LPM185/2012
ID intern unic:  346208
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  11.07.2012
pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 2     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, iar sintagma „Ministerul Tineretului și Sportului” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE  ŞI  NOŢIUNI
    Articolul 1. Obiectivul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege are ca obiectiv prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului dopajului prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor antidoping; încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiului de fair-play în sport; promovarea şi susţinerea cercetărilor cu privire la fenomenul dopajului; promovarea politicii de stat în domeniul ocrotirii sănătăţii omului şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.
    (2) Dopajul în sport reprezintă:
    a) folosirea unei substanţe şi/sau metode care este potenţial dăunătoare pentru sănătatea sportivului şi/sau care îmbunătăţeşte performanţele acestuia;
    b) prezenţa în organismul sportivului a unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia.
    (3) Scopul prezentei legi este dezvoltarea şi modernizarea activităţii de supraveghere şi control pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi conjugarea eforturilor instituţiilor de stat, instituţiilor ştiinţifice şi organizaţiilor neguvernamentale în domeniul respectiv.
    Articolul 2. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează:
    a) raporturile juridice ce apar în activitatea organizaţiilor şi autorităţilor de supraveghere şi control pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    b) activitatea autorităţilor de supraveghere şi control pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport, structura lor organizatorică, funcţiile şi alte aspecte relevante cu privire la circulaţia substanţelor dopante, prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    (1) Activitatea autorităţilor de supraveghere şi control pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport este reglementată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, în special de Codul mondial antidoping, de Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport a UNESCO, de Convenţia împotriva dopajului a Consiliului Europei şi de Protocolul adiţional la aceasta.
    (2) Prezenta lege, alte acte legislative şi normative în vigoare garantează dreptul cetăţenilor la practicarea unui sport curat cu respectarea principiilor de fair-play.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    audiere provizorie – audiere ce are loc imediat după aflarea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuată de comisia antidoping a federaţiei sportive naţionale şi care precede audierea propriu-zisă;
    control doping – proces care include planificarea testărilor, recoltarea şi transportul de probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile;
    control doping în competiţie – control doping în care sportivii sînt selecţionaţi pentru a fi testaţi în legătură cu participarea la o anumită competiţie;
    control doping în afara competiţiei – orice control doping care nu este realizat în cadrul competiţiei;
    control doping fară aviz prealabil – control doping care se desfăşoară fară vreo atenţionare prealabilă a sportivului şi în timpul căruia sportivul este însoţit în permanenţă, începînd din momentul anunţării şi pînă la prelevarea probei biologice;
    descalificare – invalidarea rezultatelor sportivului obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii;
    falsificare – acţionare incorectă, obstrucţionare, inducere în eroare sau orice comportament fraudulos în scopul de a modifica rezultatele controlului doping sau de a împiedica desfăşurarea procedurilor obişnuite de control doping, precum şi oferirea de informaţii false Agenţiei Naţionale Antidoping;
    listă interzisă – listă care denumeşte substanţele şi metodele interzise;
    marker – un compus sau un grup de compuşi ori de parametri biologici care indică utilizarea de substanţe sau metode interzise;
    metabolit – orice substanţă apărută în organism în urma unui proces de metabolizare, de biotransformare;
    ofiţer de control doping – persoană atestată de Agenţia Mondială Antidoping care are responsabilitatea gestionării la faţa locului a şedinţei de prelevare a probelor biologice;
    personal asistent al sportivului – orice antrenor, instructor, manager, agent sportiv, personal din conducerea echipei, oficial, orice personal medical sau paramedical şi orice persoană care consiliază sportivul care participă sau se pregăteşte să participe la o competiţie sportivă;
    principiul de fair-play – acţionarea conform principiilor impuse de etică care se opune conceptului de succes cu orice preţ, promovarea integrităţii şi a oportunităţilor egale pentru toţi concurenţii, accentuarea respectului pentru personalitatea şi valoarea fiecărui participant la un eveniment sportiv;
    probă biologică – orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
    rezultate pozitive – raport emis de un laborator acreditat, care confirmă prezenţa într-o probă biologică a unei substanţe interzise, a metaboliţilor sau markerilor acesteia ori alte dovezi ale utilizării de metode interzise;
    scutire pentru uz terapeutic – aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanţe şi/sau metode interzise pentru sportivii care suferă de o afecţiune constatată medical;
    sportiv – persoană care practică sistematic sau în mod profesionist o disciplină sportivă;
    sportiv de nivel internaţional – sportiv desemnat de una sau mai multe federaţii sportive internaţionale, care face parte din lotul de testare înregistrat al unei federaţii internaţionale;
    standard internaţional – standard adoptat de Agenţia Mondială Antidoping în vederea implementării prevederilor Codului mondial antidoping;
    substanţă dopantă – substanţă destinată să mărească în mod artificial capacitatea fizică umană sau să modifice rezultatele competiţiilor sportive;
    substanţă/metodă interzisă – orice substanţă sau metodă calificată astfel în cuprinsul listei interzise;
    substanţă specifică – orice substanţă calificată astfel în cuprinsul listei interzise;
    suspendare – oprirea sportivului sau a unui membru din cadrul personalului asistent al sportivului, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea la orice competiţie, manifestare sportivă sau sponsorizare ca urmare a deciziei luate în urma audierii;
    suspendare provizorie – oprirea temporară a sportivului sau a unui membru din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările reglementărilor antidoping de la participarea în orice competiţie pînă la luarea deciziei finale;
    testare doping – parte a procesului de desfăşurare a controlului doping ce presupune planificarea testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea şi transportul probelor biologice la laborator;
    testări-ţintă – selecţionarea sportivilor pentru testări doping în care anumiţi sportivi aleşi special sau grupuri de sportivi sînt selectaţi în baza unor reguli specifice pentru efectuarea de testări la un anumit moment;
    tratament terapeutic – tratarea unei probleme de sănătate cu agenţi sau metode curative sau care ajută la vindecare;
    utilizare de substanţe sau metode interzise – aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanţe sau metode interzise.
