OMSC1227/2012
ID intern unic:  346230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1227
din  04.12.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului de transmitere a informaţiei
medicale cu caracter personal despre pacienţii infectaţi cu HIV
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 4
    În scopul îmbunătăţirii supravegherii medicale a persoanelor infectate cu HIV şi executării prevederilor Legii nr.23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, Legea nr.263 din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.790 din 8 august 2012 “Cu privire la Regulile de examinare şi supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (maladia SIDA)”, precum şi în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul de transmitere a informaţiei medicale cu caracter personal despre pacienţii infectaţi cu HIV (Anexa nr. 1);
    2) Formularul nr.20 „Îndreptare individuală pentru investigaţia sîngelui la markerii HIV” (Anexa nr.2).
    2. Directorul IMSP Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile (dl Iulian Oltu) va asigura lucrul organizatoric, metodic şi practic pentru implementarea Regulamentului de transmitere a informaţiei medicale cu caracter personal, despre pacienţii infectaţi cu HIV.
    3. Se abrogă:
    1) Îndeplinirea „Fişei de notificare urgentă despre depistarea cazului de boală infecţioasă, intoxicaţie, toxicoinfecţie alimentară şi/sau profesională acută, reacţie adversă după administrarea preparatelor imunobiologice”, Formularul nr.058/e pentru cazurile de infecţie cu HIV şi SIDA;
    2)  Formularul SIDA nr.2/e, aprobat prin Ordinul MS nr.828 din 31 octombrie 2011. „Îndreptare pentru investigaţia sîngelui la anticorpi anti- HIV (individuală)”;
    3) Formularul SIDA nr.3/e, aprobat de MS nr.828 din 31 octombrie 2011„Îndreptare repetată pentru investigaţia sîngelui la anticorpi anti-HIV”;
    4) Formularul SIDA nr.16/e, aprobat de MS nr.828 din 31 octombrie 2011 „Rezultatul investigaţiei sîngelui la HIV/SIDA”.
    4. Dl Iulian Oltu, directorul IMSP Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile, va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul executării ordinului în cauză se asumă dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                 Andrei USATÎI

    Nr. 1227. Chişinău, 4 decembrie 2012.

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 1227 din 04.12.2012

REGULAMENTUL
de transmitere a informaţiei medicale cu caracter personal
despre pacienţii
infectaţi cu HIV
    I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de transmitere a informaţiei privind persoanele infectate cu HIV, modul de transmitere a informaţiei cu privire la stabilirea stadiului SIDA, modul de transmitere a informaţiei cu privire la decesul persoanelor infectate cu HIV.
    2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    Ghidul naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA - document privind metodologia de diagnostic, tratament şi conduită clinică în infecţia HIV, inclusiv în cazul maladiilor oportuniste şi infecţiilor mixte TB-HIV şi TB-hepatite virale B, C, principiile de organizare a asistenţei paliative bolnavilor cu SIDA, a profilaxiei transmiterii matemo-fetale a infecţiei HIV şi profilaxiei postexpunere, aprobat de Consiliul de experţi al Ministerului Sănătăţii prin procesul-verbal nr.2 din 15 iunie 2009;
    Fişa de anchetare epidemiologică a focarului cu infecţia HIV/SIDA, formularul nr.362-l/e - document prevăzut de punctul 75, capitol 4, subcapitol. 4.1. al Ordinului nr.828 din 31 octombrie 2011 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară”;
    Formularul SIDA nr.14-l/e - document aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.139 din 29 mai 2002, „Raport cu privire la confirmarea de laborator a unui caz nou de infecţie cu HIV”.
II. Modul de transmitere a informaţiei privind
persoanele infectate cu HIV

