LPM947/1996**
ID intern unic:  346406
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 947
din  19.07.1996
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii*
Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 65
    MODIFICAT
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    HCC13 din 14.05.18, MO235-244/29.06.18 art.107; în vigoare 14.05.18
   
LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364
    LP253 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.12
    HCC23 din 27.06.17, MO340-351/22.09.17 art.91; în vigoare 27.06.17
   
LP85 din 28.04.16, MO256-267/12.08.16 art.545; în vigoare 01.01.17
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341
    LP177 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.535
    LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14
    LP280 din 21.11.13, MO284-289/06.12.13 art.782

     _____________________________
    *Republicată în temeiul art. VIII alin. (9) al Legii nr. 153 din 5 iulie 2012 - Monitorul Oficial al RM, 2012, nr. 185, art. 620
    Modificată prin Legile Republicii Moldova:
    LP174-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.533
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP247-XVI din 21.07.06, MO174-177/10.11.06 art.796
    LP185-XVI din 26.07.07, MO136-140/31.08.07 art.579; în vigoare 01.01.08
    LP257-XVI din 29.11.07, MO14-15/22.01.08 art.46; în vigoare 01.07.08
    LP65-XVI din 27.03.08, MO86-87/16.05.08 art.302
    LP229-XVI din 06.11.08, MO208-209/21.11.08 art.768
    LP306-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.77
    LP115 din 17.06.10, MO117-118/09.07.10 art.365
    LP152 din 08.07.10, MO155-158/03.09.10 art.547
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP153 din 05.07.12, MO185/31.08.12 art.620

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Consiliul Superior al Magistraturii - organ
                       de autoadministrare judecătorească
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent, format în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii exercită autoadministrarea judecătorească.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    Modul de organizare şi de funcţionare ale Consiliului Superior al Magistraturii este reglementat de Constituţie, de legile privind organizarea judecătorească, cu privire la statutul judecătorului, de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 3. Componenţa
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din12 membri.
    (2) În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători şi profesori de drept titulari, precum şi Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General care sînt membri de drept.
    (3) Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, selectaţi în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în urma unui concurs public, se aleg de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.3 al.(3) în redacţia LP280 din 21.11.13, MO284-289/06.12.13 art.782]
    (4) Şase membri din rîndul judecătorilor, inclusiv 2 membri supleanţi, sînt aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, aceştia reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti. Se consideră aleşi membri şi membri supleanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi la adunare, conform ordinii descrescătoare a voturilor obţinute.
    (5) Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor sînt detaşaţi pe durata exercitării mandatului de membru al Consiliului.
    (6) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia membrilor de drept, nu pot exercita o altă activitate remunerată decît cea didactică şi ştiinţifică.
    (7) La alegerea în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele care ocupă funcţii administrative, în termen de 30 de zile de la data alegerii, depun cerere de suspendare a activităţii administrative pe perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Articolul 4. Competenţa Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
    a) face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, promovare la o instanţă superioară, transferare la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă ori de eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;
    b) primeşte jurămîntul judecătorilor;
    c) aprobă regulamentele privind criteriile şi procedura de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi de transferare a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară;
    d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi asigură organizarea şi desfăşurarea concursului;
    e) dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei, al Curţii de Apel sau al Curţii Supreme de Justiţie, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
    f) aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor;
    g) numeşte membrii colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ai colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, conform competenţei sale.
    (2) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor şi a personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti:
    a) desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
    b) aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    c) examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul Institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
    c2) deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferinţe, cursuri de instruire şi deplasări în interes de serviciu;  
    d) prezintă, anual, pînă la 31 martie, Institutului Naţional al Justiţiei propunerile privind numărul de locuri ce vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător în anul următor;
    [Art.4 al.(2), lit.d) în redacția LP85 din 28.04.16, MO256-267/12.08.16 art.545; în vigoare 01.01.17]
    e) examinează contestaţiile la hotărîrile colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi ale colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    (3) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
    a) adoptă hotărîri privind petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
    b) examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
    c) în baza hotărîrii colegiului disciplinar, înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului propunerea privind eliberarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei de judecată sau privind eliberarea din funcţia de judecător;
    [Art.4 al.(3), lit.c) în redacţia LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
    [Art.4 al.(3), lit.d) abrogat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]