Capitolul  II
AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDOPING
    Articolul 5. Statutul şi obiectivele
    (1) În scopul combaterii fenomenului de dopaj în sport, în Republica Moldova se instituie Agenţia Naţională Antidoping (în continuare – Agenţie) cu statut de instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei se aprobă de Guvern.
    (3) Agenția se finanțează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate în conformitate cu legislația.
    [Art.5 al.(3) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (4) Obiectivele Agenţiei sînt:
    a) prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor antidoping;
    b) încurajarea practicării unui sport curat în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiului de fair-play în sport;
    c) promovarea şi susţinerea cercetărilor cu privire la fenomenul dopajului în sport.
    Articolul 6. Atribuţiile şi competenţele
    În scopul realizării obiectivelor propuse, Agenţia exercită următoarele artibuţii şi competenţe:
    a) elaborează proiectul strategiei naţionale antidoping şi îl propune Guvernului spre aprobare;
    b) prezintă propuneri de modificare a legislaţiei naţionale prin armonizarea ei cu reglementările internaţionale din domeniu;
    c) asigură implementarea actelor normative, aplică măsuri concrete privind sancţionarea cazurilor de dopaj în sport;
    d) încurajează şi acordă asistenţă structurilor sportive şi Comitetului Naţional Olimpic în adoptarea unor programe de testare şi combatere a fenomenului de dopaj în sport;
    e) publică anual lista substanţelor şi a metodelor interzise, în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Antidoping (în continuare – WADA) şi cu specificările operate de Organizaţia regională est-europeană antidoping (în continuare – RADOEE);
    f) publică şi actualizează anual, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, lista de preparate farmaceutice autorizate şi comercializate în Republica Moldova, care au în componenţa lor substanţe dopante;
    g) organizează şi efectuează controale doping în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora. Excepţie constituie competiţiile internaţionale organizate în Republica Moldova în cadrul cărora controalele sînt realizate de federaţiile sportive internaţionale;
    h)  aduce la cunoştinţa WADA şi RADOEE informaţia privind cazurile de dopaj în rîndul sportivilor moldoveni pe plan naţional şi internaţional;
    i) prezintă anual Guvernului un raport de activitate;
    j) instituie comisii specializate în scopul examinării şi soluţionării unor probleme din activitatea antidoping;
    k) exercită alte activităţi care rezultă din prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei.
    Articolul 7. Conducerea Agenţiei
    (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un Consiliu administrativ, organ decizional avînd în componenţa sa 7 membri, inclusiv:
    a) directorul general al Agenţiei, numit în funcţie de Guvern;
    b) doi reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate;
    c) doi reprezentanţi desemnaţi de Comitetul Naţional Olimpic (unul dintre ei fiind reprezentant al federaţiilor sportive naţionale);
    d) un reprezentant din domeniul farmacologiei, desemnat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    e) un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (2) Activitatea Consiliului administrativ este condusă de un preşedinte care este directorul general al Agenţiei.
    (3) Mandatul membrilor Consiliului administrativ este de 4 ani, fiind irevocabil, cu excepţia cazurilor în care aceştia îşi pierd calitatea pentru care au fost desemnaţi.
    (4) Membrii Consiliului administrativ sînt obligaţi să respecte secretul profesional.
Capitolul  III
ASISTENŢA  MEDICALĂ  A  SPORTIVILOR
    Articolul 8. Scutirile pentru uz terapeutic
    (1) Agenţia asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic al WADA.
    (2) Agenţia va raporta WADA, prin Sistemul de management şi administrare antidoping, despre scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel naţional care sînt înscrişi în lotul său de testare înregistrat.
    (3) Sportivii de nivel internaţional au obligaţia de a comunica Agenţiei solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse potrivit prevederilor Standardului internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.
    Articolul 9. Regulile tratamentului medical aplicat sportivilor
    (1) Medicii şi asistenţii medicali trebuie să acorde o atenţie deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor şi să respecte următoarele reguli:
    a) să nu recomande, să nu prescrie şi să nu administreze medicamente ce au în compoziţie substanţe interzise atunci cînd acestea pot fi înlocuite cu altele care nu conţin astfel de substanţe, în afara cazurilor excepţionale;
    b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sînt incluse pe lista interzisă;
    c) să prevină folosirea de către sportivi a substanţelor şi/sau a metodelor interzise;
    d) să informeze sportivii şi federaţiile sportive naţionale responsabile asupra medicaţiei administrate în scopuri terapeutice, a compoziţiei acesteia şi a efectelor asupra organismului;
    e) să informeze federaţia sportivă naţională responsabilă, precum şi Agenţia în cazul în care suspectează un sportiv că ar folosi substanţe şi/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-ţintă.
