HGO884/2012
ID intern unic:  345666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 884
din  27.11.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic
Publicat : 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247     art Nr : 955
    În temeiul art. 11 alin. (1) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind auditul energetic (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr

    Nr. 884. Chişinău, 27 noiembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.884
din  27 noiembrie  2012

REGULAMENTUL
privind auditul energetic
I. Dispoziţii generale
    1. Auditul energetic se efectuează de către auditorii energetici autorizaţi de Agenţia pentru Eficienţă Energetică (în continuare – Agenţie), în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici.
    2. Prevederile Regulamentului  privind auditul energetic (în continuare – Regulament) stabilesc:
    a) obiectivele de bază ale auditului energetic;
    b) succesiunea etapelor efectuării auditului în toate sectoarele economiei;
    c) etapele de pregătire, efectuare şi prezentare a rezultatelor auditului energetic.
    3. În contextul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    consum de energie – proces care reflectă valoarea de consum a combustibilului şi a resursei energetice;
    consumator de resurse energetice – persoană fizică sau juridică care consumă combustibili, energie electrică  sau energie termică;
    consum specific de combustibil – cantitate de combustibil consumată pentru executarea unei unităţi de produs, serviciu etc.;
    consum specific de energie termică/electrică – raport între suma cantităţilor de energie consumate în cadrul procesului/activităţii şi volumul de producţie exprimat în unităţi fizice ori economice;
    grad de recuperare a resurselor energetice reutilizate – raport între energia recuperată şi totalul resurselor energetice reutilizate disponibile în echivalentul lor exprimat în unităţi de energie;
    resursă energetică – purtător de energie utilizat direct sau după unele transformări în scopul satisfacerii necesarului de energie;
    resurse energetice primare – purtători de energie existenţi în natură, apăruţi datorită evoluţiei geologice a pămîntului, care pot fi extraşi şi apoi utilizaţi direct sau după unele transformări în scopul satisfacerii necesarului de energie;
    raport de audit energetic – element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic ce prezintă modul în care a fost efectuat auditul, principalele caracteristici energetice ale obiectului auditat, măsurile propuse de reabilitare sau de modernizare energetică, precum şi concluziile referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.
II. Obiectivele, acţiunile şi etapele auditului energetic
    4. Obiectivele auditului energetic sînt următoarele:
    a) stabilirea tipurilor de resurse energetice utilizate şi a cheltuielilor suportate;
    b) analiza modului de utilizare a energiei, identificarea şi cuantificarea pierderilor de energie;
    c) identificarea şi analiza oportunităţilor de implementare a unor soluţii organizatorice, tehnice şi/sau de achiziţionare a unor tehnologii, echipamente, care pot contribui la o scădere semnificativă a consumului de resurse energetice şi a cheltuielilor suportate;
    d) analiza economică a fezabilităţii soluţiilor tehnice propuse.
    5. Acţiunile anticipate auditului energetic presupun:
    a) elaborarea caietului de sarcini;
    b) evaluarea costului auditului energetic;
    c) încheierea contractului privind prestarea serviciului de efectuare a auditului energetic.
    6. Etapele auditului energetic prevăd:
    1) efectuarea auditului energetic, care include:
    a) instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    b) colectarea informaţiei, elaborarea şi completarea chestionarelor;
    c) colectarea informaţiei cu ajutorul echipamentelor (mijloacelor) de măsurare şi control;
    2) analiza rezultatelor, care cuprinde:
    a) stabilirea şi analiza indicatorilor de eficienţă energetică;
    b) elaborarea măsurilor de eficienţă energetică;
    c) estimarea potenţialului de eficientizare a consumului de resurse energetice;
    d) evaluarea impactului asupra mediului;
    e) elaborarea raportului de audit energetic.
    7. După elaborarea raportului de audit energetic, benefeciarul va decide asupra implementării recomandărilor acestuia.
III. Acţiunile anticipate auditului energetic
Secţiunea 1. Elaborarea caietului de sarcini
    8. Caietul de sarcini pentru sectorul public se elaborează de către beneficiar în coordonare cu managerul energetic din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
    9. Caietul de sarcini pentru sectorul privat se elaborează de beneficiar sau de comun acord cu executorul auditului energetic.
