LPM509/1995*
ID intern unic:  346197
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 509
din  22.06.1995
drumurilor*
Publicat : 31.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 280     art Nr : 878     Data intrarii in vigoare : 09.11.1995
    MODIFICAT
   
LP288 din  15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632
    LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192
    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16


    _________________________________
    * Republicată în temeiul art. II al Legii nr. 85 din 7 iulie 2011 - Monitorul Oficial al RM, 2011, nr. 122-127 din 2011, art. 340.
    Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    LP509-XIV din 15.07.99, MO 90-92/19.08.99, art. 454
    LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08, art.349
    LP85 din 07.07.11, MO 122-127/29.07.11, art.340


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Legea de faţă stabileşte principiile economice, juridice şi organizatorice de administrare, întreţinere, extindere şi utilizare a drumurilor.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Prezenta lege stabilește principiile economice, juridice și organizatorice de administrare, întreținere, extindere și utilizare a drumurilor.  
    [Art.1 al.(1) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (11) Prezenta lege are ca scop:
    a) stabilirea cadrului normativ de bază privind funcționarea drumurilor și utilizarea acestora, privind dobîndirea și folosirea suprafețelor de teren aferente drumurilor, privind conducerea, coordonarea și controlul activităților în  domeniul drumurilor, precum și privind respectarea intereselor utilizatorilor drumurilor, ale proprietarilor drumurilor și ale statului;
    b) eficientizarea administrării de stat a activităților în domeniul drumurilor;
    c) îmbunătățirea climatului investițional în domeniul drumurilor și al activităților aferente;
    d) asigurarea integrării drumurilor naționale în rețeaua internațională de transport auto.
    [Art.1 al.(11) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (12) În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni de bază semnifică:
    drumuri – căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor;
    administrarea drumurilor – activitate care are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea şi întreţinerea drumurilor, precum și gestionarea acestora;
   gestionarea drumurilor – activitate, parte componentă a administrării drumurilor, care are ca obiect crearea şi actualizarea băncii de date tehnice rutiere, a cadastrului drumurilor; exploatarea şi dezvoltarea sistemului de administrare optimizată, gestiunea traficului rutier; efectuarea investigațiilor şi expertizelor drumurilor publice, prin măsurări cu aparataj corespunzător, şi a reviziilor stării acestora; efectuarea concesionărilor, arendărilor şi închirierilor în legătură cu drumurile publice; asigurarea integrităţii patrimoniului drumurilor; 
    teren aferent drumului – zona drumului, zonele de protecție ale acestuia şi zona străzilor.
    [Art.1 al.(12) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile pentru parcare şi staţionare, plantaţiile rutiere, indicatoarele de semnalizare şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei.Cantoanele şi clădirile de serviciu, bazele de producţie, precum şi orice terenuri, amenajări sau dotări aferente drumului, sînt anexe ale acestuia.
    (3) Drumurile sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.1 al.(3) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16]
    Articolul 2. Clasificarea drumurilor
    (1) Din punctul de vedere al destinaţiei, drumurile se împart în:
    a) drumuri publice – drumuri de utilitate publică destinate circulaţiei rutiere şi pietonale în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport rutier ale economiei naţionale şi ale populaţiei şi de apărare a ţării. Aceste drumuri sînt proprietate publică;
    b) drumuri private – drumuri de utilitate privată destinate satisfacerii cerinţelor proprii de circulaţie rutieră şi pietonală în activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, drumurile de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, drumurile pentru organizările de şantier. Aceste drumuri sînt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
    (2) În funcţie de tipul de proprietate, drumurile se împart în:
    a) drumuri proprietate publică a statului;
    b) drumuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) drumuri private.
    (3) Din punct de vedere funcţional, drumurile publice se împart în:
    1) drumuri europene – drumuri internaţionale care trec prin Republica Moldova conform Acordului european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR) la care Republica Moldova a aderat şi care pot coincide cu autostrăzi, drumuri expres şi drumuri republicane și cărora li se atribuie litera „E” conform art. 4.