    (2) Sportivul de nivel naţional sau internaţional are obligaţia să se legitimeze pentru a-şi preciza calitatea de sportiv la orice consultaţie medicală, de orice natură.
Capitolul  IV
LISTA  INTERZISĂ
    Articolul 10. Aprobarea, publicarea şi revizuirea listei interzise
    (1) Lista substanţelor şi a metodelor interzise (lista doping) se aprobă de către WADA. Agenţia este responsabilă de publicarea acestei liste în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Agenţia publică toate modificările operate de WADA în lista menţionată la alin. (1) ori de cîte ori acest lucru este necesar.
    (3) Agenţia este obligată să-i informeze în scris pe toţi factorii de decizie din domeniul sportului asupra oricărei modificări operate în lista interzisă.
Capitolul  V
CONTROLUL  DOPING
Secţiunea 1
Realizarea controlului doping
    Articolul 11. Controlul doping realizat de Agenţie
    (1) Controlul doping, în competiţie şi în afara competiţiei, se efectuează conform planului naţional anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare emis de WADA.
    (2) Controlul doping se efectuează de către Agenţie din proprie iniţiativă sau poate fi solicitat acesteia de către:
    a) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    b) Comitetul Naţional Olimpic;
    c) federaţiile sportive naţionale, cluburi sau ligi profesioniste;
    d) alţi organizatori de manifestări sportive.
    (3) Procedura de desfăşurare a controlului doping este reglementată de normele metodologice privind organizarea şi realizarea controlului doping, care se elaborează de Agenţie în conformitate cu prevederile Codului mondial antidoping şi Standardului internaţional pentru testare.
    (4) În cazul sesizărilor de urgenţă, directorul general al Agenţiei poate să dispună efectuarea unui control doping.
    (5) Agenţia poate efectua testări doping la solicitarea organizaţiilor antidoping ale altor state, a organizaţiilor internaţionale antidoping, precum şi la solicitarea structurilor sportive internaţionale.
    (6) Comanditarul controlului doping achită costurile acestuia.
    Articolul 12. Obligativitatea controlului doping
    (1)  Sportivul participant la o competiţie sportivă este obligat să se supună controlului doping, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (2)  Recordul naţional se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia.
    (3)  Testările-ţintă şi cele în afara competiţiei pot fi efectuate oricînd, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată staţie de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile în care se desfăşoară activităţi fizice şi sportive sau la domiciliul sportivului. Sportivul are obligaţia să se supună acestor testări.
    Articolul 13. Testarea doping
    (1) Testarea doping în competiţie se efectuează în spaţii adecvate numite staţie de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.
    (2) Administratorii de baze sportive au obligaţia să amenajeze spaţii adecvate pentru controlul doping în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (3) Testările doping pot fi efectuate de către ofiţerii de control doping care au absolvit cursurile de formare profesională şi perfecţionare organizate de Agenţie şi au obţinut în acest sens un certificat din partea WADA.
    (4) Răspunderea privind recoltarea şi transportarea probelor biologice la laborator aparţine Agenţiei.
Secţiunea a 2-a
Gestionarea rezultatelor
    Articolul 14. Analiza probelor biologice
    (1) Analiza probelor biologice se efectuează într-un laborator acreditat de WADA conform standardelor internaţionale.
    (2)  Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiză ce se comunică Agenţiei.
    (3)  În cazul unui rezultat pozitiv, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situatii:
    a)  a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire pentru uz terapeutic;
    b)  există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare sau a Standardului internaţional pentru laboratoare al WADA, care să infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.
    (4) În cazul în care verificarea nu constată nici una din situaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia informează sportivul în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul Naţional Olimpic, federaţia sportivă internaţională responsabilă şi WADA asupra:
    a) rezultatului constatat;
    b) reglementărilor antidoping încălcate;
    c) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei şi locului efectuării acesteia;
    d) altor drepturi ale sportivului.
    (5) În cazul unui rezultat atipic, Agenţia verifică dacă a survenit una dintre următoarele situaţii:
    a) a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic;
    b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internaţional pentru testare sau a Standardului internaţional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului atipic constatat.
    (6) În cazul în care verificarea nu constată nici una din situaţiile prevăzute la alin. (5), Agenţia efectuează investigaţiile ulterioare necesare potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi înaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.
    (7) După încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6), Agenţia informează sportivul în cauză, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul Naţional Olimpic, federaţia sportivă internaţională responsabilă şi WADA dacă rezultatul atipic va fi înaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4).
