HGO970/2012
ID intern unic:  346056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 970
din  21.12.2012
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională
a personalului din administraţia publică în anul 2013
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1045
    În scopul realizării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.93-98, art.330), precum şi al sporirii performanţelor personalului din administraţia publică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013, stabilită Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova:
    1) va elabora Planul de realizare a Comenzii de stat, distribuindu-l autorităţilor publice, după coordonarea acestuia cu Cancelaria de Stat;
    2) va asigura calitatea şi caracterul practic ale programelor de instruire, care vor conţine subiectele menţionate în anexă, garantînd realizarea acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică;
    3) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi al solicitărilor înaintate de autorităţile publice, asigurîndu-i cu materialele didactice necesare la cursurile de instruire;
    4) va prezenta semestrial Cancelariei de Stat (Direcţia politici în serviciul public) rapoarte privind realizarea Comenzii de stat.
    3. Autorităţile publice:
    1) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului de realizare a Comenzii de stat;
    2) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, participarea conducătorilor şi a specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
    4. Cheltuielile necesare pentru realizarea Comenzii de stat vor fi acoperite strict în limita alocaţiilor bugetare şi a numărului de unităţi de personal, aprobat Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova pentru anul 2013.
    5. Cancelaria de Stat (Direcţia politici în serviciul public):
    1) va coordona procesul de realizare a Comenzii de stat, va monitoriza şi va evalua realizarea acesteia;
    2) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare;
    3) va informa semestrial Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din administraţia publică în anul 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 970. Chişinău, 21 decembrie 2012.


    anexa