LPM249/2012
ID intern unic:  345921
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 249
din  02.11.2012
bugetului de stat pe anul 2013
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 853
    MODIFICAT
   
LP293 din 20.12.2013, MO304-310/27.12.13 art.828
    LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805
   
LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774
   
LP259 din 01.11.2013, MO262-267/22.11.2013 art.742
   
LP235 din 11.10.13, MO243-247/01.11.13 art.695
    LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506
   
LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425
    LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 22507826,7 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 24394796,6 mii de lei, cu un deficit în sumă de 1886969,9 mii de lei.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]
    (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.
    (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.
    (4) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr. 3.
    (5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.
    (6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr. 5.
    (7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
    (8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.
Capitolul  II
REGLEMENTĂRI SPECIFICE
    Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:
    1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 462 852,2 mii de lei, dintre care 62 802,2 mii de lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană. Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare;
    b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
    d) stimularea consolidării terenurilor agricole;
    e) stimularea irigării terenurilor agricole;
    f) stimularea investiţiilor:
    – pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solare, tuneluri);
    – pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
    – pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    – pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
    – pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru înfiinţarea plantaţilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole.
    Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;    
    2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 191 250,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.3) abrogat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    4) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 555,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 292,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 175,0 mii de lei;
    [Art.2 pct.4), lit.a) modificată prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 823,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 689,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 854,3mii de lei;
    [Art.2 pct.4), lit.b) modificată prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    5) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4164,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 84 875,8 mii de lei;
    6) în bugetul Ministerului Economiei, pentru realizarea Programului naţional de adaptare a standardelor europene în calitate de standarde naţionale – în sumă de 4500,0 mii de lei, precum şi pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 197466,7 mii de lei;
    [Art.2 pct.6) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    7) în bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru desfăşurarea negocierilor privind Acordul de Asociere (inclusiv privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător) şi cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană – în sumă de 1200,0 mii de lei.
    8) în bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru procurarea blocului locativ (în variantă albă) pentru locuinţe de serviciu din oraşul Basarabeasca, str. Karl Marx nr. 207b – în sumă de 4000,0 mii de lei.
    [Art.2 pct.8) introdus prin LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
    Art. 3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 49 312,0 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15 000,0 mii de lei.
    [Art.3 al.(1) în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    (2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin. (1) se va efectua de către Guvern.
    Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 640 de lei pentru perioada ianuarie – octombrie 2013 şi în mărime de 680 de lei începînd cu 1 noiembrie 2013.
    [Art.4 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 1005553,7 mii de lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.5 modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
     [Art.5 modificat prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]
    Art. 6. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 2168157,1 mii de lei către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]
    (2) Suma totală a transferurilor va fi distribuită proporţional, în rate egale, pentru fiecare lună a anului de gestiune şi va fi transferată Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pînă la sfîrşitul fiecărei luni de gestiune.
    Art. 7. – (1) În cadrul bugetului de stat, fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă în sumă de 3883312,0 mii de lei.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    (2) În conformitate cu art. 10 alin. (3) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în bugetul de stat se aprobă transferuri de la bugetul municipal Chişinău, în sumă de 276778,6 mii de lei, pentru completarea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    (3) Consiliul municipal Chişinău va aproba în bugetul municipal pe anul 2013 transferuri la bugetul de stat, în sumă de 276778,6 mii de lei, pentru completarea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    (4) Mijloacele menţionate la alin. (2) şi (3) vor fi transferate la bugetul de stat de către Primăria municipiului Chişinău lunar, cel tîrziu pînă la data de 20 a lunii de gestiune, în următoarele proporţii: în semestrul întîi – 6,67 la sută din suma anuală şi în semestrul al doilea – 10 la sută.
    Art. 8. – (1) Se stabilesc: limita numărului de personal al autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale la 195877 de unităţi, din care în învăţămînt – 108 817 de unităţi; limita cheltuielilor de personal ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat – la 3938,9 milioane de lei, din care în învăţămînt – 604,3 milioane de lei, şi ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – la 4546,7 milioane de lei, din care în învăţămînt – 3453,5 milioane de lei.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    (2) Guvernul, cu concursul autorităţilor administraţiei publice locale, va întreprinde acţiunile necesare pentru încadrarea în limita numărului de personal şi în limita cheltuielilor de personal stabilite.
    Art. 9. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2013, datoria de stat nu va depăşi 24141,8 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 6675,8 milioane de lei şi datoria de stat externă – 17466,0 milioane de lei (echivalentul a 1333,3 milioane de dolari SUA), iar garanţiile de stat externe nu vor depăşi 20,9 milioane de lei (echivalentul a 1,6  milioane de dolari SUA).
    [Art.9 modificat prin LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Art.9 modificat prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    [Art.9 modificat prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]
    Art.10. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.
    Art. 11. – Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat, inclusiv la transferuri în fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
    Art. 12. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.
    (2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.
    (3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.
    (4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.
    (5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.
    (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.
    (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.
    (8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.
    Art.13. – (1) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma introducerii în tariful la gaze naturale în anii precedenţi a mijloacelor destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă nu se include în venitul impozabil.
    (2) Mijloacele încasate prin metoda de casă se transferă de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.
    (3) Neexecutarea prevederilor alin. (2) are ca efect aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.
    (4) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    Art. 14. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 8.
    (2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.
    (3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.
    Art. 15. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.
    (3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.
    (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.
    Art. 16. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.
    (2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.
    Art. 17. – Despăgubirile pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.
    Art. 18. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    (2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.
    Art. 19. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi tarifele la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor fizice, se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată/restituită.
    (2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) se acoperă din contul bugetelor respective.
    (3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.
    (4) Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor/autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.
    (5) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă.
    Art. 20. – Ministerul Finanţelor se autorizează:
    a) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
    – privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;
    – privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;
    – privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
    b) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;
    c) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    c1) prin derogare de la prevederile lit. c), să efectueze, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, pentru reparaţia capitală a clădirii Parlamentului din bd Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, plăţi anticipate de pînă la 50% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale şi utilaje, confirmînd ulterior sumele plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    [Art.20 lit.c1) introdusă prin LP235 din 11.10.13, MO243-247/01.11.13 art.695]
    d) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;
    e) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
    – între grupele unei grupe funcţionale principale;
    – între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;
    – între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;
    f) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;
    g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, sau în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe şi al retragerii lor;
    h) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;
    i) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2013, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
    j) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
    k) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 249. Chişinău, 2 noiembrie 2012.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin
LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
   
[Anexa nr.1 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425]

    [Anexa nr.1 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
    [Anexa nr.2 în redacţia
LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]

    [Anexa nr.2 modificată prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]

    [Anexa nr.2 modificată prin LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
    [Anexa nr.4 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]

    [Anexa nr.4 modificată prin LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]

    [Anexa nr.4 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
    [Anexa nr.5 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425]
    [Anexa nr.5 modificată prin LP80 din 18.04.13, MO96a/01.05.13 art.316d]

   
anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin LP293 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.828]
    [Anexa nr.6 modificată prin LP286 din 22.11.13, MO291-296/13.12.13 art.805]
    [Anexa nr.6 în redacţia
LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Anexa nr.6 modificată prin LP259 din 01.11.2013, MO262-267/22.11.2013 art.742]
    [Anexa nr.6 în redacţia LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    [Anexa nr.6 în redacţia LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425]

   
anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacţia LP277 din 15.11.13, MO281-283/30.11.13 art.774]
    [Anexa nr.7 în redacţia LP173 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.506]
    [Anexa nr.7 modificată prin LP120 din 23.05.13, MO130-134/21.06.13 art.425]

   
anexa nr.8