    (8) Agenţia nu are obligaţia de a informa despre un rezultat atipic pînă la încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6) şi luarea deciziei de a înainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu excepţia următoarelor situaţii:
    a) dacă Agenţia stabileşte că efectuarea contraexpertizei este necesară înainte de încheierea investigaţiilor prevăzute la alin. (6), situaţie în care decide efectuarea acesteia după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea drepturilor sportivului;
    b) dacă Agenţia primeşte o solicitare în acest sens fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu puţin timp înaintea unei manifestări sportive internaţionale, fie din partea unei organizaţii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limită pentru selecţionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportivă internaţională, numai după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.
    Articolul 15. Încălcări care nu presupun analiza probelor biologice
    În cazul încălcării reglementărilor antidoping prevăzute la art. 31, care nu presupun analiza de probe biologice, Agenţia verifică circumstanţele în care a fost săvîrşită posibila încălcare a reglementărilor antidoping şi informează sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, federaţia sportivă naţională responsabilă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comitetul Naţional Olimpic, federaţia sportivă internaţională responsabilă şi WADA asupra:
    a) reglementării antidoping încălcate;
    b) drepturilor sportivului sau ale persoanei în cauză pe parcursul desfăşurării procedurii de audiere.
    Articolul 16. Drepturile sportivului
    Sportivul are următoarele drepturi:
    a) să ceară contraexpertiza sau, în cazul în care renunţă, să dea o declaraţie scrisă în acest sens;
    b) să fie prezent personal sau prin reprezentant la contraexpertiză, dacă aceasta este solicitată;
    c) să solicite copii ale documentaţiei de laborator pentru proba sa, care include informaţiile prevăzute de Standardul internaţional pentru laboratoare.
    Articolul 17. Suspendarea provizorie a sportivului
    (1) Agenţia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă specifică sau pe baza unei alte posibile încălcări a reglementărilor antidoping în contextul unei manifestări sportive, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 14 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, la art. 15.
    (2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanţă interzisă, cu excepţia substanţelor specifice, în contextul unei manifestări sportive, este obligatorie, după verificarea şi informarea prevăzute la art. 14 alin. (3) şi (4).
    (3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) şi (2) din prezentul articol, nu poate fi dispusă fără a i se acorda sportivului în cauză dreptul la o audiere provizorie înainte de impunerea suspendării provizorii sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere în regim de urgenţă, potrivit art. 19 alin. (4), imediat după impunerea suspendării provizorii.
    Articolul 18. Controlul doping la retragerea sportivului din activitatea
                         competiţională
    În cazul în care sportivul sau un membru din cadrul personalului asistent al sportivului care este suspectat de încălcarea uneia dintre reglementările prevăzute la art. 31 se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurilor prevăzute în prezentul capitol, Agenţia poate decide continuarea acestora.
Secţiunea a 3-a
Dreptul la audiere şi asigurarea confidenţialităţii
    Articolul 19. Audierea echitabilă
    (1) Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping din cadrul Agenţiei (în continuare – Comisia de audiere) organizează procedura de audiere a sportivului sau a membrului personalului asistent al acestuia învinuit de încălcarea uneia dintre reglementările prevăzute la art. 31.
    (2) Procedura de audiere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, conform alin. (3);
    b) o comisie de audiere echitabilă şi imparţială;
    c) dreptul persoanei de a-şi alege un reprezentant;
    d) dreptul de a fi informat corect şi la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor antidoping;
    e) dreptul de a se apăra în faţa învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor anti­doping şi faţă de consecinţele acesteia;
    f) dreptul fiecărei părţi de a prezenta probe, de a chema şi interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaraţiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;
    g) dreptul persoanei la un reprezentant pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere, care dispune şi asupra responsabilităţii costurilor acestuia;
    h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată şi comunicată într-un timp rezonabil.
    3) Audierea se va desfăşura în mod operativ, fără a depăşi 3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut în secţiunea 2, în afara cazurilor excepţionale.
    (4) Directorul general al Agenţiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere în regim de urgenţă, atunci cînd împrejurările o cer.
    Articolul 20. Confidenţialitatea
    (1) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care sînt suspectaţi de încălcarea uneia dintre reglementările antidoping prevăzute la art. 31, va fi făcută publică de către Agenţie în termen de cel mult 20 de zile de la soluţionarea definitivă a cazului.
    (2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care după soluţionarea definitivă a cazului nu au fost găsiţi vinovaţi de una sau mai multe încălcări ale reglementărilor antidoping, va putea fi făcută publică numai cu acordul scris al acestora.
    (3) Agenţia poate face comentarii publice despre un caz aflat în curs de soluţionare, dacă acestea sînt necesare ca răspuns la comentariile publice ale sportivilor sau ale personalului asistent al acestora.
    (4) Pînă la informarea publică prevăzută la alin. (1)–(3), instituţiile abilitate precum şi cluburile şi ligile profesioniste au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor ce le sînt comunicate.
    (5) Informaţiile făcute publice potrivit alin. (1)–(3) sînt prezentate şi păstrate cel puţin un an şi pe paginile web ale Agenţiei şi ale federaţiilor sportive naţionale responsabile.