    10. Tipurile şi metodele de realizare a măsurătorilor necesare efectuării auditului energetic vor fi incluse în caietul de sarcini, în funcţie de exigenţele, aplicabilitatea şi valoarea adăugată a rezultatelor măsurătorilor.
    11. Caietul de sarcini cuprinde următoarele compartimente:
    a) argumentarea necesităţii efectuării auditului energetic;
    b) scopul auditului energetic;
    c) obiectele auditului energetic;
    d) conţinutul lucrărilor şi ordinea de execuţie a acestora;
    e) modul şi ordinea recepţiei lucrărilor;
    f) lista documentaţiei şi completarea ei.
Secţiunea 2. Evaluarea costului auditului energetic
    12. Costul auditului energetic se determină în condiţii de liberă concurenţă şi transparenţă.
    13. Costul auditului energetic depinde de volumul şi de complexitatea lucrărilor specificate în caietul de sarcini.
    14. În cazul proiectelor de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică şi în cadrul programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice cu sprijinul financiar al bugetului de stat sau al bugetelor autorităţilor publice locale, costul auditului energetic se determină de către Agenţie în baza metodologiei de calculare a costului auditului energetic, aprobate prin hotărîre de Guvern.
Secţiunea 3. Încheierea contractului privind prestarea
serviciului de efectuare a auditului energetic

    15. Beneficiarul semnează contractul cu auditorul energetic autorizat în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
IV. Etapele auditului energetic
Secţiunea 1. Efectuarea auditului energetic
Instructajul privind securitatea şi sănătatea în muncă
    16. Respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008, precum şi a cadrului normativ secundar cu incidenţă în domeniu este obligatorie pentru lucrările efectuate în procesul de audit energetic.
    17. Pentru a preveni orice tip de accidente umane sau tehnice, este obligatorie efectuarea unui instructaj introductiv pentru obiectul auditat. Acest instructaj va fi efectuat, după caz, înaintea unui ciclu de măsurători, de către un personal autorizat numit prin ordin de beneficiar.
    Colectarea informaţiei, elaborarea şi completarea chestionarelor
    18. În colectarea informaţiei este implicat atît auditorul energetic, cît şi beneficiarul auditului energetic.
    19. Colectarea informaţiei se va face, după caz, din următoarele surse:
    a) rapoartele privind evidenţa comercială şi tehnică a resurselor energetice;
    b) contractele cu furnizorii de resurse energetice;
    c) schemele de alimentare şi evidenţă a resurselor energetice;
    d) facturile pentru consumurile de resurse energetice;
    e) proiectele de execuţie ale construcţiilor;
    f) graficele zilnice, săptămînale şi lunare de sarcină;
    g) datele privind volumul producţiei, preţurile şi tarifele;
    h) documentaţia tehnică privind utilajele tehnologice şi auxiliare (scheme tehnologice, diagrame, hărţi de regim, specificaţii de operare, regulamente etc.);
    i) rapoartele privind reparaţiile, punerea în funcţiune, testarea şi măsurile de eficienţă energetică;
    j) programele pe termen lung privind eficientizarea consumului de resurse energetice, documentaţia de proiect pentru îmbunătăţiri tehnologice sau organizaţionale, planurile de dezvoltare ale întreprinderii.
    20. Informaţia colectată va fi notată în chestionarele elaborate de auditorul energetic care va verifica selectiv veridicitatea informaţiilor furnizate de beneficiar.
    21. Pentru elaborarea chestionarului se vor utiliza, după caz, următoarele repere:
    a) planul general (planul de urgenţă) de amplasare a construcţiilor sau a instalaţiilor, numărul de clădiri auditate, localizarea lor, volumul, dimensiunile, suprafeţele spaţiilor etc.;
    b) informaţiile cu privire la producţia fabricată lunar, consumurile specifice planificate şi rapoartele privind consumurile de energie şi apă;
    c) informaţiile privind preţurile la combustibil, energie termică, energie electrică, preţurile pentru apă menajeră sau tehnologică şi canalizare;
    d) informaţiile privind achitarea consumurilor de combustibili şi de resurse energetice, consumului de apă şi canalizare pentru  fiecare lună din ultimii 3 ani;
    e) informaţiile din rapoartele existente (prezentate de secţiile de producere) privind producţia obţinută, consumul de materii prime, energie, apă etc., indicatorii specifici reglementaţi şi raportaţi ai consumului de energie, informaţiile despre defecţiunile şi duratele de nefuncţionare a instalaţiilor, utilajelor etc.;
    f) documentele privind reglementările consumurilor de energie;
    g) programul de implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă;
    h) informaţiile (rapoartele) privind evaluarea rezultatelor implementării măsurilor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor de energie regenerabilă.
