HGO924/2012
ID intern unic:  345952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 924
din  12.12.2012
privind aprobarea Metodologiei de calculare
a costului auditului energetic
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 999
    În temeiul art. 11 alin. (6) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia de calculare a costului auditului energetic (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 924. Chişinău, 12 decembrie 2012.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.924
din 12 decembrie 2012

METODOLOGIE
de calculare a costului auditului energetic
I. Dispoziţii generale
    1. Metodologia de calculare a costului auditului energetic (în continuare – Metodologia) este elaborată în scopul de a asigura aplicarea unui mecanism unitar pentru determinarea costului maxim de deviz al serviciilor de audit energetic, formarea preţurilor contractuale şi efectuarea decontărilor pentru serviciile prestate.
    2. Principalele obiective ale Metodologiei sînt:
    a) aplicarea unui mecanism unic de formare a costurilor pentru serviciile de audit energetic;
    b) crearea unei pieţe libere şi concurenţiale prin optimizarea raportului dintre costurile serviciilor de audit energetic şi calitatea acestora;
    c) asigurarea unui echilibru între interesele economice ale auditorilor energetici şi ale beneficiarilor auditului energetic.
    3. Prezenta Metodologie se aplică în cazul proiectelor de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică şi în cadrul programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu suportul financiar al bugetului de stat sau al bugetelor autorităţilor publice locale.
    4. Costul serviciilor de audit energetic, incluse în prezenta Metodologie, sînt prezentate într-o listă de preţuri de referinţă, care sînt ajustate la preţurile curente prin utilizarea unui coeficient de actualizare.
    5. Coeficientul de actualizare a costurilor serviciilor de audit energetic este aprobat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică în coordonare cu Ministerul Economiei.
    6. Caietul de sarcini pentru serviciile de audit energetic al obiectelor din sectorul public este elaborat de către beneficiar în coordonare cu managerul energetic din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.
    7. După coordonarea caietului de sarcini, Agenţia pentru Eficienţă Energetică determină costul auditului energetic în baza prezentei Metodologii, care va fi prezentat ulterior beneficiarului auditului energetic cu caracter de recomandare.
    8. Beneficiarul este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, chiar dacă valoarea estimativă a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
    9. Lista de preţuri este divizată în trei secţiuni, care se regăsesc în anexele nr.1-13 la prezenta Metodologie:
    secţiunea I – Efectuarea auditului energetic şi identificarea propunerilor pentru punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică la obiectele supuse auditării energetice (anexele nr.1-3);
    secţiunea a II-a – Studierea proiectelor obiectivelor existente şi stabilirea soluţiilor tehnice pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a acestora (anexele nr.4-10);
    secţiunea a III-a – Determinarea indicatorilor normativi de consum al resurselor energetice şi combustibilului, precum şi elaborarea materialelor normativ-metodologice şi informaţionale (anexele nr.11-13).
    10. Costul lucrărilor de audit energetic se determină după formula:


    unde:
    Ctv– costul total al volumului de lucru pentru efectuarea auditului energetic;
    Ccc– cheltuielile curente adiţionale pentru prestarea serviciilor;
    ktva– coeficientul taxei pe valoarea adăugată.
    11. Costul volumului de lucru necesar pentru efectuarea auditului energetic se determină după formula:
 
    unde:
    kact– coeficientul de actualizare a valorii costului lucrărilor de audit energetic;
    ciUL – costul unitar al lucrării, în preţuri de referinţă (prezentate în tabelele prezentei Metodologii);
    kiNEF– coeficientul ce ia în considerare condiţiile nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor;
    Nt– numărul lucrărilor de acelaşi tip şi volum;
    ai– coeficientul de corecţie.
    12. Costul unitar al lucrării (CtVL) este determinat în baza tabelelor 1-13, prezentate în anexele la prezenta Metodologie, care ia în considerare următoarele:
    a) consumurile privind retribuirea directă a muncii (în care sînt incluse şi suplimentele pentru categorie);
    b) contribuţiile pentru asigurările sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    c) cheltuielile generale şi administrative;
    d) profitul.
    13. Coeficientul ce ia în consideraţie condiţiile nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor se va determina cu ajutorul coeficienţilor de mai jos:
Nr.
crt.
Condiţiile şi lucrările pentru care se aplică coeficientul
ki
1.

Obiectele cu regim închis de funcţionare, unde, în funcţie de situaţia sau regimul de funcţionare, sînt inevitabile pauze în lucru, respectiv pierderi din orele de lucru, sau a căror inspectare este posibilă doar în afara orelor de program, inclusiv pe timp de noapte

1,25
2.

Inspectarea efectuată în condiţii nefavorabile:

a)       în încăperile clădirilor sau pe suprafeţe cu condiţii nocive de lucru, periculoase pentru sănătatea omului;

b)      în încăperile cu temperatura mai mare de 30oC şi umiditatea aerului mai mare de 70%;

c)       la instalaţiile amplasate la o înălţime mai mare de 2 m, pentru a căror inspectare este nevoie de scară, schele sau alte dispozitive;

d)      în perioada de iarnă (1 decembrie – 5 martie);

e)       în interiorul clădirilor exploatate sau în încăperi a căror suprafaţă este ocupată de utilaj în proporţie de 50% şi mai mult

 
 
1,20
 
1,10
 
1,15
1,1
 
1,10
    În cazul în care efectuarea lucrărilor de auditare energetică este influenţată de mai mulţi dintre factorii menţionaţi în tabelul de mai sus, coeficientul  ktNEF se determină conform relaţiei:

    14. Coeficientul de corecţie se determină după formula:

    unde:
    kmaj şi kred – coeficienţii ce ţin cont de majorarea şi, respectiv, reducerea costului lucrării în cazurile stipulate în prezenta Metodologie.
    15.  Cheltuielile curente adiţionale Ccc pentru prestarea serviciilor se determină conform consumurilor indirecte estimate de executorul auditului energetic, care pot include:
    a) consumurile de deplasare a salariaţilor angajaţi nemijlocit în procesul prestării serviciilor;
    b) consumurile de transport pentru efectuarea auditului energetic;
    c) alte consumuri indirecte, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13