Secţiunea a 4-a
 Dreptul la contestare
    Articolul 21. Deciziile contestabile
    Pot fi contestate următoarele decizii:
    a) decizia Comisiei de audiere referitoare la sportivul sau membrul personalului asistent al acestuia care a încălcat reglementările antidoping prevăzute la art. 31;
    b) decizia Agenţiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor antidoping conform art. 14 alin. (4) şi (7);
    c) decizia Agenţiei de a nu acţiona în cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, constatată după o verificare conform art. 15;
    d) decizia de suspendare provizorie, dispusă de Agenţie conform art. 17;
    e) decizia Agenţiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.
    Articolul 22. Procedura de soluţionare a contestaţiilor
    Procedura de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 21 se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) dreptul la o audiere echitabilă şi imparţială;
    b) realizarea unei audieri corecte, imparţiale şi independente;
    c) dreptul persoanei de a fi reprezentată din contul său;
    d) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată, redactată şi comunicată într-un termen rezonabil.
    Articolul 23. Contestarea la Comisia de apel
    (1) Deciziile prevăzute la art. 21 lit. a)–c) şi e), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive naţionale sau care implică sportivi de nivel naţional, pot fi contestate la Comisia de apel din cadrul Agenţiei, în termen de 21 de zile de la data comunicării în scris, de către:
    a) sportivii de nivel naţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;
    b) structura sportivă căreia îi aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată.
    (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi contestate şi de WADA în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluţionat.
    Articolul 24. Contestarea la Curtea de arbitraj sportiv
    (1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile de la data comunicării în scris.
    (2) Deciziile prevăzute la art. 21 lit. a)–c) şi e), luate în legătură cu o competiţie din cadrul unei manifestări sportive internaţionale sau care implică sportivi de nivel internaţional, pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, în termen de 21 de zile de la data comunicării în scris, de către următoarele persoane:
    a) sportivii de nivel internaţional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;
    b) structura sportivă căreia îi aparţine sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată;
    c) federaţia sportivă internaţională responsabilă;
    d) organizaţia antidoping a ţării de domiciliu a sportivului/persoanei;
    e) Agenţie;
    f) WADA.
    Articolul 25. Efectele deciziilor contestate
    (1) Deciziile prevăzute la art. 21 lit. d) pot fi contestate numai de către sportivii sau persoanele împotriva cărora a fost impusă sancţiunea de suspendare provizorie, conform art. 23 sau art. 24, după caz.
    (2) Deciziile contestate îşi păstrează efectele pe durata desfăşurării procedurilor prevăzute la art. 23 şi 24, cu excepţia situaţiei în care Comisia de apel, respectiv, Curtea de arbitraj sportiv decide suspendarea acestora.
Capitolul  VI
OBLIGAŢIILE  STRUCTURILOR  SPORTIVE
    Articolul 26. Actele normativ-metodologice ale federaţiilor sportive
                         naţionale
    (1) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a-şi modifica şi completa statutele şi regulamentele în concordanţă cu dispoziţiile prezentei legi, ale Codului mondial antidoping, cu reglementările federaţiilor sportive internaţionale şi cu normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping.
    (2) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a-şi constitui comisii antidoping proprii, responsabile cu prevenirea şi combaterea dopajului, care vor colabora cu Agenţia şi vor transmite acesteia datele solicitate.
    Articolul 27. Comunicarea federaţiilor şi a altor structuri sportive
                          naţionale cu Agenţia
    (1) Federaţiile sportive naţionale sînt obligate să comunice Agenţiei, în termenul stabilit de aceasta, informaţii detaliate privind calendarul sportiv intern şi internaţional, precum şi planurile de pregătire a echipelor şi sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor şi orelor de desfăşurare, precum şi lista cu sportivii de nivel naţional/internaţional desemnaţi de Agenţie şi adresele de domiciliu ale acestora.
    (2) Federaţiile sportive naţionale au obligaţia de a comunica Agenţiei, cu cel puţin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.
    (3) Asociaţiile sportive, cluburile sportive, şcolile sportive, centrele de pregătire olimpică, ligile profesioniste, Comitetul Naţional Olimpic, Comitetul Naţional Paralimpic sînt obligate să respecte prevederile art. 26 şi ale prezentului articol.
    Articolul 28. Respectarea reglementărilor de către federaţii şi alte
                         structuri sportive naţionale
    (1) În aplicarea sancţiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federaţiile sportive naţionale trebuie să respecte prevederile prezentei legi, precum şi reglementările internaţionale din domeniu.
    (2) Neîndeplinirea de către federaţiile sportive naţionale a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) constituie o încălcare şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de asemenea cu retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, cu suspendarea certificatului de identitate sportivă şi cu radierea din registrul sportiv.
    (3) Cluburile sportive şi ligile profesioniste în cadrul cărora au fost depistate cazuri de dopaj se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Articolul 29. Încălcări ale reglementărilor şi sancţiuni
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) constituie o încălcare şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi a prevederilor art. 43 alin. (5) constituie o încălcare şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Nerespectarea prevederilor art. 27 constituie o încălcare şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Constatarea încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor sînt în sarcina personalului anume împuternicit din cadrul Agenţiei.