    [Art.2 al.(3), pct.1) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    2) drumuri naţionale – drumuri care sînt proprietate publică a statului, cărora le sînt atribuiți indici conform art. 4, şi care asigură principalele legături rutiere internaţionale, legătura între capitala ţării şi oraşele-reşedinţă, municipiile şi obiectivele de importanţă republicană, precum şi legătura între ele, şi care pot fi:
    [Art.2 al.(3), pct.2) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    a) autostrăzi – drumuri de mare capacitate şi viteză, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, prevăzute cu două căi unidirecţionale separate printr-o zonă mediană, avînd cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi o bandă de staţionare accidentală, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permisă numai prin locuri special amenajate, denumite noduri de circulaţie, dotate cu mijloace speciale pentru siguranţa şi confortul utilizatorilor;
    b) drumuri expres – drumuri cu două sau mai multe benzi de circulaţie, la care accesul este posibil doar prin noduri rutiere denivelate sau intersecţii reglementate, şi pe care oprirea şi staţionarea mijloacelor de transport pe partea carosabilă (părţile carosabile) sînt interzise;
    [Art.2 al.(3), pct.2) lit.b) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    c) drumuri republicane – drumuri care asigură legătura între capitala ţării şi oraşele-reşedinţă, municipiile şi obiectivele de importanţă republicană (centrele industriale, staţiunile balneoclimaterice, locurile publice de agrement, rezervaţiile naturale, monumentele istorice şi de cultură), de asemenea legătura între oraşele-reşedinţă, între municipii, între oraşele-reşedinţă şi municipii, precum şi legătura între oraşele-reşedinţă şi staţiile feroviare, aeroporturile şi porturile fluviale din imediata apropiere;
    d) drumuri regionale – drumuri de însemnătate regională care asigură legătura între localităţile din două sau mai multe raioane sau între minim 4 localităţi dintr-o unitate administrativ-teritorială;
    3) drumurile locale se împart în:
    a) drumuri de interes raional (municipal) – drumuri care asigură legătura dintre oraşele-reşedinţă şi satele (comunele) din componenţa raionului (municipiului), precum şi legătura dintre sate (comune), inclusiv accesul către acestea dinspre drumurile naţionale. Drumurilor respective li se atribuie litera „L”, conform art. 4, şi sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
    b) drumuri comunale – drumuri care asigură legătura dintre satul-reşedinţă de comună şi satele componente sau dintre acestea și obiectivele de interes comunal. Drumurile respective sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
    c) străzi – drumuri publice din interiorul localităţilor care sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau, după caz, a municipiilor Chișinău și Bălți;
    [Art.2 al.(3), pct.3) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    [Art.2 al.(3), pct.4) abrogat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    [Art.2 al.(3), pct.5) abrogat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (4) În funcţie de parametrii lor tehnici, drumurile se împart în categorii tehnice în conformitate cu documentele normative în vigoare în domeniul drumurilor şi podurilor.
    [Art.2 al.(4) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (5) În funcţie de tipul structurii rutiere, drumurile se împart în:
    a) drumuri cu structura rutieră capitală (permanentă) – cu îmbrăcăminţi din beton asfaltic sau beton de ciment;
    b) drumuri cu structura rutieră uşoară (semipermanentă) – cu îmbrăcăminţi rutiere din materiale locale anrobate cu lianţi bituminoşi;
    c) drumuri cu structura rutieră provizorie – drumurile pietruite.
    Articolul 3. Suprafeţele de teren aferente drumurilor
    (1) Suprafeţele de teren aferente drumului public sînt următoarele:
    1) zona drumului public, care cuprinde:
    a) ampriza drumului – suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: partea carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, pavilioane pentru pasageri, parcaje şi platforme pentru staţionarea mijloacelor de transport, ziduri de sprijin şi alte construcții artificiale;
    [Art.3 al.(1), pct.1) lit.a) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    b) zonele de siguranţă – suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, plantaţiile rutiere şi pentru alte scopuri legate de întreţinerea drumului în condiţii de siguranţă a circulaţiei. Din zonele de siguranţă fac parte suprafeţele ocupate de drumurile de vară destinate deplasării maşinilor şi agregatelor agricole, precum şi suprafeţele ocupate de lucrările de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea. În afara localităţilor, limitele minime ale zonelor de siguranţă a drumurilor sînt prevăzute în anexa nr. 2 secţiunea I;
    [Art.3 al.(1), pct.1) lit.b) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    2) zonele de protecţie – suprafeţele de teren din extravilan situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului, asigurării condiţiilor de întreţinere şi de circulaţie pe el. În limita zonelor de protecţie se stabilesc cerinţe specifice pentru proprietarii şi utilizatorii de terenuri, prezentate în anexa nr. 2 secţiunea II. Limitele zonelor de protecţie sînt prevăzute în anexa nr. 2 secţiunea I;
    [Art.3 al.(1), pct.2) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    3) zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor acestora.
