OMSM739/2012
ID intern unic:  345886
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 739
din  23.07.2012
cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase
de uz uman
şi introducerea modificărilor postautorizare
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 1555
    MODIFICAT
   
OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829
    OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271
    OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287


    NOTĂ:
   
în tot textul anexelor cuvîntul „utilizator” se substituie cu cuvîntul „consumator” la cazul gramatical corespunzător prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829
    În tot textul ordinului şi anexele acestuia cuvintele „Agenţia Medicamentului” se substituie cu cuvintele „Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale” la cazul gramatical respectiv;
    În tot textul ordinului şi anexele sale cuvintele „instrucţiune pentru administrarea medicamentului” sau „instrucţiune pentru administrare” se exclud prin OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287


    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1456-XII din 25.05.93 cu privire la activitatea farmaceutică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi reieşind din necesitatea optimizării şi perfecţionării cadrului normativ privind autorizarea medicamentelor de uz uman prin prisma exigenţelor europene, în vederea asigurării eficienţei şi inofensivităţii medicamentelor în condiţii de calitate, precum şi coordonării procesului de formare a sortimentului de medicamente permis pentru utilizare în parctica medicală,
O R D O N:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor (anexa nr.1);
    2) Regulamentul cu privire la gestionarea variaţiilor postautorizare (anexa nr.2);
    3) Norme şi protocoale analitice, farmacotoxicologice şi clinice privind testarea produselor medicamentoase (anexa nr.3);
    4) Formularul-model al certificatului de înregistrare a medicamentului (anexa nr.4).
    2. Directorul general al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:
    1) va organiza activitatea subdiviziunilor antrenate în procesul de autorizare a produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare în conformitate cu regulamentele şi normele anexate la prezentul ordin;
    2) va coordona activitatea Comisiei Medicamentului pentru a asigura inofensivitatea, eficienţa şi calitatea medicamentelor puse pe piaţă;
    3) va asigura oferirea suportului consultativ-metodic solicitanţilor;
    [Pct.2 alineat introdus prin OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
    4) va aduce actele sale departamentale în corespundere cu prevederile prezentului ordin.
    [Pct.2 alineat introdus prin OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
    3. Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Se abrogă:
    Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 344 din 18.11.2004 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi aprobarea variaţiilor postautorizare pentru produsele farmaceutice şi parafarmaceutice”
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                             Andrei USATÎI

    Nr. 739. Chişinău, 23 iulie 2012.

Anexa nr.1
la Ordinul MS nr. 739
din 23.07.2012
REGULAMENT
cu privire la autorizarea medicamentelor

    Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul asigurării eficacităţii, calităţii şi siguranţei medicamentelor permise pe piaţa farmaceutică, a intereselor economice şi sociale ale consumatorilor şi a farmacosecurităţii ţării.
Capitolul I
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Obiectivele de reglementare a prezentului Regulament sînt abilităţile, cerinţele şi responsabilităţile privind autorizarea medicamentelor.
    2. Medicamentele de uz uman pot fi puse pe piaţa Republicii Moldova, numai după eliberarea Certificatului de înregistrare a medicamentului (CÎM) de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    3. Prezentul Regulament este executoriu pentru orice solicitant al înregistrării medicamentelor în Republica Moldova.
    4. Prevederile prezentului Regulament se aplică medicamentelor de uz uman, destinate punerii pe piaţă în Republica Moldova, fabricate industrial sau produse printr-o metodă care implică un proces industrial.
    [Pct.4 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    5. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:
    1) medicamentelor preparate în farmacii ex tempore sau „în stoc” (în serii mici);
    2) medicamentelor destinate studiilor de cercetare-dezvoltare şi studiilor clinice;
    3) radionuclizilor utilizaţi sub formă de surse închise;
    4) sîngelui total, plasmei sau celulelor sanguine de origine umană, exceptînd plasma preparată printr-o metodă care presupune un proces industrial;
    5) medicamentelor radiofarmaceutice preparate la momentul utilizării de către o persoană sau instituţie care conform legislaţiei naţionale, este autorizată să utilizeze aceste medicamente potrivit instrucţiunilor fabricantului, într-un centru sanitar acreditat şi pornind exclusiv de la generatori de radionuclizi, kituri (truse) sau precursori radionuclidici autorizaţi;
    6) substanţelor active şi excipienţilor, utilizaţi ca materii prime, cu excepţia celor fabricaţi în Republica Moldova.
    [Pct.5 subpct.6) în redcația OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    6. Certificatul de înregistrare a medicamentului se eliberează pentru medicamentele care îndeplinesc condiţiile de calitate, eficacitate şi siguranţă prevăzute în actele normative emise de Ministerul Sănătăţii.
    7. Certificatul de înregistrare a medicamentului nu poate fi eliberat decît unui deţinător.
    8. Este interzisă înregistrarea medicamentelor cu denumiri identice, dar compoziţie diferită a substanţelor active.
Secţiunea 2. Definiţii
    9. În înţelesul prezentului Regulament, termenii si noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
    ambalaj primar – recipientul sau orice altă formă de ambalaj, aflată în contact direct cu medicamentul;
    ambalaj secundar – ambalajul în care este introdus ambalajul primar;
    autorizarea medicamentelor – proces de expertiză, omologare şi înregistrare a medicamentelor;
    biodisponibilitate – cantitatea de substanţă activă care se absoarbe din forma farmaceutică şi devine disponibilă la locul de acţiune şi caracterizată prin viteza cu care se realizează aceasta;
    bioechivalenţă – două medicamente sînt bioechivalente, dacă sînt echivalente farmaceutic sau alternative farmaceutic şi dacă biodisponibilitatea lor, după administrarea lor în aceeaşi doză molară, sînt similare, încît efectele lor, referitor la eficacitate şi siguranţă, vor fi esenţial aceleaşi;
    cerere validată – cerere pentru care a fost confirmată completitudinea dosarului, prin prezenţa tuturor documentelor şi a datelor necesare pentru efectuarea expertizei;
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    certificat de înregistrare a medicamentului – act oficial prin care se confirmă înregistrarea medicamentului la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale după omologarea acestuia;
    certificat GMP – certificatul care confirmă corespunderea producătorului Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie, eliberat în rezultatul inspectării de către organul abilitat, în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cu Ghidul PIC/S privind Regulile de bună practică de fabricaţie a medicamentelor sau cu Ghidul Uniunii Europene privind Regulile de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (emis întru interpretarea Directivei 2003/94/CE din 8 octombrie 2003, de stabilire a principiilor şi orientărilor privind buna practică de fabricaţie cu privire la produsele medicamentoase de uz uman şi medicamentele experimentale de uz uman);
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    Comisia Medicamentului pe lîngă Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale - organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, responsabil de procesul de expertiză, omologare şi înregistrare a medicamentelor;
    [Pct.9 noțiunea modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    concentraţia medicamentului - conţinutul în substanţe active, exprimat în cantitate pe unitatea dozată, pe unitatea de volum sau de greutate, în funcţie de forma farmaceutică;
    denumirea medicamentului - denumirea atribuită unui medicament, ce poate să fie o denumire inventată care să nu conducă la confuzii cu denumirea comună internaţională ori cu o denumire comună uzuală sau ştiinţifică, însoţită de marca ori numele deţinătorului;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    denumirea comună internaţională (D.C.I.) – denumire internaţională nebrevetată recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau, în cazul în care o astfel de denumire nu există, denumirea comună uzuală;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    deţinător al certificatului de înregistrare a medicamentului (în continuare deţinător) – inventatorul, producătorul sau altă persoană juridică împuternicită de aceştia, responsabil pentru eficacitatea, calitatea şi siguranţa medicamentului;
    documentaţia analitico-normativă (DAN) – include farmacopeile aprobate de Ministerul Sănătăţii, Monografia Farmacopeică a Întreprinderii (M.F.) sau Specificaţia de normare a calităţii (S.N.C.);
    eficacitatea medicamentului – suma efectelor pozitive ce caracterizează gradul acţiunii benefice a medicamentului asupra organismului bolnav şi longevitatea vieţii;
    etichetare/marcare – informaţiile prezentate pe ambalajul primar sau pe cel secundar;
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
   
EudraGMDP – bază de date publică gestionată de către Agenţia Europeană a Medicamentului în numele Uniunii Europene, în care sunt introduse certificatele de bună practică de fabricaţie şi de bune practici de distribuţie emise de statele membre;
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    expertiză – proces de cercetare complexă a medicamentului şi a documentaţiei aferente lui, în vederea evaluării plenitudinii, autenticităţii şi veridicităţii datelor şi documentelor incluse în dosarul de înregistrare, precum şi a calităţii medicamentului, ce urmează să fie înregistrat în Republica Moldova, efectuat de un grup de specialişti (farmacişti, farmacologi, clinicieni), în urma căruia se stabileşte corespunderea sau necorespunderea medicamentului, documentaţiei şi autenticitatea acesteia şi a datelor incluse în ea;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.9 noțiunea"expertiză primară" exclusă OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.9 noțiunea"expertiză specializată" exclusă OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]

    fabricaţie (producerea) medicamentelor – activitate farmaceutică, desfăşurată în scopul producerii medicamentelor în serii, care include toate sau cel puţin una din etapele procesului tehnologic, inclusiv procesele de divizare, ambalare, etichetare, controlul calităţii la etapele de fabricaţie, controlul calităţii produsului finit;
    înregistrare – proces de elaborare şi emitere a Ordinului Ministerului Sănătăţii, întocmire şi eliberare a Certificatului de înregistrare a medicamentului şi de înscriere a acestuia în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor, în rezultatul cărui fapt se permite punerea pe piaţă a medicamentului şi folosirea acestuia în practica medicală;
    materiale pentru autorizare (dosar pentru autorizare) – informaţii, documente, mostre de produs finit şi substanţe de referinţă, prezentate la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în vederea eliberării certificatului de înregistrare a medicamentului în Republica Moldova;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    materie primă (substanţă) medicamentoasă – orice materie, indiferent de origine, care poate fi:
    a) umană, precum: sînge uman şi produse derivate din sînge uman,
    b) animală, precum: microorganisme, animale întregi, părţi de organe, secreţii animale, toxine, extracte, produse derivate din sînge,
    c) vegetală, precum: microorganisme, plante, părţi de plante, secreţii vegetale, extracte,
    d) chimică, precum: elemente, substanţe chimice naturale şi produşi chimici obţinuţi prin transformare chimică sau sinteză, şi care se utilizează pentru fabricarea/prepararea medicamentelor;
    medicament - orice substanţă sau combinaţie de substanţe prezentate ca avînd proprietăţi de tratare sau prevenire a bolilor umane, sau orice substanţă sau combinaţie de substanţe care se pot administra oamenilor în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru restabilirea, corectarea sau modificarea funcţiilor fiziologice la oameni;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    medicament autorizat – medicament inclus în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor şi valabilitatea înregistrării căruia nu a expirat;
    medicament biologic – medicament, a cărui substanţă activă este produsă sau derivată dintr-un organism viu;
    medicament biosimilar (biologic similar) – medicament similar cu un medicament biologic care a fost deja autorizat („medicamentul biologic de referinţă”);
    medicament biotehnologic – medicament fabricat cu aplicarea ingineriei genice, tehnologiilor de hibridizare, ingineriei tisulare sau celulare, enzimologiei inginerice, imunologiei inginerice şi altor tehnologii moderne;
    medicament cu utilizare medicală bine stabilită – medicament, care conţine una sau mai multe substanţe medicamentoase active cu utilizare medicală bine stabilită, cu o eficacitate recunoscută, un grad de siguranţă acceptabil, fapt susţinut de o bibliografie ştiinţifică detaliată, autorizat şi prezent pe piaţa farmaceutică a Uniunii Europene (UE) sau locală cel puţin 10 ani;
    medicament de origine vegetală – orice medicament cu conţinut de substanţe active din una sau mai multe substanţe de origine vegetală;
    medicament de referinţă – medicament autorizat în conformitate cu prezentul Regulament, ce serveşte ca medicament de comparaţie pentru medicamentul generic. Medicament de referinţă poate fi un medicament cu utilizare bine stabilită, un medicament ce reprezintă o combinaţie fixă a două sau mai multe substanţe active sau medicamente înregistrate în baza consimţămîntului informat, cu condiţia că aceste produse au fost autorizate în baza documentaţiei proprie, complete – produs original;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    medicament derivat din sînge uman sau plasmă umană – medicament pe bază de componente ale sîngelui, fabricat la scară industrială de unităţi publice sau private, astfel de medicamente incluzînd, în special, albumină, factori de coagulare şi imunoglobuline de origine umană;
    medicament din plante medicinale cu utilizare tradiţională – orice medicament din plante pentru care poate fi aplicată procedura simplificată de înregistrare, dacă se respectă integral următoarele condiţii:
    a) medicamentul, în corespundere cu componenţa sa, este destinat pentru utilizare fără intervenirea medicului în scop de diagnostic, fără prescripţie medicală sau/şi fără monitorizarea procesului de medicaţie;
    b) medicamentul se utilizează într-o anumită concentraţie şi doză;
    c) medicamentul este destinat pentru administrare orală, topică sau prin inhalare;
    d) este demonstrat documentar, că medicamentul s-a utilizat în practica medicală mondială – cel puţin 30 de ani, incluzând cel puţin 15 ani pe teritoriul Uniunii Europene, iar în Republica Moldova – cel puţin 10 ani;
    [Pct.9 lit.d) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    e) sînt suficiente date privind utilizarea tradiţională a medicamentului (siguranţa utilizării în condiţii obişnuite, eficienţă demonstrată);
    medicament generic – medicament, care are aceeaşi compoziţie calitativă şi cantitativă în ceea ce priveşte substanţele active şi aceeaşi formă farmaceutică ca şi medicamentul de referinţă, a cărui bioechivalenţă cu medicamentul de referinţă a fost demonstrată prin studii de biodisponibilitate corespunzătoare;
    medicament homeopat – orice medicament preparat din produse, substanţe sau compoziţii, denumite suşe homeopate în conformitate cu un procedeu de fabricaţie homeopat, descris de Farmacopeea Europeană sau, în absenţa acesteia, de farmacopeile utilizate în prezent, în mod oficial, în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi de alte farmacopei recunoscute în Republica Moldova. Un medicament homeopat poate conţine mai multe principii active;
    [Pct.9 noțiunea în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    medicament imunologic – orice medicament, care constă în vaccinuri, toxine, seruri sau produse alergene cum sînt:
    a) vaccinurile, toxinele sau serurile se referă în special la:
    - agenţi folosiţi pentru producerea imunităţii active, precum vaccinul antiholeric, BCG, vaccinurile poliomielitice, vaccinul antivariolic;
    - agenţi folosiţi pentru diagnosticarea stării de imunitate, incluzînd în special tuberculina şi derivatul proteinic purificat de tuberculină, toxine pentru reacţiile de hipersensibilitate întîrziată Schick şi Dick pentru difterie şi scarlatină, brucelină;
    - agenţi folosiţi pentru producerea imunităţii pasive, precum antitoxina difterică, globulina antivariolică, globulina antilimfocitică;
    [Pct.9 lit.a) în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) produsele alergene sînt medicamentele destinate identificării sau inducerii unei modificări specifice şi dobîndite a răspunsului imun la un agent alergizant;
    medicament inovativ (original) – medicament autorizat în premieră pe bază de testări nonclinice şi studii clinice proprii;
    medicament orfan – medicament utilizat pentru diagnosticul, prevenirea şi tratamentul unei boli rar întîlnite: nu mai mult de 5 cazuri la 10000 populaţie la momentul înaintării cererii de autorizare şi pentru care se aplică o procedură separată de înregistrare;
    Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor – registrul medicamentelor autorizate în modul stabilit spre fabricaţie, import şi utilizare în practica medicală, ţinut de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;
    omologare – proces de recunoaştere oficială, ce include acţiunea de întocmire a raportului şi de confirmare oficială, prin metode de decizie comisională a rezultatelor expertizei medicamentului, în urma cărui fapt se admite (sau se respinge) înregistrarea acestuia;
    PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) – schemă de cooperare în domeniul inspecţiilor farmaceutice, stabilită între autorităţile naţionale competente ale statelor membre cu scopul de a facilita colaborarea şi schimbul de informaţii privind bunele practici de fabricaţie a medicamentelor;
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
   
