HGM987/2012
ID intern unic:  346108
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 987
din  24.12.2012
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1065     Data intrarii in vigoare : 01.03.2013
    MODIFICAT
  
  HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369    În temeiul art.1 alin. (11) al Legii nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul reglementării procedurilor privind eliberarea titlului de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor care au drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la titlul de călătorie (se anexează).
    2. Se stabileşte că titlurile de călătorie eliberate anterior punerii în aplicare a prezentei hotărîri sînt valabile în limitele termenului indicat în acestea.
    3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa autorităţile competente ale statelor străine despre implementarea titlului de călătorie de model nou.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Iurie Leancă
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                        Pavel Filip
    Ministrul afacerilor interne                                         Dorin Recean

    Nr. 987. Chişinău, 24 decembrie 2012.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 987 din 24 decembrie 2012

REGULAMENT
cu privire la titlul de călătorie
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la titlul de călătorie (în continuare – Regulament) stabileşte modelul titlului de călătorie, modul de depunere şi de examinare a cererilor, categoriile de persoane care beneficiază de titlu de călătorie, procedurile şi condiţiile de eliberare a titlurilor de călătorie, termenul de valabilitate.
    2. Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.
    3. Forma şi conţinutul titlului de călătorie sînt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    4. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate examinează cererile de eliberare a titlului de călătorie şi decid cu privire la acestea.
    5. Titlul de călătorie se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    1) cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
    2) apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
    3) cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.
Capitolul II
Procedurile şi condiţiile de eliberare a titlului de călătorie
Secţiunea 1. Competenţa consulară teritorială şi modalităţile
practice de depunere a unei cereri de eliberare a titlului
de călătorie

    6. Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse la orice misiune diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.
    7. Cererile de eliberare a titlului de călătorie pot fi depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de către solicitant în mod personal, prin intermediul unei persoane împuternicite sau pot fi transmise prin poştă conform prevederilor prezentului Regulament.
    8. Titlul de călătorie poate fi eliberat şi la solicitarea scrisă a autorităţilor Republicii Moldova, autorităţilor statului de reşedinţă sau al celui acreditar, precum şi a organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale, în următoarele cazuri:
    1) revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie medicală;
    2) revenirea în Republica Moldova dintr-o instituţie penitenciară;
    3) revenirea în Republica Moldova în legătură cu o cerere de extrădare;
    4) revenirea în Republica Moldova în legătură cu o decizie de expulzare;
    5) revenirea în Republica Moldova a copiilor minori aflaţi fără supraveghere părintească pe teritoriul altui stat;
    6) revenirea în Republica Moldova a victimelor traficului de fiinţe umane sau a migranţilor aflaţi în dificultate;
    7) revenirea în Republica Moldova în legătură cu situaţia dificilă în care se află solicitantul titlului de călătorie;
    8) revenirea în Republica Moldova în baza unei cereri de readmisie.
    9. Pentru depunerea cererilor de eliberare a titlului de călătorie în mod personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite, misiunile diplomatice sau oficiile consulare au dreptul de a cere solicitanţilor să obţină o programare. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor organiza programarea persoanelor în funcţie de specificul activităţii şi volumul de lucru al misiunii.
    10. În cazuri de urgenţă justificată, misiunea diplomatică sau oficiul consular poate permite solicitanţilor să depună cererile de eliberare a titlului de călătorie fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.
    În sensul prezentului punct, cazurile de urgenţă justificată sînt considerate următoarele:
    1) decesul sau îmbolnăvirea unei rude de gradul  I şi II;
    2) posesia unui bilet de călătorie imediată în Republica Moldova;
    3) situaţii excepţionale sub formă de calamităţi sau dezastre naturale;
    4) necesitatea de a părăsi ţara impusă de autorităţile statului de reşedinţă;
    5) îngrijirea copilului minor sau a altor persoane cu necesităţi medicale speciale.