    [Art.4 al.(3), lit.e) abrogată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.4 al.(3), lit.f) abrogată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.3 al.(3), lit.g) abrogată prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.4 al.(3), lit.g) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (4) Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
    a) audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
    b) aprobă Regulamentul privind modul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
    c) examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti;
    d) prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent;
    d1) colaborează cu societatea civilă și mass-media pentru informarea publicului despre activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești;
    [Art.3 al.(4), lit.d1) introdusă prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    e) aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare;
    f) acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti.
    (5) În scopul realizării funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii poate avea şi alte competenţe în condiţiile legii.
    (6) În vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă acte normative întru executarea prevederilor legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi păstrează dosarele personale ale judecătorilor din instanţele judecătoreşti.
    Articolul 5. Preşedintele
    (1) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales prin vot secret, pe durata mandatului, cu votul majorităţii membrilor Consiliului şi îşi exercită activitatea pe bază permanentă.
    (2) În absenţa preşedintelui, funcţiile lui sînt exercitate de un membru al Consiliului, numit prin hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii nu poate fi deţinută sau exercitată de către membrii de drept specificaţi la art.3 alin. (2) din prezenta lege.
    Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui
    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii:
    a)  convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;
    b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizează materialele spre examinare, desemnează un raportor pentru prezentarea materialelor examinate;
    c) reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor publice din ţară şi din străinătate;
    d) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.6 lit.d) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    e) exercită alte atribuţii în condiţiile legii.
    Articolul 7. Organele specializate
    [Art.7 denumirea în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (1) În subordinea Consiliului Superior al Magistraturii funcţionează:
    a) colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor;
    b) colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    c) colegiul disciplinar;
    d) inspecţia judiciară.
    (2) Competenţa, modul de organizare şi de funcţionare a colegiilor sînt stabilite prin legi şi prin regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 71. Inspecţia judiciară
    (1) Inspecţia judiciară este alcătuită din 5 inspectori-judecători.
    (1) Inspecția judiciară este un organ independent, constituit din 7 inspectori-judecători, care dispune de autonomie funcțională.
    [Art.71 al.(1) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 01.01.19]
    (2) Durata mandatului de inspector-judecător este de 6 ani. Inspectorul-judecător poate fi numit doar pentru un singur mandat.
    [Art.71 al.(2) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (3) Poate fi aleasă în funcţia de inspector-judecător persoana care deţine diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie ireproşabilă, în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (4) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, și care nu a exercitat funcția de judecător pe parcursul ultimilor 3 ani. Este declarat ales candidatul care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    [Art.71 al.(3) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (4) Inspecţia judiciară este condusă de către un inspector-judecător principal, desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii, pe durata mandatului, din rîndul inspectorilor-judecători.
    [Art.71 al.(4) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (41) Salariul inspectorului-judecător și al inspectorului-judecător principal se stabilește conform legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.71 al.(41) modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.71 al.(41) introdus prin LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    (5) În exerciţiul atribuţiilor sale, inspectorul-judecător beneficiază de inviolabilitatea prevăzută la art.19 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (6) Inspecţia judiciară are următoarele competenţe:
    a) verifică activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei;
    a1) verifică corectitudinea repartizării aleatorii a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti;
    [Art.71 al.(6), lit.a1) introdusă prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    b) examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, adresate Consiliului Superior al Magistraturii, solicitînd în mod obligatoriu explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie;
    b1) verifică sesizările privind faptele care pot constitui abateri disciplinare;
    [Art.71 al.(6), lit.b1) introdusă prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
   