procedură de validare a cererii – procedură de evaluare a materialelor depuse în vederea confirmării prezenţei documentelor şi a datelor necesare pentru efectuarea expertizei dosarului produsului medicamentos propus pentru autorizare;
    [Pct.9 noțiunea introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    producător de medicamente – persoană juridică, care realizează cel puţin o etapă a procesului tehnologic de fabricaţie a medicamentelor, inclusiv ambalarea;
    produs fitoterapeutic – produs vegetal sau produs, care conţine extracte vegetale, utilizate cu scop de prevenire sau tratament;
    produs „in bulk” – orice medicament, care a trecut toate etapele procesului tehnologic de producere cu excepţia divizării şi/sau ambalării şi marcării;
    produs radiofarmaceutic – orice medicament care, atunci cînd este gata pentru folosire, conţine incorporaţi, în scopuri medicale, unul sau mai mulţi radionuclizi (izotopi radioactivi);
    prospect: informaţii pentru consumator/pacient – document care însoţeşte medicamentul şi cuprinde informaţiile pentru consumator;
    [Pct.9 noțiunea modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    rapoarte periodice actualizate referitoare la siguranţă (RPAS) – raport actualizat, care se prezintă după autorizare, ce conţine date referitoare la siguranţa medicamentului înregistrat în Republica Moldova sau într-o altă ţară. RPAS se prezintă cu o anumită periodicitate stabilită de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;
    raport risc-beneficiu – o evaluare a efectelor terapeutice pozitive ale medicamentului, comparativ cu riscurile ce ţin de calitatea, siguranţa şi eficacitatea lui pentru sănătatea pacientului sau pentru sănătatea publică;
    reacţie adversă – un răspuns nociv şi nedorit, care apare la utilizarea unui medicament în doze, întrebuinţat în mod normal la om pentru profilaxia, diagnosticarea sau tratamentul bolii sau pentru restabilirea, corectarea ori modificarea unor funcţii fiziologice;
    reacţie adversă gravă – o reacţie adversă care poate cauza moartea, pune în pericol viaţa, necesită spitalizarea sau prelungirea spitalizării, provoacă un handicap sau o incapacitate durabilă sau importantă, ori provoacă anomalii/malformaţii congenitale;
    [Pct.9 noțiunea modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    reacţie adversă neaşteptată – o reacţie adversă, a cărei natură, severitate sau evoluţie nu corespunde informaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului;
    rezumatul caracteristicilor produsului – document în formă de sinteză analitică a rezultatelor testărilor nonclinice, farmaceutice şi studiilor clinice, care conţine in extenso toate informaţiile, ce caracterizează medicamentul şi care este parte componentă obligatorie a dosarului de înregistrare;
    riscuri legate de utilizarea medicamentului:
    a) orice risc pentru sănătatea pacientului sau pentru sănătatea publică, legat de calitatea, siguranţa sau eficacitatea medicamentului;
    b) orice risc de efecte indezirabile asupra mediului;
    siguranţa medicamentului – caracteristica medicamentului bazată pe evaluarea comparativă a beneficiului scontat în raport cu dauna (riscul) potenţială ce-i poate fi adusă pacientului în cazul utilizării medicamentului;
    solicitant – persoană, desemnată şi împuternicită de către deţinător să îl reprezinte în procedura de autorizare a medicamentelor în Republica Moldova;
    studiu clinic – orice investigaţie efectuată asupra subiecţilor umani, pentru a descoperi sau confirma efectele clinice, farmacologice şi/sau alte efecte farmacodinamice ale unuia sau mai multor medicamente, pentru investigaţie clinică şi/sau pentru a identifica orice reacţie adversă la unul sau mai multe medicamente, pentru investigaţie clinică şi/sau pentru a studia absorbţia, distribuţia, metabolismul şi eliminarea unuia sau mai multor medicamente pentru investigaţie clinică în vederea evaluării siguranţei şi/sau eficacităţii lor, sînt incluse studiile clinice efectuate într-un centru unic sau în centre multiple, într-una sau mai multe ţări;
    studiu de siguranţă postautorizare – studiu farmacoepidemiologic sau studiu clinic realizat în concordanţă cu prevederile certificatului de înregistrare a medicamentului, desfăşurat în scopul identificării sau cuantificării unui risc din punct de vedere al siguranţei pentru un medicament autorizat;
    substanţă medicamentoasă (activă) – substanţă biologic activă, de origine naturală, sintetică sau biotehnologică, utilizată pentru fabricarea sau prepararea medicamentelor;
    substanţe vegetale – plante, părţi din plante, alge, fungi, licheni întregi, fragmentaţi sau tăiaţi, într-o formă neprocesată, de obicei uscaţi, dar uneori proaspeţi; anumite exsudate ce nu au fost supuse unui tratament specific sînt de asemenea considerate a fi substanţe vegetale; substanţele vegetale sînt definite prin partea din plantă care este utilizată şi prin denumirea botanică în sistemul binominal (gen, specie, varietate şi autor);
    testări nonclinice – cercetări ştiinţifice: chimice, fizice, biologice, microbiologice, farmacologice, toxicologice şi alte cercetări sau serie de cercetări asupra substanţei, acţiunii fizice, metodei şi tehnologiei de profilaxie, diagnostic şi tratament a diferitor boli în scopul evidenţierii acţiunii specifice şi/sau siguranţei pentru sănătatea omului.
Capitolul II
Cererea şi documentaţia de autorizare
Secţiunea 1. Depunerea cererilor de autorizare
    10. În vederea începerii procedurii de autorizare a unui produs medicamentos de uz uman, solicitantul completează şi înaintează în adresa Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale formularul de cerere, parte componentă a prezentului Regulament (anexa nr.1).
    11. La cererea pentru autorizare se anexează:
    1) dosar pentru autorizare conform cerinţelor indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, pe suport de hîrtie (doar Modulul 1) şi electronic (într-un singur exemplar);
    [Pct.11 subpct.1) modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    2) mostre de produs în cantitate suficientă pentru a asigura o analiză deplină în conformitate cu parametrii de calitate, prevăzuţi de specificaţia produsului finit, conform metodelor prezentate în documentaţia analitico-normativă (DAN);
    3) substanţe de referinţă, impurităţi şi produse de degradare conform DAN.
    12. În dependenţă de plenitudinea documentaţiei de autorizare ce se anexează la cerere, pot exista următoarele variante de solicitare:
    1) cerere de autorizare bazată pe documentaţie proprie, completă, cu date administrative şi informaţii privind calitatea, siguranţa şi eficacitatea medicamentului depus pentru autorizare (cerere “independentă” = cerere “de sine stătătoare”);
    2) cerere de autorizare, pentru care nu se cer testări toxicologice, farmacologice şi studii clinice proprii. Solicitantului nu i se va cere să prezinte rezultatele testelor toxicologice şi farmacologice sau rezultatele studiilor clinice proprii, dacă acesta poate demonstra că:
    a) medicamentul este un generic al unui medicament de referinţă (cerere pentru medicamente generice);
    b) medicamentul conţine una sau mai multe substanţe active cu utilizare medicală bine stabilită (cerere “bibliografică” pentru medicamente cu utilizare medicală bine stabilită);
    c) deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului de referinţă permite producătorului utilizarea documentaţiei farmaceutice, nonclinice şi clinice din dosarul medicamentului, în vederea examinării cererilor ulterioare (cerere în baza consimţămîntului informat);
    3) cerere de autorizare, pentru care este necesară furnizarea rezultatelor unor testări nonclinice şi a unor studii clinice corespunzătoare statutului de încadrare a medicamentului:
    a) medicamentul nu se încadrează în definiţia unui medicament generic (cerere “hibrid” - mixtă);
    b) medicament biologic similar cu un medicament biologic de referinţă, care nu îndeplineşte condiţiile pentru a se încadra în definiţia medicamentului generic (cerere pentru produs biologic similar);
    c) medicament cu conţinut de substanţe active, care intră în compoziţia unor medicamente autorizate, dar care nu au fost utilizate într-o combinaţie prezentată în scop terapeutic (cerere pentru o combinaţie fixă);
    d) medicament din plante medicinale cu utilizare tradiţională (cerere pentru medicamente din plante medicinale cu utilizare tradiţională);
    e) medicament homeopat (cerere pentru medicamente homeopate).
    13. Pentru autorizarea unui medicament în diferite forme farmaceutice, solicitantul depune cerere de autorizare şi dosar pentru fiecare formă farmaceutică în parte.
    14. În cazul unui medicament în aceeaşi formă farmaceutică, cu concentraţii diferite, se va depune un dosar comun şi cereri de autorizare separate.
    15. Medicamentele prezentate pentru autorizare în Republica Moldova trebuie să fie autorizate în ţara unde este locul de producere sau în ţara deţinătorului certificatului de înregistrare a medicamentului.
    În lipsa acestei autorizări, medicamentele urmează să îndeplinească oricare dintre următoarele condiţii:
    1) să fie autorizate de către Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency în continuare EMA);
    2) să fie autorizate în cel puţin o ţară din Spaţiul Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia;
    3) să fie precalificate de către OMS cu condiţia că la etapa depunerii dosarului:
    a) în Nomenclatorul de stat nu se regăseşte nici un produs medicamentos cu asemenea principiu activ sau este înregistrat doar unul singur;
    b) la etapa depunerii dosarului, în Nomenclatorul de stat sînt înregistrate mai multe medicamente cu asemenea principiu activ, dar la moment în Republica Moldova este o situaţie excepţională (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicaţii în masă, alte cazuri ce ameninţă sănătatea oamenilor);
    c) produsul propus spre autorizare a fost fabricat la locul inspectat de OMS, conform dosarului evaluat de OMS (aceeaşi compoziţie calitativă şi cantitativă, aceeaşi specificaţie, metodă de producere, etc.).
    [Pct.15 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    16. Când deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului este diferit de producătorul medicamentului, se prezintă suplimentar acordul între cele două părți în copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz. Când deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului și producătorul medicamentului sunt membri ai aceluiași grup de companii se prezintă o scrisoare de confirmare care atestă apartenența deținătorului și producătorului la același grup de companii, în copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz.
    [Pct.16 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
Secţiunea 2. Prevederi aplicabile medicamentelor
generice
    17. Pentru înregistrarea unui medicament generic, solicitantul prezintă în volum deplin modulele 1-3 ale dosarului în format DTC/CTD sau părţile 1-2 ale dosarului în format non-DTC/CTD, iar modulele 4, 5 vor fi înlocuite cu următoarea informaţie:
    [Pct.17 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    1) argumentarea apartenenţei medicamentului la categoria de medicament generic în conformitate cu sistemul biofarmaceutic de clasificare;
    2) materialele studiului de bioechivalenţă;
    Nu vor fi furnizate studii de bioechivalenţă dacă solicitantul demonstrează că medicamentul generic îndeplineşte criteriile relevante aşa cum ele sînt definite în ghidul de investigare a bioechivalenţei aprobat în Republica Moldova. În cazul cînd, conform ghidului menţionat, bioechivalenţa poate fi prezumată, pe parcursul dosarului trebuie să fie abordată această scutire sub formă de raport (în rezumatele de ansamblu, prezentarea generală etc.);
    [Pct.17 subpct.2) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    3) date care să dovedească faptul că siguranţa şi/sau eficacitatea diferitelor săruri, esteri, eteri, izomeri, amestecuri de izomeri, complecşi sau derivaţi ai substanţei active sînt consideraţi aceeaşi substanţă activă a medicamentului înregistrat (în caz de neprezentare a acestor date substanţa respectivă se va califica ca o nouă substanţă activă);
    4) publicaţii ştiinţifice cu referire la acest medicament;
    5) materialele studiilor privind toxicitatea acută şi cronică, materialele studiilor farmacodinamice comparative şi/sau prezentarea datelor despre utilizarea clinică a medicamentului în ţara producătoare, caracteristic formelor farmaceutice pentru care nu se efectuează studiile de bioechivalenţă;
    6) materialele studiului de bioechivalenţă a medicamentului de referinţă cu originalul sau informaţie despre utilizarea preparatului de referinţă în ţara de origine în cazul, cînd produsul de referinţă nu este înregistrat în Republica Moldova sau nu este original;
    7) argumentarea echivalenţei medicamentului autorizat anterior, în cazul modificării factorilor ce ar influenţa indicii farmaco-tehnologici ale formelor orale solide;
    18. Dacă medicamentul nu se încadrează în definiţia unui medicament generic sau dacă bioechivalenţa nu poate fi demonstrată prin studii de biodisponibilitate ori în cazul schimbării substanţei(lor) active, indicaţiilor terapeutice, concentraţiei, formei farmaceutice sau căii de administrare, în comparaţie cu medicamentul de referinţă, este necesară furnizarea rezultatelor testărilor nonclinice şi a studiilor clinice corespunzătoare.
Secţiunea 3. Prevederi aplicabile medicamentelor
biosimilare
    19. Pentru înregistrarea unui medicament biologic similar, solicitantul prezintă în volum deplin modulele 1-3 ale dosarului în format DTC/CTD sau părţile 1-2 ale dosarului în format non-DTC/CTD precum şi:
    1) informaţie completă, care va demonstra că, procesul de fabricaţie a substanţei active şi a produsului finit (biologic similar) este identic cu procesul de fabricaţie a substanţei active şi a medicamentului biologic de referinţă;
    2) informaţie despre fabricarea substanţei active şi a produsului finit în condiţii GMP, care confirmă validarea acestui proces în comparaţie cu procesul de fabricare a medicamentului de referinţă;
    3) dovezi despre structura analogică şi compoziţia identică;
    4) raportul studiilor nonclinice cu caracter comparativ, realizat în scopul depistării diferenţelor în caracteristicile farmacotoxicologice a biosimilarului şi medicamentului de referinţă;
    5) raportul studiilor clinice, care conţin date ce confirmă echivalenţa calităţii, siguranţei şi imunogenităţii prezentate în baza cercetărilor, efectuate pe un număr suficient de pacienţi, pentru a demonstra caracterul reacţiilor adverse a biosimilarului, cu compararea tipului, frecvenţei şi gravităţii reacţiilor adverse a medicamentului biosimilar cu medicamentul biologic de referinţă;
    6) specificarea că, medicamentul este un medicament biosimilar.
    20. Cînd un medicament biologic, similar cu un medicament biologic de referinţă, nu îndeplineşte condiţiile pentru a se încadra în definiţia medicamentelor generice, datorită în special diferenţelor legate de materiile prime sau diferenţelor dintre procesul de fabricaţie a medicamentului biologic şi al medicamentului biologic de referinţă, trebuie furnizate rezultatele testărilor nonclinice şi ale studiilor clinice corespunzătoare.
Secţiunea 4. Prevederi aplicabile medicamentelor ce
conţin substanţe active care intră în compoziţia unor
medicamente autorizate
    21. În cazul medicamentelor ce conţin substanţe active care intră în compoziţia unor medicamente autorizate, dar care nu au fost încă utilizate într-o combinaţie în scop terapeutic, trebuie furnizate rezultatele testărilor nonclinice şi studiilor clinice pentru această combinaţie propusă spre autorizare, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, dar nu este necesară furnizarea referinţelor ştiinţifice privind fiecare substanţă activă.
Secţiunea 5. Prevederi aplicabile medicamentelor
cu utilizare medicală bine stabilită
    22. În cazul medicamentelor cu utilizare medicală bine stabilită nu trebuie furnizate rezultatele testărilor nonclinice şi studiilor clinice dacă substanţele active a medicamentului cu utilizare medicală bine stabilită sînt prezente pe piaţa farmaceutică a UE sau locală cel puţin 10 ani, au o eficacitate recunoscută şi un grad de siguranţă acceptabil, ele vor fi înlocuite cu date bazate pe dovezi ştiinţifice.
Secţiunea 6. Prevederi aplicabile medicamentelor orfane
    23. Medicamentele orfane, cu acordul solicitantului, pot fi înregistrate fără testări nonclinice şi studii clinice complete numai în cazurile:
    1) dacă nivelul datelor ştiinţifice nu permit prezentarea unei informaţii mai complete;
    2) dacă prezentarea unor date complete sînt în contradicţie cu principiile generale de etică medicală.
    24. Autorizarea preparatului orfan se efectuează cu condiţionarea obligativităţii solicitantului de a efectua în termeni bine stabiliţi studii clinice (de siguranţă, eficacitate) rezultatele cărora vor permite reevaluarea raportului „risc-beneficiu”.
    25. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale apreciază anual raportul „risc-beneficiu” pentru preparatul orfan înregistrat în această modalitate pe toată perioada de îndeplinire a condiţiilor stabilite în pct.24 al prezentului Regulament. Toate informaţiile despre produsul medicamentos orfan trebuie să menţioneze despre studii clinice incomplete.
Secţiunea 6. Prevederi aplicabile medicamentelor homeopate
    26. Medicamentele homeopate pot fi obiectul unei proceduri speciale de autorizare simplificată dacă respectă cumulativ următoarele condiţii:
    1) cale de administrare orală sau externă;
    2) absenţa unor indicaţii terapeutice specifice pe eticheta produsului sau în orice informaţie legată de produsul respectiv;
    3) existenţa unui grad suficient de diluţie pentru a garanta siguranţa medicamentului; în particular, medicamentul nu poate conţine nici mai mult de o parte la 10000 din tinctura-mamă, nici mai mult de 1% din cea mai mică doză folosită în alopatie, pentru substanţele active a căror prezenţă într-un medicament alopat necesită prezentarea unei prescripţii medicale.
    27. O cerere pentru autorizare simplificată poate să se refere la o serie de medicamente derivate din aceeaşi suşă homeopată.
    28. Pentru a demonstra în special calitatea şi omogenitatea de la o serie de fabricaţie la alta a acestor medicamente, cererea trebuie sa fie însoţită de următoarele documente:
    1) denumirea ştiinţifică sau altă denumire dintr-o farmacopee a suşei/suşelor homeopate, împreună cu declararea diverselor căi de administrare, forme farmaceutice şi grade de diluţie care urmează să fie autorizate;
    2) un dosar care să descrie modul de obţinere şi control al suşelor homeopate şi justificarea utilizării homeopate a acestora, pe baza unei bibliografii adecvate;
    3) dosarul de fabricaţie şi control al fiecărei forme farmaceutice şi o descriere a metodei de diluare şi dinamizare;
    4) autorizaţia de fabricaţie a medicamentelor respective;
    5) copii ale eventualelor autorizaţii sau certificate de înregistrare obţinute pentru aceste medicamente în alte ţări;
    6) date privind stabilitatea medicamentului.
Secţiunea 7. Prevederi aplicabile medicamentelor
din plante medicinale cu utilizare tradiţională
    29. Medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională pot fi autorizare prin aplicarea procedurii simplificate, în cazul în care medicamentul respectiv îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
    1) este conceput şi destinat a fi utilizat fără supravegherea unui medic în ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului, prescrierea şi monitorizarea tratamentului;
    2) se administrează exclusiv în conformitate cu o concentraţie şi o posologie specificată;
    3) forma farmaceutică este de uz oral, extern şi/sau pentru inhalaţie;
    4) perioada de utilizare tradiţională (30 de ani dintre care 10 ani în Republica Moldova sau 15 ani în Uniunea Europeană) s-a încheiat, prezentînd dovezi bibliografice sau opinia unui expert privind faptul că medicamentul respectiv sau un medicament corespondent, care conţine aceleaşi ingrediente active indiferent de excipienţii utilizaţi şi este identic sau similar în ceea ce priveşte indicaţia, concentraţia, posologia şi calea de administrare cu medicamentul pentru care s-a depus cererea;
    [Pct.29 subpct.4) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    5) informaţiile referitoare la utilizarea tradiţională a medicamentului sînt suficiente şi dovedesc faptul că medicamentul nu este dăunător în condiţiile de utilizare specificate sau că efectele farmacologice şi eficacitatea medicamentului sînt plauzibile pe baza utilizării îndelungate şi a experienţei.
    [Secțiunea 8 titlul exclus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    30. Pentru înregistrarea produsului in bulk se prezintă în volum deplin modulele 1-3 în format DTC/CTD sau părţile 1-2 în format non-DTC/CTD, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
Capitolul III
Punerea pe piaţă
Secţiunea 1. Procedura generală de autorizare
     [Capitolul III  secțiunea 1 titlul în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    31. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ia toate măsurile pentru a se asigura că procedura de eliberare a certificatului de înregistrare a medicamentului este finalizată în maxim 210 zile.
    [Pct.31 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    32. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale emite bonul de plată în timp de 5 zile de la depunerea dosarului spre autorizare.
    [Pct.32 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    33. După achitarea taxei de autorizare şi încasării sumelor respective în contul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în timp de 10 de zile se verifică completitudinea dosarului, prin prezenţa tuturor documentelor, conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor. Dacă documentaţia şi materialele prezentate de solicitant sînt în conformitate cu prezentele reglementări, cererea de autorizare se validează.
    Dacă documentaţia şi materialele prezentate de solicitant nu sînt în conformitate cu prezentele reglementări, cererea de autorizare este respinsă, dosarul depus se returnează solicitantului, iar motivul respingerii se notează în fişa de evaluare.
    [Pct.33 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.33 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    34. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale organizează activitatea de expertiză a medicamentului şi a documentaţiei aferente cu raportarea rezultatelor şi luarea deciziilor în cadrul şedinţelor Comisiei Medicamentului.
    [Pct.34 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.34 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    35. Cererea de autorizare validată şi documentaţia de autorizare sînt repartizate grupului de experţi şi, după caz, Laboratorului pentru controlul calităţii medicamentelor (LCCM) al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    [Pct.35 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    36. Grupul de experţi în termen de pînă la 45 de zile verifică dacă documentaţia depusă este conformă cu prevederile prezentului Regulament şi evaluează dacă toate materialele şi informaţiile ce întrunesc condiţiile pentru eliberarea certificatului de înregistrate a medicamentului corespund pct. 6 al prezentului Regulament.
    37. În cazul în care, în timpul expertizei se constată că documentele şi informaţiile transmise nu sînt conforme, solicitantului i se înaintează lista obiecţiilor; termenul de autorizare fiind suspendat (cu "oprirea cronometrului") pînă la furnizarea de către solicitant a informaţiei suplimentare.
    [Pct.37 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    38. Procesul de evaluare a documentaţiei prezentate pentru autorizare se finalizează cu emiterea unui raport final cu recomandarea autorizării medicamentului respectiv sau a unui raport final cu recomandarea argumentată a respingerii autorizării.
    39. LCCM efectuează în termen de până la 20 de zile, de la data recepţionării integrale a materialelor necesare, analiza mostrelor prezentate conform specificaţiilor şi metodelor de control ataşate în dosarul pentru autorizare.
    [Pct.39 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    40. LCCM nu efectuează controlul calităţii la etapa autorizării:
    1) pentru medicamentele înregistrate de către EMA sau fabricate în una din ţările Spaţiului Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia;
    2) pentru medicamentele, locul de producere al cărora a fost inspectat de către una din ţările membre ale PIC/S, confirmat prin certificatul GMP, emis de către autorităţile de reglementare din această ţară.
    [Pct.40 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.40 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    41. LCCM efectuează controlul calităţii la etapa autorizării pentru medicamentele fabricate şi înregistrate în alte ţări, diferite de cele stipulate în pct.40.
    [Pct.41 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.41 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    [Pct.42 exclus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    43. LCCM supune testării de laborator orice medicament, în cazul în care este necesar să se asigure că metodele de control, utilizate de producător şi descrise în specificaţiile incluse în dosar, sînt corespunzătoare, atunci cînd materialele prezentate în compartimentul „Validarea metodelor de analiză” nu permit aplicarea practică a metodei de control descrise.
    44. În cazul în care se constată lipsuri sau neclarităţi după expertiza de laborator, solicitantului i se transmite o notă cu solicitări de completare; intervalul de timp prevăzut pentru autorizare se suspendă (cu "oprirea cronometrului") pînă la îndeplinirea solicitărilor.
    [Pct.44 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    45. Dacă se intenţionează înregistrarea medicamentului în ambalaje cu diverse divizări, controlul de laborator se efectuează pentru produsul ambalat în una din divizările prezentate la autorizare.
    46. În cazul înaintării obiecţiilor din partea grupului de experţi şi/sau solicitării de completare din partea LCCM, solicitantul trebuie să răspundă integral la toate obiecţiile formulate – în decurs de 90 de zile; termenul dat poate fi extins la solicitarea în scris a solicitantului, pentru o perioadă rezonabilă ce nu ar depăşi 30 de zile. Dacă obiecţiile înaintate nu sînt înlăturate în termen sau dacă rezultatul analizei de laborator este negativ, procedura de autorizare se întrerupe prin ordinul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, cu informarea ulterioară în scris a solicitantului în termen de 20 de zile.
    [Pct.46 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    47. După întreruperea procedurii de autorizare, aceasta poate fi reluată de la depunerea unei noi cereri de autorizare, însoţită de documentaţia completă şi de probe pentru verificări de laborator.
    48. În timpul procesului de autorizare solicitantul este în drept să ceară întreruperea acestuia; Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale păstrează dosarul pentru o perioadă de 5 ani.
    49. După emiterea rapoartelor finale, acestea, împreună cu rezultatele verificării de laborator sînt prezentate în şedinţele Comisiei Medicamentului în cadrul cărora se decide asupra omologării medicamentelor.
    50. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi/sau Comisia Medicamentului poate solicita efectuarea unei inspecţii la locul/locurile de fabricaţie şi/sau a unei inspecţii la locul/locurile de desfăşurare a testelor nonclinice şi/sau a studiilor clinice, precum şi o inspecţie la deţinătorul certificatului de înregistrare sau la reprezentanţa acestuia, pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor şi conformităţii sistemului de farmacovigilenţă cu finalizarea raportului de inspecţie în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare şi prezentarea acestuia în şedinţa Comisiei Medicamentului. Pe perioada de inspectare procedura de autorizare se suspendă până la prezentarea raportului de inspecție, dar nu mai mult de 12 luni din momentul solicitării inspecției.
    [Pct.50 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    51. În baza deciziei pozitive a Comisiei Medicamentului, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în termen de 10 zile elaborează proiectul de ordin privind autorizarea medicamentelor, care urmează a fi aprobat de Ministerul Sănătăţii.
    52. Medicamentele cuprinse în ordinul Ministerului Sănătăţii se consideră incluse în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor autorizate în Republica Moldova, de la data semnării ordinului respectiv.
    53. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale perfectează timp de 10 zile de la data emiterii ordinului certificatul de înregistrare a medicamentului (conform anexei nr.4 la prezentul Regulament).
    54. Certificatul de înregistrare a medicamentului este valabil pe un termen de 5 ani.
    55. Pe perioada valabilităţii certificatului de înregistrare a medicamentului deţinătorul, este responsabil de calitatea, eficacitatea şi siguranţa medicamentului plasat pe piaţă, care trebuie să corespundă parametrilor respectivi ai mostrelor de produs prezentat la etapa autorizării. Orice modificare a datelor specificate în Certificatul de înregistrare sau în documentaţia de autorizare trebuie raportată şi aprobată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    56. Deţinătorul pe perioada valabilităţii certificatului de înregistrare a medicamentului prezintă la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale rapoarte periodice actualizate referitor la siguranţa medicamentului înregistrat (RPAS), care se depun cu următoarea periodicitate:
    1) o dată la 6 luni în timpul primilor 2 ani de la punerea primară pe piaţă a medicamentului;
    2) o dată pe an în următorii 3 ani;
    3) în continuare rapoartele se depun la intervale de 5 ani: la etapa autorizării repetate.
Secţiunea 11. Procedura simplificată de autorizare
    561. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ia toate măsurile pentru a se asigura că procedura simplificată de autorizare este finalizată în maxim 60 zile lucrătoare.
    562. În cazul medicamentelor înregistrate de către EMA sau în cel puţin o ţară din Spaţiul Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia, solicitantul depune la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale o cerere privind evaluarea dosarului în procedură simplificată. Cererea nu va fi însoţită de mostre de produs, substanţe de referinţă, impurităţi şi produse de degradare conform DAN. Prin derogare de la regula generală, la cerere se anexează următoarele:
    1) ultimul dosar acceptat de EMA sau de autorităţile naţionale competente din ţările Spaţiului Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia, inclusiv toate informaţiile depuse pentru susţinerea oricărei variaţii, ce este aprobată la momentul depunerii cererii în Republica Moldova;
    2) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că dosarul depus este identic cu cel acceptat de către EMA sau de către autorităţile de reglementare naţionale competente din ţările Spaţiului Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia;
    3) Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (original) sau Certificatul de înregistrare a medicamentului în ţara producătorului sau deţinătorului  (copia autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz); Autorizaţia de fabricaţie (copia autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz); Certificatul GMP pentru toţi producătorii, inclusiv de substanţă activă (se prezintă Certificatul GMP sau Certificatul de conformitate cu Ph. Eur. (CEP)), producere in bulk şi poducătorul/ii produsului finit (conform recomandărilor OMS) cu indicarea datei şi rezultatelor ultimei inspecţii (copiile autentificate notarial, apostilate sau supralegalizate, după caz). Pentru producătorii, care dispun de certificate GMP înregistrate în baza de date EudraGMDP, nu se prezintă copiile acestor certificate pe suport hârtie. O referinţă la registrul electronic EudraGMDP este considerată suficientă;
    4) Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) în limba română;
    5) Proiectul prospectului pentru pacient în limba română;
    6) Macheta grafică color al ambalajului primar şi secundar.
    563. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale emite bonul de plată în timp de 5 zile de la depunerea dosarului spre autorizare.
    564. După achitarea taxei de autorizare şi încasării sumelor respective în contul Agenţiei Medicamentului şi
    Dispozitivelor Medicale, în timp de 10 zile se verifică completitudinea dosarului. Dacă documentaţia prezentă de solicitant este în conformitate cu prezentele reglementări, cererea de autorizare se validează.
    565. Dacă documentaţia prezentă de solicitant nu este  în conformitate cu prezentele reglementări, cererea de autorizare este respinsă, dosarul depus se returnează solicitantului, iar motivul respingerii se notează în fişa de evaluare. Procedura poate fi reluată la depunerea unei noi cereri de autorizare, însoţită de documentaţia completă.
    [Secțiunea 11 introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
Secţiunea 2. Respingerea cererii de autorizare
    57. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale respinge cererea de autorizare a unui medicament în cazul în care:
    1) se constată necorespunderea documentelor depuse pentru autorizare cu cerinţele prevăzute la prezentul Regulament;
    2) raportul risc-beneficiu nu este favorabil;
    3) eficacitatea terapeutică nu este suficient dovedită;
    4) compoziţia calitativă şi/sau cantitativă nu este conformă cu cea declarată.
    [Pct.57 subpct.4) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    58. În termen de pînă la 30 de zile din data primirii deciziei de respingere solicitantul poate înainta Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale o contestaţie care trebuie să fie însoţită de justificări detaliate în susţinerea acesteia.
    59. În termen de pînă la 60 de zile de la primirea contestaţiei şi a documentelor justificative, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale examinează situaţia creată şi este obligată să comunice solicitantului un răspuns privind examinarea şi soluţionarea contestaţiei.
Secţiunea 3. Autorizarea repetată
    60. Autorizarea repetată se solicită în termen ce nu ar depăşi 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare a medicamentului.
    [Pct.60 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
   
601. Autorizarea repetată se va efectua prin procedură simplificată pentru medicamentele enumerate în punctul 562. Condiţiile de autorizare repetată a medicamentelor menţionate fiind identice celor prezentate în capitolul III secţiunea 11.
    Pentru medicamentele indicate în punctul 562 , solicitantul depune la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale o cerere de autorizare repetată însoţită de modulul 1 şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că informaţia din dosarul integral deţinut de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale este actualizată şi conţine toate modificările aduse după emiterea certificatului de înregistrare.
    [Pct.601 introdus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    61. Pentru produse care nu sunt specificate în capitolul III secţiunea 11 se depune cererea şi dosarul în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament. Etapele procedurii de autorizare repetată fiind identice celei prezentate în capitolul III, secţiunea 1.
    Solicitantul va prezenta în volum deplin modulele 1-3 ale dosarului în format DTC/CTD, iar modulele 4,5 vor fi înlocuite cu următoarea informaţie:
    1) rezultatele studiului de siguranţă postautorizare;
    2) rapoartele periodice actualizate referitoare la siguranţă - reacţiile adverse semnalate în ultimii 5 ani;
    3) în situaţia în care producătorul a efectuat studii suplimentare privind aspectele toxicologice şi farmacologice şi clinice trebuie să prezinte rapoartele experţilor reactualizate pentru acest tip de documentaţie;
    4) lista variaţiilor la certificatul de înregistrare a medicamentului prezentate în ordinea cronologică a aprobării (tipul şi nr. variaţiei, data aprobării).
    [Pct.61 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.62 exclus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    63. Dacă nu s-au produs modificări în ceea ce priveşte parametrii din specificaţia de calitate şi documentaţia prezentată la autorizarea anterioară iar produsul nu a fost niciodată rebutat la etapa de import, controlul de laborator nu se efectuează.
    64.Valabilitatea certificatului de înregistrare a medicamentului la autorizarea repetată este de 5 ani.
    [Pct.65 exclus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    66. Dacă pentru un medicament nu se solicită autorizarea repetată, medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic pînă la epuizarea cantităţilor distribuite în reţeaua farmaceutică, până la expirarea termenului de valabilitate a medicamentului, cu condiţia că importul a fost efectuat la o dată anterioară expirării termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare a medicamentului. Din momentul expirării termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare a medicamentului se interzice importul pentru produsul în cauză şi producerea de către producătorii locali a noilor serii.
    [Pct.66 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.66 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   
[Pct.661 exclus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.661 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   662. Pentru medicamentele pentru care s-a solicitat autorizarea repetată, se permite importul seriilor fabricate în conformitate cu prevederile anterioare timp de 6  luni de la data expirării înregistrării precedente, inclusiv în perioada de la expirarea certificatului de înregistrare până la finalizarea procedurii de autorizare repetată, sau 6 luni de la finalizarea procedurii de autorizare repetată dacă aceasta a avut loc până la expirarea termenului certificatului de înregistrare precedent.
    [Pct.662 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.662 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    663. Seriile de medicamente fabricate în conformitate cu certificatul de înregistrare iniţial pot să rămână în circuitul terapeutic până la expirarea termenului de valabilitate a medicamentului, în funcţie de perioada de valabilitate înscrisă pe ambalajul produsului fabricat în acord cu certificatul iniţial. Deţinătorul certificatului de înregistrare are obligaţia de a informa Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale despre data de introducere a seriilor ce corespund cu noul certificat de înregistrare.
    [Pct.663 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
Secţiunea 4. Suspendarea certificatului de înregistrare
a medicamentului
    67. Ministerul Sănătăţii suspendă certificatul de înregistrare a medicamentului în cazul în care producătorul a schimbat oricare din datele cuprinse în dosarul pus la baza autorizării acestuia, fără aprobarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    68. Suspendarea încetează odată cu înlăturarea neajunsurilor care au stat la baza deciziei de suspendare, sau ca urmare a aprobării modificărilor postautorizare.
    69. În cazuri de urgenţă (alerte a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Agenţiei Europene a Medicamentului, notificări privind calitatea, notificări de depistare a medicamentelor contrafăcute şi de comunicare a reacţiilor adverse grave la administrarea medicamentelor) în vederea protejării sănătăţii oamenilor, Ministerul Sănătăţii suspendă folosirea pe teritoriul Republicii Moldova a unui medicament autorizat.
    70. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va informa în scris producătorul despre suspendarea certificatului de înregistrare a medicamentului.
Secţiunea 5. Retragerea certificatului de înregistrare
a medicamentului
    71. Ministerul Sănătăţii retrage certificatul de înregistrare a medicamentului în următoarele cazuri:
    1) este depăşit de progresele terapeutice, are eficacitate nesatisfăcătoare sau prezintă o corelaţie risc-beneficiu necorespunzătoare;
    2) este lipsit de eficacitate terapeutică;
    3) producătorul solicită retragerea certificatului de înregistrare a medicamentului;
    4) medicamentul nu este importat în Republica Moldova timp de 3 ani consecutivi de la emiterea certificatului de înregistrare a medicamentului.
    5) medicamentul autorizat, pus pe piaţă anterior, nu este prezent timp de 3 ani consecutivi pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova;
    6) locul de producere nu corespunde declaraţiilor din documentaţia depusă la etapa autorizării, fapt constatat în rezultatul inspecţiei producătorului dat, efectuată pe perioada valabilităţii certificatului de înregistrare a medicamentului.
    72. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va informa în scris producătorul despre retragerea certificatului de înregistrare a medicamentului în termen de pînă la 60 de zile.
Capitolul IV
Taxe
    73. În conformitate cu legislaţia, plata pentru autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor, precum şi pentru modificările postautorizare, se stabileşte şi se aprobă de către Guvern. Cuantumul acestei plăţi poate varia în funcţie de tipul produsului, de volumul expertizei şi de complexitatea modificărilor, poate fi reexaminat anual, în funcţie de inflaţie şi de cursul valutei naţionale în raport cu valuta convertibilă.
    74.Taxa achitată nu se restituie:
    1) în cazul retragerii cererii;
    2) în cazul când cererea nu este validată;
    3) în cazul întreruperii procedurii de autorizare.
    [Pct.74 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    75. Reluarea procedurii de autorizare este posibilă după achitarea repetată a plăţii pentru autorizare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]

Anexa nr.2
la ordinul MS nr. 739
din 23.07.2012

REGULAMENT
cu privire la gestionarea variaţiilor postautorizare
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1. Introducere
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura administrativă a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, (în continuare AM), de aprobare a variaţiilor postautorizare la termenii certificatului de înregistrare a medicamentului pentru medicamentele de uz uman autorizate în Republica Moldova.
    2. În sensul prezentului Regulament, termenul variaţie este sinonim cu termenul modificare.
    3. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie se face în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor, aprobat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
    [Pct.3 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    4. Prezentul Regulament se aplică cererilor privind variaţiile minore de tip IA şi IB şi variaţiile majore de tip II la termenii certificatului de înregistrare a medicamentului, cererilor privind variaţii ce necesită autorizarea primară/repetată a produsului (extensia/extensiile de linie), cererilor privind transferul certificatului de înregistrare a medicamentului.
    41. Modificările la certificatul de înregistrare a medicamentului, aprobate de Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca rezultat al aprobării modificărilor postautorizare ale unui medicament trebuie să fie implementate de deţinătorul certificatului de înregistrare în cel mult 6 luni de la data emiterii documentelor care certifică aprobarea modificărilor respective.
    [Pct.41 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   
42. Până la expirarea termenului prevăzut la pct.41, producătorul poate importa și comercializa serii de medicamente fabricate în conformitate cu prevederile anterioare emiterii documentelor care certifică aprobarea modificărilor respective.
    [Pct.42 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    43. Seriile de medicamente fabricate în conformitate cu prevederile anterioare pot să rămână în circuitul terapeutic până la expirarea termenului de valabilitate a medicamentului, în funcţie de perioada de valabilitate înscrisă pe ambalajul produsului fabricat. Deţinătorul certificatului de înregistrare are obligaţia de a informa Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale despre data de introducere a seriilor ce corespund cu noile modificări postautorizare aprobate.
    [Pct.43 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]