    11. În cazul transmiterii cererii de eliberare a titlului de călătorie prin poştă, cheltuielile poştale vor fi acoperite de către solicitant în mod direct sau prin achitarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare. Misiunea diplomatică sau oficiul consular nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea actelor remise din vina prestatorului serviciilor de poştă, inclusiv de divulgarea datelor cu caracter personal conţinute în/pe plic/colet poştal.
    12. Misiunea diplomatică sau oficiul consular va notifica solicitantului de titlu de călătorie recepţionarea şi admisibilitatea cererii de eliberare a titlului, telefonic sau prin canale electronice, în timp de maximum 24 de ore.
Secţiunea 2. Regulile pentru depunerea cererii de
eliberare a titlului de călătorie

    13. La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:
    1) înaintează un formular de cerere conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    2) prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
    3) prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
    4) face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
    5) motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;
    6) prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie;
    7) achită taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare, precum şi plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente, în cazul în care cererea a fost expediată prin poştă.
    În caz de necesitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova pot solicita, cu justificarea corespunzătoare, şi alte documente care contribuie la identificarea persoanei şi stabilirea datelor cu caracter personal.
    În cazul în care cererea de eliberare a titlului de călătorie este transmisă prin intermediul unei persoane împuternicite sau este transmisă prin poştă, la cerere se va anexa actul notarial de certificare a identităţii solicitantului de titlu cu persoana înfăţişată în fotografie. În aceste cazuri, prevederile punctului 18 al prezentului Regulament nu se aplică cu privire la actul notarial de certificare a identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie.
    În cazurile prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament, autorităţile Republicii Moldova, autorităţile statului de reşedinţă sau al celui acreditar, precum şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale prezintă formularul de cerere conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. În cazul în care persoana pe numele căreia se solicită eliberarea titlului de călătorie refuză sau nu poate semna cererea de eliberare a titlului de călătorie, autorităţile Republicii Moldova, autorităţile statului de reşedinţă sau al celui acreditar, precum şi organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale vor menţiona despre acest fapt în cererea de eliberare a titlului de călătorie.
    14. În sensul subpunctului 3) al punctului 13 din prezentul Regulament, drept dovadă a cetăţeniei Republicii Moldova serveşte unul dintre următoarele acte:
    1) buletinul de identitate;
    2) paşaportul;
    3) certificatul de naştere, în cazul minorilor;
    4) certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova.
    În cazul în care solicitantul nu poate prezenta dovada cetăţeniei Republicii Moldova menţionată la prezentul punct, însă din declaraţiile acestuia poate fi dedusă apartenenţa acestuia la cetăţenia moldovenească, funcţionarul consular efectuează, în mod obligatoriu, acţiuni suplimentare de verificare prin accesarea informaţiei din Registrul de Stat al Populaţiei sau prin consultarea cu autorităţile competente de stat.
    15. În sensul subpunctului 3) al punctului 13 din prezentul Regulament, drept dovadă a dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova a apatrizilor şi cetăţenilor străini servesc următoarele acte valabile:
    1) permisul de şedere provizorie sau permanentă;
    2) buletinul de identitate pentru apatrizi;
    3) buletinul de identitate pentru refugiaţi:
    4) buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară;
    5) documentul de călătorie pentru persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau de protecţie umanitară;
    6) documentul de călătorie pentru apatrizi;
    7) certificatul eliberat de organele competente ale Republicii Moldova care confirmă dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova.
    În cazul în care solicitantul nu poate prezenta dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova menţionată la prezentul punct, însă din declaraţiile acestuia poate fi dedus dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, funcţionarul consular efectuează, în mod obligatoriu, acţiuni suplimentare de verificare prin accesarea informaţiei din Registrul de Stat al Populaţiei şi prin consultarea cu autoritatea competentă pentru străini.
