HGA51/2013
ID intern unic:  346423
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 51
din  16.01.2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor
Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 89
    Abrogată prin HG600 din 27.06.18, MO235-244/29.06.18 art.658

    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG226 din 12.03.18, MO84-93/16.03.18 art.254
    HG1086 din 14.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1218
    HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509
    HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76
    HG404 din 06.04.16, MO100-105/15.04.16 art.465
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG356 din 11.06.15,  MO150-159/19.06.15 art.399
    HG711 din 28.08.14, MO261-267/05.09.14 art.759
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502; în vigoare 28.06.14
    HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289

    NOTĂ:
    în tot textul anexei nr.1, cuvîntul „director” se substituie cu sintagma „director general”, sintagma „director adjunct” se substituie cu sintagma “director general adjunct” prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541    În scopul executării prevederilor art. 1 al Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.143-148, art. 467), art. 7 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art. 153), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art. 748), precum şi în vederea optimizării structurilor autorităţilor cu funcţii de control şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în subordinea Guvernului, în baza reorganizării prin fuziune a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
    [Pct.1 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor este succesoare în drepturile şi obligaţiile autorităţilor supuse reorganizării şi îşi va începe activitatea din 14 februarie 2013.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    a) va efectua, conform legislaţiei în vigoare, procedura de reorganizare a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    b) va prezenta Guvernului, pînă la 31 decembrie 2013, propuneri de optimizare a structurii subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, inclusiv a resurselor materiale, umane, financiare.
    4. Ministerul Sănătăţii (Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice) va transmite Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informaţiile din baza sa de date privind unităţile cu profil alimentar supuse supravegherii de stat în domeniul siguranţei alimentelor.
    5. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale, de la autorităţile supuse reorganizării către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 12 luni, iar a dosarelor – în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.
    6. Se aprobă:
    a) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr.1;
    b) Structura organizatorică a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi lista posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră, conform anexei nr. 2;
    c) Regulamentul privind uniforma şi semnele de distincţie ale colaboratorilor posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr. 3;
    d) Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.
    7. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în număr de 1422 unităţi, inclusiv 171 unităţi ale aparatului сentral şi 1251 unităţi ale subdiviziunilor teritoriale, cu fondul anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.7 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Pct.7 modificat prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
    8. Ministerul Sănătăţii:
    a) pînă la 14 februarie 2013, va reduce cu 200 de unităţi statele de personal ale Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi alocaţiile pentru întreţinerea acestora, transferîndu-le Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) va prezenta Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a Legii bugetului pentru anul 2013 pentru asigurarea realizării prevederilor literei a) a prezentului punct;
    c) în termen de o lună, îşi va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta hotărîre.
    9. Se acordă Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor dreptul de a redistribui unităţile de personal în limitele structurii, efectivului-limită şi ale fondului de remunerare a muncii stabilit.
    10. Cheltuielile pentru întreţinerea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor vor fi efectuate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate anual în bugetul de stat şi din alte surse, conform legislaţiei.
    11. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 5.
    12. Se stabileşte că Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor exercită funcţia de fondator al Instituţiei Publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”.
    13. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Ministerului Sănătăţii, care vor prezenta Guvernului un raport în termen de 60 de zile de la începutul funcţionării Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                     Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                             Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 51. Chişinău, 16 ianuarie 2013.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 51
din 16 ianuarie 2013