    [Art.3 al.(1), pct.3) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Pentru drumurile private, lăţimea zonei de protecţie se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale.
    Articolul 4. Denumirile și indicii drumurilor
    [Art.4 denumirea în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (1) Drumurile publice dispun de denumire şi/sau de indice. Denumirea drumului include denumirea punctului inițial şi a punctului terminus, iar în caz de necesitate – și a punctelor intermediare. Indicele drumului este format din litere latine şi cifre. Literele se atribuie drumurilor după cum urmează:
    [Art.4 al.(1) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]

Indice
Categoria drumului
E
drum european
A
autostradă
M
drum expres
R
drum republican
G
drum regional
L
drum de interes raional (municipal)
    [Art.4 tabel modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Denumirile şi indicii drumurilor publice se stabilesc de Guvern.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (3) Străzile, drumurile comunale şi drumurile private pot avea doar denumiri.
    Articolul 5. Administrarea drumurilor
    [Art.5 al.(1) abrogat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Administrarea drumurilor naţionale se asigură de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor prin intermediul întreprinderii specializate.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (3) Administrarea drumurilor locale este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi și de nivelul al doilea conform art. 2 alin. (3) pct. 3).
    [Art.5 al.(3) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    (4) Administrarea drumurilor private se asigură de către persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.
    Articolul 6. Proiectarea drumurilor şi executarea
                       lucrărilor de drumuri
    (1) Proiectarea drumurilor şi executarea lucrărilor de drumuri se efectuează, respectiv, în baza certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire şi în corespundere cu normativele şi regulamentele tehnice, elaborate şi aprobate în condiţiile legii. Proiectarea reparaţiei şi reparaţia drumurilor existente fără modificarea parametrilor acestora se efectuează fără certificate de urbanism şi autorizaţii de construire.
    (2) La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate potrivit legii.
    (3) Amplasarea unor obiective industriale sau de altă natură, care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii rutiere a drumului, se efectuează în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia, emisă de către administratorul drumului respectiv, în conformitate cu procedura şi cerinţele stabilite în anexa nr. 4, toate cheltuielile aferente fiind suportate de solicitantul modificărilor respective.
    [Art.6 al.(3) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (4) Intersecţiile drumurilor naţionale cu căile ferate se fac prin pasaje denivelate. La intersecţiile la nivel existente pe aceste drumuri se vor executa pasaje denivelate în cadrul primelor lucrări de sporire a capacităţii de circulaţie sau de modernizare pe oricare din cele două căi de comunicaţie.
    Articolul 7. Căi de acces la drumurile publice
    (1) Construcţia, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice sînt în sarcina celor care le au în administrare, folosinţă sau proprietate.
    (2) Căile de acces către drumurile publice se construiesc în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia, emisă de administratorul drumului, în conformitate cu certificatul de urbanism și autorizaţia de construire, precum şi în baza proiectelor verificate şi aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii.
    [Art.7 al.(2) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (3) Căile de acces realizate în zona drumului public fără autorizaţia indicată la alin. (2) sau cu încălcarea condițiilor impuse prin autorizaţia respectivă, precum şi căile de acces care nu sînt utilizate se vor desfiinţa de către cei care le deţin cu orice titlu, pe cheltuiala acestora, în termen de 60 de zile calendaristice din data notificării, restabilindu-se continuitatea elementelor geometrice ale drumului.
    [Art.7 al.(3) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    Articolul 8. Modul de întreţinere şi reparare a drumurilor
    [Art.8 denumirea în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (1) Drumurile, precum și construcțiile artificiale, amenajările şi echipamentele aferente trebuie să fie menţinute într-o stare tehnică corespunzătoare cerinţelor și standardelor documentelor normative în vigoare în domeniul drumurilor şi podurilor pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.
    [Art.8 al.(1) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Pe drumurile publice se interzice circulaţia vehiculelor rutiere cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexa nr. 3.