Secţiunea 2. Definiţii
    5. În Regulamentul cu privire la procedura şi documentaţia necesară pentru aprobarea variaţiilor postautorizare, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
    extensie de linie - este o variaţie fundamentală a termenilor unui certificat de înregistrare a medicamentului, care nu poate fi abordată prin procedura de variaţie la certificatul de înregistrare a medicamentului, ci printr-o procedură separată, care conduce la eliberarea unui nou certificat de înregistrare a medicamentului;
    restricţie urgentă de siguranţă - o variaţie temporară a informaţiilor privind medicamentul, referitoare în mod particular la una sau mai multe dintre următoarele secţiuni din rezumatul caracteristicilor produsului: indicaţii, doze, contraindicaţii, atenţionări, datorită noilor informaţii privind siguranţa utilizării medicamentului;
    transferul certificatului de înregistrare a medicamentului este procedura prin care este înlocuit deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului, curent (existent) cu un nou deţinător;
    variaţie la termenii certificatului de înregistrare a medicamentului - o schimbare a conţinutului documentelor de autorizare, aşa cum sînt ele prezentate în reglementările în vigoare privind certificatul de înregistrare a medicamentului şi supravegherea medicamentelor de uz uman;
    variaţie minoră de tip IA sau de tip IB (minoră) - variaţie care nu conduce la o schimbare fundamentală din punctul de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacităţii produsului medicamentos şi care necesită actualizarea informaţiilor despre produs;
    variaţie majoră de tip II (majoră) - variaţie ce produce schimbări importante din punctul de vedere al calităţii, siguranţei şi eficacităţii produsului medicamentos, dar nu necesită eliberarea unui nou certificat de înregistrare a medicamentului.
CAPITOLUL II
Procedura de aprobare a variaţiilor
Secţiunea 1. Gruparea variaţiilor
    6. Deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului denumit în continuare deţinător, depune la AM cererea pentru variaţie la certificatul de înregistrare a medicamentului, conform formularului – model (anexa nr.1 la prezentul Regulament), însoţită de documentaţia de susţinere. Reglementările stabilesc condiţiile necesare pe care o anumită variaţie trebuie să le îndeplinească pentru a urma fie o procedură de tip IA, fie o procedură de tip IB. Se admit variaţii minore în design-ul ambalajului primar şi secundar, după cum sunt: numerele de înregistrare în diferite ţări, bar-cod, codurile farmaceutice (Pharmcode), simboluri, inclusiv de marcă înregistrată, pictograme, holograme, elemente de securizare a ambalajului, precum şi alte modificări minore în deplasarea textului (distanţe dintre rînduri, schimbarea cu locul a barcodului, a logo-ului), cu informarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale prin scrisoarea informativă cu explicarea şi argumentarea clară a divirgenţelor şi prezentarea machetelor de ambalaj în variantă curentă şi propusă pe suport de hîrtie şi electronic.
    [Pct.6 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    7. O cerere trebuie să facă referire la o singură variaţie de tip IA, IB sau II. În cazul în care se fac mai multe variaţii de tip IA, IB sau II la termenii aceluiaşi certificat de înregistrare a medicamentului, pentru fiecare variaţie de tip IA, IB sau II trebuie depusă o cerere separată şi fiecare dintre aceste cereri trebuie să conţină o referire la celelalte cereri. În unele cazuri se admite depunerea unei cereri comune pentru mai multe variații la același produs, depuse simultan.
    [Pct.7 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    8. Prin derogare de la prevederile pct. 7 al prezentului Reulament, în situaţia în care o variaţie de tip IA generează variaţii consecutive de tip IA, o variaţie de tip IB generează variaţii consecutive de tip IA sau de tip IB, iar o variaţie de tip II generează variaţii consecutive, se depune o singură cerere, acoperitoare pentru toate variaţiile consecutive.
    [Pct.8 modificat prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    9. Cererea unică trebuie să conţină o descriere a relaţiei dintre variaţiile consecutive.
    10. O variaţie consecutivă este considerată ca fiind o schimbare inevitabilă care este rezultatul unei schimbări principale (de exemplu: schimbare principală - schimbarea metodei de testare a substanţei active; schimbare consecutivă - schimbarea metodei de testare a produsului finit).
    11. Cererile în care au fost indicate variaţii consecutive presupun o singură taxă, corespunzătoare variaţiei principale.
    12. În cazul variaţiilor consecutive, deţinătorul trebuie să includă o justificare/explicaţie clară în cererea de variaţie. AM evaluează justificarea/explicaţia dată şi decide asupra acceptabilităţii şi asupra numărului de variaţii care trebuie depuse.
    13. Variaţiile care nu se încadrează în definiţia de variaţii consecutive trebuie depuse separat, ca variaţii paralele.
    14. În cazul cererilor de variaţii grupate, tariful se calculează prin aplicarea tarifelor pentru fiecare variaţie individuală, în cazul variaţiei care defineşte grupul (în cazul mai multor certificate de înregistrare pentru fiecare certificat din grupul afectat de variaţie), şi pentru fiecare variaţie inclusă în grup, alta decît variaţia care defineşte grupul.
    15. Cererea/cererile de variaţie se depun, în cazul medicamentelor care au certificat de înregistrare a medicamentului în vigoare emis de AM, şi pentru medicamentele aflate în procedură de autorizare repetată, în cazul în care solicitantul doreşte evaluarea cererii înainte de finalizarea procedurii de autorizare repetată.
    16. În cazul în care solicitantul optează pentru evaluarea variaţiei înainte de finalizarea procedurii de autorizare repetată, va anexa la cerere şi documentaţia de susţinere. Nu se acceptă simpla referire la documentaţia depusă pentru reînregistrare.
    17. Nu se completează cerere de variaţie pentru medicamente aflate în procedură de autorizare; în acest caz documentele se depun pe baza unei adrese de completare a documentaţiei aflate în procedură de autorizare.
    18. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie şi a documentaţiei prezentate în susţinerea acestora are loc după intrarea banilor în contul AM.
Secţiunea 2. Procedura de aprobare a variaţiilor minore
de tip IA şi IB  la termenii certificatului de înregistrare

    19. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie are loc în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea modificărilor pentru cererile de tip IA/IB, în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor, incluzînd lista şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru variaţiile minore, precum şi documentaţia de susţinere care trebuie depusă.
    20. Cererea pentru variaţie trebuie să conţină:
    1)  scrisoarea de intenţie;
    2) dovada efectuării plăţii către AM (copie a documentului în baza căruia s-a efectuat plata tarifului);
    3) formular de cerere de variaţie completat, inclusiv detaliile certificatului sau certificatelor de înregistrare în cauză, precum şi o descriere a tuturor modificărilor solicitate. În cazul în care o variaţie este o consecinţă a unei variaţii sau este corelată cu o altă variaţie, trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste modificări. În cazul în care o modificare este neclasificată, trebuie inclusă o justificare detaliată pentru solicitarea ei ca variaţie de tip IB;
    4) referinţa la partea din Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor, indicînd respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor de documentare;
    5) toate documentele specificate în Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor;
    6) pentru variaţiile ca urmare a modificărilor solicitate de către AM, rezultate în urma noilor date prezentate, de exemplu cele rezultate în urma condiţiilor survenite după obţinerea certificatului sau în cadrul obligaţiilor privind farmacovigilenţa, o copie a solicitării din partea AM trebuie anexată la scrisoarea de intenţie;
    7) în cazul în care modificările afectează informaţiile privind produsul: rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea sau prospectul revizuite, se prezintă în formatul corespunzător. În cazul în care designul şi lizibilitatea ambalajelor secundare şi primare sau ale prospectului sînt afectate de o modificare de tip IA/IB, trebuie prezentate machete.
    21. Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IA care nu modifică/modifică termenii certificatului de înregistrare a medicamentului, este de 30 de zile din data confirmării plăţii.
    22. Dacă în intervalul de timp stabilit la pct. 21 al prezentului Regulament, AM nu a formulat obiecţii, cererea poate fi considerată ca fiind acceptată.
    23. AM va emite documentele rectificative: pentru variaţiile care duc la schimbare în datele din certificatul de înregistrare se va elibera modificare la certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de aprobare în termen de 30 de zile.
    24. În situaţia formulării unor obiecţii pentru cererile de tip IA, care nu modifică/modifică termenii certificatului de înregistrare a medicamentului, deţinătorul trebuie să răspundă integral obiecţiilor în termen de 30 de zile de la primirea adresei, în acest caz derularea procedurii fiind oprită pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate de AM.
    25. În cazul în care deţinătorul nu răspunde obiecţiilor AM în termenul stabilit la pct.24 din prezentul Regulament, procedura de aprobare a variaţiilor se consideră întreruptă.
    26. AM va anunţa deţinătorul despre întreruperea procedurii.
    27. Întreruperea procedurii nu prejudiciază dreptul deţinătorului de a redepune cererea.
    28. Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IB este de 60 de zile din data confirmării plăţii.
    29. Dacă în intervalul de timp stabilit la pct. 28 al prezentului Regulament, AM nu a formulat obiecţii, cererea poate fi considerată ca fiind acceptată.
    30. AM va emite documentele rectificative: pentru variaţiile care duc la schimbare în datele din certificatul de înregistrare se va elibera modificare la certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de aprobare, în termen de 30 de zile.
    31. În situaţia formulării unor obiecţii pentru cererile de tip IB, deţinătorul trebuie să răspundă obiecţiilor în termen de 60 de zile de la primirea adresei, în acest caz derularea procedurii fiind oprită pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate de AM.
    32. În cazul în care deţinătorul nu transmite în termenul stabilit la pct. 31 al prezentului Regulament documentele solicitate, procedura de aprobare a variaţiilor se consideră întreruptă.
    33. AM va anunţa deţinătorul despre întreruperea procedurii.
    34. Întreruperea procedurii nu prejudiciază dreptul deţinătorului de a redepune cererea.
Secţiunea 3. Procedura de aprobare a variaţiilor majore
de tip II la termenii certificatului de înregistrare

    35. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie tip II are loc în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor pentru cererile de tip II, în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor.
    36. Cererea pentru variaţie de tip II la termenii certificatului de înregistrare trebuie să conţină:
    1) scrisoarea de intenţie;
    2) dovada efectuării plăţii către AM (copie a documentului în baza căruia s-a efectuat plata tarifului);
    3) formularul de cerere de variaţie completat, inclusiv detaliile certificatului sau certificatelor de înregistrare în cauză. În cazul în care o variaţie este o consecinţă a unei variaţii sau este corelată cu o altă variaţie, trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste modificări;
    4) referinţa la partea din Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea modificărilor, utilizată pentru solicitarea respectivă;
    5) documentele necesare pentru a susţine modificarea/modificările propusă/propuse;
    6) actualizarea la rezumatele privind calitatea, la sinopsisuri nonclinice şi clinice, după cum este cazul. Dacă sînt prezentate rapoarte ale unor studii clinice sau nonclinice, chiar şi în cazul unui singur astfel de raport, rezumatul sau rezumatele aferente trebuie incluse în modulul respectiv al dosarului;
    7) pentru variaţiile ca urmare a modificărilor solicitate de către AM rezultate în urma noilor date prezentate, de exemplu cele rezultate în urma condiţiilor survenite după obţinerea autorizaţiei sau în cadrul obligaţiilor privind farmacovigilenţa, o copie a solicitării din partea AM trebuie anexată la scrisoarea de intenţie;
    8) în cazul în care modificările afectează informaţiile privind produsul: rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea sau prospectul revizuite, se prezintă în formatul corespunzător. În cazul în care designul şi lizibilitatea ambalajelor secundare şi primare sau ale prospectului sînt afectate de variaţia de tip II, trebuie furnizate machete.
    37. Termenul de soluţionare a unei cereri de variaţie de tip II este de 60 de zile din data confirmării plăţii.
    38. Această perioadă poate fi redusă, ţinîndu-se cont de urgenţa problemei, în special pentru probleme legate de siguranţa utilizării medicamentului.
    39. AM va emite documentele rectificative: pentru variaţiile care duc la schimbare în datele din certificatul de înregistrare se va elibera modificare la certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de aprobare,  în termen de 30 de zile.
    40. În situaţia formulării unor solicitări privind completarea documentaţiei de susţinere cu date suplimentare, deţinătorul trebuie să răspundă solicitărilor în termen de 60 de zile de la primirea adresei, în acest caz procedura fiind oprită pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate de AM.
    41. În cazul în care deţinătorul nu transmite în termenul stabilit la pct. 40 al prezentului Regulament documentele solicitate, procedura de aprobare a variaţiilor se consideră întreruptă.
    42. AM va anunţa deţinătorul despre întreruperea procedurii.
    43. Întreruperea procedurii nu prejudiciază dreptul deţinătorului de a redepune cererea de variaţie tip II.
Secţiunea 4. Vaccinuri antigripale de uz uman
    44. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie pentru vaccinurile antigripale de uz uman are loc în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor, în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor.
    45. Cererea pentru variaţie trebuie să conţină:
    1) scrisoarea de intenţie;
    2) dovada efectuării plăţii către AM (copie a documen tului în baza căruia s-a efectuat plata tarifului);
    3) actualizarea la rezumatele privind calitatea, la sinopsisurile nonclinice şi clinice, în măsura în care sînt relevante. Dacă sînt prezentate rapoarte ale studiilor clinice sau nonclinice, chiar şi în cazul unui singur astfel de raport, rezumatul sau rezumatele aferente trebuie incluse în modulul respectiv al dosarului;
    4) datele chimico-farmaceutico-biologice de susţinere a modificării propuse:
    a) un raport al expertului pentru documentaţia chimico-farmaceutico-biologică revizuit la raportul expertului existent. De asemenea, sînt solicitate următoarele date:
    b) compoziţia medicamentului;
    c) formularea sau formulările din studiile clinice: formula actuală (tulpinile din noul sezon);
    d) formula de fabricaţie: formula actuală;
    e) un exemplar al specificaţiilor autorizate sub formă de tabel;
    f) procesul de fabricaţie:
    (i) loturi de tulpini de sămînţă: istoric: nivelul de pasaj, caracteristicile hemaglutininei şi neuraminidazei, protocoale analitice (incluzînd rezultatele studiilor pe loturile de tulpini de sămînţă);
    (ii) vracuri monovalente: procesul de fabricaţie, modificări specifice tulpinii, validarea etapelor critice de fabricaţie (tulpini noi; inactivarea, eficienţa fragmentării);
    g) testarea specifică de control al calităţii: validarea testului SRD pentru noile tulpini;
    h) rezultatele analizelor lotului (vracuri monovalente): rezultatele primelor 3 vracuri monovalente din fiecare lot de sămînţă de lucru pentru fiecare tulpină nouă (incluzînd testul pentru neuraminidază);
    j) exemplarele specificaţiilor autorizate şi ale metodelor analitice de testare sub formă de tabel;
    i) teste de stabilitate pentru substanţele active: rezultatele pentru vracurile monovalente, cînd sînt folosite pentru o perioadă mai lungă de un an;
    k) testele de stabilitate pentru produsul finit: rezultatele privind vaccinul precedent;
    l) angajamentul de raportare a datelor privind stabilitatea pentru noul vaccin, dacă nu corespunde specificaţiilor;
    m) protocolul anual de testare a stabilităţii;
    n) date clinice care să susţină modificările propuse:
    (i) raport al expertului pentru documentaţia clinico-farmacologică revizuit la raportul expertului existent;
    (ii) rezultatele studiilor clinice privind noul vaccin, transmise sub forma unui scurt raport final, care să includă: date primare, caracteristicile populaţiei studiate (demografie, comorbiditate, comedicaţie), tabele standardizate pentru imunogenitate şi reactogenitate. Trebuie specificat clar tipul de test serologic utilizat;
    o) setul de date clinice trebuie să includă următoarele rapoarte periodice actualizate privind siguranţa (RPAS): RPAS pentru perioada 1 septembrie - 30 aprilie a sezonului precedent, RPAS pentru perioada 1 mai - 31 august a penultimului sezon, informaţiile revizuite privind produsul, prezentate în formatul corespunzător.
    46. Termenul de soluţionare a unei variaţii la certificatul de înregistrare a vaccinurilor gripale umane este de 30 de zile din data confirmării plăţii.
    47. AM va informa deţinătorul asupra aprobării variaţiei pentru vaccinul gripal uman.
    48. În situaţia formulării unor solicitări privind completarea documentaţiei de susţinere cu date suplimentare, deţinătorul trebuie să răspundă solicitărilor în termen de 60 de zile de la primirea adresei, în acest caz derularea procedurii fiind oprită pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate de AM.
    49. În cazul în care deţinătorul nu transmite în termenul stabilit la pct. 48 din prezentul Regulament documentele solicitate, procedura de aprobare a variaţiilor se consideră întreruptă.
    50. AM va anunţa deţinătorul despre întreruperea procedurii.
    51. Întreruperea procedurii nu prejudiciază dreptul deţinătorului de a redepune cererea privind variaţia.
    52. În cazul unei pandemii cu virus gripal uman, recunoscută ca atare de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau Uniunea Europeană, AM poate, în mod excepţional şi temporar, să ia în considerare acceptarea unei variaţii la termenii certificatului de înregistrare a medicamentului pentru vaccinurile gripale, după ce a fost depusă cererea şi înainte de finalizarea procedurii.
Secţiunea 5. Restricţii urgente pentru siguranţă
    53. În eventualitatea unui risc pentru sănătatea publică în cazul medicamentelor de uz uman, deţinătorul ia provizoriu măsuri restrictive urgente din motive de siguranţă.
    54. Deţinătorul trebuie să informeze, fără întîrziere, AM cu privire la măsurile restrictive care trebuie introduse.
    55. Dacă, în interval de 24 de ore după primirea respectivelor informaţii, AM nu a ridicat niciun fel de obiecţii, măsurile restrictive urgente din motive de siguranţă sînt considerate ca aprobate.
    56. Restricţiile urgente pentru siguranţă trebuie implementate în intervalul de timp agreat împreună cu AM.
    57. Restricţii urgente pentru siguranţă pot fi, de asemenea, impuse de AM în eventualitatea unui risc pentru sănătatea publică.
    58. Cererea de variaţie aferentă care reflectă măsurile restrictive urgente din motive de siguranţă (fie solicitate de către titular, fie impuse de către AM) trebuie transmisă cît mai curînd în intervalul de 15 zile de la iniţierea măsurilor restrictive urgente din motive de siguranţă.
Secţiunea 6. Variaţii ce necesită reautorizarea
produsului (extensie de linie)

    59. Se referă la variaţiile care conduc la eliberarea unui nou certificat de înregistrare a medicamentului; sînt variaţii care schimbă fundamental termenii certificatului de înregistrare a medicamentului şi impun transmiterea unei cereri în vederea emiterii unui nou certificat de înregistrare a medicamentului, cu anularea celui anterior şi perfectările corespunzătoare în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor.
    60. Tipurile de variaţii care necesită depunerea unei cereri de reautorizare (extensie de linie) sînt enumerate mai jos:
    1) Modificări ale substanţei/substanţelor active:
    a) adăugarea unei sau mai multor substanţe active, inclusiv a componenţilor antigenici pentru vaccinuri;
    b) eliminarea unei sau mai multor substanţe active, inclusiv a componenţilor antigenici pentru vaccinuri;
    c) modificarea cantitativă a substanţei/substanţelor active;
    d) înlocuirea substanţei/substanţelor active cu o sare diferită/complex esteric/derivat diferit (cu acelaşi timp de înjumătăţire);
    e) înlocuirea cu un izomer diferit sau cu un amestec diferit de izomeri, înlocuirea unui amestec cu un izomer izolat (ex.: racemic, cu un singur enantiomer);
    f) înlocuirea unei substanţe biologice sau a unui produs obţinut prin biotehnologie, cu o altă substanţă biologică sau cu un alt produs obţinut prin biotehnologie, cu structura moleculară diferită; modificarea vectorului folosit pentru producerea antigenului/sursei de material, inclusiv proprietarul băncii de celule dintr-o sursă diferită;
    g) un nou ligand sau mecanism de cuplare pentru un produs radiofarmaceutic;
    h) schimbarea în ceea ce priveşte solventul de extracţie sau raportul dintre substanţa vegetală şi preparatul din plante, fără diferenţe semnificative în ceea ce priveşte caracteristicile de eficacitate/siguranţă.
    2) Modificări ale indicaţiilor terapeutice: (*)
    _______________________________________
    (*)  Aria terapeutică este definită ca al treilea nivel al Codului Anatomic, Terapeutic Chimic (ATC).

    a) adăugarea unei indicaţii într-o arie terapeutică diferită, fie tratament, diagnostic sau profilaxie;
    b) modificarea indicaţiei la o arie terapeutică diferită, fie tratament, diagnostic sau profilaxie.
    3) Modificări ale concentraţiei, formei farmaceutice şi căii de administrare: (**)
    _______________________________________
    (**)Pentru administrarea parenterală este necesar să se facă deosebirea între căile intraarterială, intravenoasă, intramusculară, subcutanată şi alte căi de administrare.

    a) modificarea biodisponibilităţii;
    b) modificarea farmacocineticii (ex.: modificarea ratei de eliberare);
    c) modificarea sau adăugarea unei noi concentraţii/doze;
    d) modificarea sau adăugarea unei noi forme farmaceutice;
    e) modificarea sau adăugarea unei noi căi de administrare.
    61. Dacă se acordă un nou certificat de înregistrare a medicamentului, certificatul de înregistrare a medicamentului precedent este radiat.
    62. Perioada de timp necesară pentru aprobarea unei variaţii ce necesită reautorizarea produsului este de 90 zile (indicaţie terapeutică nouă) sau maximum 4 luni (modificarea substanţei active, formei farmaceutice, concentraţiei, căii de administrare) din data confirmării plăţii.
    63. Cînd se introduce o formă farmaceutică nouă, care modifică cedarea substanţei active (de exemplu: cedare întîrziată) sau cînd se propune o nouă cale de administrare, trebuie prezentate rezultatele studiilor clinice.
    64. În cazul în care documentele transmise nu sînt complete, derularea procedurii este oprită pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate de AM.
    65. Alte aspecte specifice procedurii de aprobare a variaţiilor ce necesită reautorizarea produsului (extensii de linie) la un certificat de înregistrare a medicamentului existent (evaluarea primară a documentaţiei, efectuarea controlului de laborator, întocmirea raportului de evaluare şi formularea deciziei în cadrul Comisiei Medicamentului, elaborarea proiectului de ordin, emiterea certificatului de înregistrare a medicamentului etc.) respectă prevederile menţionate în Regulamentul privind procedura de autorizare a produselor medicamentoase pentru uz uman.
Secţiunea 7. Procedura administrativă privind soluţionarea
cererilor de transfer al certificatului de înregistrare a
medicamentului

    66. Transferul certificatului de înregistrare a medicamentului este procedura prin care este înlocuit deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului curent (existent) cu un nou deţinător.
    67. Un transfer al certificatului de înregistrare a medicamentului poate fi necesar în cazul unei fuziuni/achiziţionări, prin care deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului este preluat de către o altă societate comercială şi încetează să existe ca o entitate juridică separată, în cazul în care o societate comercială vinde medicamentul şi drepturile asupra medicamentului unei alte societăţi comerciale sau în alte situaţii permise de lege.
    68. Deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului, denumit în continuare deţinător, depune la AM cererea pentru transferul certificatului de înregistrare, conform formularului–model (anexa nr. 2 a prezentului Regulament), însoţită de documentaţia de susţinere.
    69. O cerere trebuie să facă referire la un singur certificat de înregistrare a medicamentului.
    70. Cererea pentru transferul certificatului de înregistrare a medicamentului se depune în cazul medicamentelor pentru care există certificat de înregistrare a medicamentului, în vigoare emis de către AM.
    71. Pentru medicamentele aflate în procedură de autorizare repetată, se achită taxa numai în cazul în care solicitantul doreşte evaluarea cererii de transfer înainte de finalizarea procedurii de autorizare repetată.
    72. În cazul în care este necesară, înlocuirea deţinătorului certificatului de înregistrare a medicamentului propus iniţial, în timpul procedurii de autorizare, solicitantul informează AM despre aceasta printr-o adresă însoţită de documentaţia de susţinere relevantă, întocmită în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor.
    73. AM verifică dacă cererea şi documentaţia de susţinere sînt corecte şi complete.
    74. În cazul în care cererea şi documentaţia sînt validate, sub aspect administrativ, se dă curs procedurii.
    75. În cazul în care nu este validată, cererea se respinge; procedura poate fi reluată prin depunerea unei noi cereri.
    76. Evaluarea cererii pentru transferul certificatului de înregistrare a medicamentului are loc după intrarea banilor în contul AM.
    77. Termenul în care AM trebuie să soluţioneze cererea pentru transferul certificatului de înregistrare a medicamentului este de 30 zile din data confirmării plăţii.
    78. În cazul aprobării cererii de către AM, aceasta informează în scris solicitantul asupra aprobării transferului şi emite documentele rectificative: pentru variaţiile care duc la schimbare în datele din certificatul de înregistrare se va elibera modificare la certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de aprobare, în termen de 30 de zile de la soluţionare.
    79. Documentele rectificative vor fi comunicate doar noului deţinător.
    80. Transferul certificatului de înregistrare a medicamentului este valabil de la data la care AM informează solicitantul, cu privire la aprobarea cererii de transfer.
    81. Data implementării transferului certificatului de înregistrare a medicamentului este data la care noul deţinător îşi asumă toate responsabilităţile care îi revin, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    82. AM va respinge cererea în cazul în care documentele transmise pentru susţinerea cererii de transfer al certificatului de înregistrare a medicamentului sînt incomplete sau dacă nu au fost îndeplinite condiţiile de transfer al certificatului de înregistrare a medicamentului, în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor.
    83. În situaţia în care AM solicită completarea documentaţiei de susţinere a cererii pentru transferul certificatului de înregistrare a medicamentului, răspunsul la solicitări trebuie să fie transmis integral, în termen de 60 zile de la primirea adresei, în acest caz derularea procedurii este suspendată pînă la depunerea informaţiilor suplimentare solicitate.
    84. În cazul în care documentele solicitate nu îndeplinesc condiţiile pentru aprobarea cererii de transfer şi dacă acestea nu sînt transmise la termenul stabilit în pct. 83 al prezentului Regulament, cererea se respinge.
    85. AM va informa în scris solicitantul asupra respingerii cererii de transfer.
    86. Întreruperea procedurii nu prejudiciază dreptul deţinătorului de a redepune cererea.
    87. Se recomandă ca deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului să evite depunerea unor cereri de variaţie în paralel cu cererea pentru transferul certificatului de înregistrare a medicamentului.
    88. În cazul în care se depun cereri de variaţie în timpul procedurii de evaluare a cererii de transfer, acestea vor fi soluţionate independent de cererea de transfer.
    89. Variaţiile la nivelul producătorului/producătorilor produsului finit, rezultate din transferul certificatului de înregistrare a medicamentului, nu sînt considerate ca parte a procedurii de transfer.
    90. Variaţiile respective trebuie depuse separat, simultan cu cererea de transfer sau ulterior aprobării cererii de transfer.
    91. Procedura de evaluare a cererilor de variaţie menţionate la pct. 90 al prezentului Regulament va fi iniţiată după aprobarea cererii de transfer.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]

Anexa nr.3
la Ordinul MS nr. 739
din 23.07.2012

NORME ȘI PROTOCOALE ANALITICE,
FARMACOTOXICOLOGICE ŞI CLINICE
PRIVIND
TESTAREA PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