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile generale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    Statutul juridic al Agenţiei
    2. Agenţia este autoritatea administrativă subordonată Guvernului, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    3. Agenţia este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.
    Cadrul legal de activitate
    4. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative şi cu prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.4 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE PRINCIPALE 
ŞI DREPTURILE GENERALE
ALE AGENŢIEI
    Misiunea Agenţiei
    5. Agenţia asigură organizarea şi coordonarea acţiunilor în domenii orientate spre garantarea siguranţei alimentelor (cu excepţia produselor alimentare prevăzute la articolul 19 litera d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor), precum şi a calităţii produselor alimentare, menţinerea şi ameliorarea bunăstării animalelor şi stării fitosanitare, întreţinerea unui sistem de măsuri statale menite să asigure sănătatea animală şi protecţia plantelor, inofensivitatea produselor alimentare şi a materiei prime, obţinute ca rezultat al prelucrării lor.
    Funcţiile de bază ale Agenţiei
    6. În vederea realizării misiunii sale, Agenţia are următoarele funcţii de bază:
    a) siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
    b) trasabilitatea întregului lanţ alimentar;
    c) analiza riscului;
    d) bunăstarea animalelor;
    e) controlul sanitar-veterinar;
    f) controlul semincer;
    g) controlul zootehnic;
    h) supravegherea şi controlul asupra identificării, înregistrării şi circulaţiei animalelor;
    i) protecţia, sănătatea plantelor şi carantina fitosanitară;
    j) siguranţa biologică, chimică şi fizică a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, precum şi a hranei pentru animale;
    k)  sănătatea animală;
    l) controlul asupra bolilor contagioase ale animalelor, zoonozelor şi agenţilor zoonotici;
    m) supravegherea şi controlul asupra producerii, importului, comercializării, utilizării şi depozitării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    n) supravegherea şi controlul asupra reziduurilor de pesticide, fertilizanţilor, medicamentelor de uz veterinar şi asupra altor contaminanţi;
    o) supravegherea şi controlul asupra testării, omologării, înregistrării, producerii, depozitării, transportării, importului, exportului, comercializării şi utilizării  medicamentelor de uz veterinar;
    p) supravegherea şi controlul asupra producerii alimentelor şi igienei la întreprinderile din sectorul alimentar;
    q) supravegherea şi controlul asupra producerii hranei pentru animale şi furajelor medicamentoase, asupra respectării igienei la întreprinderile producătoare de hrană pentru animale;
    r) supravegherea şi controlul asupra utilizării organismelor modificate genetic (OMG);
    s) supravegherea calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
    t)  autorizarea şi înregistrarea operatorilor din businessul alimentar şi sectorul hranei pentru animale în condiţiile Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    u) elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului naţional de controale oficiale.
    Atribuţiile principale ale Agenţiei
    7. În vederea realizării funcţiilor de bază, Agenţia are următoarele atribuţii principale:
    în domeniul sanitar-veterinar:
    1) organizarea activităţii sanitar-veterinare pe întreg teritoriul ţării;
    2) implementarea politicii sanitar-veterinare naţionale referitoare la animalele vii şi hrana acestora, în colaborare cu celelalte structuri ale Agenţiei;
    3) asigurarea sănătăţii şi protecţiei animalelor, prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om;
    4) monitorizarea cadrului legislativ naţional existent în domeniul sănătăţii, bunăstării, nutriţiei, identificării, înregistrării animalelor, subproduselor de origine animală care nu sînt destinate consumului uman, precum şi a zoonozelor;
    5) asigurarea realizării programelor naţionale şi internaţionale de protecţie a teritoriilor faţă de infiltrarea şi răspîndirea bolilor infecţioase deosebit de periculoase, care necesită instituirea măsurilor de carantină, faţă de influenţele tehnologice şi alte impacturi negative asupra animalelor;
    6) stabilirea necesarului de resurse financiare pentru investiţii şi dotaţii în domeniul sanitar-veterinar; formarea şi utilizarea rezervei republicane de mijloace farmaceutice de uz veterinar pentru desfăşurarea unor măsuri antiepizootice şi alte activităţi speciale;
    7) efectuarea expertizei documentelor privind proiectarea obiectivelor veterinare şi zootehnice şi a întreprinderilor de industrializare a materiei prime animaliere; controlul asupra respectării acestor proiecte în procesul construcţiei;
    8) autorizarea întreprinderilor de colectare, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor şi a materiei prime de origine animală şi eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare, în condiţiile Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    9) efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi a materiei prime de origine animală la toate obiectivele de colectare, producere, prelucrare, depozitare, transport şi comercializare a acestora;
    10) eliberarea de recomandări administrative pieţelor, magazinelor, autorităţilor administraţiei publice locale, altor persoane juridice şi fizice privind folosirea produselor şi a materiei prime de origine animală improprii consumului uman;
    11) controlul stării locurilor de comercializare a producţiei de origine animală, verificarea condiţiilor de păstrare a acesteia, controlul asupra distrugerii produselor de origine animală şi vegetală improprii consumului uman şi nutriţiei animalelor;
    12) controlul asupra respectării cerinţelor sanitar-veterinare în procesul exportului şi importului animalelor, asupra produselor şi materiei prime de origine animală, precum şi al furajului, cu eliberarea avizului sanitar-veterinar de import sau export;
    13) efectuarea cercetărilor de laborator în scopul diagnosticării bolilor la animale;
    14) eliberarea gratuită a avizelor pentru organele de asigurare a animalelor privind motivele sacrificării din necesitate, eliberarea avizelor sanitar-veterinare privind cauzele pieirii animalelor şi utilizarea produselor de origine animală în scopul stabilirii gradului de culpabilitate a personalului de deservire, a specialiştilor veterinari şi a altor persoane fizice şi juridice;
    15) contribuţia la dezvoltarea cercetării în domeniul medicinii veterinare şi transpunerea în practică a realizărilor ei şi a experienţei Agenţiei în domeniu; acordarea consultanţei şi asistenţei ştiinţifice şi tehnice privind nutriţia animală, ţinînd seama de prevederile legislaţiei naţionale şi celei comunitare;
    16) prezentarea organelor ierarhic superioare a informaţiei privind produsele de origine animală modificate genetic, regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a acestora, precum şi a produselor rezultate din acestea, asigurarea controlului privind prezenţa organismelor modificate genetic (OMG) în produsele de origine animală şi în furaje;
    17) implementarea şi controlul trasabilităţii produselor de origine animală pe întreg lanţul alimentar;
    18) participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan general de monitorizare a deşeurilor de origine animală;
    19) participarea la elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare specifice pentru supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi reziduuri conţinute în animale vii, în produsele şi subprodusele de origine animală destinate consumului uman;
    20) participarea la elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare privind producerea, comercializarea şi utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a substanţelor hormonale, tireostatice, beta agoniste şi a altora similare, precum şi a substanţelor ce constituie contaminanţi pentru produsele de origine animală;
    21) stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor, în limitele legii;
    22) realizarea acţiunilor de  supraveghere, prevenire şi control a zoonozelor în raport cu sănătatea animalelor şi cu produsele şi subprodusele de origine animală supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar;
    23) elaborarea şi aprobarea prin ordinul directorului general al Agenţiei a cerinţelor sanitar-veterinare specifice referitoare la măsurile de protecţie faţă de izbucnirea unor boli pe teritoriul unor ţări cu care Republica Moldova realizează comerţ cu animale vii, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea animalelor sau a oamenilor, precum şi măsurile de protecţie ale ţărilor - partenere comerciale ale Republicii Moldova, atunci cînd pe teritoriul acestora este declarată o boală a animalelor ce constituie un risc pentru comerţul cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar;
    24) elaborarea şi punerea în aplicare a Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului, revizuit anual şi aprobat prin ordinul directorului general al Agenţiei;
    25) punerea în aplicare a normelor ce reglementează măsurile de supraveghere şi control în raport cu mişcarea internă, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar;
    26) elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare privind organizarea şi funcţionarea posturilor de control sanitar-veterinar al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat, de asemenea, privind procedura şi durata de efectuare a inspecţiilor şi controalelor;
    27) controlul respectării cerinţelor sanitar-veterinare pentru protecţia animalelor de fermă, a animalelor în timpul transportului, în timpul sacrificării sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, experimentare sau de diagnostic, a animalelor din grădinile şi parcurile zoologice, rezervaţii, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie şi de serviciu, a animalelor de competiţie, a animalelor din aglomerările temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de dispariţie şi controlează conformitatea cu aceste cerinţe;
    28) supravegherea respectării programelor de restructurare şi modernizare a unităţilor de procesare a produselor de origine animală în vederea alinierii la cerinţele Uniunii Europene;
    29) participarea, potrivit competenţelor specifice, la misiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Direcţiei Generale pentru Sănătate şi Consumatori (DG SANCO) a Comisiei Europene în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
    [Pct.7 subpct.29) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    30) elaborarea planurilor de acţiune pentru remedierea neconformităţilor ca răspuns la recomandările inspectorilor comunitari, în urma evaluărilor FAO, DG SANCO a Comisiei Europene pe domeniul specific de activitate;
    [Pct.7 subpct.30) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    31) elaborarea normelor şi instrucţiunilor de aplicare a planurilor de acţiune, în termenele stabilite, a rapoartelor privind situaţia actuală şi progresele înregistrate pentru organismele internaţionale interesate;
    32) elaborarea şi punerea în aplicare a Programului naţional de supraveghere şi monitorizare a reziduurilor şi a altor contaminanţi la animale vii, produse şi subproduse de origine animală şi asigurarea controlului realizării acestuia;
    33) monitorizarea, prin intermediul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, a stării de sănătate a animalelor, precum şi a situaţiei zonelor şi regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a certificării sanitar-veterinare;
    34) stabilirea unităţilor care nu îşi pot desfăşura activitatea fără personal sanitar-veterinar de stat pentru exercitarea inspecţiei şi controlului sanitar-veterinar de stat;
    35) colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu asociaţiile şi patronatele din domeniul agrar şi industria farmaceutică, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul sanitar-veterinar;
    36) stabilirea ţărilor şi unităţilor pentru importul în Republica Moldova de animale vii, produse şi materiale germinative de origine animală, în funcţie de situaţia epizootică şi respectarea cerinţelor sanitar-veterinare;
    37) stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare pentru anunţarea, declararea, notificarea internă şi internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire;
    38) stabilirea şi actualizarea listei bolilor transmisibile ale animalelor care sînt supuse declarării şi notificării oficiale, precum şi a celor supuse carantinei în caz de necesitate, diferenţiate în funcţie de gravitatea bolii, gradul de difuzibilitate, particularităţile modului şi ale căilor de transmitere a acesteia, precum şi de implicaţiile economico-sociale;
    39) întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea statutului de ţară sau zonă liberă, ori oficial liberă, de boli transmisibile şi dispune aplicarea măsurilor pentru menţinerea acestui statut;
    40) reprezentarea intereselor ţării în domeniul medicinii veterinare în organismele internaţionale şi în cadrul colaborării cu serviciile veterinare ale altor ţări;
    41) organizarea, în condiţiile legii, a procesului de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, consumabilelor şi ale altor materiale pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor sanitar-veterinare din subordine şi adoptarea măsurilor în vederea optimizării acestui proces;
    42) organizarea, în condiţiile legii, a supravegherii activităţii sanitar-veterinare de liberă practică pe întreg teritoriul ţării;
    43) probarea programelor de perfecţionare continuă a specialiştilor din domeniul sanitar-veterinar;
    44) aprobarea listei medicamentelor, produselor biologice, utilajului, consumabilelor de laborator şi altor materiale procurate din mijloacele bugetare pentru îndeplinirea Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului;
    [Pct.7 subpct.44) introdus prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    în domeniul identificării animalelor:
    1) continuitatea implementării, la nivel naţional, a sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor, care să asigure trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de origine animală în corelaţie directă cu sistemul de etichetare şi marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obţinute de la acestea;
    2) reglementează, coordonează şi controlează implementarea Sistemului de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor (SITA) în Republica Moldova;
    3) monitorizarea implementării legislaţiei naţionale privind identificarea şi trasabilitatea animalelor la nivel teritorial;
    [Pct.7 subpct.3) în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
   