    1. Mostra de sînge se prelevă de către instituţia medico-sanitară publică şi se expediază în laboratorul de diagnosticare a infecţiei cu HIV al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile (în continuare - IMSP SDMC), însoţită de Formularul completat “Îndreptare individuală pentru investigaţia sîngelui la markerii HIV” anexat la prezentul Regulament (Anexa nr.2).
    2. Laboratorul de diagnosticare şi confirmare a infecţiei cu HIV din cadrul IMSP SDMC prezintă informaţia despre persoanele depistate cu HIV prin rapoarte cu privire la confirmarea de laborator a cazurilor noi de infecţie cu HIV (formular SIDA Nr 14-1/e) vicedirectorului management HIV/SIDA al IMSP SDMC.
    Vicedirectorul management HIV/SIDA al IMSP SDMC ulterior transmite această informaţie medicului epidemiolog al IMSP SDMC.
    3. Medicul epidemiolog de la IMSP SDMC transmite rapoartele cu privire la confirmarea de laborator a cazurilor noi de infecţie cu HIV (Formularul SIDA nr 14- 1/e), după cum urmează:
    a) medicului/consilierului care a iniţiat testarea (în instituţia în care a fost efectuată consilierea şi testarea);
    b) medicului infecţionist de la locul de trai al persoanei testate;
    c) cabinetelor teritoriale pentru supravegherea medicală în condiţii de ambulatoriu a persoanelor infectate cu HIV şi bolnavilor cu SIDA.
    Medicul epidemiolog al IMSP SDMC prezintă trimestrial Centrului Naţional de Sănătate Publică informaţii depersonalizate privind depistarea cazurilor noi de infecţii cu HIV cu următorul conţinut: gen, vîrstă, teritoriu administrativ, urban/rural, motivul testării, data confirmării diagnosticului.
    4. Medicul/consilierul care a iniţiat testarea:
    a) efectuează consilierea posttest a persoanei cu statutul HIV pozitiv şi prezintă persoanei rezultatul testării;
    b) informează persoana asupra statutului său HTV pozitiv şi o avizează în scris asupra necesităţii respectării regulilor de prevenire a răspîndirii infecţiei cu HIV, precum şi asupra răspunderii penale pentru punerea intenţionată în pericol de contaminare a altei persoane sau pentru infectarea intenţionată a acesteia;
    c) referă persoana cu statut HIV pozitiv la medicul infecţionist de la locul de trai şi Ia cabinetul teritorial pentru supravegherea medicală şi tratament antiretroviral în condiţii de ambulatoriu ale persoanelor infectate cu HIV şi a bolnavilor cu SIDA (conform Anexei nr.1 a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.763 din 18 noiembrie 2010 „Cu privire la descentralizarea supravegherii medicale şi tratamentului antiretroviral”).
    5. Medicul infecţionist de Ia locul de trai:
    a) efectuează consilierea posttest a persoanei cu statut HIV pozitiv şi prezintă persoanei rezultatul testării, dacă acesta nu a fost prezentat de medicul/consilierul care a iniţiat testarea;
    b) informează persoana asupra statutului său HTV pozitiv şi o avizează în scris asupra necesităţii respectării regulilor de prevenire a răspîndirii infecţiei cu HIV, precum şi asupra răspunderii penale pentru punerea intenţionată în pericol de contaminare a altei persoane sau pentru infectarea intenţionată a acesteia;
    c) efectuează ancheta epidemiologică şi îndeplineşte Fişa de anchetare epidemiologică a focarului cu infecţia HIV/SIDA;
    d) expediază medicului epidemiolog al IMSP SDMC Fişa de anchetare epidemiologică a focarului cu infecţia HIV/SIDA;
    e) efectuează evaluarea iniţială a pacientului, în conformitate cu prevederile Ghidului naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA;
    f) referă persoana cu statut HIV pozitiv la cabinetul teritorial pentru supravegherea medicală şi tratamentul antiretroviral, în condiţii de ambulatoriu, a persoanelor infectate cu HIV şi bolnavilor cu SIDA (conform Anexei nr.1 a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.763 din 18 noiembrie 2010 „Cu privire la descentralizarea supravegherii medicale şi tratamentului antiretroviral”);
    g) transmite medicului de familie informaţia despre depistarea gravidelor şi copiilor infectaţi cu HIV şi despre persoanele care au consemnat în îndreptarea individuală pentru transmiterea acestei informaţii medicului de familie.
    6. Medicul de familie:
    a) prezintă persoanei rezultatul testării, dacă acesta nu a fost prezentat de medicul/consilierul care a iniţiat testarea sau medicul infecţionist de la locul de trai;
    b) referă la medicul infecţionist de la locul de trai şi la cabinetul teritorial pentru supravegherea medicală şi tratamentul antiretroviral în condiţii de ambulatoriu, a persoanelor infectate cu HIV şi bolnavilor cu SIDA (conform Anexei la Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.763 din 18 noiembrie 2010 „Cu privire la descentralizarea supravegherii medicale şi tratamentului antiretroviral”);
    c) supraveghează realizarea profilaxiei transmiterii matemo-fetale a infecţiei cuHIV;
    d) supraveghează copiii născuţi de mame infectate cu HIV conform prevederelor Ghidului naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA.
III. Modul de transmitere a informaţiei cu privire
 la stabilirea stadiului SIDA

    1. Stadiul SIDA poate fi stabilit de orice medic, care stabileste diagnosticul unei maladii oportuniste ce determină acest stadiu în conformitate cu Ghidul naţional de tratament şi îngrijiri în infecţia HIV şi SIDA. După stabilirea acestui stadiu, medicul expediază epidemiologului IMSP SDMC prin scrisoare cu titlu confidenţial informaţia cu privire la datele de paşaport ale pacientului, diagnosticul care a determinat stabilirea stadiului SIDA.
    2. Trimestrial, medicul epidemiolog al IMSP SDMC prezintă Centrului Naţional de Sănătate Publică informaţii depersonalizate privind stabilirea cazurilor noi de SIDA, cu următorul conţinut: anul naşterii, genul, data diagnosticării infecţiei cu HIV, data stabilirii stadiului SIDA, maladia oportunistă care a determinat stabilirea stadiului SIDA, nivelul CD4, încărcătura virală, administrarea tratamentului ARV.
IV. Modul de transmitere a informaţiei cu privire la
decesul persoanelor infectate cu HIV

    Orice instituţie medicală, care stabileşte decesul persoanelor infectate cu HIV, prezintă medicului epidemiolog al IMSP SDMC copia certificatului medical constatator al decesului (Formularul nr.106/e, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (Formular nr.l06/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (Formular nr.106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare ale acestora”, cu modificările ulterioare).

    anexa nr.2