Principii generale
    1. Informaţiile şi documentele care însoţesc o cerere pentru autorizaţia de plasare pe piaţă a medicamentelor se prezintă în patru capitole, în conformitate cu condiţiile stabilite în prezenta anexă şi luînd în considerare reglementările naţionale.
    [Pct.1 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    2. Prezentarea documentaţiei tehnice este aplicabilă tuturor tipurilor de cereri pentru autorizarea, indiferent de procedura aplicată şi indiferent dacă acestea se bazează pe o cerere completă sau prescurtată.
    De asemenea, ea se aplică tuturor tipurilor de produse, inclusiv entităţilor chimice noi (ECN), produselor farmaceutice radioactive, derivatelor din plasmă, vaccinurilor, produselor medicamentoase pe bază de plante etc.
    [Pct.2 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    3. La pregătirea dosarului pentru cererea de autorizare, solicitantul trebuie să ia în considerare ghidurile privind calitatea, siguranţa şi eficacitatea medicamentelor de uz uman aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    4. Pentru partea de calitate a dosarului (chimică, farmaceutică şi biologică), sînt aplicabile monografiile Farmacopeei Europene. În cazul cînd acestea nu sînt incluse în ediţia curentă a  Farmacopeei Europene se aplică prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii (MS) nr. 113 din 17.02.2011  „Cu privire la aprobarea Farmacopeelor de referinţă în Republica Moldova”.
    5. Procesul de fabricaţie trebuie să fie în conformitate cu Principiile şi Ghidul de bună practică de fabricaţie aprobate de ministrul sănătăţii.
    6. Toate studiile clinice efectuate în Republica Moldova trebuie să corespundă cu prevederile  Regulilor pentru bună practică în studiul clinic (ICH Guideline For Good Clinical Practice), transpuse în Republica Moldova prin ordinul  MS nr.22 din 12 ianuarie 2006  „Cu privire la modificarea ordinului MS nr.10  din 14.01.2002 „Cu privire la desfăşurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova”.
    7. Studiile nonclinice (farmacotoxicologice) trebuie realizate în conformitate cu prevederile referitoare la Ghidul de bună practică de laborator, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii.
    8. Pentru monitorizarea evaluării raportului risc-beneficiu, trebuie depuse la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale orice informaţii noi care nu au fost conţinute în cererea originală, precum şi toate informaţiile de farmacovigilenţă. După acordarea certificatului de înregistrare a medicamentului, orice modificare a datelor din dosar trebuie depusă la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pentru aprobare.
    9. Prezentele norme şi protocoale conţin 4 capitole:
    1) capitolul I descrie formatul cererii, rezumatul caracteristicilor produsului, prospectul, etichetarea şi exigenţele de prezentare pentru cererile standard (modulele 1-5 format DTC/CTD şi părţile 1-4 format non-DTC/non-CTD);
    2) capitolul II prevede derogarea pentru “Cereri specifice”, de exemplu cereri pentru medicamente cu utilizare bine stabilită, medicamente generice, combinaţii fixe, produse biologice similare, cereri în circumstanţe excepţionale şi cereri mixte (documentaţie formată în parte din date bibliografice şi în parte din studii proprii);
    3) capitolul III se referă la “exigenţele cererilor speciale” pentru medicamente biologice (Dosarul standard al plasmei; Dosarul standard al antigenului vaccinal), medicamente radiofarmaceutice, medicamente homeopate, medicamente din plante medicinale şi medicamente orfane;
    4) capitolul IV se referă la “medicamente pentru terapie avansată” şi conţine exigenţe specifice pentru terapia genică a medicamentelor (folosindu-se sisteme umane autoloage ori alogenice sau sisteme xenogenice) şi medicamente pentru terapie celulară, atît de origine umană, cît şi de origine animală şi medicamente de transplant xenogenic.
CAPITOLUL I
Cerinţele dosarului pentru autorizare
Secţiunea 1. Informaţii administrative
    10. Cuprins:
    1) Trebuie să fie prezentat un cuprins detaliat al modulelor 1-5 format DTC/CTD şi părţilor 1-4 format non-DTC/non-CTD pentru dosarul depus în vederea autorizării.
    11. Formularul de cerere:
    1) Medicamentul care este obiectul cererii trebuie identificat prin denumire şi enumerarea substanţei(lor) active, împreună cu  forma farmaceutică, calea de administrare, concentraţia şi forma de prezentare finală, inclusiv prin ambalaj.
    2) Trebuie menţionate numele şi adresa solicitantului, deţinătorului împreună cu numele şi adresele producătorului şi ale locurilor în care se realizează diferite etape ale fabricaţiei (inclusiv producătorul produsului finit şi producătorul(ii) substanţei(lor) active).
    3) Solicitantul trebuie să identifice tipul de cerere şi să precizeze, de asemenea, ce mostre sînt prezentate.
    4) La datele administrative se anexează:
    a) Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (original) sau Certificatul de înregistrare a medicamentului în ţara producătorului sau deţinătorului (copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz) sau Certificatul de înregistrare a medicamentului în cel puţin o ţară din spaţiul Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia (copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz) sau confirmare de precalificare de către OMS;
    [Pct.11 subpct.4), lit.a) în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) Autorizaţiile de fabricaţie (copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz) şi Certificatul GMP pentru toţi producătorii, inclusiv de substanţă activă (se prezintă Certificatul GMP sau Certificatul de conformitate cu Ph. Eur. (CEP)), producere in bulk şi poducătorul/ii produsului finit (conform recomandărilor OMS) cu indicarea datei şi rezultatelor ultimei inspecţii (copie autentificată notarial, apostilată sau supralegalizată, după caz). Pentru producătorii, care dispun de certificate GMP înregistrate în baza de date EudraGMDP, nu se prezintă copiile acestor certificate pe suport hârtie. O referinţă la registrul electronic EudraGMDP este considerată suficientă;
    [Pct.11 subpct.4), lit.b) în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    c) informaţia despre înregistrări în alte ţări cu indicarea datei şi numărului certificatului de înregistrare;
    d) lista ţărilor în care s-au depus cereri de autorizare;
    e) aşa cum reiese din formularul de cerere, solicitantul va furniza, mai ales, informaţii despre medicamentul care este obiectul cererii, baza legală a cererii, deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului şi producătorul(ii) propus,  informaţii despre statutul de medicament orfan, recomandările ştiinţifice şi programul de dezvoltare pediatrică de care, eventual, a beneficiat.
    12. Rezumatul caracteristicilor produsului:
    Rezumatul caracteristicilor produsului, conform art.11 al Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, conţine în ordinea indicată mai jos următoarele informaţii:
    1. denumirea medicamentului urmată de concentrație și de forma farmaceutică;
    2. compoziția calitativă și cantitativă în substanțe active și în constituenți ai excipientului, a căror cunoaștere este esențială pentru administrarea corespunzătoare a medicamentului. Se folosește denumirea comună sau descrierea chimică;
    3. forma farmaceutică;
    4. informații clinice:
    4.1. indicații terapeutice;
    4.2. posologie și mod de administrare la adulți și, în măsura în care este necesar, la copii;
    4.3. contraindicații;
    4.4. avertizări speciale și măsuri de precauție la utilizare, iar pentru medicamentele imunologice, măsuri speciale de precauție aplicabile persoanelor care manipulează aceste medicamente și le administrează pacienților, împreună cu măsurile de precauție luate de pacient;
    4.5. interacțiunea cu alte medicamente și alte forme de interacțiune;
    4.6. utilizarea în timpul sarcinii și alăptării;
    4.7. efectele asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje;
    4.8. reacții adverse;
    4.9. supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi);
    5. proprietăți farmacologice:
    5.1. proprietăți farmacodinamice;
    5.2. proprietăți farmacocinetice;
    5.3. date de siguranță preclinice;
    6. informații farmaceutice:
    6.1. lista de excipienți;
    6.2. incompatibilități majore;
    6.3. perioada de valabilitate, atunci când este necesară după reconstituirea medicamentului sau atunci când ambalajul primar este deschis pentru prima dată;
    6.4. măsuri speciale de precauție pentru păstrare;
    6.5. natura și conținutul ambalajului;
    6.6. măsuri speciale de precauție pentru eliminarea medicamentelor folosite sau a deșeurilor provenite din folosirea acestor produse, după caz;
    7. deținătorul certificatului de înregistrare;
    8. numărul sau numerele certificatului de înregistrare;
    9. data primei autorizații sau data autorizării repetate;
    10. data revizuirii textului;
    11. pentru medicamentele radiofarmaceutice, detalii complete privind dozimetria internă a radiațiilor;
    12. pentru medicamentele radiofarmaceutice, instrucțiuni detaliate suplimentare pentru prepararea imediată și controlul de calitate a acestui preparat și, după caz, durata maximă de stocare în timpul căreia orice preparat intermediar, precum un eluat sau medicamentul radiofarmaceutic gata de utilizat, îndeplinește specificațiile prevăzute.
    [Pct.12 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    [Pct.12 modificat prin OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
   
121. Informaţiile privind rezumatul caracteristicilor produsului în limba română aprobate în România se acceptă în Republica Moldova cu condiţia ca aceleaşi serii de medicamente să fie comercializate simultan în ambele ţări (producere comună pentru Republica Moldova şi România), iar modificările la RCP, prospect şi etichetare să fie prezentate în Republica Moldova după aprobare în România.
   
[Pct.121 introdus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.13 exclus prin OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
    14. Prospect: informaţii pentru consumator/pacient
    Prospectul întocmit în limba română, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului, este expus într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, permiţînd consumatorilor să acţioneze corespunzător, după caz cu ajutorul profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Prospectul poate fi prezentat în mai multe limbi, cu condiţia că în toate limbile informaţiile sînt identice.
    Prospectul se prezintă separat pentru fiecare formă farmaceutică şi concentraţie, după caz (dacă există mai multe forme farmaceutice ce conţin aceleaş/i principiu/ii activ/e), conform modelului european, expus în Ghidul privind caracterul lizibil, claritatea şi uşurinţa în utilizare a informaţiilor referitoare la etichetare şi a prospectului medicamentelor de uz uman, aprobat prin ordinul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi include următoarele:
    [Pct.14 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    1) Informaţii pentru identificarea medicamentului:
    a) denumirea medicamentului, urmată de concentraţie şi forma farmaceutică şi, după caz, menţiunea dacă este destinat nou-născuţilor, copiilor sau adulţilor. Denumirea comună se include în cazul în care medicamentul conţine numai o singură substanţă activă şi în cazul în care denumirea este o denumire inventată;
    [Pct.14 subpct.1), lit.a) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) grupa farmaco-terapeutică şi tipul de activitate farmaco-terapeutică în termeni uşor de înţeles pentru pacient;  
    2) Indicaţii terapeutice;
    3) Enumerarea informaţiilor necesare înainte de administrarea medicamentului:
    a) contraindicaţii;
    b) precauţii privind administrarea produsului;
    c) interacţiuni cu alte medicamente sau alte forme de interacţiune (de exemplu: alcool, tutun, alimente) care pot influenţa acţiunea medicamentului;
    d) atenţionări speciale.
    Enumerarea informaţiilor stabilite la lit. a) – d) trebuie să:
    (i) ia în consideraţie situaţia particulară a anumitor categorii de consumatori (copii, femei gravide sau lăuze, bătrîni, persoane cu condiţii patologice specifice);
    (ii) menţioneze posibile efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje;
    (iii) prevadă acei excipienţi a căror cunoaştere este necesară pentru utilizarea eficientă şi în siguranţă a medicamentului şi care sînt incluşi în Ghidul privind excipienţii care trebuie menţionaţi pe etichetă şi prospectul medicamentelor de uz uman, aprobat prin ordinul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;
    4) Instrucţiuni necesare şi uzuale pentru utilizarea corectă a medicamentului, în special:
    a) doza recomandată;
    b) calea de administrare şi, după caz, modul de administrare;
    [Pct.14 subpct.4), lit.b) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    c) frecvenţa administrării, specificîndu-se, după caz, momentul potrivit la care medicamentul poate sau trebuie să fie administrat; şi, după caz, în funcţie de natura medicamentului:
    (i) durata tratamentului, dacă aceasta trebuie limitată;
    (ii) măsurile care trebuie întreprinse în cazul unei supradoze (precum evaluarea simptomelor, proceduri de urgenţă);
    (iii) măsurile care trebuie întreprinse în cazul în care una sau mai multe doze nu au fost luate;
    (iv) indicarea, după caz, privind riscurile întreruperii tratamentului;
    (v) o recomandare specială de consultare a medicului sau farmacistului, după caz, pentru clarificări privind utilizarea medicamentului;
    5) Descrierea reacţiilor adverse care se pot produce în timpul utilizării normale a medicamentului, şi, după caz, măsurile care trebuie întreprinse; pacientului i se solicită în mod expres să comunice medicului sau farmacistului orice reacţie adversă apărută, care nu este menţionată în prospect;
    6) Referirea la data de expirare înscrisă pe ambalajul cu:
    a) o atenţionare împotriva utilizării medicamentului după data de expirare; precauţii speciale de păstrare, după caz;
    b) o atenţionare referitor la modificările care pot fi constatate de consumator în situaţia deteriorării vizibile a produsului, după caz;
    c) compoziţia calitativă completă (substanţe active şi excipienţi) şi compoziţia cantitativă în substanţe active, folosindu-se denumiri comune, pentru fiecare formă de prezentare a medicamentului;
    d) pentru fiecare formă de prezentare a medicamentului, forma farmaceutică şi conţinutul în masă, volum sau unităţi de concentraţie;
    e) numele şi adresa deţinătorului certificatului de înregistrare şi, după caz, numele reprezentantului desemnat în Republica Moldova;
    f) numele şi adresa fabricantului;
    7) Data ultimii revizuiri a prospectului;
    8) O atenţionare specială privind informarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale la apariţia oricăror reacţii adverse.
    [Pct.14 în redacția OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
   
141. Informaţiile privind prospectele în limba română aprobate în România se acceptă în Republica Moldova cu condiţia ca aceleaşi serii de medicamente să fie comercializate simultan în ambele ţări (producere comună pentru Republica Moldova şi România), iar modificările la RCP, prospect şi etichetare să fie prezentate în Republica Moldova după aprobare în România.
    [Pct.141 introdus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    15. Informații privind etichetarea:
    1) pe ambalajul secundar al medicamentelor sau, în cazul în care nu există ambalaj secundar, pe ambalajul primar trebuie să figureze informațiile următoare:
    a) denumirea medicamentului, concentraţia și forma farmaceutică și, după caz, menționarea celor cărora le este destinat (nou-născuți, copii sau adulți); în cazul în care medicamentul conține până la trei substanțe active, este inclusă denumirea comună internațională (DCI) sau, în cazul în care nu există, denumirea comună uzuală;
    [Pct.15 subpct.1), lit.a) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) substanțele active exprimate calitativ și cantitativ pe unitate de doză sau în funcție de forma de administrare pentru un volum sau o greutate dată, utilizând denumirile lor comune;
    c) forma farmaceutică și conținutul produsului exprimat în greutate, volum sau număr de doze ale medicamentului;
    d) o listă a excipienților cunoscuți ca având o acțiune recunoscută sau un efect recunoscut și incluși în Ghidul privind excipienții care trebuie menționați pe ambalaj și în prospectul medicamentelor de uz uman. În cazul medicamentelor injectabile, topice sau de uz oftalmic, toți excipienții trebuie declarați;
    [Pct.15 subpct.1), lit.d) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    e) calea de administrare şi, după caz, modul de administrare. Se prevede un spațiu pentru indicarea dozei prescrise;
    [Pct.15 subpct.1), lit.e) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    f) un avertisment special că medicamentul trebuie păstrat astfel încât să nu fie accesibil pentru copii;
    [Pct.15 subpct.1), lit.f) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    g) o atenționare specială, dacă aceasta este necesară, pentru medicament;
    h) data expirării, în termeni clari (lună/an);
    i) condiții de păstrare;
    [Pct.15 subpct.1), lit.i) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    j) măsuri speciale de precauție legate de eliminarea medicamentelor nefolosite sau a deșeurilor derivate din medicamente, după caz, precum și o trimitere la orice sistem de colectare adecvat care se aplică;
    k) numele şi adresa deţinătorului certificatului de înregistrare şi, după caz, numele reprezentantului desemnat de deținător pentru a-l reprezenta;
    [Pct.15 subpct.1), lit.l) exclusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    m) numărul seriei de fabricație;
    n) în cazul medicamentelor care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală, instrucțiuni de folosire.
    2) Pe ambalajele primare cu plasare în ambalaj secundar trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații:
    a) denumirea medicamentului conform literei a), subpunctul 1) al prezentului punct;
    b) numele și/sau sigla deținătorului certificatului de înregistrare a medicamentului;
    c) numărul seriei de fabricație;
    d) data expirării;
    3) Pe ambalajele de dimensiuni mici (până la 10 ml), trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații:
    [Pct.15 subpct.3) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    a) denumirea medicamentului;
    [Pct.15 subpct.3), lit.a) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) numele și/sau sigla deținătorului certificatului de înregistrare a medicamentului;
    c) calea de administrare;
    [Pct.15 subpct.3), lit.c) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
   
c1) conţinutul exprimat în greutate, volum sau unităţi;
    [Pct.15 subpct.3), lit.c1) introdusă prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    d) data expirării;
    e) numărul seriei de fabricație;
    4) Prevederi aplicabile medicamentelor homeopate. Pe lângă menţionarea clară a cuvintelor “medicament homeopat”, eticheta şi, după caz, prospectul medicamentelor prevăzute la pct.26, Secţiunea 7, Capitolul II, din Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 739 din 23 iulie 2012 prezintă exclusiv următoarele informaţii:
    a) denumirea ştiinţifică a remediului sau remediilor urmată de gradul de diluţie, folosindu-se simbolurile farmacopeii. Dacă medicamentul homeopatic este compus din două sau mai multe remedii, denumirile ştiinţifice ale remediilor de pe etichetă pot fi completate cu o denumire inventată;
    b) numele şi adresa deţinătorului certificatului de înregistrare, și, după caz, ale producătorului;
    c) calea de administrare şi, după caz, modul de administrare;
    [Pct.15 subpct.4), lit.c) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    d) data expirării, în termeni clari (lună, an);
    e) forma farmaceutică;
    f) conţinutul formei de prezentare pentru vânzare;
    g) precauţii speciale de păstrare, după caz;
    h) o atenționare specială, în cazul în care este necesară pentru medicament;
    i) numărul seriei de fabricaţie;
    j) o atenționare specială „Medicament homeopat fără indicații terapeutice aprobate”;
    k) numărul de înregistrare (nu este obligatoriu);
    l) un avertisment prin care consumatorul este sfătuit să consulte un medic în cazul în care simptomele persistă.
    5) Prevederile aplicabile medicamentelor care conţin radionuclizi:
    a) ambalajul secundar și recipientul medicamentelor care conțin radionuclizi trebuie să fie etichetate în conformitate cu reglementările pentru transportul în siguranță al materialelor radioactive stabilite de Agenția Internațională pentru Energia Atomică. De asemenea, etichetarea trebuie să fie conformă cu prevederile stabilite la literele b) şi c) din prezentul subpunct;
    b) eticheta de pe ecranul protector trebuie să includă informaţiile menţionate la subpunctul 1 al prezentului punct. De asemenea, eticheta de pe ecranul protector trebuie să explice în detaliu codificările utilizate pe flacon şi să indice, după caz, pentru un moment şi o dată anume, cantitatea de radioactivitate pe doză sau pe flacon şi numărul de capsule sau, pentru lichide, numărul de mililitri din recipient;
    c) eticheta flaconului trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    - denumirea sau codul medicamentului, inclusiv denumirea sau simbolul chimic al radionuclidului;
    - numărul de identificare a seriei şi data expirării;
    - simbolul internaţional pentru radioactivitate;
    - numele şi adresa deţinătorului;
    - cantitatea de radioactivitate în conformitate cu alineatul b) al prezentului subpunct;
    [Pct.15 subpct.5), lit.c) modificată prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    d) În ambalajul produselor radiofarmaceutice, al generatorilor de radionuclizi, al truselor de radionuclizi sau al precursorilor radionuclidici este introdus un prospect detaliat cu instrucțiuni. Textul acestui prospect trebuie să fie elaborat în conformitate cu punctul 14 al prezentei anexe. De asemenea, prospectul trebuie să includă orice precauții care trebuie să fie luate de către consumator și pacient în cursul preparării și al administrării medicamentului, precum și precauții speciale pentru distrugerea ambalajelor și a conținutului neutilizat al acestuia.
    [Pct.15 în redacția OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
    [Pct.15 în redacția OMS58 din 29.01.15, MO39-45/20.02.15 art.287]
   
151. Ambalajul secundar şi prospectul pot include simboluri sau pictograme având drept scop clarificarea anumitor informaţii menţionate la punctele 15 şi 14 din prezenta anexă precum şi alte informaţii compatibile cu rezumatul caracteristicilor produsului care sunt utile pentru pacient cu excluderea oricărui element de natură publicitară.
    [Pct.151 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   
152. Informaţia de pe ambalajul secundar al medicamentelor se expune în limba română sau în limba română şi în altă/e limbă/limbi.
    Informaţia de pe ambalajul primar se expune în limba română şi/sau în altă/e limbă/limbi.
    Pentru medicamentele pentru care există o denumire comună internaţională (DCI) unică în Republica Moldova, medicamente eliberate în baza prescripţiei medicale, medicamente de uz spitalicesc, medicamente pentru terapie specială, oncologice, boli rare, terapia de substituţie, vaccinuri sau medicamente orfane etc, se acceptă prezentarea ambalajului primar şi secundar în limba/limbi de circulaţie internaţională/e şi sunt scutiţi de prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.152 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.152 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   
153. Denumirea medicamentului trebuie să figureze pe ambalaj şi în format Braille.
    [Pct.153 în redacția OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    [Pct.153 introdus prin OMS969 din 19.11.15, MO317-323/27.11.15 art.2271]
   
154. Informaţiile privind etichetarea în limba română aprobate în România se acceptă în Republica Moldova cu condiţia ca aceleaşi serii de medicamente să fie comercializate simultan în ambele ţări (producere comună pentru Republica Moldova şi România), iar modificările la RCP, prospect şi etichetare să fie prezentate în Republica Moldova după aprobare în România.
    [Pct.154 introdus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    16. Informaţii despre experţi
    1) Experţii trebuie să furnizeze rapoarte detaliate ale observaţiilor lor asupra documentelor şi informaţiilor care constituie dosarul pentru autorizare şi, în special, privind modulele 3-5 (documentaţia chimică, farmaceutică şi biologică, documentaţia nonclinică şi, respectiv, documentaţia clinică). Acestor experţi li se cere să se refere la aspectele critice legate de calitatea medicamentului şi de investigaţiile efectuate pe animale şi oameni, să scoată în evidenţă toate datele relevante pentru evaluare.
    2) Aceste cerinţe trebuie satisfăcute prin furnizarea rezumatului global de calitate, a unei prezentări generale nonclinice (datele din studiile efectuate pe animale) şi a unei prezentări generale clinice, care trebuie să fie localizate în modulul 2 al dosarului pentru autorizare. O declaraţie semnată de experţi, împreuna cu informaţiile pe scurt despre nivelul lor educaţional, de instruire şi experienţa profesională, trebuie să fie prezentate în compartimentul informaţii administrative a dosarului pentru autorizare. Experţii trebuie să aibă calificare profesională sau tehnică corespunzătoare. Trebuie să fie declarată relaţia profesională a expertului cu solicitantul.
    17. Cerinţe specifice pentru diferite tipuri de cereri  sînt prezentate la  Capitolul II al prezentelor Norme şi Protocoale.
    18. Evaluarea riscurilor pentru mediu
    1) Unde este cazul, cererile de autorizare trebuie să includă o prezentare a evaluării riscului pentru mediu datorită folosirii şi/sau distrugerii medicamentului şi să se facă propuneri privind recomandările corespunzătoare de etichetare. Trebuie avut în vedere riscul pentru mediu legat de eliberarea medicamentelor care conţin sau constau din organisme modificate genetic (OMG), în conformitate cu prevederile Legii privind securitatea biologică nr.755-XV din 21 decembrie 2001.
    2) Informaţiile legate de riscul pentru mediu se prezintă sub forma unui apendice la compartimentul  informaţii administrative pentru autorizare. Acete informaţii conţin următoarele:
    a) introducere;
    b) copie a eventualei (eventualelor) aprobări în scris pentru determinarea deliberată în mediu a OMG în scopuri legate de cercetare şi dezvoltare;
    a) introducere;
    b) copie a eventualei (eventualelor) aprobări în scris pentru diseminarea deliberată în mediu a OMG  în scopuri legate de cercetare şi dezvoltare;
    c) informaţii referitoare la metodele de detestare şi identificare, precum şi codul unic al OMG, plus orice informaţii suplimentare referitoare la OMG sau la produsul respectiv, relevante pentru evaluarea riscului pentru mediu;
    d) un raport de evacuare a riscurilor pentru mediu (ERM);
    e) luîndu-se în consideraţie informatile de mai sus şi ERM, o concluzie care propune o strategie corespunzătoare de gestionare a riscurilor, ce include, cu privire la OMG şi produsul în cauză, un plan de monitorizare după introducere pe piaţă şi identificarea tuturor informaţiilor specifice care trebuie să figureze în sumarul caracteristicilor produsului, pe eticheta şi în prospectul însoţitor;
    f) măsuri corespunzătoare pentru informarea publicului;
    g) se includ semnătura datată a autorului, informaţii destre pregătirea, formarea şi experienţa profesională a autorului şi o declaraţie cu privire la relaţiile autorului cu solicitantul.
Secţiunea 2. Rezumate
    19. Acest modul are ca scop rezumarea datelor chimice, farmaceutice şi biologice, a datelor nonclinice şi a datelor clinice prezentate în modulele 3-5 format DTC/CTD ale dosarului pentru autorizare şi furnizarea rapoartelor.
    20. Trebuie să fie prezentate şi analizate aspectele critice. Trebuie să fie prezentate rezumatele faptice şi să fie incluse formatele tabelare. Aceste rapoarte trebuie să prezinte referinţe încrucişate la formatele tabelare sau la informaţiile conţinute în documentaţia principală prezentată în modulul 3 (documentaţie chimică, farmaceutică şi biologică), modulul 4 (documentaţie nonclinică) şi modulul 5 (documentaţie clinică).
    21. Rezumatele trebuie să corespundă principiilor de bază şi cerinţelor formulate în continuare:
    1) Cuprins global
    a) Modulul 2 trebuie să conţină un cuprins al documentaţiei ştiinţifice prezentate în modulele 2-5 format DTC/CTD.
    2) Introducere
    b) Trebuie să fie prezentate informaţii privind clasa farmacologică, modul de acţiune şi utilizarea clinică propusă pentru medicamentul pentru care se solicită autorizarea.
    3) Rezumatul global de calitate
    a) Într-un rezumat global de calitate trebuie prezentată o recenzie a informaţiilor legate de datele chimice, farmaceutice şi biologice.
    b) Trebuie evidenţiaţi parametrii şi punctele critice esenţiale privind aspectele de calitate, precum   şi justificarea în cazurile în care nu sînt urmate ghidurile relevante. Acest document trebuie să urmărească domeniul de aplicare şi planul datelor detaliate corespunzătoare, prezentate în compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare.
    4) Rezumatul detaliat nonclinic
    a) Este necesară o examinare integrată şi critică a evaluării nonclinice a medicamentului pe animale/in vitro. Trebuie să fie incluse analiza şi justificarea strategiei de testare şi a devierii de la ghidurile relevante.
    b) Cu excepţia produselor medicamentoase biologice, se include o evaluare a impurităţilor şi a produselor de degradare, alături de efectele farmacologice şi toxicologice potenţiale ale acestora.
Trebuie să fie discutate implicaţiile oricăror diferenţe în chiralitate, forma chimică şi profilul impurităţilor dintre compusul folosit în studiile nonclinice şi medicamentul care urmează să fie pus pe piaţa.
    c) Pentru medicamentele biologice trebuie să fie examinată comparabilitatea materialului folosit în studiile nonclinice, studiile clinice şi medicamentul care urmează să fie pus pe piaţă.
    d) Orice excipient nou trebuie să fie subiectul unei examinări de siguranţă specifice.
    e) Caracteristicile medicamentului, astfel cum au fost demonstrate de studiile nonclinice, trebuie să fie definite şi trebuie să fie discutate implicaţiile concluziilor privind siguranţa produsului destinat utilizării clinice la om.
    5) Rezumat detaliat clinic
    a) Rezumatul detaliat clinic este menit să furnizeze o analiză critică a datelor clinice incluse în rezumatul clinic şi în modulul 5 format DTC/CTD. Trebuie să fie prezentată abordarea dezvoltării clinice a medicamentului, inclusiv conceptul studiului critic, deciziile referitoare la studii şi realizarea acestora din urmă.
    b) Trebuie să fie furnizată o scurtă prezentare a concluziilor clinice, incluzînd limitările  importante, precum şi o evaluare a beneficiilor şi riscurilor bazată pe concluziile studiilor clinice. Se cere o interpretare a modului în care concluziile privind eficacitatea şi siguranţa susţin doza propusă şi indicaţiile-ţintă, precum şi o evaluare a felului în care rezumatul caracteristicilor produsului şi alte abordări vor optimiza beneficiile şi vor asigura managementul riscului.
    c) Trebuie să fie explicate problemele de eficacitate şi siguranţă întîmpinate în dezvoltare şi problemele nerezolvate.
    6) Rezumatul nonclinic
    a) Rezultatele studiilor farmacologice, farmacocinetice şi toxicologice realizate pe animale/in vitro trebuie să fie prezentate ca rezumate scrise faptice şi tabelare, care trebuie să fie prezentate în ordinea indicată în anexa nr.2 a Regulamentului cu privire la autorizarea medicamentelor, conţinutul dosarului de autorizare în format DTC/CTD.
    7) Rezumatul clinic
    Trebuie să fie prezentat rezumatul faptic, detaliat, al informaţiilor clinice privind medicamentul care au fost incluse în modulul 5 format DTC/CTD. Acesta trebuie să includă rezultatele tuturor studiilor biofarmaceutice, ale studiilor de farmacologie clinică şi ale studiilor clinice de eficacitate şi siguranţă. Se cere un sinopsis al studiilor individuale.
    Informaţiile clinice în rezumat vor fi prezentate în ordinea indicată în anexa nr.2 a Regulamentului cu privire la autorizarea medicamentelor, conţinutul dosarului de autorizare în format DTC/CTD.
Secţiunea 3.
Informaţii chimice, farmaceutice şi biologice pentru produsele
medicamentoase care conţin substanţe chimice şi/sau biologice
active