4) remedierea neconformităţilor constatate în urma evaluărilor efectuate în teritoriu în domeniul identificării, înregistrării şi trasabilităţii animalelor;
    [Pct.7 subpct.4) introdus prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    5) coordonarea activităţii de informare, instruire în domeniul de activitate
    [Pct.7 subpct.5) introdus prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    în domeniul fabricării şi utilizării furajelor şi materialelor furajere:
    1) exercitarea, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei, a controlului de stat privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materiale furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materiale şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor precum şi a furajelor medicamentate şi a hranei destinate pentru animalele de companie;
    2) stabilirea, prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, a listei substanţelor interzise spre utilizare în furajarea animalelor, precum şi nivelurilor maxime admise de produse medicinale veterinare utilizate pentru furajele medicamentate, controlul respectării acestora fiind realizat de medicii veterinari oficiali, responsabili de supravegherea şi controlul sanitar-veterinar la unităţile şi exploataţiile de animale ce utilizează materialele furajere;
    3) întocmirea listei oficiale a aditivilor furajeri, a zooforturilor, premixurilor şi concentratelor proteino-vitamino-minerale sau vitamino-minerale ce pot fi utilizate şi introduse în furaje, materiale furajere, furaje combinate, furaje complete şi furaje suplimentate, care este aprobată prin ordinul directorului general şi este publicată oficial;
    4) întocmirea, aprobarea, publicarea listei întreprinderilor ce produc, depozitează, comercializează, intermediază sau distribuie materialele furajere;
    în domeniul fabricării şi utilizării produselor farmaceutice şi de uz veterinar:
    1) expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor de uz veterinar;
    2) elaborarea cerinţelor sanitar-veterinare pentru testarea, omologarea, înregistrarea, producerea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, exportul şi comerţul cu produse farmaceutice de uz veterinar;
    [Pct.7 subpct.2) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    3) întocmirea şi actualizarea, prin ordinul directorului general a:
    a) listei unităţilor autorizate sanitar-veterinar care fabrică produse farmaceutice de uz veterinar;
    b) listei fabricanţilor şi distribuitorilor autorizaţi care vor avea în posesie substanţe active cu proprietăţi anabolice, antiinfecţioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar;
    c) listei produselor farmaceutice de uz veterinar autorizate, a perioadelor de aşteptare şi întrerupere, precum şi a interdicţiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse;
    4) elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de farmacovigilenţă;
    5) stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de produse medicinale de uz veterinar la animale vii şi în produsele de origine animală provenite de la animale tratate cu astfel de produse medicinale de uz veterinar;
    în domeniul activităţii de selecţie şi ameliorare a raselor de animale:
    1) elaborarea de comun acord cu instituţia naţională responsabilă pentru activităţile de selecţie şi ameliorare a raselor de animale şi cu organizaţiile şi asociaţiile crescătorilor de animale a cerinţelor sanitar-veterinare şi zootehnice privind condiţiile de întreţinere a animalelor şi activitatea de reproducţie;
    2) implementarea cadrului legal şi normativ în zootehnie;
    3) respectarea regulilor, parametrilor normativi, tehnologiilor moderne şi zootehnice privind creşterea, întreţinerea, nutriţia şi comercializarea animalelor;
    4) îndeplinirea normelor stabilite în Programele de ameliorare în vederea organizării activităţii de selecţie şi reproducţie în zootehnie;
    5) monitorizarea importului/exportului resurselor genetice animale şi termenelor de exploatare a animalelor de prăsilă, stabilite în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli;
    [Pct.7 subpct.5) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    6) coparticiparea la atestarea de stat a fermelor zootehnice de prăsilă;
    7) Monitorizarea bonitării animalelor de prăsilă şi evidenţei zootehnice;
    [Pct.7 subpct.7) în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    8) monitorizarea normelor de exploatare a păşunilor;
    9) monitorizarea producerii şi comercializării nutreţurilor, premixelor şi adausurilor vitamino-proteino-minerale şi a altor aditivi furajeri;
    în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor:
    1) realizarea strategiei fitosanitare privind asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive, în concordanţă cu legislaţia comunitară, urmărind implementarea acesteia;
    2) implementarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate şi măsurilor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare extrem de periculoase şi de carantină;
    3) protecţia teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a dăunătorilor, agenţilor patogeni ai bolilor plantelor şi buruienilor care pot cauza prejudicii considerabile economiei naţionale;
    4) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării, conform unei concepţii unitare care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fîneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor agricole depozitate;
    5) diagnosticarea, prognozarea şi monitoringul agenţilor de dăunare cu avertizarea producătorilor agricoli, persoanelor fizice şi juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora:
    a) organizarea sistemului de prognoze şi avertizare;
    b) întocmirea şi difuzarea buletinelor de avertizare;
    c) efectuarea sondajelor în scopul determinării arealului de răspîndire al bolilor şi dăunătorilor cu privire la densitatea acestora, frecvenţa şi intensitatea atacului, pagubelor produse, mortalitatea dăunătorilor cauzată de entomofagi sau de condiţiile de mediu;
    d) stabilirea oportunităţii efectuării tratamentelor, în funcţie de pragul economic de dăunare;
    e) monitorizarea rezultatelor aplicării tratamentelor fitosanitare de către producătorii agricoli şi compararea efectelor cu cele obţinute în lotul demonstrativ;
    f) actualizarea bazei de date, efectuarea raportărilor trimestriale şi anuale stabilite prin legislaţia în vigoare;
    g) raportarea observaţiilor, dacă este cazul, referitoare la modificările produse în biologia unor dăunători, în vederea iniţierii studiilor de specialitate;
    h) întocmirea şi asigurarea documentaţiei şi instrucţiunilor tehnice privind organismele dăunătoare (boli, dăunători, buruieni) şi a recomandărilor privind combaterea acestora;
    i) elaborarea propunerilor pentru programele anuale privind monitorizarea obiectelor nocive;
    6) stabilirea regulilor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;
    7) exercitarea controlului şi supravegherii de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind controalele de stat:
    a) executarea legislaţiei din domeniul fitosanitar de către agenţii economici;
    b) realizarea de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a măsurilor de protecţie a plantelor şi lichidarea organismelor periculoase;
    c) depistarea la timp, localizarea şi observările permanente asupra dezvoltării dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, cercetărilor sistematice ale suprafeţelor agricole şi avertizării oportune a beneficiarilor funciari despre apariţia lor, determinarea compoziţiei de specii şi diagnosticul maladiilor plantelor, evidenţa eficienţei biologice şi economice a măsurilor de protecţie aplicate;
    8) controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale, seminţelor, materialului săditor, altor materiale şi bunuri supuse carantinei care circulă însoţite de paşaport fitosanitar, precum şi a celor exportate şi reexportate, însoţite de certificatul fitosanitar respectiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    9) prevenirea şi limitarea pe teritoriul Republicii Moldova a pierderilor cauzate de pătrunderea şi răspîndirea obiectelor de carantină fitosanitară;
    10) asigurarea la nivelul raionului a controlului, monitorizării generale şi specifice a organismelor periculoase şi de carantină fitosanitară, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare;
    11) crearea şi gestionarea sistemului de alertă în domeniul fitosanitar în corespundere cu cerinţele internaţionale;
    12) prelevarea probelor pentru controlul oficial prin efectuarea expertizei de laborator a plantelor, a produselor vegetale, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate, exportate şi comercializate, în laboratoarele specializate acreditate;
    13) elaborarea şi editarea pronosticurilor lunare şi anuale privind răspîndirea dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole, participarea la elaborarea instrucţiunilor şi recomandărilor în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor;
    14) organizarea producerii şi utilizării mijloacelor biologice de protecţie a plantelor, elaborarea măsurilor de menţinere a entomofaunei utile şi implementarea în producţie a metodelor nechimice de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor;
    15) organizarea dezinfestării sau tratării cu produse de uz fitosanitar, după caz, în conformitate cu normele fitosanitare ale:
    a) seminţelor şi materialului săditor de culturi agricole, forestiere şi decorative;
    b) plantelor vii şi părţilor lor (butaşi, lăstari, ramificaţii, rădăcini, tuberculi, bulbi, rizomi, flori etc.);
    c) cerealelor, fructelor, legumelor, tutunului, mirodeniilor, lînii;
    d) ambalajului, materialelor de ambalare şi mărfurilor industriale, articolelor din materiale vegetale, care pot fi purtătoare de dăunători şi boli;
    e) monoliţilor şi mostrelor de sol;
    f) colecţiilor de insecte, de agenţi fitopatogeni şi mostrelor de deteriorări provocate de ei, ierbarelor şi colecţiilor de seminţe;
    h) nutreţurilor, aşternuturilor, fînului, paielor;
    j) materialelor lemnoase şi articolelor confecţionate din ele;
    i) covoarelor, firelor toarse etc.;
    k) producţiei importate şi exportate, de origine vegetală, inclusiv asupra celei ambalate în colete poştale, banderole, bagaje de mînă şi alte bagaje;
    l) mijloacelor de transport (avioane, vagoane de cale ferată, containere, automobile), deşeurilor de orice natură, introduse din alte state;
    m) teritoriilor şi încăperilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma de proprietate, care achiziţionează, depozitează, prelucrează şi comercializează produse de origine vegetală din alte state;
    n) terenurilor agricole şi silvice, loturilor de pe lîngă casă şi sectoarelor pentru vilă, terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă (benzi de separare a drumurilor, linii de transport electroenergetice etc.), maşinilor agricole şi uneltelor de cultivare a solului;
    o) solului în sere;
    p) arhivelor;
    16) publicarea din timp, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei privind modificarea stării fitosanitare, ceea ce ar permite monitorizarea schimbărilor parvenite şi măsurilor propuse;
    17) notificarea nerespectării cerinţelor fitosanitare, conform Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
    18) furnizarea, la cererea altor ţări, a copiilor recomandărilor propuse, identificînd elementele care diferă în fond de standardele, directivele sau recomandările internaţionale, prezentarea, la solicitare, a comentariilor în scris şi ţinerea evidenţei rezultatelor discuţiilor;
    19) realizarea măsurilor fitosanitare provizorii în baza unei informaţii existente, în caz de argumentare ştiinţifică insuficientă, incluzînd informaţia provenită de la organizaţiile internaţionale competente, precum şi măsurile fitosanitare utilizate în ţările-membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
    20) înaintarea propunerilor de carantinare a suprafeţelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantină şi decarantinare a suprafeţelor carantinate găsite libere de organisme de carantină în urma efectuării controalelor fitosanitare;
    21) asigurarea înregistrării producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor colective de plante şi produse vegetale, participarea la gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producţie, conform Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
    22) dirijarea sistemului rapid de alertă în situaţii excepţionale şi notificarea apariţiei organismelor periculoase şi de carantină;
    23) eliberarea paşapoartelor fitosanitare, a certificatelor fitosanitare şi a altor documente permisive prevăzute de Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
    24) asigurarea instruirii personalului de specialitate în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare la nivel central şi teritorial;
    25) colaborarea cu universităţile de profil, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, în elaborarea strategiilor de protecţie a plantelor;
    26) stabilirea şi organizarea de întîlniri şi vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale din alte ţări;