    16. În sensul subpunctului 4) al punctului 13 din prezentul Regulament, dovadă a lipsei unui document de călătorie valabil se consideră:
    1) documentul de călătorie cu termenul de valabilitate expirat;
    2) documentul de călătorie deteriorat;
    3) documentul de călătorie care conţine date incorecte sau neactualizate ale solicitantului;
    4) documentul de călătorie al părinţilor în care au fost incluse numele şi prenumele minorilor;
    5) documentul de călătorie de model ieşit din uz;
    6) declaraţia de pierdere sau furt al documentului de călătorie, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, în cazul în care documentul a fost pierdut sau furat;
    7) declaraţia privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.
    17. În sensul subpunctului 5) al punctului 13 din prezentul Regulament, dovada imposibilităţii obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini, servesc următoarele:
    1) lipsa misiunii diplomatice sau a oficiului consular în statul aflării solicitantului;
    2) nefuncţionarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular al statului al cărui cetăţean este solicitantul;
    3) imposibilitatea obţinerii unei programări în timp util la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al statului al cărui cetăţean este solicitantul;
    4) neîntrunirea condiţiilor necesare pentru obţinerea unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale statului al cărui cetăţean este solicitantul.
    18. Actele aferente cererii de titlu de călătorie eliberate de către autorităţile/instituţiile unui stat străin vor fi recepţionate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare cu aplicarea procedurii de supralegalizare consulară sau conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine sau în condiţiile stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    19. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pun gratuit la dispoziţia solicitanţilor formularul de cerere de titlu de călătorie, formularul declaraţiei de pierdere/furt al documentului de călătorie, formularul declaraţiei privind neperfectarea anterioară a documentului de călătorie, precum şi orice altă informaţie care este considerată de interes public.
    20. Formularul cererii pentru solicitarea titlului de călătorie este eliberat şi completat în limba de stat a Republicii Moldova şi, după caz, în limba rusă.
    21. În cazul în care solicitantul prezintă declaraţia de pierdere sau de furt a documentului de călătorie conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, drept dovadă a lipsei unui document de călătorie valabil, misiunea diplomatică sau oficiul consular expediază, în termen de 3 zile lucrătoare, declaraţia către Agenţia Servicii Publice, care va anula în Registrul de Stat al Populaţiei documentul declarat pierdut sau furat.
    22. Cuantumul taxei pentru eliberarea titlului de călătorie şi plăţile pentru cheltuielile aferente, cazurile de scutire de taxa de eliberare a titlului de călătorie şi a cheltuielilor aferente, modul de încasare a acestora sînt reglementate de Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare şi de Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată”.
Secţiunea 3. Admisibilitatea
    23. Misiunea diplomatică sau oficiul consular verifică dacă:
    1) solicitantul a respectat cerinţele menţionate la punctul 13 al prezentului Regulament;
    2) solicitantul deţine cetăţenia Republicii Moldova, este apatrid sau cetăţean străin cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova;
    3) solicitantul nu este în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
    4) solicitantul, cetăţean străin, din motive obiective, nu poate obţine un document de călătorie la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al statului al cărui cetăţean este;
    5) a fost achitată taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare şi plăţile pentru cheltuielile aferente, în cazul cererilor transmise prin poştă.
    24. Atunci cînd misiunea diplomatică sau oficiul consular consideră că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la punctul 23 al prezentului Regulament, cererea este admisibilă, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular continuă examinarea cererii şi solicită imediat de la solicitant, cu excepţia cazurilor cînd cererea a fost transmisă prin poştă, achitarea taxei consulare pentru eliberarea titlului de călătorie şi plata pentru cheltuielile aferente, cu prezentarea confirmării efectuării plăţilor respective.
    25. Atunci cînd misiunea diplomatică sau oficiul consular consideră că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la punctul 23 al prezentului Regulament, cererea este considerată ca fiind inadmisibilă, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular returnează formularul de cerere şi orice documente prezentate de solicitant cu respectarea cerinţelor de securitate şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal conţinute în pachetul de documente.
