b), şi care în cazul prezentării separate ar fi clasificate la alte poziţii, cu condiţia ca articolele să fie combinate cu scopul vînzării cu amănuntul şi combinaţiile să aibă caracterul esenţial de jucării.
    Caracterul esenţial de jucării  al produselor enumerate în punctele 1-4 este dat nu numai de ambalaj, ci şi de importanţa, valoarea şi utilizarea componentelor, celelalte componente nu sînt luate în consideraţie. Corespunzător, acestea urmează a fi clasificate la poziţia tarifară 9503 prin aplicarea regulii nr.1 de interpretare a Nomenclatorului mărfurilor ce prevede că pentru scopuri juridice clasificarea mărfurilor în Nomenclator se realizează reieşind din textul poziţiilor mărfurilor şi al notelor corespunzătoare referitoare la secţiuni sau capitole.
    Nu cade sub incidenţa notei  4 de la capitolul 95 produsul compus pe bază de ciocolată, avînd forma unui ou cu un strat exterior subţire de ciocolată şi un strat interior pe bază de zahăr, produse lactate şi grăsimi vegetale; in interior se află o jucărie ca surpriză (de exemplu, un elicopter din plastic neasamblat) introdusă într-o capsulă din material plastic.
    Caracterul esenţial al acestui produs este conferit de produsul de ciocolată, dat fiind faptul că jucăria are un caracter secundar, fiind doar un stimulent pentru copii, valoarea relativă a căreia nu este importată. În acelaşi timp oul de ciocolată şi jucăria nu sînt separabile.
    Corespunzător, produsul menţionat mai sus urmează a fi clasificat la poziţia tarifară 1806 prin aplicarea regulii nr.3 litera b) de interpretare a Nomenclatorului mărfurilor ce prevede că amestecurile, produsele complexe ce constau din mai multe materiale sau sînt confecţionate din mai multe componente şi mărfurile care sînt prezentate în set pentru vînzarea cu amănuntul, a căror clasificare nu poate fi efectuată conform prevederilor regulii 3 litera a), trebuie clasificate după materialul sau partea componentă ce determină caracterul principal al mărfii respective, cu condiţia că acest criteriu este aplicabil.