HGO885/20121
ID intern unic:  345669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 885
din  27.11.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind
autorizarea auditorilor energetici
Publicat : 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247     art Nr : 956
    În conformitate cu art. 12 alin. (1) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr

    Nr. 885. Chişinău, 27 noiembrie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.885
din 27 noiembrie 2012

Regulament
privind autorizarea auditorilor energetici
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici (în continuare – Regulament) stabileşte cadrul legal de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, cărora li se atribuie calitatea de auditor energetic, în vederea întocmirii auditurilor energetice, cu identificarea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.
    2. Agenţia pentru Eficienţa Energetică (în continuare – Agenţia) autorizează persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea auditurilor energetice.
    3. Procesul de autorizare a auditorilor energetici prevede analiza pregătirii profesionale şi a experienţei practice a persoanelor care doresc să exercite activitatea de audit energetic.
    4. Corespunderea sau necorespunderea persoanelor fizice şi juridice calităţii de auditor energetic se constată de Comisia de autorizare a auditorilor energetici (în continuare – Comisie), instituită de Agenţie.
    5. Prezentul Regulament stabileşte următoarele:
    a) calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţie, ştampilă şi legitimaţie;
    b) autorizaţia, ştampila şi legitimaţia de auditor energetic sînt confecţionate în conformitate cu  modelul elaborat şi aprobat de Agenţie;
    c) autorizaţia şi legitimaţia de auditor energetic sînt semnate de către directorul Agenţiei;
    d) autorizaţia şi ştampila de auditor energetic sînt nominale şi netransmisibile.
    6. În contextul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    auditor energetic în domeniul electroenergetic – persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legii, care urmăreşte cuantificarea/evaluarea fluxurilor de energie electrică;
    auditor energetic în domeniul termoenergetic – persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legii, care urmăreşte cuantificarea/evaluarea fluxurilor de energie termică.
II. Modul de instituire şi atribuţiile Comisiei
    7. Instituirea Comisiei, precum şi desemnarea preşedintelui şi membrilor Comisiei au loc prin ordinul directorului Agenţiei.
    8. Comisia este formată din 3 reprezentanţi ai Agenţiei (preşedintele şi doi membri), care întrunesc cerinţele menţionate în art. 12 alin. (3) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică.
    9. Fiecare membru al Comisiei semnează Acordul personal de membru.
    10. Atribuţiile Comisiei sînt stipulate în art. 12 alin. (4) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică.
    11. Preşedintele Comisiei asigură activitatea acesteia, contrasemnează autorizaţia şi legitimaţia auditorului energetic, precum şi convoacă şedinţele Comisiei ori de cîte ori este necesar.
    12. Retragerea calităţii de membru al Comisiei are loc, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    a) eliberare din funcţia deţinută în cadrul Agenţiei. Promovarea în funcţie nu constituie motiv pentru retragerea calităţii de membru;
    b) cerere personală a membrului Comisiei privind retragerea benevolă înaintată directorului Agenţiei;
    c) deces al membrului Comisiei;
    d) încălcare a conduitei morale, comitere a actelor de corupţie sau actelor conexe actelor de corupţie.
    13. Pentru îndeplinirea atribuţiilor Comisiei, Agenţia exercită funcţiile de secretariat, şi anume:
    a) recepţionează de la pretendenţi documentele prevăzute în art. 12 alin. (2) din Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică şi creează dosarele personale ale acestora;
    b) înregistrează într-un registru cererile pentru autorizare;
    c) întocmeşte procese-verbale cu concluziile verificării documentelor depuse de pretendenţi;
    d) asigură evidenţa şi păstrarea dosarelor personale ale pretendenţilor;
    e) actualizează continuu  Registrul auditorilor energetici;
    f) elaborează un Raport anual privind auditul energetic, în baza rapoartelor primite de la auditorii energetici autorizaţi;
    g) perfectează şi transmite deciziile de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, perfectează răspunsurile date contestaţiilor şi le transmite persoanelor interesate;
    h) recepţionează reclamaţiile beneficiarilor auditului energetic referitoare la calitatea rapoartelor de audit energetic şi le înaintează Comisiei;
    i) îndeplineşte alte activităţi de secretariat necesare pentru buna desfăşurare a procedurii de autorizare.
    14. Componenţa secretariatului Comisiei se aprobă prin ordin al directorului Agenţiei. Persoanele desemnate pentru ţinerea lucrărilor de secretariat poartă răspundere conform legislaţiei pentru legalitatea, veridicitatea şi exactitatea documentelor întocmite.
III. Activitatea de audit energetic
    15. Se definesc două domenii de specializare a auditorilor energetici, după cum urmează:
    − electroenergetic;
    − termoenergetic.
    16. Auditorul energetic persoană fizică va selecta domeniul de specializare prin stipularea acestuia în cererea de autorizare depusă.
    17. Auditorilor energetici persoane juridice li se acordă calitatea de auditor energetic, fără stipularea domeniului de specializare.
    18. Activitatea de audit energetic se desfăşoară sub orice formă organizatorico-juridică prevăzută de Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33).
    19. Autorizarea auditorilor energetici pentru Forţele Armate se efectuează, în condiţiile prezentului Regulament, doar pentru persoanele fizice care activează în cadrul acestora.
IV. Cerinţele înaintate faţă de pretendenţi
    20. Autorizarea persoanelor fizice se efectuează în baza cererii depuse pentru autorizare, la care se anexează originalul (se restituie) şi copia documentelor care confirmă respectarea condiţiilor stipulate în art. 12 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (de exemplu: carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în domeniu; buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz)/permisul de muncă, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; alte documente).
    21. Autorizarea persoanelor juridice se efectuează în baza cererii depuse pentru autorizare, la care se anexează originalul (se restituie) şi copia documentelor care confirmă respectarea condiţiilor stipulate în art. 12 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (de exemplu: contractele individuale de muncă, autorizaţiile auditorilor energetici angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante; alte documente).
    22. În cazul depistării unor date neautentice în documentele prezentate, secretariatul Comisiei va asigura verificarea acestora prin solicitarea documentelor suplimentare.
    23. Dosarele personale ale pretendenţilor se păstrează conform prevederilor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.618 din 5 octombrie 1993.
    24. Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea auditurilor energetice au următoarele obligaţii:
    a) să înfiinţeze şi să actualizeze permanent propriul Registru al auditurilor energetice elaborate de către auditorii energetici autorizaţi din cadrul întreprinderii;
    b) să întocmească şi să transmită Agenţiei raportul trimestrial privind activitatea de efectuare a auditurilor energetice.
    25. Conţinutul şi modul de întocmire a raportului trimestrial privind activitatea de efectuare a auditurilor energetice, precum şi a propriului Registru al auditurilor energetice elaborate se stabilesc conform procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a auditurilor energetice, prevăzute de Agenţie.
V. Principiile şi procedura de reglementare prin autorizare
a activităţii de audit energetic