Secţiunea 4. Verificarea identităţii solicitantului
şi a valabilităţii documentelor

    26. Atunci cînd analizează dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de eliberare a titlului de călătorie, misiunea diplomatică sau oficiul consular verifică:
    1) dacă datele cu caracter personal comunicate de către solicitant coincid cu datele din Registrul de Stat al Populaţiei;
    2) dacă documentele prezentate drept dovadă a apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova sau dovadă a dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova sînt valabile şi coincid cu informaţia din Registru de Stat al Populaţiei;
    3) dacă fotografiile prezentate sînt ale solicitantului de viză şi coincid cu imaginea acestuia din Registrul de Stat al Populaţiei;
    4) dacă majorul care a solicitat eliberarea titlului de călătorie pe numele unui minor este reprezentantul legal al acestuia;
    5) dacă solicitantul are intenţia reală de a reveni în Republica Moldova;
    6) dacă documentele eliberate de către autorităţile unui stat străin au fost supuse procedurii de supralegalizare consulară sau supralegalizare conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, sau condiţiilor stabilite de către tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte
    27. Examinarea cererii se bazează în special pe autenticitatea şi pe fiabilitatea documentelor înaintate, precum şi pe veridicitatea şi fiabilitatea declaraţiilor solicitantului.
    28. În timpul examinării unei cereri de eliberare a titlului de călătorie, misiunile diplomatice sau oficiile consulare îl pot convoca pe solicitant pentru un interviu suplimentar, în cazuri justificate.
    29. Un refuz anterior de eliberare a unui titlu de călătorie nu conduce la refuzul automat al unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informaţiilor disponibile.
Secţiunea 5. Consultarea prealabilă a autorităţilor centrale
    30. Misiunea diplomatică sau oficiul consular poate consulta autorităţile naţionale în cursul examinării cererilor de eliberare a titlurilor de călătorie. În scopul examinării operative a cererilor, consultarea se face prin telefon, fax, poştă electronică. În cazul în care consultarea se efectuează prin telefon, funcţionarul consular va fixa menţiunile despre consultare în dosarul persoanei respective.
    31. Misiunea diplomatică sau oficiul consular consultă autorităţile competente de stat cu privire la:
    1) apartenenţa solicitantului la cetăţenia Republicii Moldova;
    2) dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova a solicitantului;
    3) valabilitatea documentelor prezentate;
    4) veridicitatea datelor prezentate de solicitant;
    5) alte fapte sau informaţii care contribuie la luarea deciziei de eliberare a titlului de călătorie.
Secţiunea 6. Decizia privind cererea de eliberare
a titlului de călătorie

    32. Misiunea diplomatică sau oficiul consular decide cu privire la cereri în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri admisibile în conformitate cu secţiunea 3 a capitolului II.
    33. Această perioadă poate fi prelungită pînă la cel mult 5 zile lucrătoare în cazuri particulare, şi anume atunci cînd este necesară examinarea mai aprofundată a cererii de eliberare a titlului de călătorie sau în cazul în care autorităţile naţionale sînt consultate.
    34. Cu excepţia cazului în care cererea de eliberarea titlului de călătorie a fost retrasă, se ia decizia:
    1) de a elibera titlul de călătorie;
    2) de a refuza eliberarea titlului de călătorie;
    35. Solicitantul titlului de călătorie va fi informat despre decizia luată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la cererea sa în termen de o zi lucrătoare.
    36. În cazul în care solicitantul depune cererea aflîndu-se în tranzit prin statul de reşedinţă, prezentînd documente confirmative şi întruneşte condiţiile de eliberare a titlului de călătorie prevăzute la punctul 13 din prezentul Regulament, misiunea diplomatică sau oficiul consular poate elibera titlul de călătorie în termen de pînă la 24 de ore de la data depunerii cererii, în caz contrar, va informa solicitantul despre imposibilitatea eliberării titlului de călătorie cu prezentarea argumentelor de rigoare.
Secţiunea 7. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie
    37. Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie începe de la data aprobării eliberării titlului de călătorie de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.