c) verifică demersurile care au ca obiect acordul Consiliului Superior al Magistraturii privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
    d) studiază temeiurile respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru numirea în funcţia de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative Consiliului Superior al Magistraturii.
    (7) Asigurarea tehnico-materială a activităţii inspecţiei judiciare se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în conformitate cu legea bugetului.
    Articolul 72. Verificarea activităţii organizatorice a instanţelor
                         judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei
    (1) Activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei se verifică cu scopul de a asigura:
    a) celeritatea procesului;
    b) transparenţa activităţii de înfăptuire a justiţiei şi deschiderea faţă de societate;
    c) eficienţa activităţii instanţelor judecătoreşti, a judecătorilor şi a personalului instanţelor;
    d) respectarea Codului de etică al judecătorului;
    e) conduita profesională înaltă a personalului instanţelor judecătoreşti;
    f) perfecţionarea continuă a performanţelor judecătorilor şi ale personalului instanţelor judecătoreşti.
    (2) Activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei poate fi verificată în două forme:
    a) control ordinar – pentru examinarea unui caz concret sau a unui domeniu de activitate distinct;
    b) control complex – pentru examinarea întregii activităţi de înfăptuire a justiţiei.
    (3) Controalele ordinare şi cele complexe pot avea caracter planificat sau inopinat.
    (4) În scopul desfăşurării controalelor planificate ale activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti se elaborează şi se aprobă planuri anuale de verificare a instanţelor.
    (5) Controalele complexe planificate ale activităţii organizatorice a fiecărei instanţe judecătoreşti, în modul stabilit de prezentul articol, se desfăşoară cel puţin o dată la 3 ani.
    (6) După încheierea controlului, dar nu mai tîrziu de o lună de la data încheierii, se întocmeşte un proiect al actului de control, care este prezentat spre informare instanţei supuse controlului, aceasta fiind în drept să prezinte comentarii şi obiecţii pe marginea proiectului în cauză.
    (7) Actul final al controlului se întocmeşte în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării obiecţiilor sau de la data expirării termenului pentru prezentarea acestora şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (8) Subiecţii care nu sînt de acord cu rezultatele controlului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării acestora pentru informare, sînt în drept să prezinte în formă scrisă obiecţiile lor Consiliului Superior al Magistraturii. În acest caz, rezultatele controlului vor fi examinate la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.
    (9) Volumul, metodele, temeiurile şi procedura de verificare a activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 8. Relaţiile cu alte autorităţi
    (1) În relaţiile cu autorităţile publice, Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa doar Constituţiei şi legilor.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul cu privire la orice problemă care, potrivit legii, ţine de competenţa sa.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii întreţine legături cu organisme similare din alte ţări în probleme de funcţionare şi administrare a justiţiei.
    Articolul 81. Transparenţa activităţii Consiliului Superior
                         al Magistraturii
    (1) Activitatea Consiliului Superior al Magistraturii este transparentă şi se realizează prin asigurarea accesului societăţii şi al mass-media la informaţiile privind activitatea Consiliului.
    (2) Ședințele Consiliului Superior al Magistraturii sînt publice, cu excepția cazurilor în care, la cererea motivată a președintelui sau a cel puțin trei membri, se hotărăște ca ședințele să fie închise în vederea protejării informației ce constituie secret de stat sau a cazului în care, datorită unor împrejurări speciale, caracterul public poate prejudicia interesele justiției sau poate aduce atingere vieţii private a persoanelor. Hotărîrea motivată cu privire la declararea ședinței închise se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
    [Art.81 al.(2) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii creează condiţii şi întreprinde măsurile necesare pentru a asigura participarea reprezentanţilor mass-media şi a persoanelor interesate la şedinţele sale.
    (4) Agenda şedinţei Consiliului Superior al Magistraturii, proiectele de hotărîri şi materialele adiţionale care urmează a fi supuse examinării în partea ce nu conţine informaţii care nu pot fi publicate se plasează pe pagina web a Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
    [Art.81 al.(4) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (5) Şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii se înregistrează prin utilizarea mijloacelor video şi audio şi se consemnează în procese-verbale, care se plasează pe pagina web a Consiliului.
    (6) Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii şi anunţurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor de judecător se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Hotărîrile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, de organele specializate, inclusiv cele adoptate în cadrul ședințelor închise, opiniile separate ale membrilor Consiliului, precum şi rapoartele anuale ale Consiliului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii prin care acesta își expune acordul sau dezacordul pentru pornirea urmăririi penale în condițiile art. 19 alin. (4) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Magistraturii, cu anonimizarea datelor cu privire la identitatea judecătorului.