    22. Chestionarele se elaborează şi se completează în mod separat, pentru fiecare obiect auditat, după necesitate.
    23. Auditorii energetici autorizaţi vor obţine informaţii generale despre obiectul auditat, vor lua cunoştinţă de procesele tehnologice şi vor întocmi o listă a instalaţiilor aflate în gestiunea beneficiarului.
    24. Persoana fizică sau juridică, beneficiară a auditului energetic, este obligată să asigure accesul auditorului la obiectele supuse auditului energetic, să prezinte, la solicitarea acestuia, documentaţia tehnică şi de exploatare, altă informaţie strict necesară determinării indicilor şi măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    25.  Beneficiarul auditului energetic este obligat să furnizeze auditorului energetic toate documentele  strict necesare pentru efectuarea auditului energetic şi informaţia disponibilă din ultimii 3 ani de activitate.
    26. Datele colectate vor fi generalizate prin clasificarea şi atribuirea lor principalelor sisteme de producere, distribuţie şi consum al energiei.
    27. Datele despre anvelopa clădirilor vor include, după caz:
    a) datele despre toate elementele clădirii expuse contactului direct cu mediul exte­rior, respectiv: uşile exterioare, geamurile, pereţii şi acoperişul;
    b) examinarea elementelor constructive ale clădirii prin studierea proiectului de construcţie şi analiza vizuală a acesteia pentru a obţine informaţii referitoare la materialele utilizate şi la gradul de uzură al clădirii;
    c) datele despre utilizatorii spaţiului şi regimul lor de activitate specific tipului clădirii.
    28. Datele despre sistemul de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului vor include, după caz:
    a) inventarierea tuturor echipamentelor componente ale sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului, tipul acestora, modelul, mărimea, vechimea, consumul de energie electrică, puterea utilajului, tipul de combustibil utilizat, consumul de combustibil şi orele de funcţionare;
    b) analiza contractelor pentru alimentarea cu căldură;
    c) informaţiile despre evidenţa comercială şi tehnică a consumului de căldură, schema principială a evidenţei comerciale şi tehnice;
    d) informaţiile privind costul energiei termice;
    e) informaţiile privind consumurile energiei termice, curbele de sarcină, structura consumului de energie termică şi a sarcinilor termice;
    f) informaţiile despre starea tehnică, caracteristicile şi modurile de funcţionare a echipamentului de bază consumator de căldură;
    g) rapoartele de bilanţ privind consumul energiei termice;
    h) schemele de termoficare.
    29. Datele despre sistemul de producere, distribuţie şi consum a aburului vor include, după caz:
    a) datele privind  con­sumurile anuale de combustibil pentru producerea aburului;
    b) cantitatea de abur produsă şi consumată de utilaj;
    c) orele de funcţionare a cazanelor de abur şi a utilajelor;
    d) informaţii  despre evidenţa comercială şi tehnică a aburului;
    e) informaţii cu privire la preţurile şi facturile lunare  pentru aburul consumat;
    f) rapoartele de bilanţ privind consumul de abur (pentru ultimii  3 ani, lunar);
    g) informaţiile privind structura, starea tehnică, caracteristicile şi regimurile de funcţionare a utilajului  principal consumator de abur (reglementări tehnologice, instrucţiuni);
    h) informaţiile cu privire la indicatorii reglementaţi şi raportaţi ai consumului de abur pentru producerea unei unităţi de producţie.
    30. Datele despre sistemul de alimentare cu combustibil vor include, după caz:
    a) analiza contractelor de furnizare a combustibililor;
    b) informaţiile despre evidenţa comercială şi tehnică a combustibililor;
    c) informaţiile privind preţurile şi facturile lunare pentru combustibili;
    d) informaţiile privind consumurile şi structura consumului de combustibil;
    e) rapoartele de bilanţ privind consumul de combustibili;
    f) informaţiile privind compoziţia, starea tehnică, caracteristicile şi regimurile de funcţionare a echipamentelor de bază consumatoare de combustibili (reglementări tehnologice, instrucţiuni);
    g) informaţiile cu privire la indicatorii reglementaţi şi raportaţi ai consumului de combustibili pentru producerea energiei termice şi a unei unităţi de producţie.