    [Art.8 al.(2) în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (21) Circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise este posibilă numai în cazuri excepţionale (pentru transportul obiectelor indivizibile), în baza unei autorizaţii speciale de transport, eliberată de Agenţia Naţională Transport Auto.
    [Art.8 al.(21) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (22) Dacă efectuarea transporturilor cu depăşirea masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor implică consolidarea construcțiilor artificiale, modificarea reţelelor inginereşti, precum şi orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora şi suportarea cheltuielilor aferente revin deținătorului autorizaţiei speciale de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau dimensiuni depăşesc limitele admise.
    [Art.8 al.(22) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (23) Agenţia Naţională Transport Auto este în drept să efectueze controlul unităţilor de transport pentru stabilirea corespunderii masei totale, a maselor pe axe şi/sau a dimensiunilor cu valorile maxime admise, prevăzute în anexa nr. 3, precum şi să calculeze sumele taxelor prevăzute în titlul IX al Codului fiscal.
    [Art.8 al.(23) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (3) Pe drumurile naţionale se interzice circulaţia transportului cu şenile, cu tracţiune animală, precum şi a vehiculelor neechipate corespunzător, care transportă încărcături a căror scurgere poate provoca jivrajul îmbrăcămintei rutiere şi diminuarea securităţii circulaţiei rutiere.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
   
(31) Desfășurarea competiţiilor sportive sau a altor manifestații pe drumurile naţionale este permisă doar cu acordul prealabil al administratorului drumului şi al Ministerului Afacerilor Interne. Pe perioada desfășurării evenimentelor respective, organizatorii sînt obligaţi să asigure siguranţa traficului rutier şi integritatea drumului.
    [Art.8 al.(31) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (4) Pentru traficul pe drumurile publice cu tonaj sau gabarite depăşite, precum şi pentru folosirea acestor drumuri de către vehicule înmatriculate în alte ţări, se percep taxe rutiere, stabilite în Codul fiscal al Republicii Moldova.
    (5) În cazul unor lucrări legate de starea tehnică a drumului public, de executarea, revizia ori repararea unor obiective autorizate din zona drumului şi/sau zonele de protecţie ale acestuia, precum şi în alte situaţii fortuite (inundaţii, alunecări de teren, temperaturi înalte pe timp de vară, viscol, ninsori abundente), administratorul drumului, împreună cu poliţia rutieră, pot închide provizoriu sau institui restricţii provizorii de circulaţie pe anumite sectoare de drum, asigurînd continuitatea traficului pe sectoarele în lucru sau pe rute ocolitoare, conform normelor în vigoare, informîndu-i pe utilizatorii drumului prin intermediul mass-mediei.
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (51) În cazul în care temperatura aerului este mai mare de 30°C, administratorul drumului, împreună cu poliţia rutieră, instituie restricţii de circulaţie privind masa totală a vehiculelor pe drumurile din beton asfaltic, indicînd termenele de aplicare, lista drumurilor, instalînd indicatoarele rutiere corespunzătoare şi informîndu-i pe utilizatorii drumurilor prin intermediul mass-mediei.
    (6) În situaţia în care drumurile publice sînt afectate de calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră, administratorul drumului ia măsuri pentru restabilirea operativă a circulaţiei prin executarea, după caz, de variante ocolitoare sau alte amenajări cu caracter provizoriu. În acest scop se pot ocupa temporar, pînă la restabilirea drumului, terenuri situate în zona de protecţie sau în afara acesteia, conform legislaţiei.
    (7) Regulile de înlăturare a obstacolelor pentru circulaţie, apărute în urma avariilor, calamităţilor naturale, schimbării bruşte a condiţiilor climaterice sau altor cazuri fortuite pe drumuri, se stabilesc de Guvern.
    (8) Regulile de transportare a încărcăturilor periculoase (substanţe explozibile, toxice, radioactive etc.) pe drumurile publice sînt stabilite prin lege.
    Articolul 9. Autorizaţia de amplasare a obiectivului
                        în zona drumului public şi/sau în zonele
                       de protecţie ale acestuia
    (1) Amplasarea obiectivelor care nu periclitează siguranţa circulaţiei în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare, numai în baza autorizaţiei de amplasare a obiectivului în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie a acestuia (în continuare – autorizaţie de amplasare), eliberată de către administratorul drumului la solicitarea autorității administrației publice locale în cadrul procedurii de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire conform Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632]
    (2) Reparaţia şi întreţinerea terenurilor şi căilor de acces la drumurile publice sînt în sarcina proprietarului acestora.