    22. Cuprins: principiile şi cerinţele de bază
    1) Datele chimice, farmaceutice şi biologice furnizate trebuie să includă, pentru substanţa(le) activă(e) şi pentru produsul finit, toate informaţiile relevante cu privire la: dezvoltarea, procesul de fabricaţie, caracterizarea şi proprietăţile, cerinţele şi operaţiile controlului de calitate, stabilitatea, precum şi o descriere a prezentării şi compoziţiei produsului medicamentos finit.
    2) Trebuie să fie prezentate două seturi principale de informaţii: informaţii referitoare la substanţa(le) activă(e), şi respectiv la produsul medicamentos finit.
    3) Prezentul modul va furniza în plus informaţii detaliate privind materiile prime şi de start folosite în timpul operaţiilor de fabricaţie a substanţei(lor) active şi la excipienţii încorporaţi în formularea produsului medicamentos finit.
    4) Toate procedurile folosite pentru fabricaţia şi controlul substanţei/substanţelor active şi medicamentului finit trebuie să fie descrise cu suficiente detalii pentru a da posibilitatea repetării lor în testele de control, realizate la cererea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Toate procedurile de testare trebuie să corespundă nivelului progresului ştiinţific al momentului şi trebuie să fie validate. Trebuie prezentate rezultatele studiilor de validare, în cazul procedurilor de testare incluse în Farmacopeea Europeană, această descriere trebuie să fie înlocuită de referinţe detaliate adecvate pentru monografia/(le) şi capitolul(le) general(le).
    5) Monografiile Farmacopeei Europene trebuie să fie aplicabile tuturor substanţelor, formelor şi preparatelor farmaceutice care rezultă din acestea, în cazul cînd acestea nu sînt incluse în ediţia curentă a  Farmacopeei Europene se aplică prevederele ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 113 din 17.02.2011  “Cu privire la aprobarea Farmacopeelor de referinţă în Republica Moldova”.
    6) Cu toate acestea, în cazul în care o materie din Farmacopeea Europeană a fost preparată printr-o metodă care ar putea să lase impurităţi ce nu sînt controlate în monografia farmacopeei, trebuie să se declare impurităţile respective şi limitele maxime admise ale acestora şi să se descrie o metodă corespunzătoare de analiză. În cazurile în care o specificaţie dintr-o monografie din Farmacopeea Europeană ar putea să fie insuficientă pentru asigurarea calităţii substanţei, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va cere solicitantului mai multe specificaţii corespunzătoare. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale informează autorităţile care răspund de farmacopeea în cauză. Solicitantul prezintă autorităţilor acelei farmacopei detalii privind presupusa insuficienţă şi specificaţiile suplimentare aplicate.
    7) Pentru metodele analitice incluse în Farmacopeea Europeană, descrierea menţionată se poate înlocui printr-o trimitere detaliată la monografie(ii) şi la capitolul(ele) general(e).
    8) În cazul în care materiile prime şi de start, substanţa(le) activă(e) sau excipientul(ţii) nu sînt descrişi în Farmacopeea Europeană,  solicitantul prezintă o copie a monografiei însoţită de validarea metodelor analitice cuprinse în monografie.
    9) Cînd substanţa activă şi/sau materia/materiile primă/prime şi de start sau excipientul/excipienţii este/sînt subiectul unei monografii a Farmacopeei Europene, solicitantul poate să depună o cerere pentru un certificat de conformitate care, atunci cînd este acordat de către Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor [European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM)], trebuie să fie prezentat în secţiunea relevantă a prezentului modul. Certificatele de conformitate cu o monografie a Farmacopeei Europene pot înlocui datele relevante ale secţiunilor corespunzătoare descrise în prezentul modul. Fabricantul trebuie să-i dea solicitantului asigurarea scrisă, că procesul de fabricaţie nu a fost modificat de la acordarea certificatului de conformitate de către EDQM.
    10) Pentru o substanţă activă bine definită, producătorul substanţei active sau solicitantul poate prezenta:
    a) descrierea detaliată a metodei de fabricaţie;
    b) controlul calităţii pe parcursul procesului de fabricaţie şi
    c) validarea procesului într-un document separat, transmis direct Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale de către fabricantul substanţei active, sub forma Dosarului standard al substanţei active [Active Substance Master File (ASMF)].
    11) Totuşi, în acest caz, producătorul trebuie să furnizeze solicitantului toate datele care pot fi necesare mai tîrziu pentru a-şi asuma responsabilitatea în legătură cu medicamentul respectiv. Producătorul trebuie să confirme în scris solicitantului faptul că el se angajează să asigure reproductibilitatea de la serie la serie şi să nu modifice procesul de fabricaţie sau specificaţiile fără să-l informeze pe solicitant. Documentele şi informaţiile pentru susţinerea cererii în cazul unei astfel de schimbări trebuie să fie furnizate Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; aceste documente şi informaţii vor fi furnizate, de asemenea, şi solicitantului, atunci cînd ele privesc partea deschisă a Dosarului standard al substanţei active.
    12) Măsuri specifice privind prevenirea transmiterii encefalopatiilor spongiforme animale (materiale provenite de la rumegătoare): la fiecare etapă a procesului de fabricaţie solicitantul trebuie să demonstreze conformitatea materialelor folosite cu Norma sanitar-veterinară privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile (Hotărîrea Guvernului  nr. 1081 din 22.09.2008). Demonstrarea conformităţii cu norma menţionată poate fi făcută fie, de preferinţă, prin prezentarea unui certificat de conformitate cu monografia relevantă a Farmacopeei Europene, care a fost acordat de către EDQM, fie prin prezentarea de date ştiinţifice care să demonstreze această conformitate.
    13) Pentru agenţii adventiţiali trebuie prezentate informaţii care să evalueze riscul cu privire la potenţiala contaminare cu agenţi adventiţiali, fie ca ei sînt nonvirali sau virali, astfel cum este prevăzut în ghidurile relevante, precum şi în monografiile şi capitolele generale relevante ale Farmacopeei Europene.
    14) Orice aparat special şi orice echipament care poate fi folosit în oricare etapă a procesului de fabricaţie şi în operaţiunile de control al medicamentului trebuie să fie descrise cu detaliile adecvate.
    15) După caz şi atunci cînd este necesar, se furnizează un marcaj impus de legislaţia naţională referitoare la dispozitivele medicale.
    23. Substanţa(ele) activă(e)
    (Informaţii generale şi informaţii privind materiile prime şi de start):
    1) Trebuie prezentate informaţii privind nomenclatura substanţei active, inclusiv denumirea comună internaţională (DCI-ul), denumirea din Farmacopeea Europeană, dacă este relevantă, şi denumirea chimică.
    a) Trebuie să fie prezentate formula structurală, inclusiv stereochimia relativă şi absolută, formula moleculară şi masa moleculară relativă. Pentru medicamentele obţinute prin biotehnologie, dacă este cazul, trebuie prezentată schematic secvenţa aminoacizilor şi masa moleculară relativă.
    Pentru medicamentele biologice trebuie prezentată o listă cu proprietăţile fizico-chimice şi alte proprietăţi relevante ale substanţei active, inclusiv activitatea biologică.
    2) În înţelesul prezentelor norme şi protocoale, prin materii de start se înţelege toate materiile din care este fabricată sau extrasă substanţa activă.
    a) Pentru medicamentele biologice, prin materii de start se înţelege orice substanţă de origine biologică, cum sînt microorganismele, organele şi ţesuturile de origine animală sau vegetală, celule sau fluide (inclusiv sînge sau plasmă) de origine umană ori animală, construcţii celulare de biotehnologie (substraturi celulare, fie că sînt recombinante sau nu, inclusiv celule primare).
    Un medicament biologic este un produs a cărui substanţă activă este o substanţa biologică. O substanţă biologică este o substanţă care este produsă sau extrasă dintr-o sursă biologică şi care necesită pentru caracterizarea ei şi pentru determinarea calităţii ei o combinaţie de teste fizico-chimice şi biologice, împreună cu procesul de fabricaţie şi controlul acestuia. Sînt considerate medicamente biologice următoarele: medicamentele imunologice şi medicamentele derivate din sînge uman şi plasma umană, aşa cum sînt definite în Capitolul I,  Secţiunea 2 din Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor; medicamente realizate cu ajutorul unuia dintre următoarele procedee biotehnologice: — tehnologia ADN-ului recombinant;— expresia controlată a codificării genelor pentru proteine biologic active în procariote şi eucariote inclusiv celule transformate de mamifere; — metode pe bază de hibridoame şi anticorpi monoclonali; medicamentele pentru terapie avansată, astfel cum sînt definite în capitolul IV din prezentele norme şi protocoale.
    Orice alte substanţe folosite pentru fabricaţia sau extracţia substanţei(lor) active, dar de la care substanţa activă nu derivă direct, cum sînt reactivii, mediile de cultură, serul fetal de viţel, aditivii şi tampoanele implicate în cromatografie etc., sînt cunoscute ca materii prime.
    24. Procesul de fabricaţie a substanţei(lor) active:
    1) Descrierea procesului de fabricaţie a substanţei(lor) active reprezintă angajamentul solicitantului pentru fabricarea substanţei active. Pentru a descrie într-un mod adecvat procesul de fabricaţie şi controlul procesului, trebuie furnizate informaţiile corespunzătoare stabilite în ghidurile publicate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale /EMEA.
    2) Trebuie enumerate toate materialele necesare pentru fabricarea substanţei(lor) active, identificîndu-se unde se foloseşte fiecare material în proces. Trebuie prezentate informaţii privind calitatea şi controlul acestor materiale. Trebuie prezentate informaţii care să demonstreze că materialele satisfac standardele corespunzătoare pentru utilizarea cărora le este destinată.
    a) Materiile prime trebuie să fie enumerate, iar calitatea şi controlul acestora trebuie să fie susţinute prin documente.
    b) Trebuie să fie furnizate numele, adresa şi responsabilitatea fiecărui fabricant, inclusiv ale contractorilor, şi adresa fiecărui loc de fabricaţie propus sau spaţiu implicat în fabricare şi testare.
    3) Pentru medicamentele biologice trebuie să se aplice următoarele standarde suplimentare:
    a) Trebuie descrise şi documentate originea şi istoria materiilor de start.
    b) Referitor la măsurile specifice de prevenire a transmiterii encefalopatiilor spongiforme animale, solicitantul trebuie să demonstreze că substanţa activă este conformă cu Norma sanitar-veterinară privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere ale unor encefalopatii spongiforme transmisibile.
    c) Cînd se folosesc bănci de celule, trebuie să se demonstreze că la nivelul de pasaj pentru fabricaţie şi după aceasta, caracteristicile celulelor au rămas neschimbate.
    d) Materialele de sămînţă, băncile de celule, amestecurile de ser sau de plasmă şi alte materiale de origine biologică şi, oricînd este posibil, materialele din care ele sînt derivate trebuie să fie testate pentru agenţi adventiţiali.
    e) Dacă prezenţa agenţilor adventiţiali, potenţial patogeni este inevitabilă, materialul respectiv trebuie să fie folosit numai cînd procesarea ulterioară asigură eliminarea şi/sau inactivarea lor şi aceasta trebuie să fie validată.
    f) Oricînd este posibil, producţia vaccinului trebuie să se bazeze pe un sistem lot de sămînţa şi pe bănci de celule stabilizate. Pentru vaccinuri virale şi bacteriene, caracteristicile agentului infecţios trebuie să fie demonstrate pe sămînţă, în plus, pentru vaccinurile vii, stabilitatea caracteristicilor de atenuare trebuie să fie demonstrata pe sămînţă; dacă această dovadă nu este suficientă. Caracteristicile de atenuare trebuie să fie demonstrate şi în etapa de fabricaţie.
    g) Pentru medicamentele derivate din sînge sau plasmă umană, originea, criteriile şi procedurile pentru colectarea, transportul şi păstrarea materialului de start trebuie să fie descrise şi documentate în acord cu prevederile formulate în Capitolul III din prezentele norme şi protocoale.
    h) Trebuie să fie descrise instalaţiile şi echipamentul de fabricaţie.
    4) Testele şi criteriile de acceptabilitate folosite la fiecare etapă critică, informaţiile privind calitatea şi controlul produşilor intermediari şi studiile de validare şi/sau de evaluare a procesului trebuie să fie prezentate în mod adecvat.
    5) dacă prezenţa agenţilor adventiţiali potenţial patogeni este inevitabilă, materialul respectiv trebuie să fie folosit numai cînd procesarea ulterioară asigură eliminarea şi/sau inactivarea lor şi aceasta trebuie să fie validată în secţiunea care tratează evaluarea siguranţei virale.
    6) Trebuie prezentate o descriere şi un comentariu asupra schimbărilor semnificative aduse procesului de fabricaţie în timpul dezvoltării şi/sau asupra locului de fabricaţie a substanţei active.
    25. Caracterizarea substanţei(lor) active
    1) Trebuie să fie prezentate datele care evidenţiază structura şi alte caracteristici ale substanţei(lor) active.
    2) Trebuie să fie prezentate confirmări ale structurii substanţei(lor) active bazate pe orice metode fizico-chimice şi/sau imuno-chimice şi/sau biologice, precum şi informaţii privind impurităţile.
    26. Controlul substanţei(lor) active
    1) Trebuie să fie prezentate informaţii detaliate privind specificaţiile folosite în controlul de rutină al substanţei(lor) active, justificarea alegerii acestor specificaţii, metodele de analiză şi validarea lor.
    2) Trebuie să fie prezentate rezultatele controlului efectuat pe serii individuale fabricate în timpul dezvoltării.
    27. Standarde şi materiale de referinţă
    1) Trebuie să fie descrise în detaliu standardele şi preparatele de referinţă. Unde este relevant, trebuie să se folosească materialul chimic şi biologic de referinţă al Farmacopeei Europene.
    28. Recipientul şi sistemul de închidere al substanţei active
    1) Trebuie să fie prezentată o descriere a recipientului şi a sistemului/sistemelor de închidere, precum şi specificaţiile acestora.
    29. Stabilitatea substanţei(lor) active
    1) Trebuie să fie prezentate în rezumat tipurile de studii efectuate, protocoalele folosite şi rezultatele acestor studii.
    2) Trebuie să fie prezentate într-un format adecvat rezultatele detaliate ale studiilor de stabilitate, incluzînd infor- maţii privind procedurile analitice folosite pentru generarea datelor şi validarea acestor proceduri.
    3) După autorizare, trebuie să fie prezentate protocolul privind stabilitatea postautorizare şi angajamentul privind stabilitatea.
    30. Produsul medicamentos finit. Descrierea şi compoziţia produsului medicamentos finit:
    1) Trebuie să fie prezentate o descriere a medicamentului finit şi a compoziţiei acestuia.
    2) Informaţiile trebuie să includă descrierea formei farmaceutice şi compoziţia cu toţi constituenţii medicamentului finit, cantitatea acestora pe unitatea dozată, funcţia constituenţilor:
    a) substanţa(le) activă(e);
    b) constituenţii excipientului/excipienţilor, indiferent de natura lor sau de cantitatea folosită, inclusiv coloranţi, conservanţi, adjuvanţi, stabilizanţi, agenţi de îngroşare, emulgatori, aromatizanti şi corectori de gust etc.;
    c) constituenţii destinaţi a fi ingeraţi sau administraţi pacientului pe altă cale, care acoperă medicamentul la exterior (capsule tari, capsule moi, capsule rectale, comprimate acoperite, comprimate filmate etc.);
    d) aceste informaţii trebuie să fie suplimentate cu orice date relevante privind tipul de recipient şi, unde este cazul, modul de închidere, împreuna cu detalii ale dispozitivelor cu care va fi folosit sau administrat medicamentul şi care vor fi furnizate împreună cu medicamentul.
    3) În descrierea constituenţilor medicamentului trebuie să fie folosită “terminologia uzuală”:
    a) în privinţa substanţelor care figurează în Farmacopeea Europeană sau, conform Farmacopeelor de referinţă aprobate în Republica Moldova, titlul principal al monografiei în cauză, cu trimitere la farmacopeea respectivă;
    b) în privinţa altor substanţe, denumirea comună internaţională (DCI) recomandată de Organizaţia Mondiala a Sănătaţii (OMS) sau, dacă aceasta nu există, desemnarea ştiinţifică exactă; substanţele care nu au DCI sau o desemnare ştiinţifică exactă, trebuie să fie descrise printr-o declaraţie despre modul în care, şi din ce au fost preparate, suplimentată, unde este cazul, cu orice detalii relevante;
    c) în privinţa coloranţilor, desemnarea lor prin codul “E” stabilit pentru aceştia în directive europene, transpuse în Republica Moldova prin hotărîrea medicului-şef  sanitar de stat nr. 05a-00 din 17.12.2001 “Cu privire la aprobarea şi implementarea “Regulilor şi a normelor sanitare privind aditivii alimentari”.”
    4) În scopul redării „compoziţiei cantitative” a substanţei(lor) active din medicamentul finit, este necesar, în funcţie de forma farmaceutică respectivă, să se specifice masa sau numărul de unităţi de activitate biologică, fie pe unitatea de doză, fie pe unitatea de masă ori de volum a fiecărei substanţe active.
    5) Substanţele active prezente sub formă de compuşi sau derivaţi trebuie să fie desemnate cantitativ prin masa lor totală şi, dacă este necesar sau relevant, prin masa entităţii ori entităţilor active ale moleculei.
    6) Pentru medicamentele ce conţin o substanţă activă care face pentru prima dată obiectul unei cereri de autorizare în Republica Moldova, declararea cantitativă a unei substanţe active, care este o sare sau un hidrat, trebuie să fie exprimată sistematic în termenii masei entităţii sau entităţilor active din moleculă. Toate medicamentele autorizate ulterior în Republica Moldova trebuie să conţină compoziţia lor declarată în acelaşi fel pentru aceeaşi substanţă activă.
    7) Pentru substanţele care nu pot fi definite molecular trebuie folosite unităţile de activitate biologică. Cînd o unitate internaţională de activitate biologică a fost definită de OMS, aceasta este cea care trebuie folosită. Cînd nu a fost definită nici o unitate internaţională, unităţile de activitate biologică trebuie exprimate în aşa fel încît să furnizeze informaţii lipsite de ambiguitate asupra activităţii substanţelor prin folosirea, unde este cazul, a unităţilor Farmacopeei Europene.
    31. Dezvoltarea farmaceutică
    1) Acest capitol trebuie dedicat informaţiilor privind studiile de dezvoltare conduse pentru a stabili ca o anumită formă farmaceutică, formulare, un anumit proces de fabricaţie, recipient şi sistem de închidere, anumite atribute microbiologice şi instrucţiuni de folosire sînt adecvate scopului pentru care sînt destinate, care este specificat în dosarul pentru autorizare.
    2) Studiile descrise în prezentul capitol sînt distincte de testele de control de rutină efectuate conform specificaţiilor. Parametrii critici ai formulării şi atributele procesului care pot influenţa reproductibilitatea seriei, performantele medicamentului şi calitatea medicamentului trebuie să fie identificaţi şi descrişi. Datele suplimentare de susţinere, cînd este cazul, trebuie să se refere la capitolele relevante din compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare (rapoartele studiului nonclinic) şi din modulul 5 (rapoartele studiului clinic) ale dosarului pentru autorizare:
    a) Compatibilitatea substanţei active cu excipienţii, precum şi caracteristicile fizico-chimice-cheie ale substanţei active, care pot influenţa realizarea produsului finit sau compatibilitatea diferitelor substanţe active una cu alta, în cazul produselor în combinaţie, trebuie susţinute cu documente.
    b) Alegerea excipienţilor, în special în legătură cu funcţiile respective ale acestora, şi concentraţia lor trebuie susţinute cu documente.
    c) Trebuie să fie furnizată o descriere a dezvoltării produsului finit, luîndu-se în considerare calea de administrare şi utilizarea propusă.
    d) Orice supradozare în formulare/formulări trebuie să fie justificată.
    e) În ceea ce priveşte proprietăţile fizico-chimice şi biologice, orice parametru relevant pentru performanţa produsului finit trebuie să fie prezentat şi susţinut cu documente.
    f) Selectarea şi optimizarea procesului de fabricaţie, precum şi diferenţele dintre procesul/procesele de fabricaţie folosit/folosite pentru a produce seriile clinice esenţiale şi procesul folosit pentru fabricaţia medicamentului finit trebuie să fie prezentate.
    g) Caracterul adecvat al recipientului şi sistemului de închidere folosit pentru păstrare, transport şi utilizare a produsului finit trebuie să fie susţinut cu documente. Trebuie luată în considerare o posibilă interacţiune între medicament şi recipient.
    h) Atributele microbiologice ale formei farmaceutice referitoare la produsele nesterile şi sterile trebuie să fie în acord şi trebuie să fie susţinute cu documente conform prevederilor Farmacopeei Europene.
    i) Pentru a furniza informaţii adecvate şi de susţinere în vederea etichetării, compatibilitatea produsului finit cu solventul/solvenţii de reconstituire sau cu dispozitivele de dozare trebuie să fie susţinută cu documente.
    32. Procesul de fabricaţie a produsului finit
    1) Descrierea metodei de fabricaţie care însoţeşte cererea pentru autorizare trebuie să fie prezentată în aşa fel încît să prezinte un sinopsis adecvat al naturii operaţiilor folosite.
    2) În acest scop, descrierea metodei de fabricaţie trebuie să includă cel puţin:
    a) menţionarea diferitelor etape de fabricaţie, incluzînd controalele de proces şi criteriile corespunzătoare de acceptabilitate, astfel încît să se poată face o evaluare dacă procesele folosite în fabricarea formei farmaceutice ar putea produce o schimbare nefavorabilă a constituenţilor;
    b) în cazul fabricaţiei continue, detalii complete privind precauţiile luate pentru a asigura omogenitatea produsului finit;
    c) studii experimentale pentru validarea procesului de fabricaţie, unde se foloseşte o metodă nonstandard de fabricaţie sau unde acesta este esenţial pentru produs;
    d) pentru medicamentele sterile, detalii ale proceselor de sterilizare şi/sau procedurile aseptice folosite;
    e) o formulă detaliată a seriei.
    3) Trebuie să fie prezentate numele, adresa şi responsabilitatea fiecărui fabricant, incluzînd contractorii, şi fiecare loc de fabricaţie propus sau instalaţie folosită la fabricaţie şi testare.
    4) Trebuie să fie incluse informaţii referitoare la testele de control al produsului, care pot fi efectuate într-o etapă intermediară a procesului de fabricaţie, în vederea asigurării consistenţei procesului de fabricaţie.
    a) Aceste teste sînt esenţiale pentru verificarea conformităţii medicamentului cu formula, atunci cînd, în mod excepţional, un solicitant propune o metodă analitică pentru testarea produsului finit, care nu include dozarea tuturor substanţelor active (sau a tuturor excipienţilor supuşi aceloraşi exigente ca şi substanţele active).
    b) La fel se procedează atunci, cînd controlul de calitate al produsului finit depinde de testele de control din timpul procesului, în special dacă medicamentul este în esenţă definit de metoda lui de preparare.
    5) Trebuie să fie prezentate descrierea, documentaţia şi rezultatele studiilor de validare pentru etapele critice sau pentru dozările critice folosite în procesul de fabricaţie.
    33. Controlul excipienţilor:
    1) Toate materialele necesare în scopul fabricaţiei excipientului/excipienţilor trebuie să fie listate, identificîndu-se unde se foloseşte fiecare material în proces. Trebuie să fie prezentate informaţii privind calitatea şi controlul acestor materiale, precum şi informaţii care să demonstreze că materialele întrunesc standardele adecvate scopului pentru care sînt destinate.
    a) Coloranţii îndeplinesc, în toate cazurile, cerinţele  indicate în directive europene, transpuse în Republica Moldova prin hotărîrea medicului-şef sanitar de stat  nr. 05a-00 din 17.12.2001 “Cu privire la aprobarea şi implementarea “Regulilor şi a normelor sanitare privind aditivii alimentari”.
    2) Pentru fiecare excipient, specificaţiile şi justificările lor trebuie să fie detaliate. Procedurile analitice trebuie să fie descrise şi validate corespunzător.
    3) Trebuie să fie acordată o atenţie specială excipienţilor de origine animală sau umană.
    a) Referitor la masurile specifice pentru prevenirea transmiterii encefalopatiilor spongiforme animale, solicitantul trebuie să demonstreze, de asemenea, pentru excipienţi că medicamentul este fabricat în acord cu Norma sanitar-veterinară privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere ale unor encefalopatii spongiforme transmisibile.
    b) Demonstrarea conformităţii cu ghidul menţionat mai sus poate fi făcută prin depunerea fie, preferabil, a unui certificat de conformitate cu monografia relevantă pentru encefalopatiile spongiforme animale transmisibile din Farmacopeea Europeană, fie prin prezentarea de date ştiinţifice care să demonstreze această conformitate.
    4) Excipienţi noi:
    a) Pentru excipientul sau excipienţii folosiţi prima dată într-un medicament sau pentru o cale nouă de administrare, detalii complete ale fabricaţiei, caracterizării şi controalelor cu referire la susţinerea datelor de siguranţă, atît nonclinice, cît şi clinice, trebuie să fie prezentate în acord cu formatul descris anterior pentru substanţa activă.
    b) Trebuie să fie prezentat un document conţinînd informaţii chimice, farmaceutice şi biologice detaliate. Aceste informaţii trebuie să fie prezentate într-un format care să respecte aceeaşi ordine ca în capitolul dedicat substanţei(lor) active din compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare.
    c) Informaţiile privind excipientul sau excipienţii noi trebuie să fie prezentate într-un document de sine stătător, urmărindu-se formatul descris în paragrafele anterioare. În cazul în care solicitantul diferă de fabricantul noului excipient, respectivul document de sine stătător trebuie să fie pus la dispoziţie solicitantului pentru a fi depus la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    d) Informaţii suplimentare privind studiile de toxicitate cu noul excipient trebuie să fie prezentate în compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare.
    e) Studiile clinice trebuie să fie prezentate în modulul 5.
    34. Controlul produsului medicamentos finit
    1) Pentru controlul medicamentului finit, o serie a medicamentului este o entitate care cuprinde toate unităţile unei forme farmaceutice, care sînt fabricate din aceeaşi cantitate iniţială de material şi care au suferit aceleaşi serii de operaţii de fabricaţie şi/sau sterilizare, sau, în cazul unui proces de fabricaţie continuu, toate unităţile fabricate într-o perioadă de timp dată.
    2) Dacă nu există o justificare adecvată, deviaţia maximă acceptabilă în conţinutul substanţei active din produsul finit nu trebuie să depăşească ± 5% la data fabricaţiei.
    3) Trebuie să fie prezentate informaţii detaliate privind specificaţiile (la eliberare şi pe perioada de valabilitate), justificarea alegerii lor, metodele de analiză şi validarea lor.
    35. Standarde sau materiale de referinţă
    Preparatele şi standardele de referinţă folosite pentru testarea medicamentului finit trebuie să fie identificate şi descrise în detaliu, dacă nu au fost furnizate anterior în secţiunea referitoare la substanţa activă.
    36. Recipientul şi sistemul de închidere ale produsului medicamentos finit:
    1) Trebuie să fie prezentată o descriere a recipientului/recipientelor şi sistemului/sistemelor de închidere, incluzînd identitatea fiecărui material de ambalaj primar şi specificaţiile sale.
    2) Specificaţiile trebuie să includă descrierea şi identificarea. După caz, trebuie incluse metodele care nu corespund unei farmacopei (cu validarea).
    3) Pentru materialele nefuncţionale de ambalare exterioară trebuie furnizată doar o scurtă descriere. Pentru materialele funcţionale de ambalare exterioară trebuie furnizate informaţii suplimentare.
    37. Stabilitatea produsului medicamentos finit:
    1) Trebuie să fie prezentate în rezumat tipurile de studii efectuate, protocoalele folosite şi rezultatele studiilor.
    2) Trebuie să fie prezentate într-un format corespunzător rezultatele detaliate ale studiilor de stabilitate, incluzînd informaţii privind procedurile analitice folosite pentru generarea datelor şi validarea acestor proceduri; în cazul vaccinurilor, trebuie să fie prezentate (unde este cazul) informaţii privind stabilitatea cumulativă.
    3) Trebuie să fie furnizate protocolul de stabilitate post-autorizare şi angajamentul privind stabilitatea.
Secţiunea 4. Rapoartele nonclinice
    38. Cuprins: Principii de baza şi cerinţe:
    1) Testele farmacologice şi toxicologice trebuie să prezinte:
    a) toxicitatea potenţială a produsului şi orice efecte toxice periculoase sau nedorite, care pot apărea în condiţiile propuse de utilizare la om; acestea trebuie să fie evaluate în relaţie cu condiţia patologică implicată;
    b) proprietăţile farmacologice ale produsului atît în relaţie calitativă, cît şi cantitativă cu utilizarea propusă la om. Toate rezultatele trebuie să fie credibile şi de aplicabilitate generală. Oricînd este cazul, trebuie să fie folosite proceduri matematice şi statistice în proiectarea metodelor experimentale şi în evaluarea rezultatelor.
    2) În plus, este necesar ca specialiştilor clinicieni să li se dea informaţii despre potenţialul terapeutic şi toxicologic al produsului.
    3) Pentru medicamentele biologice, cum sînt medicamentele imunologice şi medicamentele derivate din plasmă sau sînge uman, cerinţele prezentului modul pot să fie adaptate pentru produse individuale; de aceea, programul de testare realizat trebuie să fie justificat de solicitant.
    4) În stabilirea programului de testare, trebuie să fie luate în considerare următoarele:
    a) toate testele care necesită administrarea repetată a produsului trebuie să fie concepute pentru a lua în considerare posibila inducţie de anticorpi şi posibila interferenţă cu aceştia;
    b) trebuie să fie luată în considerare examinarea funcţiei de reproducere, a toxicităţii embriofetale şi perinatale, a potenţialului mutagenic şi carcinogenic. Cînd sînt incriminaţi alţi constituenţi decît substanţele active, validarea eliminării lor poate înlocui studiul.
    5) În cazul unui excipient folosit pentru prima dată în domeniul farmaceutic trebuie să fie investigate toxicologia şi farmacocinetica acestuia.
    6) Unde există o posibilitate de degradare semnificativă în timpul păstrării unui medicament, trebuie să fie luată în considerare toxicologia produşilor de degradare.
    39. Farmacologie
    1) Studiul de farmacologie trebuie să urmeze două direcţii de abordare:
    a) în primul rînd, acţiunile privind utilizarea terapeutică propusă trebuie să fie investigate şi descrise în mod adecvat. Unde este posibil, trebuie să fie folosite dozările recunoscute şi validate, atît in vivo cît şi in vitro. Tehnicile experimentale noi trebuie să fie descrise cu astfel de detalii încît să permită reproducerea lor. Rezultatele trebuie să fie exprimate în termeni cantitativi, utilizîndu-se de exemplu curbe doza-efect, curbe timp-efect etc. Oricînd este posibil, trebuie să fie efectuate comparaţii cu datele referitoare la substanţa sau substanţele cu acţiune terapeutica similara;
    b) în al doilea rînd, solicitantul trebuie să investigheze potenţialele efecte farmacodinamice nedorite ale substanţei asupra funcţiilor fiziologice. Aceste investigaţii trebuie să fie realizate la expuneri în domeniul terapeutic şi peste acesta. Tehnicile experimentale, dacă nu sînt proceduri standard, trebuie să fie descrise cu astfel de detalii încît să permită reproducerea lor şi investigatorul trebuie să le stabilească validitatea. Orice modificare suspectată a răspunsurilor rezultate din administrarea repetată a substanţei trebuie să fie investigată.
    2) Pentru interacţiunea farmacodinamică a medicamentului pot fi sugerate teste privind asocierea substanţelor active, avîndu-se în vedere fie premisele farmacologice, fie indicaţiile efectului terapeutic. În primul caz, studiul farmacodinamic trebuie să demonstreze acele interacţiuni care ar putea face asocierea valoroasă în utilizarea terapeutică. În al doilea caz, cînd justificarea ştiinţifică pentru asociere este căutată prin experiment terapeutic, investigarea trebuie să determine dacă efectele aşteptate de la asociere pot fi demonstrate la animale şi trebuie să fie investigată cel puţin importanţa oricăror efecte colaterale.
    40. Farmacocinetica
    1) Farmacocinetica reprezintă studiul evoluţiei substanţei active şi a metaboliţilor ei în organism şi acoperă studiul absorbţiei, distribuţiei, metabolismului (biotransformării) şi al excreţiei acestor substanţe.
    2) Studiul acestor faze diferite poate fi efectuat, în principal, prin metode fizice, chimice sau biologice, precum şi prin observarea activităţii farmacodinamice reale a substanţei însuşi.
    3) Informaţii cu privire la distribuţie şi eliminare sînt necesare în toate cazurile în care astfel de date sînt indispensabile pentru a determina dozajul la om şi în cazul substanţelor chimioterapice (antibiotice etc.) şi al substanţelor a căror utilizare depinde de efectele lor nonfarmacodinamice (de exemplu, numeroşi agenţi de diagnostic etc.).
    4) Pot fi, de asemenea, realizate studii in vitro, cu avantajul folosirii materialului uman pentru comparaţie cu materialul animal (de exemplu, legare de proteine, metabolism, interacţiune medicament-medicament).
    5) Este necesară investigaţia farmacocinetică a tuturor substanţelor active. În cazul combinaţiilor noi de substanţe cunoscute, care au fost investigate în acord cu prevederile prezentelor norme şi protocoale, studiile farmacocinetice pot să nu fie cerute, dacă testele de toxicitate şi experimentările terapeutice justifică omiterea acestora.
    6) Programul farmacocinetic trebuie să fie conceput astfel încît să permită compararea şi extrapolarea dintre animal şi om.
    41. Toxicologie
    1) Toxicitatea după doză unică:
    a) Testul de toxicitate după doză unică se referă la studiul calitativ şi cantitativ al reacţiilor toxice care pot rezulta dintr-o singură administrare a substanţei sau substanţelor active conţinute în medicament, în proporţiile şi în starea fizico-chimică în care este/sînt efectiv prezentă/prezente în produsul respectiv.
    b) Testul de toxicitate după doza unică trebuie să fie realizat în acord cu ghidurile relevante publicate de EMEA.
    2) Toxicitatea după doze repetate:
    a) Testele de toxicitate după doze repetate sînt concepute pentru a pune în evidentă orice modificări fiziologice şi/sau anatomopatologice induse de administrarea repetată a unei substanţe active sau a unei combinaţii de substanţe active care se examinează şi pentru a determina modul în care aceste modificări sînt legate de dozaj.
    b) În general este recomandabil să se efectueze două teste: unul pe termen scurt, cu o durată de două pînă la patru săptămîni şi celalalt pe termen lung. Durata celui din urmă depinde de condiţiile administrării clinice. Scopul său este descrierea potenţialelor efecte adverse cărora trebuie să li se acorde atenţie în studiile clinice. Durata este definită în ghidurile relevante publicate de EMEA.
    3) Genotoxicitatea:
    a) Obiectivele studiului privind potenţialul mutagenic şi clastogenic sînt punerea în evidenţă a modificărilor pe care le poate cauza o substanţă în materialul genetic al indivizilor sau al celulelor. Substanţele mutagene pot prezenta un risc pentru sănătate, întrucît expunerea la o substanţă mutagenă prezintă riscul inducerii mutaţiei în celulele de reproducere, cu posibilitatea de dereglări ereditare şi cu riscul mutaţiilor somatice, incluzîndu-le pe cele care conduc la cancer. Aceste studii sînt obligatorii pentru orice substanţă nouă.
    4) Potenţialul carcinogenic. În mod normal trebuie să fie solicitate teste care să evidenţieze efectele carcinogenice:
    a) aceste studii trebuie să fie efectuate pentru orice medicament a cărui utilizare clinică aşteptată este pentru o perioadă prelungită din viaţa unui pacient fie într-o manieră continuă, fie într-o manieră repetată intermitent;
    b) aceste studii sînt recomandate pentru acele medicamente pentru care există îngrijorare cu privire la potenţialul lor carcinogenic, de exemplu pentru produse din aceeaşi clasă sau cu structură similară ori pentru dovezile din studiile de toxicitate după doză repetată;
    c) nu sînt necesare studii pentru compuşii care sînt neechivoc genotoxici, întrucît se presupune că ei sînt carcinogeni transspecii, implicînd un risc la om. Dacă un astfel de medicament este destinat să fie administrat ca tratament de lungă durată la om, poate fi necesar un studiu pe termen lung pentru detectarea efectelor tumorigene precoce.
    5) Toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării:
    a) Investigarea unei posibile deteriorări a funcţiei de reproducere la masculi sau la femele, precum şi a efectelor nocive asupra urmaşilor trebuie să fie efectuată prin teste adecvate.
    b) Aceste teste cuprind studii ale efectului asupra funcţiei de reproducere la masculi sau la femele la vîrsta adultă, studii ale efectelor toxice şi teratogene în toate etapele de dezvoltare de la concepţie la maturitatea sexuală, precum şi efectele latente, cînd medicamentul supus investigării este administrat la femei în timpul sarcinii.
    c) Omiterea acestor studii trebuie să fie justificată în mod adecvat.
    d) În funcţie de utilizarea indicată pentru medicament, pot fi justificate studii suplimentare care să se adreseze dezvoltării, atunci cînd medicamentul se administrează copiilor.
    e) Studiile de toxicitate embriofetală trebuie să fie efectuate în mod normal pe două specii de mamifere, dintre care una trebuie să fie alta decît o specie de rozătoare. Studiile peri-şi postnatale trebuie să fie conduse pe cel puţin una dintre specii. Dacă se cunoaşte ca metabolismul unui medicament pe anumite specii este similar cu cel al omului, se recomandă să se includă acele specii. Se recomandă, de asemenea, ca una dintre specii să fie aceeaşi cu una dintre speciile utilizate în studiile de toxicitate după doze repetate.
    f) Atunci cînd se stabileşte proiectul studiului trebuie să fie luat în considerare nivelul de cunoaştere ştiinţifică din momentul în care a fost depusă cererea.
    6) Toleranţa locală
    a) Scopul studiilor de toleranţă locală este de a stabili dacă medicamentele (atît substanţele active, cît şi excipienţii) sînt tolerate la locurile din organism care pot veni în contact cu medicamentul, ca rezultat al administrării lui pentru utilizare clinică. Strategia de testare trebuie să fie stabilita astfel încît orice efecte mecanice ale acţiunii de administrare sau ale acţiunilor pur fizico-chimice ale produsului să poată fi diferenţiate de cele toxicologice sau farmacodinamice.
    b) Testarea toleranţei locale trebuie să fie condusă cu preparatul în curs de dezvoltare pentru utilizare la om, folosindu-se vehiculul şi/sau excipienţii în tratarea grupului/grupurilor de control. Cînd este necesar, trebuie să fie incluse substanţe de control/referinţă pozitive.
    c) Proiectul testelor de toleranţă locală (alegerea speciilor, durata, frecvenţa şi calea de administrare a dozelor) depinde de problema de investigat şi de condiţiile propuse pentru administrarea în studiile clinice. Reversibilitatea leziunilor locale trebuie efectuată acolo unde are relevanţă.
    d) Studiile pe animale pot fi substituite de teste in vitro validate, cu condiţia ca rezultatele testelor să fie de calitate şi utilitate comparabile în vederea evaluării siguranţei.
    e) Potenţialul de sensibilizare al substanţelor chimice care se aplică pe piele (de exemplu, cutanat, rectal, vaginal) trebuie să fie evaluat pe cel puţin unul dintre sistemele de testare disponibile în mod curent (determinarea pe cobai sau testul ganglionului limfatic local).
Secţiunea 5. Rapoartele studiilor clinice
    42. Format şi prezentare
    1) Schema generală se prezintă conform anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la autorizare.
    43. Cuprins: principii de bază şi cerinţe
    1) Informaţiile clinice care trebuie prezentate în conformitate cu Regulile pentru buna practică în studiul clinic (ICH Guideline For Good Clinical Practice) transpuse în Republica Moldova prin ordinul  MSRM Nr.22 din 12 ianuarie 2006 „Cu privire la modificarea ordinului MS Nr.10 din 14.01.2002 „Cu privire la desfăşurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova”, desfăţurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova trebuie să asigure formarea unei opinii suficient de bine fondate şi valide din punct de vedere ştiinţific care să susţină dacă medicamentul satisface criteriile care reglementează acordarea certificatului de înregistrare a medicamentului. În consecinţă, o cerinţă esenţială este ca rezultatele tuturor studiilor clinice să fie comunicate, atît cele favorabile, cît şi cele nefavorabile;
    2) studiile clinice trebuie să fie precedate întotdeauna de teste farmacologice şi toxicologice adecvate, efectuate pe animale în acord cu cerinţele compartimentului documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare din prezentele norme şi protocoale. Investigatorul trebuie să se familiarizeze cu concluziile studiilor farmacologice şi toxicologice şi de aceea solicitantul trebuie să îi furnizeze acestuia cel puţin broşura investigatorului, constînd din toate informaţiile relevante cunoscute înainte de lansarea unui studiu clinic, incluzînd date chimice, farmaceutice şi biologice, date toxicologice, farmacocinetice şi farmacodinamice pe animale şi rezultatele studiilor clinice precoce, cu date adecvate care să justifice natura, mărimea şi durata studiului propus; la cerere, trebuie prezentate rapoarte farmacologice şi toxicologice complete. Pentru materialele de origine umană sau animală trebuie să fie angajate toate mijloacele necesare asigurării siguranţei privind transmiterea agenţilor infecţioşi înainte de începerea unui studiu;
    3) deţinătorii certificatului de înregistrare a medicamentului trebuie să ia măsurile necesare ca documentele esenţiale ale studiului clinic (inclusiv formularele raportului de caz), altele decît dosarele medicale ale subiecţilor, să fie păstrate de proprietarii datelor:
    pentru cel puţin 15 ani de la terminarea sau întreruperea studiului; sau
    pentru cel puţin 2 ani de la acordarea ultimei autorizări; sau
    pentru cel puţin 2 ani de la întreruperea oficială a dezvoltării clinice a produsului pentru investigaţie clinică.
    4) Dosarele medicale ale subiecţilor trebuie să fie păstrate în acord cu legislaţia aplicabilă şi cu perioada maximă permisă de spital, instituţie sau de practica privată.
    5) Documentele pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, dacă acest lucru este impus de normele legale aplicabile sau prin acord cu sponsorul. Este responsabilitatea sponsorului să informeze spitalul, instituţia sau practica privată despre momentul cînd nu mai este necesar să fie păstrate aceste documente.
    6) Sponsorul sau proprietarul datelor trebuie să păstreze toată documentaţia aparţinînd studiului atîta timp cît produsul este autorizat. Această documentaţie trebuie să conţină: protocolul incluzînd argumentele, obiectivele, proiectarea statistică şi metodologia studiului, cu condiţiile în care este realizat şi condus şi detaliile produsului pentru investigaţie clinică, produsului de referinţă şi/sau placebo utilizat; procedurile standard de operare; toate opiniile scrise privind protocolul şi procedurile; broşura investigatorului; formularele raportului de caz privind fiecare subiect al studiului; raportul final; certificatul sau certificatele de audit, dacă sînt disponibile. Raportul final trebuie să fie păstrat de sponsor sau de proprietarul subsecvent o perioadă de 5 ani după ce medicamentul nu mai este autorizat.
    7) În plus, pentru studiile conduse în Republica Moldova, deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului trebuie să facă toate aranjamentele necesare pentru arhivarea documentaţiei în acord cu prevederile Regulilor pentru buna practică în studiul clinic (ICH Guideline For Good Clinical Practice) transpuse în Republica Moldova prin ordinul  MS Nr.22 din 12 ianuarie 2006  „Cu privire la modificarea ordinului MSRM Nr.10  din 14.01.2002 „Cu privire la desfăşurarea studiului clinic al medicamentelor în Republica Moldova”.
    8) Orice schimbare a proprietarului datelor trebuie să fie susţinută cu documente.
    9) Toate datele şi documentele trebuie să fie disponibile dacă sînt cerute de autorităţile relevante.
    10) Informaţiile fiecărui studiu clinic trebuie să conţină suficiente detalii pentru a permite să se facă o judecată obiectivă:
    a) protocolul incluzînd argumentele, obiectivele şi proiectarea statistică, precum şi metodologia studiului, cu precizarea condiţiilor în care este realizat şi condus, şi detalii ale produsului pentru investigaţie clinică folosit;
    b) certificatul sau certificatele de audit dacă sînt disponibile;
    c) lista investigatorului/investigatorilor şi pentru fiecare investigator trebuie să se prezinte numele, adresa, funcţiile, calificările şi activităţile clinice, statul unde a fost realizat studiul clinic, ansamblul informaţiilor cu privire la fiecare pacient, incluzînd formularele raportului de caz pentru fiecare subiect al studiului;
    d) raportul final semnat de investigator şi, pentru studiile multicentrice, de toţi investigatorii sau de investigatorul coordonator (principal);
    11) Informaţiile studiilor clinice la care s-a făcut referire anterior trebuie să fie prezentate Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Totuşi, în acord cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, solicitantul poate omite o parte din aceste informaţii. Documentaţia completă trebuie să fie furnizată imediat Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, la cerere.
    12) În concluziile lui privind dovezile experimentale, investigatorul trebuie să exprime o opinie privind siguranţa produsului în condiţii normale de utilizare, toleranţa, eficacitatea lui şi orice informaţii utile legate de indicaţii şi contraindicaţii, dozaj şi durata medie a tratamentului, precum şi orice precauţii speciale care trebuie luate în timpul tratamentului şi simptomele clinice ale supradozajului. La raportarea rezultatelor unui studiu multicentric, investigatorul principal va exprima în concluziile lui, în numele tuturor centrelor, o opinie privind siguranţa şi eficacitatea medicamentului investigat;
    13) Observaţiile clinice trebuie să fie rezumate pentru fiecare studiu, indicîndu-se:
    a) numărul şi sexul subiecţilor trataţi;
    b) selecţia şi distribuţia după vîrstă a grupului de pacienţi de investigat şi testele comparative;
    c) numărul de pacienţi retraşi prematur din studii şi motivele acestei retrageri;
    d) dacă au fost realizate studii controlate în condiţiile de mai sus, situaţiile cînd grupul de control nu a primit niciun tratament;  a primit placebo; a primit alt medicament cu efect cunoscut; a primit alt tratament decît terapia cu medicamente;
    e) frecvenţa reacţiilor adverse observate;
    f) detalii privind pacienţii care pot prezenta risc crescut, de exemplu vîrstnici, copii, femei în timpul sarcinii ori menstruaţiei, sau a căror condiţie fiziologică ori patologică solicită o atenţie specială;
    g) parametrii sau criteriile de evaluare a eficacităţii şi rezultatele în termenii acestor parametri;
    h) evaluare statistică a rezultatelor cînd aceasta este cerută de proiectarea studiilor şi de factorii variabili implicaţi.
    14) Investigatorul trebuie să prezinte întotdeauna observaţiile lui cu privire la:
    a) orice semne de obişnuinţă, dependenţă sau dificultate în dezobişnuirea pacienţilor de medicament;
    b) orice interacţiuni care au fost observate cu alte medicamente administrate concomitent;
    c) criteriile care au determinat excluderea unor pacienţi din studiu;
    d) orice deces care a apărut în studiu sau în perioada următoare;
    15) Informaţiile referitoare la o nouă combinaţie de substanţe medicamentoase trebuie să fie identice cu cele cerute pentru medicamentele noi şi trebuie să demonstreze siguranţa şi eficacitatea combinaţiei;
    16) Omisiunea totală sau parţială a datelor trebuie să fie explicată. Dacă apar rezultate neaşteptate în timpul studiului, ulterior trebuie să fie întreprinse noi teste preclinice toxicologice şi farmacologice şi revizuite în consecinţă;
    17) Dacă medicamentul este destinat administrării pe termen lung, trebuie să fie prezentate informaţii cu privire la orice modificare a acţiunii farmacologice ca urmare a administrării în doze repetate, precum şi a stabilirii dozajului pe termen lung.
    44. Rapoartele studiilor biofarmaceutice
    1) Trebuie să fie prezentate rapoartele studiilor de biodisponibilitate, biodisponibilitate comparată, de bioechivalenţă, rapoartele privind studiul corelaţiei in vitro şi in vivo şi metodele bioanalitice şi analitice.
    2) În plus, trebuie să se întreprindă o evaluare a biodisponibilităţii atunci cînd este necesar să se demonstreze bioechivalenţa pentru medicamentele generice.
    45. Rapoartele studiilor aparţinînd farmacocineticii, care folosesc biomateriale umane
    1) În prezentele norme şi protocoale, biomateriale umane înseamnă orice proteine, celule, ţesuturi şi materiale înrudite, derivate din surse umane, care sînt folosite in vitro sau ex vivo pentru determinarea proprietăţilor farmacocinetice ale substanţelor medicamentoase.
    2) În această privinţă, trebuie să fie prezentate rapoartele studiului de legare de proteine plasamatice, studiile de metabolism hepatic şi de interacţiune a substanţei active şi studiile care folosesc alte biomateriale umane.
    46. Rapoartele studiilor de farmacocinetică la om
    1) Trebuie să fie descrise următoarele caracteristici farmacocinetice: absorbţie (viteza şi intensitate); distribuţie; metabolism; excreţie.
    a) Trebuie să fie descrise caracteristicile semnificative clinic, incluzînd implicarea datelor cinetice pentru regimul de dozaj, în special pentru pacienţii cu risc, şi diferenţele dintre speciile umane şi animale folosite în studiile clinice.
    b) În plus faţă de studiile farmacocinetice standard multiprobă, analizele farmacocinetice populaţionale bazate pe prelevare dispesată în timpul studiilor clinice pot, de asemenea, să trateze chestiuni referitoare la contribuţiile factorilor intrinseci şi extrinseci la variabilitatea relaţiei doză-răspuns farmacocinetic. Trebuie să fie prezentate rapoartele studiilor farmacocinetice şi de tolerabilitate iniţială pe subiecţi sănătoşi şi pe pacienţi, rapoartele studiilor farmacocinetice pentru evaluarea efectelor factorilor intrinseci şi extrinseci şi rapoartele studiilor farmacocinetice populaţionale.
    2) dacă medicamentul este în mod normal administrat concomitent cu alte medicamente, trebuie să fie prezentate informaţii despre testele de administrare comună efectuate pentru a demonstra modificarea posibilă a acţiunii farmacologice.
    a) Trebuie să fie investigate interacţiunile farmacocinetice dintre substanţa activă şi alte medicamente sau substanţe.
    47. Rapoartele studiilor de farmacodinamie la om
    1) Acţiunea farmacodinamică corelată cu eficacitatea va fi demonstrată incluzînd:  relaţia doză-răspuns şi durata ei în timp; justificarea dozajului şi a condiţiilor de administrare; modul de acţiune, dacă este posibil.
    a) Acţiunea farmacodinamică nelegată de eficacitate trebuie să fie descrisă.
    b)  Demonstrarea efectelor farmacodinamice la om nu poate fi suficientă în sine pentru a justifica concluziile privind orice potenţial efect terapeutic specific.
    2) dacă medicamentul este în mod normal administrat concomitent cu alte medicamente, trebuie să fie prezentate informaţii despre testele de administrare comună efectuate pentru a demonstra modificarea posibilă a acţiunii farmacologice.
    a) Trebuie să fie investigate interacţiunile farmacocinetice dintre substanţa activă şi alte medicamente sau substanţe.
    48. Rapoartele studiilor de eficacitate şi siguranţă
    1) Rapoartele studiilor clinice controlate, aferente indicaţiei revendicate
    a) În general, studiile clinice trebuie să fie efectuate ca “studii clinice controlate”, dacă este posibil randomizate, şi, după cum este cazul, versus placebo şi versus un medicament stabilit cu valoare terapeutica dovedită; orice altă metodologie de lucru trebuie să fie justificată. Tratamentul grupurilor de control poate varia de la caz la caz şi poate depinde, de asemenea, de consideraţiile etice şi de aria terapeutică; astfel, se poate ca în anumite cazuri să fie mai pertinent să se compare eficacitatea unui nou medicament cu aceea a unui medicament stabilit cu valoare terapeutică dovedită decît cu efectul placebo.
    b) În măsura în care este posibil, în special în studiile în care efectul unui medicament nu poate fi măsurat obiectiv, vor fi luate măsuri pentru a se evita subiectivismul, incluzîndu-se metode de randomizare şi de aplicare a procedeului “orb”.
    c) Protocolul studiului trebuie să includă o descriere completă a metodelor statistice de utilizat, numărul şi motivele pentru includerea de pacienţi (incluzînd calcularea puterii studiului), nivelul de semnificaţie care trebuie folosit şi o descriere a unităţii statistice. Măsurile luate pentru evitarea subiectivismului, în special metodele de randomizare, trebuie să fie susţinute cu documente. Includerea unui număr mare de subiecţi într-un studiu nu trebuie să fie considerat ca un substituent adecvat pentru un studiu controlat corespunzător.
    d) Datele de siguranţă trebuie să fie revizuite luîndu-se în considerare ghidurile publicate de Comisia Europeană şi acordîndu-se atenţie specială evenimentelor care conduc la modificarea dozei sau la necesitatea unui tratament concomitent, reacţiilor adverse grave, reacţiilor care conduc la retragere şi decese. Trebuie să fie identificaţi orice pacienţi sau grupuri de pacienţi cu risc crescut şi trebuie să li se acorde o atenţie specială pacienţilor potenţial vulnerabili care pot să fie prezenţi în număr mic, de exemplu copii, femei însărcinate, vîrstnici vulnerabili, oameni cu anomalii marcante ale metabolismului sau excreţiei etc. Trebuie să fie descrisă implicaţia evaluării siguranţei pentru posibilele utilizări ale medicamentului.
    2) Rapoartele studiilor clinice necontrolate de analiză a datelor din mai mult de un studiu şi alte rapoarte de studii clinice
    a) Aceste rapoarte trebuie să fie prezentate.
    49. Rapoarte ale experienţei postautorizare
    1) Dacă medicamentul este deja autorizat în alte ţări, trebuie să fie prezentate informaţii referitoare la reacţiile adverse ale medicamentului implicat şi ale medicamentelor care conţin aceeaşi sau aceleaşi substanţe active, în relaţie cu ratele de utilizare, dacă este posibil.
    50. Formularele rapoartelor de caz şi listele individuale de pacienţi
    1) În acord cu ghidul relevant publicat de EMEA, cînd se prezintă formularele raportului de caz şi listele datelor individuale ale pacienţilor, acestea trebuie să fie furnizate şi prezentate în aceeaşi ordine ca în rapoartele studiului clinic şi să fie indexat studiul.
CAPITOLUL II
Dosare specifice pentru autorizare şi cerinţe specifice
    51. Unele medicamente prezintă caracteristici specifice, astfel încît toate cerinţele dosarului pentru autorizare, precum sînt formulate în capitolul I al prezentelor norme şi protocoale, trebuie să fie adaptate. Pentru a lua în considerare aceste situaţii particulare, solicitantul trebuie să facă o prezentare adecvată şi adaptată a dosarului.
 Secţiunea 1. Medicamente cu utilizare medicală bine stabilită
    52. Pentru medicamente a/ale căror substanţă/substanţe activă/active are/au utilizare medicală bine stabilită, cu eficacitate recunoscută şi un nivel de siguranţă acceptabil, se aplică următoarele reguli specifice:
    53. Solicitantul trebuie să depună modulele 1-3 formatul DTC/CTD, astfel cum sînt descrise în capitolul I din prezentele norme şi protocoale. Pentru modulele 4-5 formatul DTC/CTD se prezintă o bibliografie ştiinţifică detaliată, referitoare la caracteristicile nonclinice şi clinice.
    [Pct.53 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    54. Trebuie să se aplice următoarele norme şi protocoale specifice pentru a demonstra utilizarea medicală bine stabilită:
    1) Factorii care trebuie să fie luaţi în considerare pentru a stabili o utilizare medicală bine stabilită a componentelor unui medicament sînt:
    a) perioada de timp în care o substanţă a fost folosită cu utilizare regulată la pacienţi;
    [Pct.54 subpct.1), lit.a) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    b) aspectele cantitative ale folosirii substanţei luînd în considerare măsura în care substanţa a fost utilizată în practică, gradul de utilizare pe o arie geografică şi măsura în care utilizarea substanţei a fost monitorizată de sistemul de farmacovigilenţă sau alte metode;
    [Pct.54 subpct.1), lit.b) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    c) gradul de interes ştiinţific în folosirea substanţei (reflectată în literatura ştiinţifică publicată);
    d) coerenţa evaluărilor ştiinţifice.
    De aceea pot fi necesare perioade diferite pentru stabilirea utilizării medicale bine stabilite a diferitelor substanţe. Totuşi, perioada cerută pentru determinarea unei utilizări medicale bine stabilite a unui component al unui medicament trebuie să fie de cel puţin 10 ani de la prima utilizare sistematică şi documentată a acelei substanţe ca medicament în Republica Moldova sau în Uniunea Europeană.
    [Pct.54 alineat modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    2) Documentaţia depusă de solicitant trebuie să acopere toate aspectele evaluării siguranţei şi/sau eficacităţii şi trebuie să includă sau să se refere la o recenzie a literaturii relevante, luînd în considerare studiile pre- şi postautorizare şi literatura ştiinţifică publicată privind experienţa sub forma studiilor epidemiologice şi, în special, a studiilor epidemiologice comparative. Trebuie să fie comunicată toată documentaţia, atît cea favorabilă, cît şi cea nefavorabilă. Referitor la prevederile pentru utilizarea medicală bine stabilită, este necesar în mod special să se precizeze faptul ca referirea bibliografică la alte surse de dovezi (studii postautorizare, studii epidemiologice etc.), şi nu doar datele referitoare la teste şi studii, pot servi drept o dovadă validă a siguranţei şi eficacităţii unui produs, dacă în cerere se explică şi se justifică satisfăcător folosirea acestor surse de informaţii. Trebuie să fie anexate  copii ale textului integral din monografii ştiinţifice.
    [Pct.54 subpct.2) modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
   