    [Art.81 al.(7) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
Capitolul II
STATUTUL DE MEMBRU AL CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Articolul 9. Durata mandatului
    (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii este de 4 ani. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi aleși pentru 2 mandate consecutive.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (2) Sub incidenţa alin. (1) nu cad membrii care fac parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 10. Drepturile
    Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este în drept:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului spre examinare;
    b) să participe la examinarea lor;
    c) să facă demersuri, să-şi expună argumentele şi să prezinte materiale suplimentare;
    d) să solicite instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, altor instituţii şi organizaţii informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
    e) să propună spre examinare în şedinţă probleme ce ţin de competenţa Consiliului;
    f) să participe la adoptarea de hotărîri prin vot şi să-şi expună, după caz, opinia separată;
    g) să beneficieze de alte drepturi în condiţiile legii.
    Articolul 11. Obligaţiunile
    (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii este obligat:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu legea;
    b) să asigure ocrotirea drepturilor şi libertăţilor magistraţilor, onoarei şi demnităţii lor în condiţiile legii;
    c) să contribuie la promovarea principiului independenţei autorităţii judecătoreşti;
    d) să păstreze secretul deliberărilor şi confidenţialitatea lucrărilor;
    e) să voteze pro sau contra la adoptarea de hotărîri;
    f) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;
    [Art.11 al.(1), lit.f) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
g) să respecte prevederile legale privind conflictul de interese și regimul juridic al incompatibilităților și interdicțiilor.
    [Art.11 al.(1), lit.g) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor titulari sînt obligaţi să respecte incompatibilitățile și interdicţiile specificate la art.8 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 12. Încetarea mandatului
    (1) Mandatul de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează în caz de:
    a) expirare;
    b) demisie;
    c) cerere proprie;
    d) ridicare a mandatului, trecere la alt lucru, eliberare din funcţie;
    e) deces.
    (2) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează:
    a) în caz de rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luarea sau participarea la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    [Art.12 al.(2), lit.a) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b) în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    b1) în caz de nedepunere de către acesta a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.12 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b2) în caz de dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.12 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c) la propunerea Consiliului, în caz de neîndeplinire fără motive întemeiate a obligaţiunilor de membru stabilite de prezenta lege, precum şi în caz de încălcare a incompatibilităților și interdicţiilor  specificate la art. 8 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
    [Art.12 al.(2), lit.c) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (3) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează de către organul care a ales persoana în această calitate.
    Articolul 13. Completarea vacanţei
    (1) În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul art. 12 alin. (1) lit. b)–e), mandatul va fi continuat de către membrul supleant ales în condiţiile art. 3 alin. (4).
    (2) În caz de vacanţă a funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul profesorilor de drept titulari, vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca şi în cazul numirii.
    Articolul 14. Legitimaţia
    Membrul Consiliului Superior al Magistraturii primeşte legitimaţie de un model aprobat de Parlament.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Articolul 15. Şedinţele
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii ca organ colegial îşi exercită atribuţiile în plen.
    (2) Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din membrii lui.
    (3) - abrogat
    (4) La şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii se citează în mod obligatoriu persoanele a căror problemă se examinează.
    (5) - abrogat
    (6) - abrogat
    Articolul 16. Convocarea
    (1) Convocarea în şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii se face la iniţiativa Preşedintelui acestuia.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii poate fi convocat şi la iniţiativa a cel puţin 3 membri ai lui.
    (3) Data, ora şi locul şedinţei, ordinea de zi, proiectele hotărîrilor ce urmează a fi adoptate şi materialele justificative ale acestora sînt aduse la cunoştinţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cel mai tîrziu cu 3 zile înainte de şedinţă, cu excepţia cazurilor extraordinare.
    Articolul 17. Procedura de examinare a problemelor
    Examinarea problemelor ce urmează a fi soluţionate în şedinţă începe cu raportul Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii sau al unui membru al lui, care a studiat în prealabil documentele şi materialele prezentate, după care sînt ascultate persoanele invitate la şedinţă, se cercetează documentele şi materialele necesare.
    Articolul 18. Recuzarea şi autorecuzarea