    31. Datele privind sistemul de alimentare cu energie electrică vor include, după caz:
    a) analiza contractelor de alimentare cu energie electrică;
    b) informaţiile cu privire la tarifele şi facturile lunare pentru energia electrică;
    c) schemele liniare de alimentare cu energie electrică;
    d) schema principială privind evidenţa comercială şi tehnică a energiei electrice, indicînd amplasarea contoarelor, transformatoarelor de curent şi tensiune, tipurile lor;
    e) rapoartele de bilanţ privind consumul energiei electrice;
    f) informaţiile despre parametrii şi echipamentul reţelelor electrice interioare (tipul transformatoarelor, anul dării în exploatare, secţiunea transversală, liniile electrice aeriene şi prin cablu, lungimea lor);
    g) informaţiile cu privire la indicatorii reglementaţi şi raportaţi ai consumului de energie electrică la producerea unităţii de producţie.
    32. Datele privind sistemul de alimentare cu aer comprimat vor include, după caz:
    a) informaţiile privind structura, starea tehnică, caracteristicile şi regimurile de funcţionare a instalaţiilor de compresoare (foile de regim  ale  maşiniştilor);
    b) informaţiile cu privire la perioada de funcţionare a fiecărui compresor;
    c) informaţiile despre consumul lunar de energie electrică pentru fiecare compresor sau pentru staţia de compresoare;
    d) datele privind reţelele de aer comprimat;
    e) rapoartele privind producţia/consumul lunar de aer comprimat;
    f) informaţiile privind reglementările consumului de aer comprimat.
    33. Datele cu privire la alimentarea cu apă menajeră şi tehnică vor include, după caz:
    a) informaţiile privind preţul de cost, consumul de apă şi canalizare, facturile lunare privind alimentarea cu apă şi canalizare;
    b) informaţiile cu privire la staţiile de pompare (structura, starea tehnică, principalele caracteristici din fişele tehnice  şi instrucţiunile de exploatare);
    c) informaţiile despre consumul lunar de energie pentru fiecare pompă sau consumul lunar de energie al staţiei de pompare;
    d) informaţiile privind debitele de apă;
    e) regimul de funcţionare a pompelor (numărul de pompe în funcţiune, variaţiile de presiune la ieşire, fluctuaţiile debitului) ore/zi, ore/săptămînă, ore/lună, ore/an;
    f) schema de alimentare cu apă (apă menajeră, tehnologică, recirculare), cu indicarea lungimii şi a diametrului conductelor de apă;
    g) informaţiile privind starea tehnică a sistemului de evidenţă a consumului de apă;
    h) informaţiile despre structura consumului de apă şi facturile lunare pentru apă menajeră, tehnologică;
    i) informaţiile cu privire la reglementările consumurilor specifice de apă;
    j) informaţia despre volumul şi calitatea apelor evacuate, caracteristica receptorului de apă.
    34. Datele privind sistemul de răcire vor include, după caz:
    a) structura, starea tehnică, caracteristicile şi regimurile de funcţionare a instalaţiilor;
    b) consumul de energie electrică, producţia de frig şi normele regimurilor;
    c) durata de funcţionare lunară a fiecărei instalaţii frigorifice pe timp de iarnă sau de vară;
    d) datele privind consumatorii de frig;
    e) rapoartele lunare privind producţia/consumul de frig;
    f) informaţiile privind reglementările consumului de frig.
    35. Auditorul energetic este obligat:
    a) să efectueze auditul energetic cu imparţialitate, calitativ şi în termen, în conformitate cu caietul de sarcini şi contractul semnat cu beneficiarul;
    b) să informeze beneficiarul despre imposibilitatea continuării auditului energetic în cazul în care acesta refuză să prezinte informaţii relevante, creează impedimente şi/sau nu le înlătură;
    c) să renunţe la efectuarea auditului dacă este interesat în activitatea agentului economic, în caz contrar acest fapt va servi drept temei pentru retragerea autorizaţiei de auditor energetic, în temeiul art.13 alin. (2) lit. d) al Legii nr. 142 din 12 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică;
    d) să asigure confidenţialitatea informaţiei referitoare la activitatea agentului economic legată de concurenţa de piaţă.
