HGM975/2012
ID intern unic:  346061
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 975
din  22.12.2012
pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2013
privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie”
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1050
    MODIFICATĂ
    HG624 din 21.08.13, MO182-185/23.08.13 art.715

    În scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.710 din 20 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.156-159, art.780) şi implementării iniţiativei „Guvern fără hîrtie”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie”  (se anexează).
    2. Se instituie grupul de lucru pentru asigurarea realizării Planului de acţiuni pe anul 2013 privind implementarea initiativei „Guvern fără hîrtie”, în componenţa reprezentanţilor, la nivel de conducător sau adjunct, ai Cancelariei de Stat, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Centrului de Guvernare Electronică (E-Government) şi Centrului de Telecomunicaţii Speciale.
    Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea în baza Regulamentului, aprobat de acesta.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor elabora şi aproba, în termen de 2 luni, foi de parcurs interne privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie”, conform sarcinilor stabilite în Planul de acţiuni aprobat.
    4. Coordonarea acţiunilor privind implementarea iniţiativei „Guvern fără hîrtie” va fi asigurată de Cancelaria de Stat, prin intermediul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Victor Bodiu, secretar general al Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Vladimir FILAT

    Nr. 975. Chişinău, 22 decembrie 2012.

    PLAN
    [Plan modificat prin HG624 din 21.08.13, MO182-185/23.08.13 art.715]