    (1) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii nu poate participa la examinarea problemei şi urmează să fie recuzat dacă există împrejurări care exclud participarea lui la examinare sau împrejurări ce ar trezi îndoieli privind obiectivitatea lui. În cazul în care există astfel de împrejurări, membrul Consiliului este obligat să declare autorecuzarea.
    (2) Pentru aceleaşi motive, recuzarea poate fi făcută de persoana a cărei problemă se examinează, precum şi de persoana care a prezentat materialele spre examinare.
    (3) Recuzarea trebuie să fie motivată prin cerere scrisă sau verbală.
    (4) Membrul recuzat al Consiliului Superior al Magistraturii nu participă la votarea cererii de recuzare.
    (5) Dacă, în urma admiterii cererii de recuzare a mai multor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ședința nu este deliberativă, aceștia sînt substituiți de membrii supleanți, prioritate avînd membrul care a acumulat un număr mai mare de voturi.
    [Art.18 al.(5) introdus prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    Articolul 19. Propunerea pentru numirea în funcţia de judecător,
                         de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului referitor la numirea în funcţia de judecător a candidaţilor pentru aceste funcţii, precum şi la numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti.
    (2) Selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti se face de către Consiliul Superior al Magistraturii în baza hotărîrii colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor. Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind selectarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti trebuie să fie motivată şi se adoptă prin votul deschis al membrilor Consiliului.
    (3) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu propunerea respectivă de numire în funcţia de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, dosarul personal al candidatului însoţit de curriculum vitae din care să rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîrea privind numirea în funcţie, se înaintează de către preşedintele Consiliului.
    (4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul respinge candidatura propusă, Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art.11 din Legea cu privire la statutul judecătorului, art. 16 din Legea privind organizarea judecătorească şi art.9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, poate propune aceeaşi sau altă candidatură pentru funcţia vacantă cu votul a două treimi din membrii săi.
    Articolul 20. Promovarea la o instanţă superioară, transferarea
                          la o instanţă de acelaşi  nivel sau la o instanţă inferioară,
                          detaşarea, suspendarea, demisia şi eliberarea din
                           funcţie a judecătorului
    (1) Chestiunile ce ţin de promovarea la o instanţă superioară, transferarea la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, detaşarea, suspendarea, demisia şi eliberarea din funcţie a judecătorului sînt examinate de Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile legii.
    (2) Transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel pe un termen limitat se efectuează de către Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile art. 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (3) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile art. 241 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (31) Transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi eliberarea lui din funcţie se fac în baza recomandărilor colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului. Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind transferarea judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei şi eliberarea lui din funcţie trebuie să fie motivată şi este adoptată prin votul deschis al membrilor Consiliului.
    (32) Participarea la concursul pentru promovarea într-o instanță superioară, transferarea la o instanţă judecătorească de același nivel a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul judecătorilor, precum și a judecătorilor detașați la Institutul Național al Justiției și Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, se interzic pe perioada exercitării mandatului și timp de 6 luni după încetarea calității de membru sau, după caz, expirarea termenului pentru care a fost detașat.
    [Art.20 al.(32) introdus prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (4) Hotărîrile privind transferarea pe un termen nelimitat a judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară, promovarea judecătorului la o instanţă superioară, demisia şi eliberarea lui din funcţie, însoţite de curriculum vitae din care să rezulte activitatea lui şi de proiectul de decret sau de hotărîre, se înaintează Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului de către Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Suspendarea din funcţie a judecătorului se efectuează de Consiliul Superior al Magistraturii în condiţiile art.24 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (6) În cazul în care au decăzut circumstanţele care au servit ca temei pentru suspendarea din funcţie a judecătorului, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o hotărîre privind anularea suspendării lui din funcţie.
    (7) Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii privind suspendarea din funcţie sau anularea suspendării din funcţie a judecătorului se prezintă neîntîrziat Preşedintelui Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentului.
    (8) Consiliul Superior al Magistraturii sistează demisia judecătorului şi dispune încetarea plăţii indemnizaţiei viagere lunare în condiţiile art.26 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    (9) - abrogat
    [Art.21 abrogat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
   