    Colectarea informaţiei cu ajutorul echipamentelor (mijloacelor) de măsurare şi control
    36. Echipamentele (mijloacele) de măsurare utilizate în procesul de efectuare a auditului energetic trebuie să fie adecvate, legalizate, verificate metrologic conform prevederilor reglementărilor de metrologie legală     aplicabile.
    37. Măsurarea parametrilor de funcţionare a principalelor echipamente şi utilaje producătoare şi consumatoare de energie este importantă pentru:
    a) controlul parametrilor reali de funcţionare la diferite sarcini;
    b) verificarea randamentelor şi eficacităţii funcţionării tehnologiilor şi utilajelor;
    c) determinarea pierderilor de energie şi a cauzelor care conduc la aceste pierderi;
    d) dimensionarea corectă a utilajului şi a echipamentului nou.
    38. Pentru măsurarea parametrilor specifici fiecărui tip de aplicaţie se vor utiliza:
    a) aparate (mijloace) de măsurare fixe, montate pe instalaţii, adecvate, legalizate şi cu termenul verificării metrologice periodice neexpirat la data efectuării măsurătorilor;
    b) aparate (mijloacele) portabile, de laborator, adecvate, legalizate şi cu termenul verificării metrologice periodice neexpirat la data efectuării măsurătorilor.
    39. Măsurările parametrilor se efectuează de către auditorul energetic în timpul vizitelor de lucru în teritoriu.
    40. Echipamentele (mijloacele) de măsurare necesare vor fi selectate în funcţie de tipul resursei energetice consumate, de tipul utilajului etc.
    41. Examinarea anvelopei clădirilor va include, după caz:
    a) examinarea elementelor constructive ale clădirii;
    b) diagnosticarea pierder­ilor de căldură prin anvelopa clădirii.
    42. Examinarea sistemului de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului  va include, după caz:
    a) examinarea stării izolaţiei termice a conductelor de agent termic;
    b) efectuarea de măsurări specifice de temperaturi, umidităţi, viteze de aer, nivel de zgomot, vibraţii şi consu­muri de energie în diferite regimuri de funcţionare.
    43. Examinarea sistemului de producere, distribuţie şi consum a aburului va include, după caz:
    a) examinarea sistemului de producere, distribuţie şi consum al aburului;
    b) măsurarea parametrilor de funcţionare a instalaţiilor în diferite regimuri de sarcină termică;
    c) analiza gazelor de ardere la cazane de abur cu analizor de gaze;
    d) măsurarea debitelor de apă de alimentare şi abur;
    e) măsurarea debitelor de condens;
    f) măsurarea presiunilor şi temperaturilor principalilor agenţi termici;
    g) măsurarea temperaturilor de suprafaţă a utilajelor şi a conductelor de distribuţie a agenţilor termici;
    h) verificarea funcţionării corecte a oalelor de condens.
    44. Examinarea sistemului de producere, distribuţie şi consum al apei calde va include, după caz:
    a) culegerea datelor statistice şi măsurarea principalilor parametri de exploatare a cazanelor;
    b) estimarea necesarului real anual de energie termică şi combustibil;
    c) determinarea necesarului maxim orar şi anual de energie termică pentru prepararea apei calde menajere.
    45. Examinarea sistemului de producere, distribuţie şi consum al aerului comprimat va include, după caz:
    a) măsurarea consumurilor de energie electrică ale compresoarelor de aer în diferite regimuri de funcţionare, temperaturilor agenţilor de răcire, căderilor de presiune pe reţeaua de distribuţie şi debitului de aer în reţea;
    b) identificarea scurgerilor de aer din reţea.
    46. Examinarea sistemului de alimentare cu energie electrică va include, după caz:
    a) verificarea condiţiilor de răcire, protecţia de umiditate şi praf;
    b) verificarea conexiunilor din tablourile electrice de distribuţie;
    c) verificarea gradului de încărcare al transformatoarelor.