    Articolul 30. Abateri de la normele privind organizarea
    (1) Includerea  sportivilor aflaţi în perioada de suspendare în competiţii sau manifestări sportive de către federaţii sportive naţionale, cluburi ori ligi profesioniste constituie o abatere şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi cu retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea certificatului de identitate sportivă şi radierea din registrul sportiv şi din cel al organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi în domeniul sportului.
    (2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie o abatere şi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Capitolul  VII
ABATERI  ŞI  SANCŢIUNI
Secţiunea 1
Încălcarea reglementărilor antidoping
    Articolul 31. Reglementări antidoping
    Prin încălcarea reglementărilor antidoping în sport se înţelege una sau mai multe dintre următoarele fapte:
    a) prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor acesteia sau a markerilor acesteia în organismul unui sportiv;
    b) folosirea sau tentativa de folosire a unei substanţe interzise sau metode interzise;
    c) refuzul de a se supune unei prelevări a probei biologice după notificare, în conformitate cu reglementările antidoping în vigoare, sau sustragerea fară justificare valabilă de la prelevarea unei probe biologice sau faptul de a evita prelevarea unei astfel de probe prin orice mijloc;
    d) încălcarea obligaţiilor privind disponibilitatea sportivilor pentru controlul doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportivi a obligaţiei de a furniza informaţii privind locul în care se află, precum şi faptul de a nu se prezenta la controale considerate ca fiind organizate pe baza unor reguli rezonabile;
    e) falsificarea sau tentativa de falsificare a oricărui element din procesul de control doping;
    f) posesia substanţelor sau metodelor interzise;
    g) traficul oricărei substanţe sau metode interzise;
    h) administrarea sau tentativa de administrare unui sportiv a unei substanţe sau metode interzise ori asistarea, încurajarea, contribuirea, incitarea, disimularea sau oricare altă formă de complicitate care implică o încălcare sau o tentativă de încălcare a regulilor antidoping.
    Articolul 32. Abateri medicale
    (1) Prescrierea sau administrarea de substanţe interzise conform listei WADA, cu excepţia celor pentru care s-a acordat scutire pentru uz terapeutic, constituie o încălcare şi se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul săvîrşirii faptelor prevăzute la alin. (1) se sesizează Agenţia, Colegiul medicilor şi Liga medicilor din Republica Moldova.
    Articolul 33. Îndemnul la încălcarea regulilor antidoping
    (1) Îndemnul prin orice mijloace la consumul de substanţe interzise în vederea sporirii capacităţii de performanţă, dacă este urmat de executare, constituie o încălcare şi se pedepseşte conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (2) În cazul în care îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este determinată de prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 34. Circumstanţele agravante
    (1) Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări şi situaţii:
    a) săvîrşirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuţii în prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
    b) săvîrşirea faptei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar fapta a fost săvîrşită în exercitarea acestei funcţii;
    c) oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe sau metode interzise unui sportiv minor.
    (2) În cazul în care reglementările prevăzute la art. 31 sînt încălcate în condiţiile vreuneia dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. (1), termenul maxim special al pedepselor se majorează cu o treime.
Secţiunea a 2-a
Sancţiuni aplicate
    Articolul 35. Sancţionarea sportivilor
    (1) Încălcarea oricăreia dintre reglementările prevăzute la art. 31, săvîrşită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă şi/sau o competiţie sportivă, dovedită conform procedurii prevăzute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
    (2) Sportivii străini sînt sancţionaţi conform prezentei legi numai în cazul în care participă la o competiţie sportivă şi/sau o manifestare sportivă organizată pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 36. Sancţiuni pentru implicarea unui sportiv minor
    Încălcarea oricăreia dintre reglementările prevăzute la art. 31, săvîrşită de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor se sancţionează direct cu suspendarea pe viaţă din activitatea sportivă.
    Articolul 37. Sancţionarea echipelor
    (1) În cazul în care mai mult de un membru al unei echipe sportive a săvîrşit sau este susceptibil de săvîrşirea uneia dintre încălcările prevăzute la art. 31 în legătură cu o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-ţintă stabilite pentru acea manifestare sportivă.
    (2) În situaţia în care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sînt găsiţi vinovaţi de una dintre încălcările prevăzute la art. 31 în perioada unei manifestări sportive, echipa va fi supusă sancţiunii de descalificare sau unei alte sancţiuni disciplinare stabilite de organizaţia care guvernează manifestarea respectivă.
    (3) În privinţa disciplinelor sportive care nu prevăd existenţa unor echipe, dar premierea se acordă acestora, descalificarea sau orice altă măsură disciplinară va fi luată împotriva echipei convenţionale, dacă unul sau mai mulţi membri ai acesteia au încălcat o reglementare prevăzută la art. 31, şi vor fi aplicate reglementările federaţiei sportive internaţionale respective.
    Articolul 38. Prescripţia aplicării sancţiunilor
    Prescripţia aplicării sancţiunii în cazul încălcării uneia dintre reglementările prevăzute la art. 31 este de 8 ani de la data la care a avut loc încălcarea reglementărilor antidoping.
Secţiunea a 3-a
Aplicarea graduală a sancţiunilor
    Articolul 39. Prima încălcare a reglementărilor antidoping
    (1) Încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 31 lit. a), b) şi f) se sancţionează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 2 ani la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sînt aplicabile prevederile art. 40, art. 45 şi art. 46.