Articolul 22. Examinarea contestațiilor împotriva hotărîrilor
                         organelor specializate
    [Art.22 denumirea în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (1) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate de colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor se examinează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor în Consiliul Superior al Magistraturii.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
   
(2) Data, ora şi locul examinării contestaţiilor se comunică din timp persoanelor interesate.
    (3) După examinarea contestaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide:
    a) menţinerea fără modificare a hotărîrilor colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor, ale colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    [Art.22 al.(3), lit.a) modificată prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
    [Art.22 al.(3), lit.b) abrogat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
   
c) admiterea contestaţiei şi remiterea hotarîrii spre reexaminare colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor sau, după caz, colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor, în cazul în care s-a constatat încălcarea procedurii de selectare sau de evaluare;
    [Art.22 al.(3), lit.d) abrogat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
  
  (4) Contestaţiile împotriva hotărîrilor adoptate de colegiul disciplinar se examinează conform prevederilor Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.
    [Art.22 al.(4) introdus prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
   
Articolul 221. Examinarea informaţiilor privind comunicarea
                            interzisă cu judecătorii
    (1) Informaţiile privind comunicarea interzisă dintre un judecător cu un participant la proces sau cu alte persoane, inclusiv cu persoane cu funcţii de demnitate publică, prezentate în condiţiile stabilite la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, precum şi informaţiile despre comunicarea interzisă prezentate de alte persoane interesate se examinează în cel mult 15 zile de la data înregistrării lor în Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) După examinarea informaţiilor, Consiliul Superior al Magistraturii decide privind:
    a) transmiterea informaţiei la adresa Procuraturii Generale în cazul în care sînt prezente elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 303 din Codul penal sau ale contravenţiei prevăzute la art. 317 alin. (2) din Codul contravenţional;
    b) informarea conducerii autorităţii sau a organelor de autoadministrare competente în cadrul cărora activează persoanele care au admis comunicarea interzisă cu judecătorul;
    c) remiterea materialelor, conform procedurii stabilite de lege, pentru pornirea urmăririi disciplinare împotriva judecătorului în cazul în care acesta a admis comunicarea interzisă sau nu a informat în modul stabilit Consiliul Superior al Magistraturii despre comunicarea interzisă sau despre tentativa de comunicare interzisă.
    [Art.221 introdus prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
   
Articolul 23. Asigurarea inviolabilităţii judecătorului
    (1) Propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul Procurorului General de pornire a urmăririi penale, de reţinere, de aducere silită, de arestare sau de percheziţie a judecătorului se examinează de către Consiliul Superior al Magistraturii imediat, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii examinează propunerea Procurorului General sau a prim-adjunctului, iar în lipsa acestuia – a adjunctului desemnat prin ordinul emis de Procurorul General doar sub aspectul respectării condiţiilor sau a circumstanţelor prevăzute de Codul de procedură penală pentru dispunerea pornirii urmăririi penale, reţinerii, aducerii silite, arestării sau percheziţiei judecătorului, fără a-şi aroga atribuţiile unei instanţe judecătorești.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.23 al.(2) textul „fără a da apreciere calităţii şi veridicităţii materialelor prezentate” declarat neconstituțional prin HCC23 din 27.06.17, MO340-351/22.09.17 art.91; în vigoare 27.06.17]
    (3) Procurorul General nu participă la deliberare.
    [Pct.23 în redacția LP177 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.535]
   
Articolul 24. Adoptarea de hotărîri
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii adoptă hotărîri cu votul deschis al majorităţii membrilor săi, cu excepţia cazului prevăzut la art. 19 alin. (4). La adoptarea hotărîrilor cu privire la cariera judecătorilor, răspunderea disciplinară a acestora, sancționarea și eliberarea din funcție a judecătorilor, membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii participă fără drept de vot.
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (2) Votarea se efectuează în lipsa persoanei al cărei caz este examinat şi în lipsa celorlalţi invitaţi.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii, în urma deliberării, pronunță public dispozitivul hotărîrii, fapt care se consemnează într-un proces-verbal. Hotărîrea motivată, care conține și numărul de voturi, se redactează în cel mult 30 de zile și se semnează de președintele ședinței.
    [Art.24 al.(3) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (4) În cazul în care un membru al Consiliului Superior al Magistraturii face opinie separată, aceasta va fi motivată şi se va anexa la hotărîre fără a i se da citire.
    (5) În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii îşi exercită atribuţiile prevăzute la art. 22 alin. (4), membrul Consiliului care a înaintat sesizarea privind faptele ce pot constitui abateri disciplinare nu participă la deliberare.
    [Art.24 al.(5) în redacţia LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
  