21) Rapoartele de tip EPAR, puse la dispoziţia publicului de către autorităţile competente din motive de transparenţă, nu pot fi considerate ca sursă de furnizare a informaţiei suficientă pentru a îndeplini cerinţele care se referă la medicamente cu utilizare medicală bine stabilită.
    [Pct.54 subpct.21) introdus prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    3) O atenţie specială trebuie acordată oricăror informaţii care lipsesc şi trebuie să se justifice de ce poate fi susţinută demonstrarea unui nivel acceptabil de siguranţă şi/sau eficacitate, deşi anumite studii lipsesc.
    4) Prezentările nonclinice şi/sau clinice trebuie să explice relevanţa oricăror date utilizate care privesc un produs diferit de produsul care se intenţionează a fi autorizat în vederea punerii pe piaţă. Trebuie să se judece dacă produsul studiat poate fi considerat similar cu produsul pentru care s-a făcut cerere de autorizare, în ciuda diferenţelor existente.
    5) Experienţa postautorizare cu alte produse care conţin aceleaşi componente are o importanţă specială şi solicitantul trebuie să pună un accent deosebit pe acest aspect.
Secţiunea 2. Medicamente generice
    55. Cererile în baza consimţămîntului informat trebuie să conţină datele descrise în modulele 1-3 formatul DTC/CTD sau părţile 1-2 non - DTC/CTD ale capitolului I al prezentelor norme şi protocoale, cu condiţia ca deţinătorul autorizaţiei originale de punere pe piaţa să îi fi acordat consimţămîntul solicitantului pentru referire la conţinutul modulelor 4-5 formatul DTC/CTD.
    [Pct.55 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    56. Cererile pentru medicamente generice trebuie să conţină datele descrise în modulele 1-3 formatul DTC/CTD ale capitolului I al prezentelor norme şi protocoale, precum şi datele care arată biodisponibilitatea şi bioechivalenţa cu medicamentul de referinţă, cu condiţia ca ultimul să nu fie un produs biologic.
    [Pct.56 modificat prin OMS251 din 08.04.16, MO128-133/13.05.16 art.829]
    57. Pentru aceste produse prezentările nonclinice/clinice trebuie să se concentreze în mod deosebit pe următoarele elemente:
    1) bazele pentru revendicarea similarităţii esenţiale;
    2) un rezumat al impurităţilor prezente în seriile substanţei/substanţelor active, precum şi în medicamentul finit (si, unde sînt relevanţi, produşii de degradare care apar în timpul păstrării), cum s-a propus pentru utilizare la produsul care se autorizează în vederea punerii pe piaţă, împreună cu evaluarea acelor impurităţi;
    3) evaluare a studiilor de bioechivalenţă sau o justificare pentru faptul că nu au fost efectuate studii în acord cu Ghidul privind investigarea biodisponibilităţii şi bioechivalenţei;
    4) actualizare a literaturii publicate, relevantă pentru substanţa şi pentru cererea prezentată. Se poate considera acceptabilă pentru acest scop adnotarea articolelor cu recenzii din jurnale ştiinţifice;
    5) fiecare revendicare din rezumatul caracteristicilor produsului, necunoscută sau dedusă din proprietăţile medicamentului şi/sau ale grupului său terapeutic, trebuie discutată în prezentările nonclinice/clinice şi demonstrată din literatura publicată şi/sau studiile adiţionale;
    6) dacă este cazul, atunci cînd revendică similaritatea esenţială, solicitanţii trebuie să prezinte date adiţionale pentru a demonstra echivalenţa proprietarilor de siguranţă şi eficacitate ale diferitelor săruri, esteri sau derivaţi ai unei substanţe active autorizate.
Secţiunea 3. Date suplimentare cerute în situaţii specifice
    58. Cînd substanţa activă a unui medicament generic conţine aceeaşi entitate terapeutică ca şi produsul de referinţă asociat cu un complex/derivat de săruri/esteri diferite/diferiţi, trebuie să se prezinte dovada care să demonstreze că nu există nicio modificare în farmacocinetica entităţii, farmacodinamica şi/sau în toxicitatea acesteia, care ar putea schimba profilul de siguranţă/eficacitate.
    59. Cînd un medicament este destinat unei utilizări terapeutice diferite sau este prezentat într-o formă farmaceutică diferită ori pentru a fi administrat pe căi diferite sau în doze diferite ori cu o posologie diferită, trebuie prezentate rezultatele testelor toxicologice şi farmacologice adecvate şi/sau ale studiilor clinice.
Secţiunea 4. Medicamente biologice similare
    60. Prevederile pentru medicamentele generice pot să fie insuficiente în cazul medicamentelor biologice. Dacă informaţiile cerute în cazul medicamentelor generice nu permit demonstrarea naturii similare a două medicamente biologice, trebuie să fie prezentate date suplimentare, în special profilul toxicologic şi clinic.
    61. Pentru un medicament biologic similar sînt necesare:
    1) informaţiile care trebuie furnizate nu se limitează la modulele 1-3 formatul DTC/CTD sau părţile 1-2 non-DTC/CTD (date farmaceutice, chimice şi biologice), ci trebuie suplimentate cu date de biodisponibilitate şi bioechivalenţă. Tipul şi cantitatea de date suplimentare (adică date toxicologice şi alte date nonclinice şi date clinice relevante) trebuie hotărîte de la caz la caz, în acord cu ghidurile ştiinţifice relevante;
    2) datorită diversităţii medicamentelor biologice, necesitatea prezentării unor studii identificate, prevăzute în modulele 4-5 formatul DTC/CTD, va fi susţinută de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, luîndu-se în considerare caracteristica specifică fiecărui medicament.
    62. Principiile generale care trebuie aplicate sînt tratate într-un ghid publicat de EMEA, care ia în considerare caracteristicile medicamentului biologic implicat. În cazul în care un medicament de referinţă autorizat are mai mult de o indicaţie, eficacitatea şi siguranţa medicamentului revendicat a fi similar trebuie să fie justificate sau, dacă este necesar, demonstrate separat pentru fiecare dintre indicaţiile revendicate.
Secţiunea 5. Medicamente în combinaţie fixă
    63. Cererile pentru o combinaţie fixă se referă la medicamentele noi, care conţin cel puţin două substanţe active ce nu au fost autorizate anterior ca un medicament în combinaţie fixă.
    64. Pentru acest tip de cereri trebuie prezentat un dosar complet conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind autorizarea. Unde este cazul trebuie furnizate informaţii privind locurile de fabricaţie şi evaluarea de siguranţă a agenţilor adventiţiali.
Secţiunea 6. Documentaţie pentru cereri de autorizare
în situaţii excepţionale