    27) organizarea de conferinţe, simpozioane, instruiri şi dezbateri pe teme profesionale pentru producătorii agricoli şi prestatorii de servicii;
    28) iniţierea, elaborarea şi urmărirea implementării proiectelor de asistenţă tehnică cu finanţare externă în domeniul fitosanitar;
    29) prezentarea intereselor Republicii Moldova în organismele internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei şi carantinei plantelor;
    30) elaborarea, actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor teritoriale în domeniul activităţii de protecţie a plantelor şi carantinei fitosanitare;
    31) organizarea editării în tiraj de masă şi distribuirea materialelor informative şi a literaturii de popularizare a cunoştinţelor în domeniul fitosanitar;
    32) organizarea şi asigurarea dotării tehnice şi materiale a subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei;
    în domeniul controlului produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor:
    1) participarea la elaborarea cadrului normativ în domeniu;
    2) controlului şi supravegherii de stat, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi, asupra:
    a) aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice, legislaţiei fitosanitare de către agenţii economici în domeniu;
    b) respectării regulilor de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a regulilor de tratament contra bolilor, vătămătorilor şi buruienilor;
    c) fabricării, etichetării, importului, păstrării, achiziţionării, transportării şi comercializării produselor de uz fitosanitar, precum şi administrării uniforme şi echilibrate a fertilizanţilor naturali şi chimici;
    d) utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor doar în scopurile pentru care au fost omologaţi, în limitele termenelor de valabilitate ale acestora, în conformitate cu Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova, instrucţiunile, recomandările şi indicaţiile metodice, tehnologice, aprobate, în modul stabilit, de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    e) respectării cerinţelor generale privind depozitarea, transportarea, evidenţa şi neutralizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor inutilizabile şi interzise;
    f) calităţii şi corespunderii produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, importate şi omologate în republică, standardelor naţionale şi internaţionale;
    g) gestionării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, respectării normelor fitosanitare ce asigură excluderea acumulării acestora peste nivelul maxim admisibil în producţia agricolă, precum şi asupra realizării de către beneficiarii funciari a măsurilor de protecţie şi de prevenire a poluării aerului, apei, solului şi a producţiei agricole cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
    3) efectuarea supravegherii şi controlului de stat prin:
    a) prelevarea probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală, produse şi/sau comercializate de deţinătorii de terenuri agricole şi agenţii economici, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    b) înregistrarea tratamentelor fitosanitare ale semănăturilor, plantaţiilor şi ierburilor perene şi lucrărilor de aplicare a fertilizanţilor, de către deţinătorii de terenuri agricole, în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor înregistrat şi sigilat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei. Aceste înregistrări au valoare de act oficial în procesul controlului calităţii lucrărilor efectuate, al controlului privind inofensivitatea producţiei şi servesc drept document de bază pentru eliberarea Certificatului privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    c) organizarea măsurilor adecvate, calitative şi oportune în scopul neadmiterii comercializării şi/sau utilizării producţiei agricole în procesul de cultivare şi păstrare a cărora s-a depistat încălcarea reglementărilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar (utilizarea produselor neomologate, depăşirea nivelului maxim admisibil al reziduurilor de pesticide);
    d) eliberarea Certificatelor privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru agenţii economici, beneficiari funciari, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    4) reducerea riscului de impact negativ al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor asupra omului, animalelor şi mediului prin neadmiterea:
    a) folosirii aviaţiei:
    la aplicarea produselor de uz fitosanitar din grupele de toxicitate I şi II în agricultură şi silvicultură;
    fără înştiinţarea prealabilă a autorităţilor publice locale despre perioada şi termenele de folosire a aviaţiei;
    în preajma zonelor speciale de producere a materiei prime;
    b) tratamentului cu produse toxice pentru albine în perioada înfloritului plantelor melifere şi al plantelor polenizate de albine; unele tratamente se pot efectua doar în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei şi autorităţilor silvice şi ecologice;
    c) tratamentelor cu produse a căror persistenţă depăşeşte termenul de aşteptare de la ultimul tratament, stabilit pentru admiterea consumului de produse agricole;
    d) comercializării şi admiterii consumului de produse agricole recoltate fără respectarea termenului de aşteptare de la ultimul tratament sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi peste limitele maxim admisibile, conform  Hotărîrii de Guvern nr. 1191 din 23 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale”;
    e) utilizării oricărui produs de uz fitosanitar sau fertilizant în alte scopuri decît cele pentru care a fost omologat;
    f) efectuării tratamentelor cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi ale căror reziduuri se acumulează peste limitele maxim admisibile în produsele agroalimentare, în soluri, ape şi furaje;
    5) efectuarea supravegherii fitosanitare pentru limitarea utilizării produselor chimice cu efecte negative asupra mediului şi a echilibrului biologic în natură prin acumularea de reziduuri în sol, în produsele agroalimentare, în organismul uman, conform Legii nr. 119-XV din 24 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    6) recepţionarea, sistematizarea şi generalizarea raportului trimestrial privind stocul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei şi prezentarea acestuia conducerii;
    7) asigurarea controlului oficial al reziduurilor de pesticide şi fertilizanţi din plante şi produse vegetale din producţia internă şi din import, prin laboratoarele specializate acreditate ;
    8) prelevarea probelor pentru controlul oficial al calităţii produselor de uz fitosanitar şi asigurarea controlului postomologare prin laboratoarele specializate acreditate;
    9) participarea la înfiinţarea loturilor de testare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    10) colaborarea permanentă cu instituţiile de cercetare şi participarea la elaborarea tehnologiilor, metodicilor şi recomandărilor de combatere a agenţilor de dăunare, în vederea adaptării acestora la condiţiile specifice zonei;
    11) întocmirea dărilor de seamă trimestriale privind acţiunile de protecţie a plantelor şi stocurile de produse de uz fitosanitar;
    12) întocmirea rapoartelor operative privind acţiunile de protecţie a plantelor în teritoriu;
    13) executarea controlului fitosanitar al culturilor agricole, depozitelor de produse vegetale pentru depistarea agenţilor de dăunare;
    14) consultarea producătorilor agricoli privind executarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar, respectiv manipularea produselor, prepararea soluţiilor de lucru, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, calitatea tratamentelor şi normele obligatorii privind protecţia mediului;
    15) executarea, la solicitare, a expertizei tehnice privind activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară;
    16) fundamentarea şi elaborarea anuală a propunerilor privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară, finanţate de la bugetul de stat;
    17) asigurarea şi supravegherea trasabilităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru fiecare lot importat prin identificări înregistrate, în condiţiile Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi prin:
    a) efectuarea supravegherii şi controlului de stat asupra fabricării, importului, transportării, depozitării, comercializării şi utilizării  produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    b) efectuarea controlului subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei asupra înregistrării Registrelor de evidenţă a importului, comercializării şi stocului, precum şi a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor conform cerinţelor Regulamentului privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională şi altor acte legislative în vigoare;
    c) ţinerea evidenţei utilizatorilor şi agenţilor economici, importatori de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi şi eliberarea certificatelor рrivind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    d) ţinerea evidenţei importului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    e) procesarea cererilor agenţilor economici la importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi eliberarea autorizaţiilor de import (sau de producţie, după caz) a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    f) recepţionarea, generalizarea trimestrială şi remiterea organelor ierarhic superioare a informaţiei prezentate de agenţii economici despre importul şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    18) supravegherea şi controlul asupra utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în zonele cu regim special de protecţie în conformitate cu Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    19) controlul respectării cerinţelor de etichetare şi a instrucţiilor de avertizare pe ambalaje, conform Legii nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    20) organizarea şi monitorizarea acţiunilor de urgenţă privind lichidarea promptă a focarelor/invaziilor de organisme dăunătoare în cazuri excepţionale;
    21) organizarea implementării măsurilor complexe de desfăşurare a campaniilor de informare şi de comunicare în domeniu, educare şi învăţămînt;
    22) dezvoltarea colaborării la nivel naţional şi internaţional în promovarea şi implementarea activităţilor în domeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
    23) supravegherea respectării legislaţiei privind publicitatea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    24) înaintarea propunerilor pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform prevederilor legale;
    25) autorizarea întreprinderilor de depozitare şi utilizare  a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor cu eliberarea autorizaţiei de funcţionare a depozitului şi a lucrărilor ce ţin de utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în condiţiile Legii nr. 119 din 22 iunie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    [Pct.7 subpct.25) în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    26) controlul şi supravegherea asupra:
    a) executării de către producătorii agricoli a măsurilor de depistare, prevenire sau combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în conformitate cu recomandările subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei, în funcţie de specificul fiecărei culturi şi de zona geografică respectivă;
    b) utilizării conforme a mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în corespundere cu parametrii stabiliţi în fişa tehnică de exploatare;
    с) înregistrării tratamentelor fitosanitare, la data efectuării acestora, în Registrul de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    27) supravegherea şi controlul asupra terenurilor destinate pregătirii soluţiilor de lucru, de tratare a seminţelor, de producere a momelilor toxice, precum şi asupra lucrărilor de fumegare a producţiei agricole;
    28) supravegherea şi controlul asupra înregistrării mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor de către organele competente;
    29) supravegherea şi controlul asupra fabricării în serie, procurării şi exploatării mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    30) supravegherea încercării de stat a mijloacelor tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor efectuate de Întreprinderea de Stat pentru Încercarea Maşinilor;
    31) supravegherea aplicării utilajului tehnologic specializat la ambalarea şi reambalarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    32) supravegherea transportării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, conform convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    33) supravegherea stării ecologice şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a poligonului de înhumare a pesticidelor inutilizabile şi interzise din satul Cişmichioi, raionul Vulcăneşti;
    34) supravegherea şi coordonarea activităţilor cu pesticidele inutilizabile şi interzise, stocate în teritoriu;
    35) controlul loturilor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi destinate importului la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul fitosanitar din cadrul subdiviziunii teritoriale amplasate în raza punctului de descărcare, vămuire;
