HGC917/2012
ID intern unic:  345873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 917
din  10.12.2012
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 850 din 16 noiembrie 2011
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 988
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.850 din 16 noiembrie 2011 „Cu privire la transmiterea materialelor de construcţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 930) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „conform anexei” se substituie cu cuvintele „conform anexei nr.1”;
    2) punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:
    „4. Se permite Agenţiei Rezerve Materiale comercializarea materialelor de construcţie, conform anexei nr.2.
    5. Mijloacele financiare obţinute din comercializarea materialelor de construcţie vor fi utilizate pentru completarea rezervelor materiale de stat şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente evaluării cantitative şi calitative, încărcării, transportării, descărcării, depozitării şi păstrării lor.”
    3) anexa la hotărîre va deveni anexa nr.1;
    4) se completează cu anexa nr.2 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.850
din 16 noiembrie 2011

LISTA
materialelor de construcţie preconizate pentru comercializare

Nr.
d/o
 
Denumirea materialelor de construcţie şi particularităţile lor
Unitatea de măsură
Cantitatea materialelor de construcţie
Costul materialelor de construcţie
(fără TVA)
preţ
unitar
(lei)
suma
(mii lei)
1.
Ţeavă PVC D 110mm, inclusiv:
   corespunde standardelor
   cu deteriorări mecanice, rebutată
m.l.
1128,00
954,00
174,00
 
24,89
5,18
24,65
23,75
0,90
2.
Ţeavă PVC D 25mm, inclusiv:
corespunde standardelor
cu deteriorări mecanice, rebutată
m.l.
13240,00
13228,00
12,00
 
24,89
5,18
329,30
329,24
0,06
3.
Var hidratat, cu termen de valabilitate expirat
kg
99225,00
0,41
40,68
4.
Cherestea răşinoasă, inclusiv:
categoria IV
rebutată
m3
1012,206
308,415
703,791
 
1266,67
380,00
658,10
390,66
267,44
5.
Lemn ecarisat, inclusiv:
categoria III
categoria IV
rebutat
m3
2251,402
364,23
1878,298
8,874
 
1479,17
1266,67
458,33
2922,0153
8,76
2379,18
4,07
6.
Uşi exterioare vopsite, deteriorate, defecte
buc.
567
40,00
22,68
 
Valoarea totală
 
 
 
3997,42”.
   
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina domnului Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 917. Chişinău, 10 decembrie 2012.