    65. Atunci cînd solicitantul poate demonstra că nu este posibil să prezinte date complete privind eficacitatea şi siguranţa în condiţii normale de utilizare, deoarece:
    1) indicaţiile pentru care produsul în discuţie este destinat sînt întîlnite atît de rar încît în mod rezonabil nu este de aşteptat ca solicitantul să prezinte dovezi complete; sau
    2) la nivelul actual de cunoaştere ştiinţifică nu pot fi prezentate informaţii complete; sau
    3) poate fi contra principiilor general acceptate ale eticii medicale să se colecteze asemenea informaţii, certificatul de înregistrare a medicamentului poate fi acordat, sub rezerva asumării de către deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului a anumitor obligaţii specifice.
    66. Aceste obligaţii pot include următoarele:
    1) solicitantul trebuie să finalizeze un program identificat de studii într-o perioadă specificată de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, ale cărui rezultate trebuie să formeze baza pentru o reevaluare a profilului risc-beneficiu;
    2) medicamentul în discuţie poate fi eliberat numai pe bază de prescripţie medicală şi poate, în anumite cazuri, să fie administrat numai sub strictă supraveghere medicală, posibil într-un spital şi, în cazul unui produs radiofarmaceutic, numai de o persoană autorizată;
    3) prospectul şi orice informaţie medicală vor atrage medicului atenţia despre faptul că informaţiile disponibile privind medicamentul în discuţie sînt încă inadecvate în anumite privinţe specificate.
Secţiunea 7. Cereri mixte pentru autorizare
    67. Cererile mixte pentru autorizare sînt cererile bazate pe dosarele pentru autorizare în care compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare şi/sau cel clinic constau într-o combinaţie de rapoarte ale studiilor nonclinice şi/sau clinice limitate, efectuate de solicitant, şi în referinţe bibliografice. Toate celelalte module sînt în acord cu structura descrisă în capitolul I al prezentelor norme şi protocoale. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale acceptă formatul prezentat de solicitant, de la caz la caz.
Capitolul  III
Produsele medicamentoase speciale
    68. Prezenta parte formulează cerinţele specifice corelate cu natura medicamentelor identificate.
Secţiunea 1. Medicamente biologice
    69. Medicamente derivate din plasmă
    1) Pentru medicamentele derivate din sînge uman sau din plasmă şi prin derogare de la prevederile compartimentului documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare, cerinţele dosarului, menţionate în informaţiile privind materiile de start şi materiile prime pentru materiile de start pe bază de sînge uman/plasmă, pot fi înlocuite de către un dosar standard al plasmei (DSP), certificat în acord cu prezenta parte.
    2) Principii
    În înţelesul prezentelor norme şi protocoale, termenii enumeraţi în continuare au următoarele semnificaţii:
    a) Dosarul standard al plasmei (DSP) este o documentaţie de sine stătătoare, separată de dosarul pentru autorizare, care furnizează toate informaţiile relevante detaliate privind caracteristicile întregii plasme umane folosite ca material de start şi/sau materie primă pentru fabricaţia fracţiilor intermediare sau subfracţiilor, constituenţii excipienţilor şi substanţa sau substanţele active, care sînt parte a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale la care se refera legislaţia în domeniu, în ceea ce priveşte dispozitivele medicale care incorporează derivaţi stabili din sînge uman sau plasmă umană;
    b) orice centru sau stabiliment pentru fracţionarea/ procesarea plasmei umane trebuie să pregătească şi să păstreze actualizat setul de informaţii relevante detaliate la care se face referire în DSP;
    c) DSP trebuie depus la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale de către solicitantul unei autorizaţii sau de către deţinatorul certificatului de înregistrare a medicamentului. Cînd solicitantul sau deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului diferă de deţinătorul DSP, DSP trebuie să fie pus la dispoziţie solicitantului sau deţinătorului certificatului de înregistrare a medicamentului pentru depunerea la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. În orice caz, solicitantul sau deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului trebuie să aibă responsabilitatea medicamentului;
    d) orice dosar pentru autorizare, care conţine un component derivat din plasmă umană, trebuie să se refere la DSP corespunzător plasmei folosite ca material de start/materie primă.
    3) Cuprins
    În acord cu prevederile Legii nr. 241-XVI  din  20.11.2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină, care se referă la cerinţele pentru donatori şi pentru testarea donării, DSP trebuie să includă informaţii privind plasma folosită ca material de start/materie primă, în special referitoare la:
    a)  Originea plasmei:
    (i) Informaţii cu privire la centrele sau la stabilimentele în care se efectuează colectarea sîngelui/plasmei, incluzînd inspecţia şi aprobarea, precum şi datele epidemiologice cu privire la infecţiile transmisibile prin sînge;
    (ii) Informaţii cu privire la centrele sau la stabilimentele în care se testează donările şi amestecurile de plasmă, incluzînd situaţia referitoare la inspecţie şi autorizare;
    (iii) criteriile de selecţie/excludere pentru donatorii de sînge/plasmă;
    (iv) sistemul existent care asigură trasabilitatea căii fiecărei donări de la stabilimentul de colectare a sîngelui/plasmei pînă la produsul finit şi viceversa.
    b)  Calitatea şi siguranţa plasmei:
    (i) conformitatea cu monografiile Farmacopeei Europene;
    (ii) testarea donărilor de sînge/plasmă şi a amestecurilor pentru agenţi infecţioşi, incluzînd informaţii cu privire la metodele de testare şi, în cazul amestecurilor de plasmă, datele de validare cu privire la testele folosite;
    (iii) caracteristicile tehnice ale pungilor pentru sînge şi pentru colectarea plasmei, incluzînd informaţii cu privire la soluţiile anticoagulante folosite;
    (iv) condiţiile de păstrare şi transport al plasmei;
    (v) procedurile pentru orice păstrare în inventar şi/sau perioada de carantină;
    (vi) caracterizarea amestecului de plasmă.
    c) Sistemul existent între fabricantul medicamentului derivat din plasmă şi/sau fracţionatorul/procesatorul de plasmă, pe de o parte, şi centrele ori stabilimentele de colectare de sînge/plasmă şi/sau testare, pe de altă parte, care defineşte condiţiile interacţiunii lor şi specificaţiile agreate de aceştia.
    d) În plus, DSP va furniza o listă a medicamentelor pentru care DSP este valid, dacă medicamentelor li s-a acordat o autorizaţie sau sînt în proces de a li se acorda o asemenea autorizaţie, incluzînd medicamentele la care face referire ghidul bunei practici în desfăşurarea studiilor clinice pentru medicamente de uz uman, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    4) Evaluare şi certificare:
    a) pentru medicamentele care nu sînt încă autorizate, solicitantul certificatului de înregistrare a medicamentului trebuie să depună un dosar complet la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, care trebuie să fie însoţit de un DSP separat, cînd nu exista deja unul;
    b) DSP este supus unei evaluări ştiinţifice şi tehnice efectuate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. O evaluare pozitivă conduce la un certificat de conformitate cu legislaţia Republicii Moldova pentru DSP, care este însoţit de raportul de evaluare. Certificatul emis are aplicabilitate în Republica Moldova;
    c) DSP trebuie actualizat şi recertificat anual;
    d) modificările subsecvente introduse la termenii DSP trebuie să urmeze procedura de evaluare formulata în Regulamentul cu privire la aprobarea variaţiilor postautorizare. Condiţiile pentru evaluarea acestor variaţii sînt formulate în ghidul de aplicare a procedurilor de examinare a variaţiilor.
    e)  Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale trebuie să ia în considerare certificarea, recertificarea sau variaţia DSP privind medicamentul/ medicamentele de uz uman.
    70. Vaccinuri
    1) Pentru vaccinurile de uz uman şi prin derogare de la prevederile compartimentului documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare privind substanţa/substanţele activă/active, se aplică următoarele cerinţe cînd se utilizează Dosarul standard al antigenului vaccinal.
    2) În documentaţia care însoţeşte cererea de autorizare a unui alt fel de vaccin decît vaccinul gripal uman, trebuie să fie inclus un dosar standard al antigenului vaccinal pentru fiecare antigen de vaccin care constituie substanţa activă pentru acel vaccin.
    3) Principii
    În prezentele norme şi protocoale termenii enumeraţi în continuare au următoarele semnificaţii:
    a) Dosarul standard al antigenului vaccinal constituie o parte de sine stătătoare a cererii de autorizare pentru un vaccin, care conţine toate informaţiile relevante de natură biologică, farmaceutică şi chimică cu privire la fiecare dintre substanţele active care fac parte din acest medicament. Partea de sine stătătoare poate fi comună unuia sau mai multor vaccinuri monovalente şi/sau vaccinuri combinate prezentate de acelaşi solicitant sau deţinător al certificatului de înregistrare a medicamentului;
    b) un vaccin poate conţine unul sau mai mulţi antigeni vaccinali distincţi. Există atîtea substanţe active cîţi antigeni sînt prezenţi într-un vaccin;
    c) un vaccin combinat conţine cel puţin 2 antigeni distincţi de vaccin în vederea prevenirii uneia sau mai multor boli infecţioase;
    d) un vaccin monovalent este un vaccin care conţine un singur antigen vaccinal în vederea prevenirii unei singure boli infecţioase.
    4) Cuprins
    a) Dosarul standard al antigenului vaccinal trebuie să conţină următoarele informaţii extrase din partea relevantă (substanţa activă) din compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare privind datele de calitate, astfel cum au fost descrise în capitolul I al prezentelor norme şi protocoale.
    b) Substanţa activă:
    (i) Informaţii generale, incluzînd conformitatea cu monografia/monografiile relevante ale Farmacopeei Europene;
    (ii) Informaţii privind fabricaţia substanţei active: acest capitol trebuie să acopere procesul de fabricaţie, informaţii cu privire la materiile de start şi materiile prime, masuri specifice privind evaluarea siguranţei referitoare la agenţii de transmitere ai encefalopatiei spongiforme (EST) şi agenţii adventiţiali, producătorii şi echipamente;
    (iii) caracterizarea substanţei active;
    (iv) controlul calităţii substanţei active;
    (v) materiale şi standarde de referinţă;
    (vi) recipient şi sistem de închidere pentru substanţa activă;
    (vii) stabilitatea substanţei active.
    5) Evaluare şi certificare:
    a) pentru vaccinurile noi, care conţin un antigen vaccinal nou, solicitantul trebuie să depună la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale o cerere de autorizare cu documentaţie completă, incluzînd toate dosarele standard ale antigenului vaccinal, corespunzătoare fiecărui antigen vaccinal individual, care este parte a noului vaccin, cînd nu există încă dosar standard pentru antigenul separat al vaccinului. O evaluare ştiinţifică şi tehnică trebuie să fie realizată de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pentru fiecare Dosar standard al antigenului vaccinal. O evaluare pozitivă conduce la un certificat de conformitate cu legislaţia europeană pentru fiecare Dosar standard al antigenului vaccinal, care este însoţit de un raport de evaluare. Certificatul are aplicabilitate în Republica Moldova;
    b) prevederile al. a) trebuie să se aplice pentru fiecare vaccin, care constă într-o nouă combinaţie de antigeni vaccinali, indiferent de faptul că unul sau mai mulţi dintre aceşti antigeni vaccinali sînt parte din vaccinurile deja autorizate în Republica Moldova;
    c) modificările în conţinutul Dosarului standard al antigenului vaccinal pentru un vaccin autorizat trebuie să facă obiectul unei evaluări ştiinţifice şi tehnice efectuate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în acord cu procedura formulată în reglementările naţionale. În cazul unei evaluări pozitive, se emite un certificat de conformitate cu legislaţia în vigoare pentru Dosarul standard al antigenului vaccinal. Certificatul emis are aplicabilitate în Republica Moldova;
    d) prin derogare de la prevederile al. a)-c) (Evaluare şi certificare), cînd un Dosar standard al antigenului vaccinal corespunde numai unui singur vaccin care face obiectul unei autorizaţii care nu a fost/nu va fi emisă în acord cu o procedură naţională şi cu condiţia că vaccinul autorizat să includă antigeni vaccinali care nu au fost evaluaţi, trebuie efectuata de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale evaluarea ştiinţifică şi tehnică a acelui Dosar standard al antigenului vaccinal şi a modificărilor lui subsecvente, cînd aceasta acordă autorizaţia;
    e) ca o a doua etapă la prevederile al. a)-d), Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale care va acorda sau a acordat autorizaţia trebuie să ia în considerare certificarea, recertificarea sau variaţia Dosarului standard al antigenului vaccinal al medicamentului respectiv.
Secţiunea 2. Produse radiofarmaceutice şi precursori
    71. Produse radiofarmaceutice
    1) Pentru scopurile prezentului punct, cererile, cu excepţia pct. 5 alin. (3) din Regulamentul cu privire la autorizarea medicamentelor, trebuie să fie însoţite de un dosar complet, în care trebuie să fie incluse următoarele detalii specifice:
    a) Compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    (i) În contextul unui kit radiofarmaceutic, care urmează să fie marcat după furnizarea de către fabricant, substanţa activă este considerată a fi parte a formulării care este destinată să transporte sau să lege un radionuclid. Descrierea metodelor de fabricaţie a kiturilor radiofarmaceutice trebuie să includă detalii ale fabricaţiei kitului şi detalii ale procesării lui finale recomandate pentru a fabrica medicamentul radioactiv. Specificaţiile necesare ale radionuclidului trebuie să fie descrise în acord, acolo unde este relevant, cu monografia generală sau cu monografiile specifice din Farmacopeea Europeana. În plus trebuie să fie descrişi oricare dintre compuşii care sînt esenţiali pentru radiomarcare. Trebuie să fie descrisă, de asemenea, structura compusului radiomarcat.
    (ii) Pentru radionuclizi trebuie să fie discutate reacţiile nucleare implicate.
    (iii) Într-un generator trebuie să fie considerate substanţe active atît radionuclidul-mamă, cît şi radionuclidul-fiică.
    (iv) Trebuie să fie furnizate detalii privind natura radionuclidului, identitatea izotopului, impurităţile probabile, purtătorul, utilizarea şi activitatea specifică.
    (v) Materiile de start includ materiile-ţintă de iradiere.
    (vi) Trebuie să fie prezentate consideraţii privind puritatea chimică/radiochimică şi relaţia ei cu biodistribuţia.
    (vii) Trebuie să fie descrise puritatea radionuclidului, puritatea radiochimică şi activitatea specifică.
    (viii) Pentru generatori sînt cerute detalii privind testarea radionuclizilor-mamă şi radionuclizilor-fiică. Pentru eluaţi ai generatorului trebuie să fie prezentate teste privind radionuclizii-mamă şi fiică şi pentru alte componente ale sistemului generator.
    (ix) Cerinţele pentru a exprima conţinutul substanţelor active în termenii de masă ai entităţilor active trebuie să se aplice numai pentru kituri radiofarmaceutice. Pentru radionuclizi radioactivitatea trebuie să fie exprimată în Becqureli la o anumită dată şi, dacă este necesar, la un anumit timp cu referire la fusul orar. Trebuie să fie indicat tipul de radiaţie.
    (x) Pentru kituri specificaţiile produsului finit trebuie să includă teste privind performanţa produsului după radiomarcare. Trebuie să fie incluse controale relevante privind puritatea radiochimică şi radionuclidică a compusului marcat. Orice material esenţial pentru radiomarcare trebuie să fie identificat şi dozat.
    (xi) Trebuie să fie prezentate informaţii privind stabilitatea pentru generatorii de radionuclizi, pentru kiturile de radionuclizi şi pentru produşii radiomarcati. Stabilitatea în timpul folosirii produselor radiofarmaceutice în flacoane multidoză trebuie să fie susţinută cu documente.
    b) Compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare
    (i) Se consideră că toxicitatea se asociază cu doza de radiaţii. Pentru diagnostic aceasta este o consecinţă a folosirii produselor radiofarmaceutice; pentru terapie aceasta este proprietatea dorită. De aceea, evaluarea siguranţei şi eficacităţii produselor radiofarmaceutice trebuie să ţină cont de cerinţele pentru medicamente şi de aspectele legate de dozimetria radiaţiei. Expunerea organului/ţesutului la radiaţii trebuie să fie susţinută cu documente. Estimările dozei de radiaţii absorbite trebuie să fie calculate în acord cu un sistem specific, recunoscut pe plan internaţional pentru o cale specifică de administrare.
    c) Compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare
    (i) Unde este cazul, trebuie să fie furnizate rezultatele studiilor clinice şi justificate în prezentările clinice.
    72. Precursori radiofarmaceutici pentru radiomarcare
    1) În cazul specific al unui precursor radiofarmaceutic destinat numai pentru scopuri de radiomarcare, obiectivul primar trebuie să fie prezentarea de informaţii care să abordeze posibilele consecinţe ale unei eficienţe slabe de radiomarcare sau ale disocierii in vivo a conjugatului radiomarcat, adică problemelor legate de efectele produse pacientului de radionuclidul liber (nelegat). În plus, este, de asemenea, necesar să se prezinte informaţii relevante privind riscurile ocupaţionale, adică expunerea la radiaţii a personalului spitalului şi a mediului înconjurător.
    2) În special, unde este cazul, trebuie să fie prezentate următoarele informaţii:
    a) Compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    (i) Prevederile compartimentului documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare trebuie să se aplice la înregistrarea precursorilor de produse radiofarmaceutice cum au fost definiţi mai sus, acolo unde este cazul.
    b) Compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare
    (i) Referitor la toxicitatea după doza unică şi după doze repetate, trebuie prezentate, dacă nu se justifică altfel, rezultatele studiilor efectuate în conformitate cu prevederile privind buna practică de laborator aprobate prin legislaţia naţională.
    (ii) Studiile de mutagenicitate pe radionuclid nu sînt considerate utile în acest caz particular.
    (iii) Trebuie să fie prezentate informaţii privind toxicitatea chimică şi dispunerea nuclidului relevant “rece”.
    c) Compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare
    (i) Informaţiile clinice generate de studiile clinice care folosesc precursorul însuşi nu sînt relevante în cazul specific al unui precursor radiofarmaceutic destinat numai scopurilor de radiomarcare.
    (ii) Totuşi, trebuie să fie prezentate informaţii care demonstrează utilitatea clinică a precursorului radiofarmaceutic cînd este ataşat moleculelor purtătoare relevante.
Secţiunea 3. Medicamente homeopate
    73. Această secţiune stabileşte prevederile specifice privind aplicarea modulelor 3 şi 4 formatul DTC/CTD la preparatele homeopate
    1) Compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    Prevederile compartimentului documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare trebuie să se aplice documentelor depuse în acord cu Secţiunea 6. a Regulamentului cu privire la autorizarea medicamentelor pentru înregistrarea simplificată a medicamentelor homeopate, cu următoarele modificări:
    a) Terminologie.
    (i) Numele latin al suşei homeopate descrise în dosarul pentru autorizare trebuie să fie în acord cu titlul latin din monografiile Farmacopeei Europene; în cazul cînd acestea nu sînt incluse în ediţia curentă a  Farmacopeei Europene, se aplică prevederele Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 113 din 17.02.2011  “Cu privire la aprobarea Farmacopeelor de referinţă în Republica Moldova”. Unde are relevantă, trebuie să fie prezentat(e)  numele tradiţional(e) folosit(e) în Republica Moldova.
    b) Controlul materiilor de start
    (i) Informaţiile şi documentele privind materiile de start, adică toate materiile folosite, incluzînd materiile prime şi intermediare, pînă la diluţia finală care trebuie încorporată în medicamentul finit, care însoţesc cererea, trebuie să fie suplimentate prin date adiţionale privind suşa homeopată.
    (ii) Cerinţele generale de calitate trebuie să se aplice tuturor materiilor de start şi materiilor prime, precum şi etapelor intermediare ale procesului de fabricaţie, pînă la diluţia finală care trebuie încorporată în medicamentul finit. Dacă este posibil, se cere o dozare dacă sînt prezente componente toxice şi dacă nu poate să fie controlată calitatea pe diluţia finală de încorporat din cauza gradului înalt de diluţie. Fiecare etapă a procesului de fabricaţie de la materiile de start pînă la diluţia finală care se încorporează în medicamentul finit trebuie să fie complet descrisă.
    (iii) În cazul folosirii diluţiilor, aceste etape de diluare trebuie să fie făcute în acord cu metodele de fabricaţie homeopate formulate în monografia relevantă a Farmacopeei Europene sau, în absenţa acesteia, se aplică prevederele Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 113 din 17.02.2011  „Cu privire la aprobarea Farmacopeelor de referinţă în Republica Moldova”.
    c) Testele de control al produsului finit
    (i) Cerinţele generale de calitate trebuie să se aplice medicamentelor homeopate finite, orice excepţie avînd nevoie să fie justificată corespunzător de solicitant.
    (ii) Trebuie să fie efectuate identificarea şi dozarea tuturor constituenţilor relevanţi din punct de vedere toxicologic. Dacă se poate justifica faptul că o identificare şi/sau o dozare a tuturor constituenţilor relevanţi din punct de vedere toxicologic nu sînt posibile, de exemplu din cauza diluţiei lor în medicamentul finit, calitatea trebuie să fie demonstrată prin validarea completă a procesului de fabricaţie şi diluare.
    d) Testele de stabilitate.
    (i) Stabilitatea medicamentului finit trebuie să fie demonstrată. Datele de stabilitate din suşele homeopate sînt în general transferabile la diluţiile/trituraţiile obţinute din acestea. Dacă nu este posibilă nici o identificare sau dozare a substanţei active, datorită gradului de diluare, trebuie luate în considerare datele de stabilitate a formei farmaceutice.
    2) Compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare
    a) Prevederile compartimentului documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare trebuie să se aplice la autorizarea simplificată a medicamentelor homeopate, cu următoarele specificaţii:
    b) Orice informaţii care lipsesc trebuie să fie justificate. De exemplu, trebuie să se justifice de ce demonstrarea unui nivel acceptabil de siguranţă se poate susţine, deşi unele studii lipsesc.
Secţiunea 4. Medicamente din plante
    74. Cererile pentru medicamentele din plante trebuie să aibă un dosar complet, în care trebuie incluse următoarele detalii specifice:
    75.Compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    1) Prevederile compartimentului documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare, inclusiv conformitatea cu monografia/monografiile Farmacopeei Europene, trebuie să se aplice la autorizarea medicamentelor din plante. Nivelul de cunoaştere ştiinţifică la momentul în care se depune cererea trebuie să fie luat în considerare.
    2) Următoarele aspecte specifice medicamentelor din plante trebuie să fie luate în considerare:
    a)  Substanţe vegetale şi preparate din plante
    (i) Pentru scopurile prezentelor norme şi protocoale, termenii substanţe vegetale şi preparate din plante trebuie să fie consideraţi echivalenţi termenilor produse vegetale şi preparate din produse vegetale, astfel cum sînt definiţi de Farmacopeea Europeană.
    (ii) În ceea ce priveşte nomenclatura substanţelor vegetale, trebuie să fie prezentate denumirea ştiinţifică binominală a plantei (gen, specie, varietate şi autor) şi chemotipul, unde este cazul, părţile plantei, definiţia substanţei vegetale, alte nume (sinonimele menţionate în alte farmacopei) şi codul de laborator.
    (iii) În ceea ce priveşte nomenclatura preparatului din plante, trebuie să fie prezentată numele ştiinţific binominal al plantei (gen, specie, varietate şi autor) şi chemotipul, unde este cazul, părţile plantei, definiţia preparatului din plante, raportul substanţă vegetală/preparat din plante, solventul/solvenţii de extracţie, alte nume (sinonimele menţionate în alte farmacopei) şi codul de laborator.
    (iv) Pentru a susţine cu documente secţiunea structurii pentru substanţa/substanţele vegetală/vegetale şi preparatele din plante, unde este cazul, trebuie să fie prezentate forma fizică, descrierea constituenţilor cu activitate terapeutică cunoscută sau a markerilor (formula moleculară, masa moleculară relativă, formula structurală, inclusiv stereochimia relativă şi absolută, formula moleculară şi masa moleculară relativă), precum şi a altor constituenţi.
    (v) Pentru a susţine cu documente secţiunea fabricantului substanţei vegetale, trebuie să fie prezentate, cînd este cazul, denumirea, adresa şi responsabilitatea fiecărui furnizor, incluzînd contractorii şi fiecare loc propus sau instalaţie implicată în producţia/colectarea şi testarea substanţei vegetale.
    (vi) Pentru a susţine cu documente secţiunea fabricantului preparatului din plante, trebuie să fie prezentate, cînd este cazul, numele, adresa şi responsabilitatea fiecărui furnizor, incluzînd contractorii şi fiecare loc propus sau instalaţie implicată în fabricaţia şi testarea preparatului din plante.
    (vii) În ceea ce priveşte descrierea procesului de fabricaţie şi controalele procesului pentru substanţe vegetale, trebuie să fie prezentate informaţii care să descrie adecvat producţia şi colectarea plantei, incluzînd sursa geografică a plantei medicinale şi condiţiile de cultivare, recoltare, uscare şi păstrare.
    (viii) În ceea ce priveşte descrierea procesului de fabricaţie şi controalele procesului pentru preparatul din plante, trebuie să fie prezentate informaţii care să descrie adecvat procesul de fabricaţie al preparatului din plante, incluzînd descrierea procesării, solvenţilor şi reactivilor, a etapelor de purificare şi standardizare.
    (ix) În ceea ce priveşte dezvoltarea procesului de fabricaţie, unde este cazul, trebuie să fie prezentat un rezumat scurt al descrierii dezvoltării substanţei/substanţelor vegetale şi preparatului/preparatelor din plante, luîndu-se în considerare calea de administrare şi utilizarea propusă. Trebuie să fie discutate rezultatele care compară compoziţia fitochimică a substanţei/substanţelor vegetale şi preparatului/preparatelor din plante, unde este cazul, folosite în susţinerea datelor bibliografice şi substanţa/ substanţele vegetală/vegetale şi preparatul/preparatele din plante, unde este cazul, conţinute ca substanţe active în medicamentul din plante pentru care s-a depus cererea.
    (x) În ceea ce priveşte elucidarea structurii şi a altor caracteristici ale substanţei vegetale, trebuie să fie prezentate informaţii privind caracterizarea botanică, macroscopică, microscopică, fitochimică şi, dacă este necesar, activitatea biologică.
    (xi) În ceea ce priveşte elucidarea structurii şi a altor caracteristici ale preparatului din plante, trebuie să fie prezentate informaţii privind caracterizarea fito- şi fizico-chimică şi, dacă este necesar, activitatea biologică.
    (xii) Trebuie să fie prezentate specificaţiile pentru substanţa/substanţele vegetală/vegetale şi preparatul/preparatele din plante, unde este cazul.
    (xiii) Trebuie să fie prezentate procedurile analitice folosite pentru testarea substanţei/substanţelor vegetale şi preparatului/preparatelor din plante, unde este cazul.
    (xiv) În ceea ce priveşte validarea procedurilor analitice, trebuie să fie prezentate (unde este cazul) informaţii privind validarea analitică, incluzînd date experimentale despre procedurile analitice folosite pentru testarea substanţei/substanţelor vegetale şi preparatului/preparatelor din plante.
    (xv) În ceea ce priveşte analiza seriilor, trebuie să fie prezentate, unde este cazul, descrierea seriilor şi rezultatele analizelor seriilor pentru substanţa/substanţele vegetală/vegetale şi preparatul/preparatele din plante, incluzîndu-le pe cele pentru substanţe din farmacopei.
    (xvi) Unde este cazul, trebuie să fie prezentată justificarea specificaţiilor pentru substanţa/substanţele vegetală/vegetale şi preparatul/preparatele din plante.
    (xvii) Trebuie să fie prezentate, unde este cazul, informaţii privind standardele de referinţă sau materialele de referinţă folosite pentru testarea substanţei/substanţelor vegetale şi preparatului/preparatelor din plante.
    (xviii) Cînd substanţa vegetală sau preparatul din plante constituie subiectul unei monografii, solicitantul poate depune cerere pentru un certificat de conformitate, care să fie acordat de către EDQM.
    (xix) În ceea ce priveşte dezvoltarea formulării, trebuie să fie prezentat un rezumat scurt al descrierii dezvoltării medicamentului din plante, luîndu-se în considerare calea de administrare şi utilizarea propusă. Trebuie să fie discutate rezultatele care compară compoziţia fitochimică a produselor folosite în susţinerea datelor bibliografice şi produsul din plante, unde este cazul, pentru care s-a depus cererea.
Secţiunea 5. Medicamente orfane
    76. În cazul unui medicament orfan, se pot aplica prevederile generale din capitolul II Secţiunea 6 (situaţii excepţionale) din prezentele norme şi protocoale. Solicitantul trebuie să justifice atunci, în rezumatele nonclinice şi clinice, motivele pentru care nu este posibil să prezinte informaţii complete şi trebuie să prezinte o justificare a balanţei risc-beneficiu pentru medicamentul orfan respectiv.
    85. Cînd un solicitant pentru o autorizaţie pentru un medicament orfan invocă prevederile unui medicament generic şi capitolul II din prezentele norme şi protocoale (utilizare medicală bine stabilită), pentru folosirea sistematică şi documentaţă a substanţei implicate, se poate face referire, pe cale de excepţie, la folosirea acelei substanţe în acord cu prevederile prezentului punct.
CAPITOLUL IV
Medicamente pentru terapie avansată
    77. Medicamentele pentru terapie avansată se bazează pe procese de fabricaţie focalizate pe variate biomolecule, produse prin transfer de gene şi/sau de celule ale căror proprietaţi biologice au fost modificate în scopuri terapeutice avansate, ca substanţe active sau parte a substanţelor active.
    78. Prezentarea documentaţiei pentru autorizarea acestor produse trebuie să îndeplinească formatul cerinţelor descrise în capitolul I al prezentelor norme şi protocoale şi trebuie să se aplice modulele 1-5 format DTC/CTD.
    79. Pentru OMG-urile eliberate deliberat în mediu trebuie să se acorde atenţie persistenţei acestora în primitor şi posibilei replicări şi/sau modificări a OMG-urilor atunci cînd sînt eliberate în mediu. Informaţiile privind riscul pentru mediu trebuie să apară în prezentele norme şi protocoale, la compartimentul informaţii administrative ale dosarului pentru autorizare.
Secţiunea 1. Medicamente pentru terapie genică
(umane sau xenogenice)