    47. Examinarea iluminatului natural şi artificial va include, după caz:
    a) determinarea gradului de iluminare naturală şi artificială;
    b) determinarea indicatorilor calitativi ai iluminatului exterior;
    c) analiza modului de amplasare a corpurilor de iluminat la locurile de muncă, înălţimea de montaj a corpurilor etc.
    48. La examinarea sistemului de iluminat, se va completa tabelul de mai jos:
Spaţiul iluminat
Tipul de iluminare
Puterea instalată
(w/lampă)
Numărul de  lămpi
Puterea
totală (kw)
Orele
de funcţio-nare
(ore/zi)
Zilele
de funcţionare
(zile/an)
Energia consumată
(kwh/an)
Interior
 
 
 
 
 
 
 
Exterior
 
 
 
 
 
 
 
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
    49. La examinarea motoarelor electrice de acţionare se va efectua inventarierea motoarelor electrice din secţii sau ateliere, specificîndu-se tipul motorului, puterea nominală (Pn), turaţia (n), tensiunea de ali­mentare (Un), curentul nominal (In) , randamentul (η), factorul de putere (cos φ), orele anuale de funcţionare (Tf) şi utilajul acţionat, conform modelului prezentat în următorul tabel:
Nr.
d/o
Tipul motorului
Pn
(kW)
N
(rot/min)
Un
(V)
In
(A)
n
(%)
cos φ
Tf
(ore/an)
Utilajul
acţionat
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    50. Examinarea echipamentelor caracteristice unor procese nespecificate în prezentul Regulament, dar care sînt antrenate în procesele tehnologice consumatoare de energie termică sau electrică, va fi efectuată într-un mod similar celui prezentat în punctele anterioare.
Secţiunea 2. Analiza rezultatelor
    51. Analiza rezultatelor presupune efectuarea următoarelor acţiuni:
    a) analiza în dinamică a consumurilor de energie (structura consumului, marii consumatori, potenţialul de economisire) şi a costurilor pentru 3 ani precedenţi datei efectuării auditului;
    b) analiza contractelor cu furnizorii de resurse energetice şi cu consumatorii de energie (subcontractori);
    c) elaborarea şi analiza bilanţului energetic de facto pentru toate tipurile de energie şi pentru fiecare clădire, unitate de producere şi pentru alte entităţi structurale;
    d) analiza costului specific de facto al energiei consumate pentru producerea unei unităţi de producţie;
    e) calculul şi analiza indicatorilor de performanţă energetică reglementaţi şi de facto.
    Stabilirea şi analiza indicatorilor de eficienţă energetică
    52. Pentru aprecierea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a unui proces sau a funcţionării instalaţiilor, se vor folosi indicatori de eficienţă energetică, care pot fi stabiliţi pe baza datelor determinate prin bilanţurile energetice.
    53. Pentru procesele de transformare energetică, se vor analiza următorii indicatori:
    a) randamentul energetic brut;
    b) randamentul energetic net;
    c) consumul specific de energie de forma X pentru producerea energiei de forma Y.
    54. Pentru procesele de consum final de energie, se vor analiza următorii indicatori:
    a) consumul specific de combustibil;
    b) consumul specific de energie termică;
    c) consumul specific de energie electrică;
    d) consumul specific de energie termică pentru încălzirea unei unităţi de suprafaţă;
    e) gradul de recuperare a resurselor energetice reutilizate în contur sau în afara acestuia;
    f) ponderea consumului de energie electrică în consumul total de energie;
    g) costurile energetice pentru realizarea unei unităţi de produs.
    55. Indicatorii de eficienţă energetică se vor calcula per total energie cu determinarea echivalentului energetic în kWh, tep.
    56. Analiza economică a măsurilor de modernizare a unui obiect existent se realizează prin intermediul indicatorilor de eficienţă economico-financiară a investiţiilor, şi anume:
    a) economia totală actualizată (lei);
    b) durata de recuperare a investiţiei (ani);
    c) costul unităţii de energie economisite (lei/kWh).
    57. La efectuarea auditului energetic se vor determina şi se vor analiza suplimentar şi, după caz, indicatori de eficienţă energetică specifici obiectului auditat.
    Elaborarea măsurilor de eficienţă energetică
    58. Analiza bilanţului energetic al proceselor va permite elaborarea unui plan de măsuri, în care vor fi indicate toate acţiunile tehnice necesare eliminării sau reducerii pierderilor de energie şi valorificării surselor de energie regenerabilă.