    38. În cazuri motivate, titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile. Cazuri motivate sînt considerate:
    1) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate unde au loc acţiuni militare sau există acest pericol;
    2) revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate afectată de calamităţi naturale;
    3) revenirea persoanei în cazurile menţionate la punctul 8 al prezentului Regulament.
Secţiunea 8. Măsuri logistice în cadrul secţiilor consulare
    39. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi şefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare sînt responsabili de organizarea spaţiilor de recepţionare a cererilor de eliberare a titlurilor de călătorie din cadrul misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare.
    Accesul la arhiva consulară privind titlurile de călătorie, la sistemele informaţionale, precum şi la alte informaţii cu caracter confidenţial, se restrînge asupra unui număr limitat de membri ai personalului, autorizaţi în mod corespunzător. Pentru prevenirea accesului neautorizat la baze de date se iau măsuri adecvate, dar, în orice caz, nivelul de securitate a datelor cu caracter personal nu va fi mai jos decît cel minim statuat de prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal cu referinţă la categoriile de date cu caracter personal prelucrate.
    40. Păstrarea şi utilizarea blanchetelor titlurilor de călătorie sînt supuse unor măsuri adecvate de siguranţă, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Fiecare misiune diplomatică şi oficiul consular păstrează un inventar al stocului de blanchete de titluri de călătorie şi înregistrează informaţii referitoare la modul în care a fost utilizat fiecare blanchetă de titlu de călătorie.
    41. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare arhivează cererile. Fiecare dosar în parte cuprinde: formularul de cerere în original, semnat de solicitant; copii ale documentelor confirmative şi de plată relevante; o evidenţă a verificărilor efectuate; copia titlului de călătorie perfectat şi alte documente colectate în procesul de examinare a cererii, astfel încît personalul să poată reconstitui, la nevoie, contextul în care a fost luată decizia cu privire la cerere. Copiile documentelor menţionate la prezentul punct pot fi deţinute pe suport de hîrtie sau în format digital.
    Dosarele în care sînt stocate cererile individuale se arhivează în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional „Consul” şi în încăperi prevăzute pentru acest scop şi se păstrează în bibliorafturi cu asigurarea regimului de  confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal.
Secţiunea 9. Completarea blanchetei titlului de călătorie
    42. Toate menţiunile de pe blancheta titlului de călătorie se vor imprima. Nu se admit nici un fel de modificări manuale pe o blanchetă a titlului de călătorie imprimată.
    43. Blanchetele titlului de călătorie pot fi completate manual în caz de forţă majoră de natură tehnică. Pe blancheta completată manual nu se fac modificări.
    44. În cazul eliberării titlului de călătorie în afara sediului misiunii diplomatice, se permite completarea blanchetei titlului manual.
    45. Dacă solicitantul solicită perfectarea titlului de călătorie şi pentru copiii minori, funcţionarul consular va perfecta cîte un titlu de călătorie pentru fiecare persoană separat.
    46. La eliberarea unui titlu de călătorie, sigiliul misiunii diplomatice sau al oficiului consular emitent se va aplica parţial pe document şi parţial pe fotografia titularului.
Secţiunea 10. Anularea titlului de călătorie şi informarea
solicitanţilor despre drepturile care decurg din eliberarea
titlului de călătorie

    47. Dacă pe un titlu de călătorie care nu a fost încă înmînat solicitantului se identifică o eroare, titlul de călătorie se anulează.
    48. Dacă se constată o eroare după ce titlul de călătorie a fost înmînat solicitantului, titlul se anulează, fiind barat cu o cruce cu cerneală roşie şi se eliberează un alt titlu de călătorie, într-un termen de pînă la o zi lucrătoare.
    49. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor întocmi un act de anulare a titlului de călătorie, conform modelului stabilit în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
    50. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor duce evidenţa titlurilor de călătorie anulate într-un registru separat în care se va indica numărul blanchetei titlului, numele solicitantului, data şi motivul anulării.