    [Pct.7 subpct.35) introdus prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare, în conformitate cu punctul 5 al prezentului Regulament
    1) autorizarea operatorilor din businessul alimentar, crearea şi menţinerea registrelor speciale;
    2) implementarea strategiei şi a legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
    3) elaborarea programelor naţionale, normelor şi metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul siguranţei alimentelor;
    4) notificarea organismelor internaţionale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităţi în domeniul siguranţei alimentelor;
    5) cooperarea pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi în alte domenii conexe;
    6) controlul şi supravegherea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar;
    7) informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităţilor din sectorul alimentar;
    8) informarea consumatorilor privind siguranţa produselor de origine animală şi nonanimală, privind modalităţile de prevenire a toxiinfecţiilor şi a zoonozelor;
    9) verificarea respectării cerinţelor de etichetare pentru asigurarea monitorizării şi supravegherii trasabilităţii produselor alimentare pe întreg lanţul alimentar;
    10) controlul supravegherii respectării cerinţelor legale de siguranţă a alimentelor, la importul acestora prin punctele de intrare în Republica Moldova în vederea inofensivităţii lor;
    11) autorizarea sanitar-veterinară a produselor alimentare, cu excepţia produselor alimentare prevăzute la articolul 19 litera d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
    12) elaborarea măsurilor de sechestrare, reţinere sau scoatere din ţară a produselor alimentare; emiterea notificării acţiunilor de remediere, interdicţie, retragere sau distrugere;
    13) furnizarea informaţiilor către societatea civilă privind natura riscului pentru sănătate, identificarea produselor alimentare şi măsurile luate pentru a preveni, a reduce sau a elimina acest risc;
    14) emiterea de certificate sanitar-veterinare şi de inofensivitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    15) dezvoltarea colaborării la nivel naţional şi internaţional în promovarea şi implementarea activităţilor în domeniul siguranţei alimentelor;
    16) controlul oficial asupra respectării regulilor de producere şi comercializare a tuturor produselor alimentare;
    17) prevenirea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare şi informarea agenţilor economici cu privire la modul de aducere a acestor produse, în conformitate cu standardele respective;
    18) instruirea în domeniul de aplicare a regulilor de comercializare, dezvoltarea de standarde de calitate şi metode de analize, proceduri, ghiduri şi broşuri;
    19) controlul oficial al cerinţelor privind organismele modificate genetic;
    20) promovarea bunelor practici, inclusiv bunelor practici în agricultură şi bunelor practici de fabricaţie;
    [Compartiment în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    în domeniul supravegherii condiţiilor de igienă în localurile publice, locurile de agrement şi instituţiile de deservire:
    1) supravegherea respectării legislaţiei în domeniul igienei şi siguranţei alimentelor în proiectele de construcţie/reconstrucţie a obiectivelor utilizate pentru gestionarea plantelor, producţiei agricole, produselor alimentare şi produselor de uz fitosanitar;
    2) supravegherea respectării legislaţiei în domeniul igienei şi siguranţei alimentelor la etapa de funcţionare a obiectivelor menţionate în subpunctul 1);
    3) avizarea şi supravegherea respectării legislaţiei în procesul realizării proiectelor urbanistice pentru obiectivele destinate producerii, prelucrării, depozitării, transportării şi comercializării produselor alimentare, unităţile de comerţ alimentar şi alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate, de producere, comercializare, utilizare, păstrare a produselor de uz fitosanitar, a surselor şi generatoarelor de radiaţii ionizante, factorilor fizici şi biologici, proceselor de construcţie/reconstrucţie, reprofilare, implementare a tehnologiilor noi şi de recepţie finală a obiectivelor în domeniile menţionate;
    4) controlul implementării sistemului (HACCP) în unităţile ce produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare în unităţile de alimentaţie publică şi de comerţ alimentar;
    5) controlul privind respectarea programelor de restructurare şi modernizare, în vederea alinierii la cerinţele Uniunii Europene, în unităţile de procesare a produselor alimentare;
    6) supravegherea respectării condiţiilor sanitare de funcţionare la obiectivele care produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare, unităţile de comerţ alimentar şi alimentaţie publică;
    în domeniul evaluării riscului:
    1) elaborarea şi promovarea, în colaborare cu alte autorităţi abilitate, a cadrului legal şi a sistemului de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniu;
    2) coordonarea activităţilor privind evaluarea şi comunicarea riscului din punctul de vedere al siguranţei produselor de origine animală pe întreg lanţul alimentar;
    3) realizarea managementului riscului din punctul de vedere al siguranţei produselor de origine animală pe întreg lanţul alimentar;
    4) luarea în considerare a dovezilor ştiinţifice, metodelor şi procedeelor de producere, inspectărilor, probelor prelevate din produse, răspîndirii bolilor, a dăunătorilor de plante şi buruienilor, existenţei unor zone în care nu apar organisme de carantină, condiţiilor ecologice ale mediului, regimului de carantină fitosanitară etc.;
    5) calcularea pierderilor potenţiale ale recoltei sau ale volumelor de comercializare a producţiei agricole, cheltuielilor suportate la desfăşurarea acţiunilor de combatere a acestor organisme în procesul determinării riscului de contaminare a plantelor cu organisme de carantină şi al elaborării de măsuri pentru atingerea unui nivel corespunzător de protecţie fitosanitară;
    6) determinarea arealului şi a zonelor de răspîndire şi de nocivitate a dăunătorilor şi a bolilor culturilor agricole;
    7) monitorizarea cauzelor şi a condiţiilor de apariţie şi de răspîndire a organismelor dăunătoare, determinarea complexului de măsuri de combatere a acestora;
    8) coordonarea, îndrumarea tehnică şi controlul activităţii în domeniul protecţiei plantelor;
    9) depistarea cazurilor şi stabilirea cauzelor şi condiţiilor apariţiei şi răspîndirii în masă a organismelor dăunătoare extrem de periculoase şi determinarea complexului de măsuri de combatere a acestora;
    10) detectarea focarelor în scopul combaterii şi prevenirii diseminării organismelor dăunătoare;
    11) asigurarea menţinerii unui echilibru ecologic şi ameliorarea stării fitosanitare pe întreg teritoriul ţării;
    12) efectuarea analizei riscului fitosanitar în trei etape:
    a) la prima etapă, se identifică organismele dăunătoare, în special organismele de carantină, şi căile lor de pătrundere pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) la etapa a doua, se efectuează clasificarea organismelor dăunătoare în scopul determinării criteriilor de combatere a lor, evaluarea probabilităţii de pătrundere, de stabilire şi de răspîndire a acestor organisme, se face prognoza potenţialelor consecinţe economice şi a impactului asupra mediului;
    c) la etapa a treia, se determină măsurile de control pentru reducerea riscului identificat la etapa a doua;
    13) evaluarea şi comunicarea riscului din punctul de vedere al siguranţei produselor alimentare pe întreg lanţul alimentar;
    14) evaluarea şi reducerea riscului de impact negativ al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor asupra omului, animalelor şi mediului;
    15) evaluarea şi reducerea riscului de impact negativ, condiţionat de produsele de uz fitosanitar şi  fertilizanţi asupra omului, animalelor şi mediului;
    16) estimarea gradului de expunere la radiaţii ionizante a produselor alimentare;
    17) efectuarea investigaţiilor de laborator şi indicilor în vederea evaluării nivelului factorilor chimici, fizici, biologici şi radiologici;
    18) obţinerea informaţiilor din diferite surse pentru o apreciere a riscului şi analizei măsurilor fitosanitare;
    în domeniul controlului semincer:
    1) controlul asupra implementării şi respectării prevederilor actelor legislative şi normative naţionale din domeniul producerii, prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi a celor ce rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) participarea la elaborarea regulamentelor, reglementărilor tehnice, ghidurilor metodice şi instrucţiunilor în domeniul controlului semincer şi a certificării seminţelor şi a materialului săditor;
    3) participarea la elaborarea şi perfecţionarea standardelor de stat în vigoare pentru seminţe şi material săditor, a metodelor de analiză a seminţelor şi de aprobare a soiurilor, exercitarea controlului asupra soiurilor pe teren şi în laborator;
    4) înregistrarea şi ţinerea Registrului agenţilor economici în domeniul producerii, prelucrării, depozitării, testării şi comercializării materialul semincer şi săditor, conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe;
    5) înregistrarea înfiinţării şi ţinerea evidenţei plantaţiilor-mamă viticole şi pomicole de altoi, portaltoi şi a sectoarelor de producere a materialului săditor conform Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
    6) exercitarea controlului şi ţinerea Registrului de evidenţă a controalelor efectuate la agenţii economici care produc, prelucrează, depozitează, testează şi comercializează materialul semincer şi săditor;
    7) efectuarea inspecţiilor în sectoarele semincere şi de hibridare şi în pepinierele pomicole şi viticole, pentru stabilirea autenticităţii, purităţii varietale şi a stării culturilor;
    8) verificarea amplasării sectoarelor semincere şi de hibridare şi a respectării tehnologiei de cultivare şi a izolării spaţiale în pepinierele pomicole;
    9) controlul asupra testării materialului semincer şi săditor de către laboratoarele acreditate şi abilitate din domeniu prin verificarea conformării acestuia la cerinţele privind aprecierea calităţilor culturale ale seminţelor şi deţinerea documentaţiei tehnico-normative conform Legii nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe;
    10) eliberarea certificatelor care atestă calitatea şi valoarea biologică a materialului semincer şi săditor şi etichetelor oficiale pentru materialul semincer şi săditor destinat comercializării interne, exportului şi parvenite din import în baza rezultatelor testelor obţinute de la laboratoarele specializate acreditate;
    11) sistematizarea şi păstrarea informaţiilor pe direcţiile principale de activitate;
    12) participarea la seminare şi la alte întruniri cu caracter instructiv sau informativ ce ţin de producerea, prelucrarea, certificarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor;
    13) instruirea şi perfecţionarea inspectorilor în domeniul controlului semincer;
    în domeniul Sistemului rapid de alertă:
    1) dirijarea Sistemului rapid de alertă în domeniul siguranţei produselor destinate consumului uman pe întreg lanţul alimentar;
    2) notificarea autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu, prin Sistemul rapid de alertă, a cazurilor ce afectează siguranţa produselor alimentare şi pun în pericol sănătatea publică şi aplicarea, după caz, a măsurilor necesare pentru soluţionarea şi înlăturarea riscurilor;
    3) diseminarea informaţiilor de utilitate publică referitoare la organizarea, funcţionarea proceselor decizionale privind supravegherea sanitar-veterinară;
    4) sistematizarea informaţiilor privind situaţia epizootică în ţară şi în ţările vecine, precum şi a informaţiilor, în conformitate cu prevederile Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare şi Acordului privind obstacolele tehnice în calea comerţului la care Republica Moldova este parte;
    5) stabilirea listei ţărilor şi a întreprinderilor din aceste ţări sau a unor părţi ale acestora din care se autorizează importul produselor şi subproduselor de origine animală, plantelor, produselor de origine vegetală destinate consumului uman, furajelor, precum şi produselor nedestinate consumului uman pe teritoriul Republicii Moldova;
    6) dispunerea întreruperii fabricării de produse de origine animală neconforme cerinţelor sanitar-veterinare specifice pînă la remedierea deficienţelor şi retragerea de pe fluxul tehnologic, din depozitele distribuitorilor sau din reţeaua de vînzare cu amănuntul a produselor respective şi dispunerea, după efectuarea unor investigaţii de laborator, dacă este necesar, utilizării acestora în alte scopuri (industriale) sau distrugerea sub supraveghere sanitar-veterinară oficială;
    7) transmiterea organismelor internaţionale a informaţiilor din domeniul sanitar-veterinar naţional, conform obligaţiunilor asumate;
    8) elaborarea programelor de necesitate şi alertă pentru unele boli din lista Oficiului Internaţional de Epizootii, aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei şi puse în aplicare de subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor;