    59. La elaborarea măsurilor sînt necesare:
    a) determinarea soluţiilor tehnice pentru îmbunătăţirile propuse;
    b) calcularea economiilor potenţiale anuale din punct de vedere fizic şi în echivalent monetar;
    c) identificarea materialelor şi/sau echipamentelor necesare pentru realizarea recomandărilor, costul aproximativ, costul de livrare, montare şi punere în exploatare;
    d) evaluarea tuturor posibilităţilor de reducere a costurilor de investiţie cu propriile forţe de producere,  montare şi punere în exploatare;
    e) identificarea posibilelor efecte secundare ale implementării măsurilor, care influenţează asupra eficienţei economice reale;
    f) evaluarea impactului economic general al măsurilor propuse.
    60. Indicatorii eficienţei economice a măsurilor propuse se vor calcula atît independent unul de altul, cît şi în cadrul pachetului de măsuri.
    61. Măsurile care prezintă eficienţă economică se clasifică în funcţie de nivelul investiţiei în următoarele categorii:
    a) măsuri fără investiţii, care pot fi implementate pe perioada activităţii curente;
    b) măsuri cu investiţii modice (cu perioadă simplă de recuperare mai mică de 5 ani), care pot fi implementate din propriile resurse financiare;
    c) măsuri cu investiţii mari (reabilitări, modernizări, schimbări tehnologice), care necesită investiţii suplimentare, executate, de regulă, prin atragerea investiţiilor împrumutate.
    62. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat astfel:
Nr.
d/o
Denumirea măsurii
Economiile estimate
Costurile investiţio-
nale,
lei
Eficienţa investiţio-
nală,
lei/kWh
Durata simplă de recuperare,
ani
tep/an
kWh/an
lei/an
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Estimarea potenţialului de eficientizare a consumului de resurse energetice
    63. Analiza bilanţurilor energetice va permite atît identificarea pierderilor de energie, determinarea cauzelor şi clasificarea lor, cît şi stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, se vor obţine date privind resursele energetice reutilizate, evidenţiindu-le pe categorii şi potenţial energetic.
    Evaluarea impactului asupra mediului
    64. Determinarea emisiilor de poluanţi SO2 şi NOx (cu efecte sinergice la scară regională), emisiilor de pulberi – cenuşă zburătoare (cu efecte la scară locală) şi emisiilor de CO2 (cu efecte la scară globală) se realizează pe baza măsurătorilor efectuate cu echipamentele (mijloacele) specializate menţionate în prezentul Regulament.
    65. În situaţia în care acest echipament lipseşte, pentru postevaluări pe diferite perioade de timp, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor statistice, pentru verificări de încadrare în norme, precum şi pentru elaborarea unor prognoze, evaluarea emisiilor se va face conform metodologiei de evaluare operativă a emisiilor de SO2, NOx, pulberi (cenuşă zburătoare) şi CO2, bazată pe utilizarea factorilor de emisie şi aplicată în statele membre ale UE.
    66. În cazul utilizării mai multor tipuri de combustibil, cantitatea de poluant se determină prin însumarea cantităţilor calculate pentru fiecare dintre aceştia.
    Elaborarea raportului de audit energetic
    67. Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a obiectului auditat.
    68. Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de modernizare energetică a obiectului.
    69. Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic.
    70. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sînt esenţiale pentru beneficiarul raportului.
    71. Raportul de audit energetic al obiectului auditat trebuie întocmit în limba de stat şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    1) datele de identificare a obiectului supus auditului energetic şi a proprietarului/administratorului acestuia:
    a) numele şi prenumele proprietarului (în cazul persoanei fizice) sau denumirea întreprinderii (în cazul persoanei juridice) şi numele administratorului obiectului;
    b) adresa obiectului auditat;
    c) datele de contact ale proprietarului sau ale administratorului obiectului (responsabil).