    51. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor informa solicitanţii despre:
    1) condiţiile de traversare a statelor terţe şi necesitatea posesiei unei vize, în cazul în care la revenirea în Republica Moldova se tranzitează teritoriul altor state;
    2) modalitatea de transcriere în Republica Moldova a actelor de stare civilă eliberate de autorităţile altor state;
    3) modalitatea de obţinere a unui document de călătorie valabil.
Secţiunea 11. Refuzul de eliberare a titlului de călătorie
    52. Misiunea diplomatică sau oficiul consular refuză eliberarea titlului de călătorie în următoarele cazuri:
    1) cînd solicitantul nu a prezentat documentele menţionate la punctul 13 al prezentului Regulament şi acţiunile funcţionarului consular de a obţine informaţii privind solicitantul nu s-au soldat cu succes;
    2) cînd solicitantul nu este cetăţean al Republicii Moldova, apatrid sau cetăţean străin cu dreptul de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova sau a cărui statut de apatrid nu a fost recunoscut de Republica Moldova;
    3) cînd solicitantul nu a achitat taxa consulară şi plata pentru acoperirea cheltuielilor aferente, cu excepţia cazurilor cînd solicitanţii titlurilor de călătorie sînt scutiţi de achitarea taxei consulare;
    4) cînd solicitantul nu a supus documentele eliberate de către autorităţile unui stat străin procedurii de supralegalizare, consulară sau supralegalizare conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine sau altor proceduri stabilite de către tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    5) cînd imaginea din fotografiile prezentate nu corespunde imaginii solicitantului titlului de călătorie;
    6) cînd solicitantul a prezentat date eronate;
    7) cînd solicitantul a prezentat documente false;
    8) cînd solicitantul nu a prezentat dovada că este reprezentantul legal al minorului pentru care s-a solicitat eliberarea titlului de călătorie.
    53. Decizia de refuz şi motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului în decurs de o zi lucrătoare cu ajutorul formularului tipizat prezent în anexa nr. 6 la prezentul Regulament.
Capitolul III. Eliberarea titlurilor de călătorie copiilor minori
    54. Cererile de eliberare a titlurilor de călătorie pentru copilul minor vor fi completate de către reprezentantul legal al acestuia. La depunerea cererii se vor prezenta următoarele documente confirmative:
    1) actul de identitate al reprezentantului legal;
    2) actele de stare civilă care demonstrează legătura de rudenie dintre solicitant şi copilul minor;
    3) documentele care confirmă calitatea de reprezentant legal al copilului minor pentru care se solicită titlul de călătorie.
    55. În cazul în care solicitarea de eliberare a titlului de călătorie pentru copilul minor va fi prezentată de o persoană terţă, expediată prin intermediari comerciali sau prin poştă, la solicitarea de eliberare a titlului de călătorie se va anexa declaraţia autentificată notarial a unuia dintre părinţi sau a altui reprezentant legal.
Capitolul IV. Prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal ce ţin de eliberarea titlurilor de
călătorie

    56. La punerea în aplicare a procedurilor ce ţin de depunerea şi examinarea cererilor, a procedurilor şi condiţiilor de eliberare a titlurilor de călătorie, se vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    În acest sens, datele cu caracter personal trebuie să fie colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior.
    57. Date cu caracter personal stocate în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional „Consul” sînt considerate:
    a) datele referitoare la titularul titlului de călătorie:
    – IDNP, în baza căruia persoana este înregistrată în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional „Consul”;
    – numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul;
    – fotografia;
    – domiciliul/adresa în statul de reşedinţă;
    – starea civilă;
    – datele despre actele prezentate;
    – numărul de telefon, adresa e-mail;
    – semnătura;
    b) datele cu privire la titlul de călătorie:
    – data şi locul eliberării;
    – numărul titlului de călătorie;
    – autoritatea emitentă;
    – data expirării;
    c) datele referitoare la copiii minori:
    – numele, prenumele, data şi locul naşterii;
    – fotografia;
    d) datele ce vizează funcţionarul misiunii diplomatice sau al oficiului consular (numele, prenumele, funcţia, semnătura) care a eliberat titlul de călătorie.