    9) elaborarea şi punerea în aplicare, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa alimentelor, a programelor naţionale de eradicare a unor boli ce evoluează pe teritoriul Republicii Moldova, de prevenire şi control al unor boli emergente sau exotice pentru populaţiile de animale, aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei;
    10) instituirea comisiilor antiepizootice excepţionale – republicană, raionale şi locale, ale căror componenţă şi atribuţii se stabilesc de Guvern, în vederea controlului unor boli emergente pentru populaţiile de animale din Republica Moldova;
    11) notificarea autorităţilor publice competente din alte state privind modificarea stării fitosanitare cu o succintă descriere (argumentare) a reglementării propuse fără de situaţia creată. Asemenea notificări se prezintă în termene rezonabile pentru a se face modificări sau completări la ele, avîndu-se în vedere propunerile parvenite;
    în domeniul sistemului informaţional:
    1) crearea sistemului informaţional sanitar-veterinar şi fitosanitar la scară naţională;
    2) asigurarea schimbului de date în cadrul sistemului informaţional interinstituţional privind monitorizarea activităţilor de import, export şi tranzit al produselor supuse supravegherii sanitar-veterinare, fitosanitare şi controlului sanitar-veterinar şi carantină;
    3) crearea și dezvoltarea sistemului informaţional INTRANET – pentru gestionarea în formă actualizată a exploataţiilor de animale şi a întreprinderilor, unităţilor, instituţiilor ce formează serviciile sanitar-veterinare şi a celor ce sînt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, precum şi producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, importatorilor şi exportatorilor de plante, de produse vegetale sau de alte bunuri conexe, pentru comunicarea uzuală rapidă între autorităţile competente;
    4) crearea și dezvoltarea sistemului informaţional pentru identificarea şi înregistrarea animalelor în vederea comunicării între baza centrală de date şi bazele subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei;
    5) crearea și dezvoltarea sistemului informaţional unic al monitorizării plantelor şi produselor vegetale, inclusiv care se plasează în regim vamal de import, export sau tranzit internaţional pe teritoriul Republicii Moldova;
    6)  întocmirea listei întreprinderilor autorizate pentru efectuarea operaţiilor de import/export al animalelor vii, produselor de origine animală, furajelor, plantelor, produselor de origine vegetală destinate şi nedestinate consumului uman;
    7) asigurarea sistematizării şi păstrării informaţiilor privind formarea bazei de date electronice despre seminţe şi materialul săditor.
    [Pct.7 compartiment modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    Drepturile generale ale Agenţiei
    8. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi generale:
    1) să dispună accesul inspectorilor aflaţi în exerciţiu, conform legislaţiei în vigoare, în incintele şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aeroporturilor, staţiilor auto, oficiilor poştale, elevatoarelor, depozitelor, în vagoanele de marfă şi de pasageri, autobuze, pe aeronavele civile şi pe teritoriul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cu orice tip de proprietate, care produc, achiziţionează, prelucrează şi comercializează producţie şi materiale supuse supravegherii şi controlului în domeniile vizate;
    2) să interzică:
    a) importul, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, produselor farmaceutice de uz veterinar care nu corespund standardelor naţionale, reglementărilor tehnice şi altor acte tehnico-normative;
    b) prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare şi folosirea apei în cazul depistării de reziduuri de produse de uz fitosanitar, fertilizanţi, reziduuri de hormoni şi produse farmaceutice de uz veterinar ce depăşesc limitele maxim admisibile;
    c) utilizarea produselor genetic modificate;
    d) importul produselor alimentare, producţiei vegetale şi transportului, care conţin organisme dăunătoare ce prezintă pericol iminent;
    e) utilizarea materiilor furajere de orice fel în hrana animalelor în caz de neconformităţi confirmate prin rapoarte de încercări din laborator;
    [Pct.8 subpct.2), lit.e) introdusă prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    3) să solicite eliberarea din funcţie a persoanelor antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi care nu au fost supuse examenului medical şi nu au fost instruite în privinţa securităţii muncii în cadrul acestor activităţi;
    4) să selecteze mostre de seminţe, fructe, legume, plante, puieţi şi altă producţie de origine vegetală pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare şi expertizarea de laborator în conformitate cu Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;
    5) să preleve probe pentru investigarea de laborator a produselor alimentare de origine animală şi vegetală hranei pentru animale, produselor biologice şi farmaceutice de uz veterinar pentru stabilirea conformităţii lor cu standardele în vigoare;
    [Pct.8 subpct.5) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    6) să primească de la diferite instituţii, organizaţii, persoane fizice şi juridice antrenate în activităţi cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, informaţie statistică şi de altă natură, necesară supravegherii şi controlului de stat în domeniile vizate;
    7) să dispună în locurile depistării obiectelor de carantină derularea măsurilor obligatorii de carantină şi stabilirea restricţiilor pentru importul, exportul şi utilizarea producţiei în cauză, pînă la finalizarea măsurilor prescrise;
    8) să controleze şi să evalueze activitatea exploataţiilor de animale, fermelor de carantină, celor cu animale de vînat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, plasează pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ şi produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, deşeuri, produse de origine animală ce nu sînt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor;
    9) să înainteze instanţei de judecată demers de aplicare a sancţiunilor contravenţionale faţă de persoana în privinţa căreia a fost pornit proces contravenţional;
    10) să administreze mijloacele bugetare şi mijloacele speciale de care dispune;
    11) să reprezinte interesele statului în domeniile vizate în organismele internaţionale;
    12) să elibereze recomandări administrative pieţelor, magazinelor, autorităţilor administraţiei publice locale, altor persoane juridice şi fizice privind folosirea produselor şi a materiei prime de origine animală improprii consumului uman;
    13) să sesizeze autoritatea de licenţiere privind încălcările depistate în domeniile vizate, cu anexarea actelor de constatare;
    14) să supravegheze executarea prescripţiilor privind factorii de decizie ai Agenţiei, care sînt executorii pentru toate organele de stat, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, gospodăriile, persoanele fizice şi juridice din zona lor de activitate;
    15) să colaboreze în domeniile sanitar-veterinare, protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, siguranţei alimentelor, toxicologiei produselor de uz fitosanitar şi produselor farmaceutice de uz veterinar cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu instituţiile de cercetări ştiinţifice, cu alte organe şi instituţii de stat şi obşteşti;
    16) să încheie un acord de colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în scopul unei colaborări eficiente în domeniile protecţiei consumatorilor şi siguranţei alimentelor.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    Conducerea Agenţiei
    9. Agenţia este condusă de un director general numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea Primului-ministru.
    [Pct.9 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    10. Directorul general are trei directori generali adjuncţi: un director general adjunct pentru probleme sanitar-veterinare, un director general adjunct pentru probleme fitosanitare, un director general adjunct pentru problemele siguranţei alimentelor şi controlul calităţii, cu studii superioare în domeniile respective, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea directorului general al Agenţiei.
    [Pct.10 în redacția HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    11. Directorul general al Agenţiei:
    1) conduce activitatea Agenţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor ce-i revin, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    [Pct.11 subpct.2) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    3) modifică, în limitele fondului stabilit de remunerare a muncii şi în cadrul efectivului-limită, statele de personal ale Agenţiei şi ale instituţiilor din subordine;
    4) numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului central şi ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei conducătorii şi adjuncţii conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei, le aplică măsuri de stimulare şi sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei în vigoare;
    [Pct.11 subpct.4) modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    5) emite ordine, dispoziţii şi controlează executarea lor;
    6) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei şi ale instituţiilor din subordine;
    7) în lipsa directorului general, funcţiile acestuia le exercită un director general adjunct, desemnat de directorul general;
    8) exercită alte împuterniciri atribuite prin lege.
    12. Directorul general, directorii generali adjuncți, şefii subdiviziunilor teritoriale, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    Structura
    13. Agenţia este constituită din aparatul central, în structura căruia intră direcţii, secţii, servicii şi posturi de control sanitar-veterinar şi fitosanitar.
    14. Agenţia, în calitate de servicii publice desconcentrate, are subdiviziuni teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor (direcţii, secţii şi servicii), cu statut de persoană juridică, care dispun de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea lor în limba de stat, de ştampile speciale, precum şi de conturi trezoreriale. Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar sînt subdiviziuni teritoriale ale Agenţiei, fără statut de persoană juridică.
    15. Subdiviziunile teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor (direcţii, secţii şi servicii) ale Agenţiei sînt conduse de şefi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin ordinul directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii.
    16. Statutul subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor (direcţii, secţii şi servicii) ale Agenţiei se stabileşte în funcţie de numărul de unităţi de personal.
    17. Angajaţii Agenţiei deţin legitimaţii speciale, iar cei prevăzuţi la capitolul II din anexa nr. 2, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii, poartă uniformă de modelul stabilit, cu semnele de distincţie corespunzătoare.
    18. Şefii subdiviziunilor teritoriale asigură îndeplinirea atribuţiilor stabilite în regulamentele subdiviziunilor teritoriale, aprobate prin ordinul directorului general al Agenţiei.
    Corespondenţa
    19. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul general.
    În lipsa directorului general, dreptul la semnătură revine unuia dintre directorii generali adjuncți, desemnat de directorul general. În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    20. Agenţia colaborează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
    În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru care sînt convocate pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. În activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.
Capitolul IV
Consiliul Consultativ şi comisia medicamentelor vetrinare
    21. Pentru asigurarea condiţiilor adecvate de organizare, funcţionare şi implementare a legislaţiei din domeniul siguranţei alimentelor, pe lîngă Agenţie, se instituie Consiliul consultativ, fără personalitate juridică, din personalităţi recunoscute în domeniile de referinţă, savanţi ai instituţiilor ştiinţifice, alţi specialişti în domeniu. Deciziile Consiliului consultativ poartă caracter de recomandare şi se pun în aplicare prin ordinul directorului general al Agenţiei.
    22. În scopul organizării activităţii de omologare a produselor farmaceutice de uz veterinar, pe lîngă Agenţie, se instituie Comisia medicamentelor veterinare, organ colegial decizional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile stabilite de actele legislativ-normative.
    23. Statutul, componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ şi ale Comisiei medicamentelor veterinare se aprobă prin ordinul directorului general al Agenţiei.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    24. Reorganizarea sau lichidarea Agenţiei se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    25. În cazul reorganizării sau lichidării Agenţiei, salariaţilor li se asigură respectarea tuturor drepturilor şi intereselor în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    26. Persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei în domeniile vizate poartă răspundere conform Codului contravenţional al Republicii Moldova şi Codului civil al Republicii Moldova.

           Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 51
din 16 ianuarie 2013
Capitolul I
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor

    Conducerea
    Direcţia supraveghere sanitar-veterinară
    Direcţia supraveghere farmaceutică veterinară şi furaje
    Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor
    Direcţia controlul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi
    Direcţia control semincer
    Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine animală
    Direcţia supravegherea unităţilor de producere a alimentelor de origine vegetală
    Direcţia supravegherea comerţului, distribuţiei şi consumului produselor alimentare
    Direcţia controlul calităţii şi sisteme de calitate
    Direcţia managementului laboratoarelor şi evaluarea riscurilor
    Direcţia coordonarea posturilor la frontieră
    Direcţia finanţe şi contabilitate
    Direcţia resurse umane
    Direcţia patrimoniu şi management intern
    Direcţia juridică
    Direcţia controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii şi a produselor alcoolice
    Serviciul audit intern
    Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Serviciul comunicare cu mass-media
    Serviciul tehnologii informaţionale
    Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice
    Serviciul audit de profil

Capitolul II
LISTA
posturilor de control sanitar-veterinar
şi fitosanitar la frontieră

Nr.
d/o
Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar
 
Efectivul-limită

1.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  Criva, Briceni

14

2.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  Giurgiuleşti, Galaţi/Port/Reni,Cahul

14

3.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Otaci, Ocniţa

10

4.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Vălcineţ, Ocniţa

6

5.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ştefan Vodă

14

6.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Leuşeni, Hînceşti

14

7.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Sculeni, Ungheni

10

8.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Ungheni

6

9.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Aerogara, Calea ferată și poşta , Chişinău

11

10.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar,  Chişinău

11
Total
110

Capitolul III
Lista şi efectivul-limită al instituţiilor publice din subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (unităţi)
Denumirea serviciului
Efectivul-limită, total
Inclusiv:
componenţa
de bază
mijloacele speciale

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

139 127 12

    [Anexa nr.2 modificată prin HG226 din 12.03.18, MO84-93/16.03.18 art.254]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG235 din 04.04.13, MO75-81/12.04.13 art.289]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 51
din 16 ianuarie 2013