    2) datele de identificare ale auditorului energetic autorizat care a efectuat auditul energetic al obiectului:
    a) denumirea persoanei juridice autorizate, adresa, datele de contact, numărul autorizaţiei;
    b) numele persoanei fizice, numărul autorizaţiei de auditori energetici;
    c) data efectuării analizei termice şi electrice;
    d) numărul dosarului de audit energetic;
    e) data efectuării raportului de audit energetic;
    3) prezentarea generală a obiectului auditat:
    a) fundamentarea necesităţii efectuării auditului energetic, obiectivele şi scopurile auditului energetic;
    b) structura generală a obiectului;
    c) datele despre clădiri şi construcţii (amplasarea, destinaţia, volumul, suprafeţele utile, datele despre anvelopă, regimul de funcţionare, datele despre ocupanţi etc.);
    d) datele despre instalaţiile energetice şi tehnologice principale (caracteristicile tehnice din paşaportul tehnic, regimul de funcţionare etc.);
    e) datele despre sistemele de alimentare cu energie şi consum de energie (schemele de alimentare, datele despre echipamentele (mijloacele) de măsurare şi control etc.);
    f) datele despre consumul de energie anual, tarifele şi facturile achitate;
    4) prezentarea generală a raportului de audit energetic şi sinteza pachetelor de măsuri tehnice cu eficienţa economică ridicată, propuse pentru modernizarea energetică a obiectului:
    a) prezentarea succintă a rezultatelor colectării informaţiilor documentare şi cu echipamente (mijloace) de măsurare şi control;
    b) prezentarea succintă a analizei efectuate asupra informaţiei colectate;
    c) prezentarea bilanţurilor energetice reale şi optime;
    d) prezentarea succintă a fiecărei măsuri şi a fiecărui pachet de măsuri preconizate;
    e) costul estimativ al fiecărei măsuri şi al fiecărui pachet de măsuri;
    f) economiile de combustibil estimate pentru fiecare pachet;
    g) indicatorii de eficienţă economică a măsurii şi a pachetelor de măsuri preconizate;
    h) sugestii privind realizarea lucrărilor de modernizare şi finanţarea acestora;
    5) prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a obiectului (sub forma unui dosar tehnic de audit energetic):
    a) sinteza raportului de analiză energetică cu prezentarea stării actuale a obiectului şi a principalelor caracteristici energetice care atestă performanţa energetică actuală a construcţiilor şi a instalaţiilor energetice, tehnologice;
    b) datele de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate: preţurile pentru energie, rata anuală de creştere a preţurilor la energie, rata anuală de depreciere a monedei utilizate etc.;
    c) descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărei măsuri şi/sau ale pachetului de măsuri.
V. Implementarea recomandărilor auditului energetic
    72. După finalizarea raportului de audit energetic, după analiza consumurilor şi costurilor energetice, a soluţiilor recomandate pentru eficientizarea acestor consumuri şi analiza lor economică, se va obţine acordul beneficiarului obiectului auditat asupra imple­mentării acestora.
    73. Pentru asigurarea unor condiţii optime de realizare a implementării programului se vor sta­bili următoarele etape de lucru:
    a) proprietarul/gestionarul obiectului auditat, împreună cu managerul energetic, vor stabili şi vor asigura accesul la diverse surse şi scheme de finanţare a măsurilor/proiectelor;
    b) se vor stabili echipele de lucru şi responsabilităţile ce le revin în implementarea soluţiilor propuse;
    c) se vor definitiva obiectivele fiecărei echipe;
    d) se va trece la implementarea soluţiilor tehnice propuse şi se va urmări de către coordo­natorul lucrării modul de realizare a lucrărilor şi respectarea graficului de lucru;
    e) la finalizarea lucrărilor, se va iniţia de către managerul energetic un program de monitorizare a economiilor rezultate.
VI. Modul  de ţinere a Registrului auditurilor energetice efectuate
    74. Autoritatea abilitată, în temeiul Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire al eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.545), să instituie şi să ţină Registrul auditurilor energetice efectuate este Agenţia.
    75. Agenţia, în calitate de autoritate emitentă a autorizaţiilor de auditor energetic, este obligată să creeze şi să ţină Registrul auditurilor energetice efectuate în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007  cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314).
    76. Registrul constituie unica sursă oficială de date despre auditurile energetice efectuate. Datele se consideră corecte şi veridice pînă la proba contrarie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    77. Registrul auditurilor energetice efectuate se ţine în formă electronică şi manuală.
    78. Ţinerea Registrului se efectuează în strictă conformitate cu regulile de ţinere a registrelor, stipulate în Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului respectiv, aprobat de Agenţie.