    (3) Proprietarul obiectivului execută, pe cont propriu, demolarea, mutarea sau modificarea obiectivului dacă aceste operaţii sînt impuse de modernizarea şi exploatarea drumului public.
    (4) Proprietarul obiectivului este obligat să înceapă lucrările de construcţie în termen de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de amplasare. Dacă proprietarul nu începe lucrările de construcţie în termenul stabilit, autorizaţia de amplasare îşi pierde valabilitatea.
    (41) Demolarea obiectivelor din zona drumului public şi/sau din zonele de protecție ale acestuia se efectuează în temeiul autorizației de desființare, care se acordă în baza Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru care emitentul acesteia solicită de la administratorul drumului public acordul de desființare. Acordul de desființare se emite după aceleași reguli de procedură ca și autorizația de amplasare a obiectivului în zona drumului public, prevăzută în prezentul articol.
    [Art.9 al.(41) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632]
   (5) Autorizarea amplasării obiectivului în zona drumului național, local de interes raional și/sau în zonele de protecție ale acestora se efectuează conform regulamentului prevăzut în anexa nr. 4.
    [Art.9 al.(5) în redacția LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
   
(51) Autorizarea amplasării obiectivului în zona străzilor, drumurilor comunale și/sau în zonele de protecție ale acestora se efectuează conform regulamentelor privind amplasarea obiectivelor, aprobate de autoritatea publică locală care administrează străzile și drumurile respective.
    [Art.9 al.(51) introdusă prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    (6) În cazul lipsei autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, administratorul drumului notifică proprietarului obiectivului necesitatea demolării acestuia în termen de 60 de zile de la data notificării. În urma notificării, proprietarul este obligat să inițieze lucrările de demolare din cont propriu, fiind restabilită continuitatea elementelor geometrice ale drumului.
    [Art.9 al.(6) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632]
    (7) Nerespectarea condiţiilor stabilite în autorizaţia de amplasare atrage pierderea valabilităţii acesteia.
    [Art.9 al.(7) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (8) Pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara localităţilor se percep taxe prevăzute în titlul IX al Codului fiscal.
    [Art.9 al.(8) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    Articolul 10. Repartizarea de terenuri
    Repartizarea de terenuri pentru construcţia de drumuri, corecţii sau lărgiri de traseu şi pentru alte lucrări necesare funcţionalităţii drumului şi asigurării siguranţei circulaţiei, precum şi modul de despăgubire a proprietarilor de terenuri, se face în modul şi în limitele stabilite în Codul funciar.
    Articolul 11. Finanţarea activităţii în domeniul drumurilor
    Activitatea în domeniul drumurilor se finanţează conform legislaţiei.
    Articolul 12. Drumurile cu trafic plătit
    (1) Este permisă construcţia sau modernizarea drumurilor, podurilor şi viaductelor cu trafic plătit cu condiţia existenţei unor drumuri de alternativă fără plată. Cheltuielile pentru construcţia şi întreţinerea lor se compensează din contul încasărilor la taxa de trecere.
    (2) Construcţia, modernizarea şi utilizarea drumurilor cu trafic plătit se efectuează în baza contractelor de concesiune, în conformitate cu Legea cu privire la concesiuni, Codul funciar şi alte legi de reglementare a contractelor de concesiune.
    (3) Funcţia de concedent o exercită organul central de specialitate în domeniul drumurilor.
    Articolul 13. Responsabilităţile şi drepturile administratorului
                           drumului
    [Art.13 denumirea în redacția LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (1) Administratorul drumului poartă răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru starea tehnică a drumului pe care îl deţine sau administrează.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Responsabilitatea materială a administratorului drumului în faţa participanţilor la trafic este stabilită de legislaţie.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (3)Administratorul drumului nu poartă răspundere pentru obstacolele create circulaţiei şi pentru pagubele aduse participanţilor la trafic din motive independente de el.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (4) Administratorul drumului nu restituie participanţilor la trafic cheltuielile suplimentare, condiţionate de restricţiile de circulaţie legate de executarea lucrărilor planificate şi lucrărilor de restabilire a sectoarelor de drum degradate de avarii sau calamităţi naturale.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
   
(5) Administratorul drumurilor publice este abilitat cu dreptul de a demola obiectivele amplasate neautorizat după expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (3) sau la art. 9 alin. (41). Deţinătorul acestora este obligat să suporte cheltuielile aferente.