    80. În cadrul prezentelor norme şi protocoale, termenul medicament pentru terapie genică desemnează un produs obţinut printr-un set de procese de fabricaţie folosite la transferul realizat in vivo sau ex vivo al unei gene (adică o parte de acid nucleic) profilactice, de diagnostic sau terapeutice, la celule umane/animale şi expresia ei subsecventă in vivo. Transferul de gene implică un sistem de expresie conţinut într-un sistem de cedare, cunoscut sub numele de vector, care poate fi de origine virală sau de origine nonvirală. Vectorul poate să fie, de asemenea, inclus într-o celulă umană sau animală.
    1) Diversitatea medicamentelor pentru terapie genică:
    a) Medicamente pentru terapie genică, bazate pe celule alogenice sau xenogenice
    (i) Vectorul este gata preparat şi păstrat înaintea transferului lui în celule gazdă.
    (ii) Celulele au fost obţinute anterior şi pot fi procesate ca o bancă de celule (banca de colecţie sau banca stabilizată obţinută din celule primare) cu o viabilitate limitată.
    (iii) Celulele modificate genetic de către vector reprezintă o substanţă activă.
    (iv) În scopul obţinerii produsului finit pot fi efectuate etape suplimentare. În esenţă, un asemenea medicament este destinat administrării la un anumit număr de pacienţi.
    b) Medicamente pentru terapie genică, care folosesc celule umane autoloage
    (i) Substanţa activă este o serie de vector gata preparat şi păstrat înainte de transferul lui în celule autoloage.
    (ii) În scopul obţinerii produsului finit pot fi efectuate etape suplimentare.
    (iii) Aceste produse sînt preparate din celule obţinute de la un anumit pacient. Celulele sînt apoi modificate genetic folosindu-se un vector gata preparat, care conţine genă corespunzătoare care a fost preparată în avans şi care constituie substanţa activă. Preparatul este reinjectat la pacient şi este, prin definiţie, destinat unui singur pacient. Întregul proces de fabricaţie, de la colectarea celulelor de la pacient pînă la reinjectarea pacientului, trebuie să fie considerat ca o singură intervenţie.
    c) Administrarea de vectori gata preparaţi cu inserţii de material genetic (profilactic, de diagnostic sau terapeutic)
    (i) Substanţa activă este o serie de vector gata preparat.
    (ii) În scopul obţinerii produsului finit pot fi efectuate etape suplimentare. Acest tip de medicament este destinat a fi administrat la mai mulţi pacienţi.
    (iii) Transferul materialului genetic poate fi efectuat prin injectarea directă la primitori a vectorului gata preparat.
    2) Cerinţe specifice privind compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    a) Medicamentele pentru terapie genică includ:
    (i) acid nucleic nud;
    (ii) acid nucleic complex sau vectori nonvirali;
    (iii) vectori virali;
    (iv) celule modificate genetic.
    (v) Ca şi pentru alte medicamente, se pot identifica cele 3 elemente principale ale procesului de fabricaţie, adică:
    (vi) materiile de start: materiile din care este fabricată substanţa activă, cum sînt: gene de interes, plasmide de expresie, bănci de celule şi stocuri de virus sau de vector nonviral;
    (vii) substanta activă: vector recombinant, virus, plasmide nude sau complexe, celule producătoare de virus, celule modificate genetic in vitro;
    (viii) medicament finit: substanţa activă formulată în ambalajul ei primar final pentru utilizarea medicală dorită. Dependent de tipul de medicament pentru terapie genică, calea de administrare şi condiţiile de utilizare pot necesita un tratament ex vivo al celulelor pacientului (al.1) lit. b).
    b) O atenţie specială trebuie acordată următoarelor aspecte:
    (i) Trebuie furnizate informaţii privind caracteristicile medicamentului pentru terapie genică, incluzînd expresia lui în populaţia celulară-ţintă. Trebuie furnizate informaţii privind sursa, construcţia, caracterizarea şi verificarea secvenţei de codare a genei, incluzînd integritatea şi stabilitatea ei. Separat de gena terapeutică, trebuie prezentată secvenţa completă a altor gene, elemente de reglare şi construcţia principală a vectorului.
    (ii) Trebuie furnizate informaţii privind caracterizarea vectorului folosit la transferul şi administrarea genei. Acestea trebuie să includă caracterizarea lui fizico-chimică şi/sau caracterizarea biologică/imunologică.
    (iii) Pentru medicamentele care utilizează un microorganism, cum sînt bacteriile sau virusurile, pentru a facilita transferul genei (transferul genei biologice), trebuie să fie furnizate date privind patogeneza tulpinii parentale şi tropismul ei pentru ţesuturi şi tipuri de celule specifice, precum şi dependenţa interacţiunii de ciclul celular.
    (iv) Pentru medicamentele care utilizează mijloace nonbiologice pentru a facilita transferul genei, trebuie să fie prezentate proprietăţile fizico-chimice ale constituenţilor, individual şi în combinaţie.
    (v) Principiile pentru stabilirea şi caracterizarea băncii de celule sau a lotului de sămînţă trebuie să se aplice şi medicamentelor prin transfer de gene, acolo unde este relevant.
    (vi) Trebuie furnizată sursa celulelor care găzduiesc vectorul recombinant.
    c) Caracteristicile sursei umane, cum sînt vîrsta, sexul, rezultatele testării microbiologice şi virale, criteriile de excludere şi ţara de origine, trebuie să fie susţinute cu documente.
    d) Pentru celulele de origine animală trebuie furnizate informaţii detaliate legate de următoarele subiecte:
    (i) originea animalelor;
    (ii) creşterea şi îngrijirea animalelor;
    (iii) animalele transgenice (metode de creaţie, caracterizarea celulelor transgenice, natura genelor de inserţie);
    (iv) măsurile pentru prevenirea şi monitorizarea infecţiilor la animalele sursă/donator;
    (v) testarea agenţilor infecţioşi;
    (vi) facilităţile;
    (vii) controlul materiilor de start şi al materiilor prime.
    e) Descrierea metodologiei colectării celulelor, incluzînd locaţia, tipul de ţesut, procesul de operare, transport, păstrare şi trasabilitate, precum şi controalele efectuate în timpul procesului de colectare trebuie să fie susţinute cu documente.
    f) Evaluarea siguranţei virale, precum şi a trasabilităţii produselor de la donator la medicamentul finit sînt o parte esenţială a documentaţiei care trebuie să fie depusă. De exemplu, prezenţa unui virus apt de replicare în stocurile de vectori virali competenţi inapţi de replicare trebuie să fie exclusă.
Secţiunea 2. Medicamente pentru terapie celulară somatică
(umane sau xenogenice)

    81. În cadrul prezentelor norme şi protocoale, prin termenul medicamente pentru terapie celulară somatică se înţelege folosirea la om a celulelor vii somatice autoloage (provenind de la pacientul însuşi), alogenice (provenind de la altă fiinţă umană) sau xenogenice (provenind de la animale), ale căror caracteristici biologice au fost modificate substanţial ca un rezultat al manipulării lor pentru obţinerea unui efect terapeutic, de diagnostic sau de prevenţie prin mijloace metabolice, farmacologice şi imunologice. Această manipulare include expansiunea sau activarea ex vivo a populaţiilor celulare autoloage (de exemplu, imunoterapia adoptivă), folosirea de celule alogenice sau xenogenice asociate cu dispozitive medicale folosite ex vivo sau in vivo (de exemplu, microcapsule, schele de matrice intrinsece, biodegradabile sau nu).
    1) Cerinţe specifice ale medicamentelor pentru terapie celulară privitor la compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare
    a) Medicamentele pentru terapie celulară somatică includ:
    (i) celule manipulate pentru modificarea proprietarilor lor imunologice, metabolice sau a altor proprietăţi funcţionale ale aspectelor calitative sau cantitative;
    (ii) celule sortate, selectate şi manipulate şi care suferă ulterior un proces de fabricaţie pentru obţinerea medicamentului finit;
    (iii) celule manipulate şi combinate cu componente noncelulare (de exemplu, matrice biologice sau inerte ori dispozitive medicale) şi care exercită principiul acţiunii căreia ii este destinat în medicamentul finit;
    (iv) derivaţii celulari autologi, exprimaţi in vitro în condiţii de cultură specifică;
    (v) celulele modificate genetic sau manipulate astfel pentru a exprima proprietăţile funcţionale omoloage sau nonomoloage, neexprimate anterior.
    b) Întregul proces de fabricaţie de la colectarea celulelor de la pacient (situaţia celulelor autoloage) pînă la reinjectarea la pacient trebuie să fie considerat ca o singură intervenţie.
    c) Ca şi la alte medicamente, sînt identificate cele 3 elemente ale procesului de fabricaţie:
    (i) materii de start: materiile din care este fabricată substanţa activă, adică organe, ţesuturi, secreţii sau celule;
    (ii) substanţe active: celule manipulate, lizate celulare, celule proliferante şi celule folosite în conjuncţie cu matrice inerte şi cu dispozitive medicale;
    (iii) medicamente finite: substanţa activă formulată în ambalajul ei primar final pentru utilizarea medicală pentru care este destinată.
    2) Informaţii generale privind substanţa/substanţele active
    a) Substanţele active din medicamentele pentru terapie celulară constau în celule care, ca o consecinţă a procesării in vitro, prezintă proprietăţi profilactice, de diagnostic sau terapeutice diferite de cele fiziologice sau biologice originale.
    b) Prezenta secţiune trebuie să descrie tipul de celule şi cultura implicată. Ţesuturile, organele sau secreţiile biologice din care sînt derivate celulele, precum şi natura autologă, alogenică sau xenogenică a donatorului şi originea lui geografica trebuie să fie prezentată cu documente. Trebuie să fie prezentate detaliat colecţia de celule, prelevarea şi păstrarea înainte de procesarea ulterioară. Pentru celulele alogenice trebuie să se acorde o atenţie specială chiar de la prima etapă a procesului, care acoperă selecţia donatorilor. Trebuie să fie prezentate tipul de manipulare efectuat şi funcţia fiziologică a celulelor care sînt folosite ca substanţă activă.
    3) Informaţii referitoare la materiile de start ale substanţei/substanţelor active.
    a) Celule somatice umane:
    Medicamentele pentru terapie celulară somatică umană sînt făcute dintr-un număr definit de celule viabile, care sînt derivate dintr-un proces de fabricaţie care porneşte fie de la nivelul organelor sau ţesuturilor prelevate de la o fiinţă umană, fie de la nivelul unui sistem bancă de celule bine definit, în care fondul de celule se bazează pe linii celulare continue. În cadrul acestui capitol, prin substanţa activă se înţelege fondul de sămînţă al celulelor umane, iar prin medicament finit se înţelege fondul de sămînţă al celulelor umane formulate pentru utilizarea medicală pentru care este destinat.
    Materiile de start pentru fiecare etapă a procesului de fabricaţie trebuie să fie susţinute în totalitate de documente, incluzînd aspectele de siguranţă virală.
    (i) Organe, ţesuturi, lichide biologice şi celule de origine umană:
    Caracteristicile sursei umane, cum ar fi vîrsta, sexul, starea microbiologica, criteriile de excludere şi ţara de origine trebuie să fie susţinute de documente.
    Descrierea prelevării, incluzînd locul, tipul, procesul de operare, constituirea amestecului, transportul, păstrarea şi trasabilitatea, precum şi controalele efectuate privind prelevarea trebuie să fie susţinute de documente.
    (ii) Sisteme de bănci de celule:
    Cerinţele relevante descrise în capitolul I trebuie să se aplice pentru prepararea şi controlul calităţii sistemelor de bănci de celule. În esenţă, acesta poate fi cazul celulelor alogenice sau xenogenice.
    (iii) Materiale auxiliare sau dispozitive medicale auxiliare:
    Trebuie prezentate informaţii privind folosirea oricăror materii prime (de exemplu, citokine, factori de creştere, medii de cultură) sau a unor produse şi dispozitive medicale auxiliare, de exemplu, dispozitive de sortare celulară, polimeri biocompatibili, matrice, fibre, bile în termeni de biocompatibilitate, funcţionalitate, precum şi riscul de agenţi infecţioşi.
    b) Celule somatice animale (xenogenice)
    Trebuie să fie furnizate informaţii detaliate legate de următoarele elemente:
    (i) originea animalelor;
    (ii) creşterea şi îngrijirea animalelor;
    (iii) animale modificate genetic (metode de creaţie, caracterizarea celulelor transgenice, natura genei inserate sau excizate (eliminate);
    (iv) măsuri pentru prevenirea şi monitorizarea infecţiilor de la animale sursă/donatoare;
    (v) testarea pentru agenţi infecţioşi incluzînd microorganisme transmise vertical (inclusiv retroviruşii endogeni);
    (vi) instalaţii;
    (vii) sisteme de bănci de celule;
    (viii) controlul materiilor de start şi al materiilor prime.
    c) Informaţii privind procesul de fabricaţie a substanţei/substanţelor active şi a produsului finit
    (i) Diferitele etape ale procesului de fabricaţie, cum ar fi disocierea organului/ţesutului, selecţia populaţiei de celule de interes, cultura celulară in vitro, transformarea celulară fie prin agenţi fizico-chimici, fie prin transfer de gene trebuie să fie susţinută prin documente.
    d) Caracterizarea substanţei/substanţelor active
    (i) Trebuie să fie prezentate toate informaţiile relevante privind caracterizarea populaţiei de celule de interes în termenii identităţii (speciile de origine, profil citogenetic, analiza morfologică), puritatea (agenţi microbieni adventiţiali şi agenţi de contaminare celulari), potenta (activitatea biologică definita) şi conformitatea (teste de cariologie şi tumorigenicitate) pentru medicamentele cărora le sînt destinate.
    e) Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului finit
    (i) Separat de metoda specifică de administrare folosită (perfuzie intravenoasă, injecţie locală, chirurgie de transplant), trebuie, de asemenea, furnizate informaţii privind folosirea dispozitivelor medicale auxiliare posibile (polimeri biocompatibili, matrice, fibre, bile) în termeni de biocompatibilitate şi durabilitate.
    f) Trasabilitate
    (i) Trebuie să fie furnizată o schemă detaliată a fluxului, care să asigure trasabilitatea produselor de la donator la medicamentul finit.
    4) Cerinţe specifice pentru medicamente pentru terapie genică şi terapie celulară somatică (umane sau xenogenice) privind modulele 4 şi 5 format DTC/CTD
    a) Compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare
    (i) În cazul medicamentelor pentru terapie celulară somatică şi genică, este recunoscut ca cerinţele conventionale formulate în compartimentul documentaţiei nonclinice a dosarului pentru autorizare pentru testarea nonclinică a medicamentelor pot să nu fie totdeauna corespunzătoare datorită proprietarilor biologice şi structurale unice şi diverse ale produselor în discuţie, incluzînd un grad înalt de specificitate a speciilor, a subiectului, a barierelor imunologice şi diferenţelor în răspunsurile pleiotropice.
    (ii) Raţiunile care sprijină dezvoltarea nonclinică şi criteriile folosite pentru alegerea speciilor şi modelelor relevante trebuie să fie cuprinse corespunzător în textul din modulul 2 format DTC/CTD.
    (iii) Poate fi necesar să se identifice sau să se dezvolte noi modele animale în scopul de a ajuta la extrapolarea descoperirilor specifice privind criteriile indicative ale functionalitatii şi toxicităţii la activitatea în vivo a produselor la fiinţele umane. Trebuie să fie prezentată justificarea ştiinţifică a utilizării acestor modele animale ale bolii în vederea susţinerii siguranţei şi a dovedirii conceptului de eficacitate.
    b) Compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare:
    (i) Eficacitatea medicamentelor pentru terapie avansată trebuie să fie demonstrată astfel cum este descris în compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare. Pentru unele produse şi pentru unele indicaţii terapeutice, totuşi, s-ar putea să nu fie posibilă realizarea studiilor clinice convenţionale. Orice deviere de la ghidurile existente trebuie justificată în modulul 2 format DTC/CTD.
    (ii) Dezvoltarea clinică va avea cîteva caracteristici speciale datorită naturii complexe şi labile a substanţelor active. Aceasta necesită considerente suplimentare datorită problemelor legate de viabilitatea, proliferarea, migrarea şi diferenţierea celulelor (terapie celulară somatică), din cauza circumstanţelor clinice speciale în care sînt utilizate produsele sau din cauza modului special de acţiune prin expresia genelor (terapie genică somatică).
    (iii) Cererea de autorizare a medicamentelor pentru terapie avansată trebuie să abordeze riscurile speciale asociate unor astfel de produse, care apar din contaminarea potenţială cu agenţi infecţioşi. Un accent special trebuie pus atît în etapele iniţiale ale dezvoltării, pe de o parte, incluzînd alegerea donatorilor în cazul medicamentelor pentru terapie celulară, cît şi pe intervenţia terapeutică în ansamblul ei, incluzînd mînuirea corectă şi administrarea produsului, pe de altă parte.
    (iv) În plus, compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare al cererii trebuie să conţină, unde este relevant, date privind măsurile de supraveghere şi control al funcţiilor şi dezvoltării celulelor vii la primitor, de prevenire a transmiterii agenţilor infecţioşi la primitor şi de minimizare a oricăror riscuri potenţiale pentru sănătatea publică.
    c) Studii de farmacologie umană şi de eficacitate
    (i) Studiile de farmacologie umană trebuie să furnizeze informaţii despre modul de acţiune aşteptat, eficacitatea aşteptată, bazată pe criterii de evaluare justificate, biodistribuţie, doza adecvată, schema şi metodele de administrare sau modalitatea de utilizare dorită pentru studiile de eficacitate.
    (ii) Studiile farmacocinetice convenţionale pot să nu fie relevante pentru unele medicamente pentru terapie avansată. Uneori studiile pe voluntari sănătoşi nu sînt fezabile şi stabilirea dozei şi cineticii va fi dificil de determinat prin studii clinice. Este necesar, totuşi, să se studieze distribuţia şi comportarea în vivo ale produsului, incluzînd proliferarea şi funcţia pe termen lung a celulei, precum şi mărimea, distribuţia produsului genic şi durata expresiei genice dorite. Trebuie să fie folosite teste corespunzătoare şi, dacă este necesar, dezvoltate pentru urmărirea produsului celular sau a celulei care exprima gena dorită în organismul uman şi pentru monitorizarea funcţiei celulelor care au fost administrate sau transfectate.
    (iii) Evaluarea eficacităţii şi siguranţei unui medicament pentru terapie avansată trebuie să includă descrierea şi evaluarea atentă a procedurii terapeutice în ansamblul ei, incluzînd căile speciale de administrare (cum ar fi transfecţia celulelor ex vivo, manipularea in vitro sau folosirea tehnicilor intervenţionale) şi testarea posibilelor regimuri asociate (incluzînd tratament imunosupresiv, antiviral, citotoxic).
    (iv) Întreaga procedură trebuie să fie testată în studii clinice şi descrisă în informaţiile despre produs.
    d) Siguranţa
    (i) Trebuie să fie luate în considerare problemele de siguranţă care apar din răspunsul imun la medicamente sau la proteine exprimate, din rejecţia imună, din imunosupresie şi din defectarea dispozitivelor de imunoizolare.
    (ii) Anumite medicamente pentru terapie genică avansată şi pentru terapie celulară somatică (de exemplu, produse de terapie celulara xenogenică şi anumite produse de transfer genic) pot conţine particule apte de replicare şi/sau agenţi infecţioşi. Poate fi necesar ca pacientul să fie monitorizat pentru dezvoltarea unor posibile infecţii şi/sau sechele patologice în timpul fazelor de pre şi/sau postautorizare; poate fi necesar ca această supraveghere să fie extinsă la persoanele care sînt în contact strîns cu pacientul, incluzînd personalul de îngrijire a sănătăţii.
    (iii) Riscul de contaminare cu potenţiali agenţi transmisibili nu poate fi eliminat în totalitate la utilizarea anumitor medicamente pentru terapie celulară somatică şi a anumitor medicamente de transfer genic. Riscul poate fi minimizat, totuşi, prin măsuri corespunzătoare care au fost descrise în compartimentul documentaţiei chimice, farmaceutice şi/sau biologice a dosarului pentru autorizare.
    (iv) Măsurile incluse în procesul de fabricaţie trebuie să fie completate cu metode de testare, procese de control al calităţii şi prin metode de supraveghere adecvate care trebuie să fie descrise în compartimentul documentaţiei clinice a dosarului pentru autorizare.
    (v) Utilizarea anumitor medicamente pentru terapie celulară somatică avansată poate fi limitată, temporar sau permanent, la sedii care au expertiza probată prin documente şi facilitaţi pentru asigurarea unei urmăriri specifice a siguranţei pacienţilor. O abordare similară poate fi relevantă pentru anumite medicamente pentru terapie genică, care sînt asociate cu un risc potenţial de agenţi infecţioşi apţi de replicare.
    (vi) Unde este relevant, trebuie, de asemenea, luate în considerare şi abordate la depunere aspectele de monitorizare pe termen îndelungat pentru dezvoltarea complicaţiilor tardive.
    (vii) Atunci cînd este cazul, solicitantul trebuie să depună un plan detaliat de management al riscului, care să acopere datele clinice şi de laborator ale pacientului, datele epidemiologice care apar şi, dacă este relevant, datele de arhivă ale mostrelor de ţesut de la donator şi de la primitor. Un astfel de sistem este necesar pentru a asigura trasabilitatea medicamentului şi răspunsul rapid la caracterul suspect al reacţiilor adverse.
Secţiunea 3. Declaraţie specifică privind medicamentele
pentru xenotransplant

    82. Pentru scopurile prezentelor norme şi protocoale, xenotransplant are înţelesul oricărei proceduri care implică transplantarea, implantarea sau perfuzia într-un primitor uman a oricăror ţesuturi vii ori organe recuperate de la animale sau lichide biologice umane, celule, ţesuturi ori organe care au suferit un contact ex vivo cu celule, ţesuturi sau cu organe animale nonumane vii.
    83. O atenţie deosebită trebuie acordată materiilor de start.
    În aceasta privinţă, trebuie să fie furnizate informaţii detaliate legate de următoarele elemente, în acord cu ghidurile specifice:
    a) originea animalelor;
    b) creşterea şi îngrijirea animalelor;
    c) animalele modificate genetic (metode de creaţie, caracterizarea celulelor transgenice, natura genei inserate sau excizate (eliminate);
    d) măsurile pentru prevenirea şi monitorizarea infecţiilor la animalele sursă/donator;
    e) testarea agenţilor infecţioşi;
    f) instalaţiile;
    g) controlul materiilor de start şi al materiilor prime;
    h) trasabilitatea.

    anexa nr.4