    (2) Încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 31 lit. c) şi e) se sancţionează conform alin. (1) la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sînt aplicabile prevederile art. 45 şi ale art. 46.
    (3) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 31 lit. d), perioada de suspendare va fi de minimum un an şi de maximum 2 ani la prima încălcare, în funcţie de gradul de vinovăţie a sportivului, stabilit conform normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a controlului doping.
    (4) Pentru încălcarea dispoziţiilor art. 31 lit. g) şi h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergînd pînă la suspendarea pe viaţă, la prima încălcare, cu excepţia cazurilor în care sînt aplicabile prevederile art. 45.
    Articolul 40. Aplicarea mustrării
    În cazul în care faptele prevăzute la art. 31 lit. a), b) şi f) implică o substanţă specifică, iar sportivul sau persoana din cadrul personalului său asistent demonstrează cum a pătruns în organismul sportivului acea substanţă specifică ori modul în care a intrat în posesia sa, precum şi că utilizarea substanţei specifice nu a avut drept scop mărirea performanţei sportive, perioada de suspendare prevăzută la art. 39 va fi înlocuită, la prima încălcare, cel puţin cu o mustrare, fără aplicarea suspendării pe o perioadă sau cu aplicarea a cel mult 2 ani de suspendare.
    Articolul 41. Încălcarea repetată a reglementărilor
    (1) Pentru a doua încălcare a dispoziţiilor art. 31, perioadele de suspendare se vor încadra în limitele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
    (2) A treia încălcare a reglementărilor antidoping se sancţionează întotdeauna cu suspendarea pe viaţă, cu excepţia faptelor prevăzute la art. 31 lit. d) şi a cazurilor în care sînt aplicabile prevederile art. 40, situaţii în care perioada de suspendare va fi de minimum 8 ani, mergînd pînă la suspendarea pe viaţă.
    (3) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 39–41, o nouă încălcare a reglementărilor prevăzute la art. 31 va fi luată în considerare de Agenţie în vederea aplicării de sancţiuni numai dacă sportivul sau o altă persoană din rîndul personalului asistent al acestuia a săvîrsit această nouă încălcare după ce a fost înştiinţat de prima. Dacă Agenţia nu poate stabili acest lucru, atît prima, cît şi cea de-a doua încălcare vor fi considerate ca fiind una singură şi se va aplica sancţiunea cea mai gravă.
    (4) În situaţia în care la acelaşi control doping un sportiv este găsit vinovat de utilizarea sau de prezenţa unei substanţe specifice şi a altor substanţe ori metode interzise, sportivul va fi considerat vinovat de o singură încălcare a dispoziţiilor art. 31, iar sancţiunea aplicată va fi cea mai gravă.
    (5) În situaţia în care un sportiv este găsit vinovat de încălcarea a două reglementări diferite prevăzute la art. 31, una implicînd o substanţă specifică, iar alta implicînd o substanţă sau metodă interzisă ori o altă încălcare, perioada de suspendare impusă pentru cea de-a doua abatere va fi de minimum 2 ani şi de maximum 3 ani.
    (6) În cazul în care un sportiv este găsit vinovat de săvîrşirea celei de-a treia încălcări, determinată de orice combinare între abaterea folosirii de substanţe specifice şi orice altă încălcare sancţionată conform art. 39 sau conform prezentului articol, se va aplica sancţiunea suspendării pe viaţă.
    Articolul 42. Pedepse complementare
    (1) Persoanelor găsite vinovate de încălcările prevăzute în prezentul capitol li se pot aplica una sau mai multe pedepse complementare.
    (2) Substanţele, preparatele medicale şi alte bunuri folosite în administrarea sportivilor dar interzise conform listei WADA se confiscă.
Secţiunea a 4-a
Perioada de suspendare
    Articolul 43. Dispoziţii generale
    (1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei de suspendare.
    (2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare.
    (3) În cazul întîrzierii pronunţării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probelor biologice.
    (4) În cazul sancţionării unui sportiv pentru încălcarea prevăzută la art. 31 lit. a), costurile analizelor de laborator vor fi suportate de către structura sportivă în numele căreia sportivul a participat la manifestarea sportivă la care acesta a fost supus testării doping.
    (5) Pe perioada suspendării, sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi nu pot participa în nici o calitate în cadrul unei competiţii ori manifestări sportive.
    (6) În cazul în care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost suspendat/suspendată încalcă dispoziţiile alin. (5), perioada de suspendare care a fost impusă iniţial va începe să curgă din nou de la data participării în cadrul competiţiei sau manifestării sportive.
    (7) Perioada de suspendare reînnoită conform alin. (6) poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decît jumătate din perioada de suspendare impusă iniţial, dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent demonstrează lipsa neglijenţei semnificative.
    (8) Pe perioada suspendării, sportivii respectivi nu mai beneficiază de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru activitatea lor sportivă.
    Articolul 44. Sportivul în perioada de suspendare
    (1) Pe perioada suspendării, sportivii au obligaţia de a comunica Agenţiei informaţii privind localizarea lor.