    26. Autorizarea activităţii de audit energetic se efectuează conform principiilor de reglementare prevăzute în Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.170-175, art.494).
    27. Autorizaţia este eliberată de Agenţie auditorilor energetici persoane fizice/juridice în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării tuturor actelor necesare eliberării actului permisiv. Dacă la expirarea termenului de 10 zile Agenţia nu a răspuns la solicitare, se consideră că autorizaţia a fost acordată prin acceptare tacită.
    28. Blancheta autorizaţiei de auditor energetic este un document de strictă evidenţă. Înregistrarea seriei şi numerelor autorizaţiei se efectuează în mod cronologic, separat pentru fiecare an de activitate a Comisiei, în Registrul auditorilor energetici.
    29. Seria autorizaţiei se notează prin litere, după cum urmează:
    AEe – pentru auditori energetici în domeniul electro-energetic (persoană fizică);
    ATe – pentru auditori energetici în domeniul termoenergetic (persoană fizică);
    AE – pentru auditori energetici (persoană juridică).
    30. Numărul autorizaţiei este format din 9 cifre, dintre care primele patru cifre – anul eliberării, următoarele două cifre – luna şi ultimele trei cifre – numărul de rînd al auditorului din Registrul auditorilor energetici.
    31. Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic se poate prelungi ori de cîte ori este necesar, la cererea titularului, conform prevederilor Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi cu îndeplinirea prevederilor art. 12 alin. (2) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică.
    32. Procedurile de reperfectare, eliberare a duplicatului, suspendare şi reluare a valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    33. Procedura de retragere a autorizaţiei de auditor energetic se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică.
VI. Modul  de ţinere a Registrului auditorilor energetici
    34. Autoritatea abilitată, în temeiul Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire al eficienţa energetică, cu instituirea şi ţinerea Registrului auditorilor energetici este Agenţia.
    35. Agenţia este obligată să creeze şi să ţină Registrul auditorilor energetici în formă electronică şi manuală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 70-73, art. 314).
    36. Registrul constituie unica sursă oficială de date despre auditorii energetici autorizaţi de Agenţie. Datele se consideră corecte şi veridice pînă la proba contrarie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    37. Ţinerea registrului se efectuează în strictă conformitate cu regulile de ţinere a registrelor, stipulate în regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului respectiv, aprobat de Agenţie. 
    38. Extrasul din Registrul auditorilor energetici, care va cuprinde următoarele informaţii: numele şi prenumele auditorului energetic, seria, numărul şi data eliberării autorizaţiei, adresa sediului şi numărul telefonului de serviciu al auditorilor energetici, se va plasa pe pagina web a Agenţiei.
VII. Formarea profesională continuă a auditorilor energetici
    39. Formarea profesională continuă a auditorilor energetici autorizaţi se efectuează în scopul menţinerii şi perfecţionării cunoştinţelor teoretice şi practice ale auditorilor energetici, precum şi a aptitudinilor profesionale în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea formării profesionale continue, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 9 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.1424).
    40. Auditorul energetic autorizat îşi poate ridica nivelul de calificare prin:
    a) participarea la cursuri de formare profesională continuă organizate de organizaţiile şi instituţiile de formare profesională din Republica Moldova sau organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu (audit energetic, aparate de măsură şi evidenţă în domeniul energetic, management energetic, cadrul legislativ şi normativ în energetică etc.);
    b) participarea la seminare, congrese sau conferinţe din domeniul profesional, organizate atît la nivel naţional, cît şi internaţional etc.
    41. Formarea profesională continuă a auditorilor energetici autorizaţi la nivel naţional se efectuează conform programelor elaborate de către organizaţiile şi instituţiile cu drept de formare profesională continuă, coordonate cu Ministerul Educaţiei şi aprobate de Agenţie.
    42. Programele de formare profesională continuă vor conţine subiecte prevăzute în Ghidul de pregătire şi examinare a specialiştilor în domeniul elaborării auditului energetic, ţinînd cont de modificările şi completările operate în legislaţie.
    43. Monitorizarea procesului de formare profesională continuă a auditorilor energetici autorizaţi este efectuată de Agenţie.