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (6) Administratorul drumurilor naţionale şi autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept de a delega responsabilitatea pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic unei terţe părţi în temeiul unui contract încheiat în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, cu excepția obligațiilor și responsabilităților generale prevăzute de legislația în vigoare.
    [Art.13 al.(6) introdus prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    Articolul 14. Drepturile lucrătorilor administratorului
                         drumurilor publice
    Lucrătorii administratorului drumurilor publice au dreptul:
    a) să întocmească împreună cu reprezentanţii abilitaţi ai organelor afacerilor interne, procese-verbale de constatare a contravenţiei şi să aplice sancțiuni contravenţionale în modul şi în limitele stabilite prin lege;
    [Art.14 lit.a) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    b) să stabilească gravitatea contravenției, cuantumurile amenzilor sau ale despăgubirilor, în condiţiile legii;
    [Art.14 lit.b) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    c) să efectueze controlul unităţilor de transport pentru stabilirea depăşirii maselor şi/sau dimensiunilor maxime prevăzute în anexa nr. 3 şi să calculeze sumele taxelor corespunzătoare.
    Articolul 15. Obligaţiunile persoanelor fizice şi juridice
                          care exercită lucrări pe drum sau în zona
                          lui de protecţie
    (1) Persoana fizică sau juridică, care execută lucrări pe drum sau în zona lui de protecţie, asigură siguranţa circulaţiei rutiere şi respectă termenele de executare a lucrărilor şi prescripţiile indicate în autorizaţia eliberată de administratorul drumului. În caz de refacere a elementelor drumului sau de înlăturare a defecţiunilor pricinuite, respectă întocmai cerinţele tehnice ale normativelor de construcţie.
    (2) Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, de înlăturare a defecţiunilor sau pentru eschivare de la îndeplinirea lucrărilor, înlăturarea defecţiunilor se percepe amendă în conformitate cu Codul contravenţional al Republicii Moldova.
    (3) Plata amenzii nu scuteşte de obligaţiunea de a efectua lucrările de înlăturare a defecţiunilor sau de a transfera pentru ele mijloace financiare, materiale şi tehnice.
    Articolul 16. Obligaţiunile proprietarului şi utilizatorului
                          terenului adiacent drumului sau construcţiilor
                          aferente acestuia
    (1) Proprietarul şi utilizatorul terenului adiacent drumului în limitele zonei de protecţie:
    a) întreţine în bună stare căile de acces care îi aparţin şi instalează indicatoarele de semnalizare, în conformitate cu actele normative;
    b) menține într-o stare bună şi estetică terenul respectiv şi construcţiile amplasate pe el, nu permite înrăutăţirea stării drumului şi a condiţiilor de exploatare a acestuia.
    [Art.16 al.(1), lit.b) modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
    (2) Întreţinerea construcţiilor ameliorative şi hidrotehnice, amplasate în zona de protecţie a drumului, ce nu constituie părţile lui componente, este asigurată de proprietarul acestora.
    (3) Pasajele de cale ferată şi intersecţiile la nivel ale drumului cu calea ferată pe distanţa, stabilită de normative, de la coroana şinei în ambele părţi ale căii ferate sînt întreţinute în bună stare de posesorul căii ferate.
    [Art.17 abrogat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    Articolul 18. Controlul asupra respectării prezentei legi
    Controlul asupra respectării prezentei legi şi altor acte normative referitoare la administrarea, utilizarea şi protecţia drumurilor se efectuează de către organele de stat stabilite prin lege.
    Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea
                         prezentei legi
    Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi se stabileşte conform legislaţiei.
    Articolul 20. Acorduri internaţionale
    În cazul în care acordul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme privind întreţinerea şi utilizarea drumurilor, decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele acordului internaţional.
    Articolul 21. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu legea de faţă;
    - va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative, menite să completeze prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Petru LUCINSCHI

    Nr. 509-XIII. Chişinău, 22 iunie 1995.


    [Anexa nr.1 abrogată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Anexa nr.4 modificată prin LP231 din 10.11.17, MO429-433/08.12.17 art.716]
   
[Anexa nr.4 modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632]