    (2) În vederea reintegrării în activitatea sportivă, pe perioada suspendării, sportivii trebuie să se supună la 4 testări doping fără aviz prealabil, dintre care o testare va fi făcută în momentul reînceperii activităţii sportive.
    (3) În situaţia în care, pe perioada suspendării, sportivul se retrage din activitatea sportivă, iar ulterior solicită reintegrarea în activitatea sportivă, acesta nu va putea fi reintegrat decît după informarea Agenţiei şi efectuarea de testări doping fară aviz prealabil. Perioada efectuării testărilor va fi egală cu perioada de suspendare rămasă de efectuat la data retragerii.
    Articolul 45. Reducerea sau încetarea perioadei de suspendare
    (1) Sportivul este responsabil de prezenţa în proba biologică a oricărei substanţe interzise sau a metaboliţilor ori a markerilor ei, nefiind necesar să se demonstreze intenţia sau culpa pentru a se stabili o încălcare a reglementărilor antidoping.
    (2) În cazul în care sportivul dovedeşte lipsa vinovăţiei cu privire la fapta prevăzută la art. 31 lit. a), sancţiunea cu suspendarea nu se aplică, iar fapta nu se consideră încălcare a reglementărilor antidoping.
    (3) În cazul încălcării reglementărilor prevăzute la art. 31 lit. a)–c) şi e)–h), perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decît jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru fapta respectivă, dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al acestuia demonstrează lipsa unei neglijenţe semnificative.
    (4) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) şi (3), sportivul trebuie să demonstreze modalitatea în care substanţa interzisă a pătruns în corpul său.
    (5) Aplicarea măsurii prevăzute la alin. (3) nu poate fi dispusă în situaţiile în care sînt aplicabile prevederile art. 40.
    (6) În cazul în care sancţiunea aplicabilă este suspendarea pe viaţă, atunci perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (3) nu va fi mai mică de 8 ani.
    (7) În cazul în care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al acestuia care a încălcat reglementările antidoping acordă Comisiei de audiere şi Comisiei de apel un ajutor substanţial în vederea descoperirii sau stabilirii de încălcări ale reglementărilor antidoping săvîrşite de către alţi sportivi sau de personalul asistent al acestora, perioada suspendării sale poate fi redusă, iar aceasta nu va fi mai mare de trei pătrimi din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit în mod normal pentru fapta săvîrşită. După expirarea termenului de contestaţie sau luarea unei decizii potrivit art. 23, Agenţia poate reduce perioada de suspendare aplicată cu aprobarea WADA şi a federaţiei sportive internaţionale de specialitate.
    (8) În cazul în care sancţiunea aplicabilă este suspendarea pe viaţă, perioada de suspendare redusă aplicată potrivit alin. (7) nu va fi mai mică de 8 ani.
    (9) În cazul în care un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al acestuia recunoaşte din proprie iniţiativă că a săvîrşit o încălcare a reglementărilor antidoping înainte de a primi invitaţia pentru recoltarea de probe biologice sau mai înainte de constatarea încălcării uneia dintre reglementările prevăzute la art. 31 lit. b)–h) şi primirea, potrivit art. 15, a informării despre încălcarea recunoscută, această recunoaştere fiind singura dovadă a vinovăţiei sale la momentul recunoaşterii, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decît jumătate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru fapta respectivă.
    (10) În cazul în care pentru un sportiv sau o persoană din personalul asistent al sportivului sînt întrunite condiţiile pentru aplicarea a cel puţin două dintre prevederile alin. (3), (7) şi (9), perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decît o pătrime din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit în mod normal.
    Articolul 46. Circumstanţe ce conduc la majorarea perioadei
                         de suspendare
    (1) Perioadele de suspendare prevăzute la art. 39 şi 41 pentru încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 31 lit. a)–f) se majorează pînă la maximum 4 ani, dacă fapta este săvîrşită în una dintre următoarele situatii:
    a) sportivul sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului a săvîrşit încălcarea reglementărilor antidoping într-o acţiune de dopaj dirijat, fie individual, fie împreună cu mai multe persoane;
    b) sportivul sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului a deţinut ori a folosit mai multe substanţe sau metode interzise sau a deţinut ori a folosit o substanţă ori o metodă interzisă de mai multe ori;
    c) sportivul sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului obstrucţionează detectarea ori stabilirea unei încălcări a reglementărilor antidoping.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului poate demonstra Comisiei de audiere faptul că nu a încălcat cu intenţie reglementările antidoping, fie sportivul sau persoana în cauză recunoaşte încălcarea reglementărilor antidoping imediat după ce aceasta i-a fost adusă la cunoştinţă de către Agenţie conform art. 14 alin. (4) şi art. 15.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 47.
    (1) Prezenta lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    – va elabora actele normative necesare executării prezentei legi;
    – va aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Antidoping.
    (3) Agenţia Naţională Antidoping, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului său de organizare şi funcţionare, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare:
    – normele metodologice privind organizarea şi realizarea controlului doping;
    – regulamentul privind prevenirea şi combaterea circulaţiei ilegale a substanţelor dopante.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 185. Chişinău, 11 iulie 2012.

    anexa