    58. Titularii titlurilor de călătorie, în calitatea lor de subiecţi de date cu caracter personal, îşi vor exercita drepturile în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
    59. Perioada de conservare a datelor cu caracter personal în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional „Consul” este de 2 ani.
    60. Accesul la datele cu caracter personal stocate în Subsistemul „Titlul de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional „Consul”, gestionarea, monitorizarea modului de acces şi utilizarea Subsistemului se vor realiza în conformitate cu prevederile capitolului V al prezentului Regulament.
    61. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va oferi funcţionarilor din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal la eliberarea titlurilor de călătorie, informaţii corecte referitoare la obligaţiile ce le revin, conform prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul V. Gestionarea tehnologică a procesului
de examinare a cererilor de titluri de călătorie

    62. Procesul de examinare a cererilor de eliberare a titlurilor de călătorie de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare este gestionat şi monitorizat prin intermediul Subsistemului „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul”.
    63. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este posesorul Subsistemului „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul”, iar Ministerul Afacerilor Interne şi Agenţia Servicii Publice sînt utilizatori ai acestuia.
    64. Ministerul Afacerilor Interne are acces la Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” în următoarele scopuri:
    1) verificarea valabilităţii titlurilor de călătorie în procesul de traversare a frontierei de stat;
    2) verificarea informaţiei despre solicitanţii de titluri de călătorie, cetăţeni străini şi apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară, în procesul de examinare a cererilor de eliberare a actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Accesul la Subsistem permite doar consultarea şi utilizarea în scopuri de serviciu a datelor cu caracter personal şi este unul doar de vizualizare a datelor din cererile de eliberare a titlurilor de călătorie fără posibilitatea modificării informaţiilor deja existente în Subsistem sau efectuării altor operaţiuni de prelucrare a acestora.
    65. Agenţia Servicii Publice are acces la Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” în scopul verificării informaţiilor despre solicitanţii de titluri de călătorie în procesul de examinare a cererilor de eliberare a actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Accesul la Subsistem permite doar consultarea şi utilizarea în scopuri de serviciu a datelor cu caracter personal şi este unul doar de vizualizare a datelor din cererile de eliberare a titlurilor de călătorie, fără posibilitatea modificării informaţiilor deja existente în Subsistem.
    66. Modul de acces şi de utilizare a Subsistemului „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” este reglementat prin ordinul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    67. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene organizează generarea înregistrărilor de audit a securităţii în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul”, în conformitate cu Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern.
    68. Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” interacţionează cu sistemele informaţionale ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Agenţiei Servicii Publice.
    69. Autorităţile publice pot integra şi alte sisteme informaţionale pe care le au în gestiune cu Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul” în cazul în care informaţia conţinută de acestea este necesară a fi utilizată în procesul de examinare a cererilor de vize.
    70. Schimbul de informaţii prin intermediul sistemelor informaţionale automatizate, menţionate în prezentul capitol, are loc doar în baza unor acorduri încheiate în acest scop între autorităţile publice, care conţin garanţii suficiente pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal şi exercitarea drepturilor subiecţilor acestor date.
    71. La depunerea primei cereri de eliberare a titlului de călătorie, solicitantului i se atribuie un număr personal de identificare în baza căruia acesta este înregistrat în Subsistemul „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul”. Solicitările ulterioare de titluri de călătorie vor fi atribuite la număr personal de identificare atribuit la depunerea primei cereri de eliberare a titlului de călătorie.
    72. Autorităţile naţionale implicate în procesul de eliberare a titlurilor de călătorie vor întreprinde toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal obţinute în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal.
    73. În cazul nefuncţionării Subsistemului „Titlu de călătorie” din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „Consul”, gestionarea cererilor de eliberare a titlurilor de călătorie se va efectua pe suport de hîrtie în conformitate cu cadrul juridic cu privire la registre şi lucrările de secretariat şi arhivă.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6