  (6) - abrogat
    Articolul 25. Contestarea hotărîrilor Consiliului Superior
                            al Magistraturii
    (1) Hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la data comunicării.
    [Art.25 al.(1) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    [Art.25 al.(1) textul […] doar în partea ce se referă la procedura de emitere/adoptare declarat neconstituțional prin HCC13 din 14.05.18, MO235-244/29.06.18 art.107; în vigoare 14.05.18]
    (2) Contestaţiile se examinează de un complet format din 5 judecători.
    (3) Hotărîrile Curţii Supreme de Justiţie adoptate în condiţiile alin. (2) sînt irevocabile şi intră în vigoare la data adoptării.
    [Art.25 în redacția LP253 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.12]
    [Art.25 modificat prin LP107 din 28.05.15, MO161-165/26.06.15 art.341]
Capitolul IV
ASIGURAREA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI
SUPERIOR AL MAGISTRATURII
    Articolul 26. Lucrările de secretariat
    (1) Lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii se ţin de către angajaţii secretariatului.
    (2) Ședinţele Consiliului Superior al Magistraturii se înregistrează prin mijloace video/audio și se consemnează în proces-verbal.
    [Art.26 al.(2) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (3) În procesul-verbal se consemnează prezenţa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a altor participanţi la şedinţă, subiectele puse la vot, rezultatele votării şi hotărîrea adoptată.
    [Art.26 al.(3) în redacția LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (4) Procesul-verbal se întocmeşte în decursul a 3 zile, se semnează de preşedintele şedinţei şi de secretar.
    Articolul 27. Asigurarea activităţii Consiliului Superior
                         al Magistraturii
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    [Art.27 al.(1) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
(11) Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii se elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.27 al.(11) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.27 al.(2) abrogat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.27 al.(2) în redacția LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    Articolul 271. Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Asistenţa organizatorică şi administrativă a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor specializate este asigurată de secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, condus de şeful secretariatului.
    [Art.271 al.(1) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (2) Şeful secretariatului este numit în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Articolul 272. Structura secretariatului Consiliului Superior
                           al Magistraturii
    (1) Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii se constituie din Direcţia generală autoadministrare judecătorească şi Direcţia administrativă.
    (2) Direcţia generală autoadministrare judecătorească a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii asistă membrii Consiliului şi organele specializate la exercitarea funcţiilor lor. În cadrul Direcţiei generale autoadministrare judecătorească pot fi instituite direcţii, secţii şi servicii.
    [Art.272 al.(2) modificat prin LP137 din 27.09.18, MO398-399/19.10.18 art.618; în vigoare 19.10.18]
    (3) Direcţia administrativă a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii asigură funcţionarea administrativ-economică a Consiliului. Direcţia administrativă include subdiviziunile: financiar-economică, de tehnologii informaţionale, arhiva, biblioteca, precum şi alte subdiviziuni necesare activităţii Consiliului.
    Articolul 273.  Personalul şi salarizarea personalului secretariatului
                            Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Personalul Direcţiei generale autoadministrare judecătorească a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este compus din funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi este salarizat în condiţiile legii.
    (2) Personalul Direcţiei administrative a secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi din personal contractual supus reglementărilor legislaţiei muncii care desfăşoară activităţi auxiliare, fiind salarizat în condiţiile legii.
    (3) Statul de personal al secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (4) Personalul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii este obligat să respecte atribuţiile de serviciu, etica profesională şi confidenţialitatea informaţiei obţinute în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
    (5) Pentru nerespectarea atribuţiilor de serviciu şi pentru divulgarea informaţiei confidenţiale de serviciu, personalul secretariatului poartă răspundere în condiţiile legii.
    Articolul 28. Sigiliul şi sediul
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii este persoană juridică şi are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii îşi are sediul în municipiul Chişinău.
    Articolul 29. Raportul Consiliului Superior al Magistraturii
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte anual, pînă la data de 1 februarie, un raport referitor la activitatea sa, precum şi referitor la activitatea sistemului judecătoresc în anul precedent.
    (2) Raportul de activitate este prezentat public şi supus dezbaterilor la Adunarea Generală a Judecătorilor.
    (3) Cîte o copie a raportului se remite Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului pentru informare.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 30
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Petru LUCINSCHI

    Nr. 947-XIII. Chişinău, 19 iulie 1996.