REGULAMENT
privind uniforma şi semnele de distincţie ale colaboratorilor posturilor de
control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră ale Agenţiei Naţionale

pentru Siguranţa Alimentelor
    1. În conformitate cu art. 4 alin. (7) al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară şi art. 40 alin. (2) al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară,  colaboratorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aflaţi în exerciţiul funcţiunii, sînt asiguraţi cu uniformă în mod gratuit.
    2. Lista obiectelor din setul de uniformă al colaboratorilor include:
    1) uniforma pentru bărbaţi constituită din:
    căciulă brumărie cu clape de astrahan;
    chipiu din semilînă albastru-închis cu bordură verde şi cureluşă aurie împletită;
    costum de iarnă albastru-închis din semilînă, format din sacou şi pantaloni. Sacoul are un rînd de trei nasturi mari, iar capătul exterior al mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici;
    costum de vară albastru-închis din semilînă, format din scurtă şi pantaloni. Scurta are un rînd de cinci nasturi mari, iar capătul exterior al mînecilor este garnisit cu cîte trei nasturi mici;
    scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu guler de ţigaie detaşabil brumăriu, cu căptuşeală matlasată şi dublură detaşabilă din ţesătură artificială (viscoză). Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    demiu gri din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu căptuşeală scurtă matlasată şi glugă. Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    cămăşi cu mîneci lungi şi scurte, azurii şi albe;
    pantofi negri din piele naturală, cu talpa din cauciuc poros;
    cizme scurte negre din piele naturală, cu talpa turnată, îmblănite;
    ciorapi negri de iarnă;
    ciorapi gri de vară;
    cravată albastră-închis şi gri din semilînă;
    curea neagră din piele naturală pentru pantaloni;
    pulover albastru-închis tricotat;
    fular albastru-închis şi alb tricotat;
    mănuşi negre din piele naturală;
    2) uniforma pentru femei constă din:
    căciulă brumărie cu clape de astrahan;
    beretă albastră-închis din stofă de lînă;
    costum de iarnă albastru-închis din semilînă, format din sacou, fustă sau pantaloni. Sacoul are un rînd de trei nasturi mari, iar capetele exterioare ale mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici;
    costum de vară albastru-închis din semilînă, format din scurtă, fustă sau pantaloni. Scurta are un rînd de cinci nasturi mari, iar capetele exterioare ale mînecilor se garnisesc cu cîte trei nasturi mici;
    scurtă de iarnă gri din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu guler brumăriu de ţigaie detaşabil, cu căptuşeală matlasată şi dublură detaşabilă din ţesatură artificială (viscoză). Se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    demiu gri din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu căptuşeală matlasată şi glugă, care se încheie cu cinci nasturi mari sau cu fermoar;
    bluze azurii şi albe cu mîneci lungi şi scurte;
    pantofi negri cu toc, din piele naturală, cu talpă de toval, în set cu elastic profilactic;
    cizme cu toc, din piele naturală, îmblănite;
    fular albastru-închis de mătase;
    dresuri de vară de culoarea pielii;
    dresuri negre de iarnă;
    mănuşi negre din piele;
    curea neagră, din piele;
    fular tricotat albastru-închis şi alb;
    pulover negru tricotat.
    3. La semnele de distincţie se raportează:
    1) semnul acoperămîntului pentru cap – cocarda cu înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 27 mm, ce are forma unei circumferinţe, în mijlocul căreia, pe un fundal roşu-galben-albastru, este imprimată Stema de Stat a Republicii  Moldova, încadrată din ambele părţi cu frunze stilizate aurii;
    2) petliţele cu forma de striaţii cu lungimea de 5 cm, lăţimea de 2 cm şi cu capetele tăiate pieziş. Petliţele se fac din metal, acoperit cu catifea  verde-închis, avînd marginile într-o ramă metalică aurie cu lăţimea de 1,5 mm. În partea de sus a petliţelor, pentru toate rangurile de colaboratori, este reliefată emblema Agenţiei;
    3) emblema Agenţiei de forma unei circumferinţe cu diametrul de 10 mm, în centrul căreia este amplasat simbolul Agenţiei;
    4) insigna de formă ovală, cu înălţimea de 49 mm şi lăţimea de 39 mm, pe care este imprimat simbolul Agenţiei, în partea de sus avînd pe semicerc inscripţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar în partea de jos – „Republica Moldova”;
    5) tresele distinctive care reprezintă dungi galbene-aurii, amplasate pe mînecă la distanţa de 1 cm deasupra nasturilor, distribuite astfel:
    a) pentru şeful postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar vamal – o  dungă lată;
    b) pentru şeful adjunct al postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar vamal – o dungă lată şi două înguste;
    c) pentru inspectorul principal al postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar vamal – trei dungi înguste;
    d) pentru inspectorul superior al postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar vamal – două dungi înguste;
    e) pentru inspectorul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar vamal – o dungă îngustă;
    6) cadrul special de conferinţe cu dimensiunile 85 x 45 mm are următorul aspect: în partea stîngă de sus este reprezentat simbolul Agenţiei, în partea dreaptă – fotografia de 30 x 40 mm a colaboratorului respectiv cu numele, prenumele colaboratorului şi funcţia deţinută, în partea de jos – cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Republica Moldova”;
    7) nasturi metalici mari şi mici de culoare galbenă ce au în centru relieful Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    4. Colaboratorii posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar ai Agenţiei sînt obligaţi să-şi exercite funcţiile numai în uniforma desemnată.

    anexa

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 51
din 16 ianuarie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri de Guvern
    1. Anexa la Regulamentul cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti acumulate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 200 din 27 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 190), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în titlul coloniţei 3 din tabel, cuvintele „dolari SUA” se substituie prin cuvîntul „euro”;
    la punctul 2 din tabel:
    la poziţia a), cuvintele „produs de uz fitosanitar” se substituie prin cuvintele „a unui produs de uz fitosanitar şi/sau fertilizant”;
    poziţia b) se exclude;
    în „Note” se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:
    „5. 90 la sută din mărimea taxei tarifare depuse se plăteşte instituţiei unde a avut loc cercetarea-testarea-experimentarea în baza contractului întocmit.”
    2. Regulile de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 4 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 25-26, art. 193), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul  5, cuvintele „certificatul igienic, întocmit de centrele de medicină preventivă” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, întocmit de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”;
     la punctul 9, cuvintele „precum şi a certificatului igienic” se substituie prin cuvintele „precum şi a certificatului de inofensivitate, în caz de necesitate”.
    [Pct.3 abrogat prin HG415 din 21.06.13, MO136-139/28.06.13 art.502; în vigoare 28.06.14]
    4. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1301 din 31 decembrie 1998 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 5-6, art.50), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    5. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1037 din 16 octombrie 2000 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 1136), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    6. În tot textul Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 26 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 11-13, art. 101), cuvintele „certificat igienic”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „certificat de inofensivitate, după necesitate”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    7. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 6 februarie 2001 „Pentru aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 16-18, art. 128), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    8. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 189 din 5 martie 2001 „Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturilor nucifere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.219), cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexa la aceasta, cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului”, „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, prin cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Economiei”, „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” şi „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    9. În tot textul Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 46-48, art. 443), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar litera a) din punctul 10 se exclude.
    10. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 3 mai 2002 „Despre aprobarea Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 640), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    11. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 121 din 10 februarie 2003 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul carantinei plantelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 20-22, art. 131), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    12. În anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin poziţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar poziţia „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se exclude, cifra „374” din coloana a doua se substituie prin cifra „1457” şi cifra „310” din coloana a treia se substituie prin cifra „1193”.
    [Pct.13 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    14. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 4 august 2003 „Despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei plantelor (carantinei fitosanitare)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 177-181, art. 1001), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    15. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 29 iunie 2004 „Cu privire la implementarea Acordului de credit pentru dezvoltare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare nr. 3783 – MD” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 108-111, art. 900), cu modificările ulterioare, şi în anexele la ea, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, „Departamentul Vamal”, „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, „Serviciul Vamal”, „Ministerul Mediului”, iar cuvintele „(Serviciul veterinar de stat pentru frontieră şi transport)” din punctul 2 al hotărîrii se exclud.
    [Pct.16 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]
    [Pct.17 abrogat prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    18. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 323 din 23 martie 2005 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania cu privire la colaborarea în domeniul sanitar-veterinar, semnat la Chişinău la 1 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.372), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    19. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 28 aprilie 2005 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor, semnat la Baku, la 26 octombrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 423), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    20. Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la compartimentul „III. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”:
    cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Animalelor”;
    la poziţia 2, cifra „10” din  coloana 3 se substituie cu cifra „20”;
    la poziţia 4, sintagma „5 ani” din coloana 3 se substituie prin cuvintele „fără termen”;
    2) capitolul „XVII. Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” cu toate poziţiile se exclude.
    21. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 5 octombrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1128), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul anexelor, cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” şi „direcţiile de supraveghere fitosanitară şi control semincer teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele „Ministerul Mediului”, „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” şi „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare;
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 17 litera e), cuvintele „autorizaţia sanitară de funcţionare” se substituie prin cuvintele „autorizaţia de funcţionare a depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor”;
    la punctul 63, cuvintele „Certificatul igienic privind conţinutul reziduurilor de fumiganţi, eliberat de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate privind conţinutul reziduurilor de fumiganţi, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 65, cuvintele „Certificat igienic” şi „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie, respectiv, prin cuvintele „certificat de inofensivitate” şi „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 79 litera h), cuvintele „certificatului igienic, eliberat de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „certificatului de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    22. La subpunctul 2.2 din partea A a anexei nr. 1 la Regulamentul privind metodele şi principiile producţiei agroalimentare ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art.199), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    23. Anexele nr. 5 şi nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.812), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    24. Anexele nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art. 1076), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    la punctul 4, cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer; Direcţiei protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor de origine vegetală; Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 6:
    la litera a), la compartimentul „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, în subalineatele cinci şi şapte; la compartimentul „centrele de sănătate publică din municipiile Chişinău şi Bălţi”, în subalineatele doi şi trei; la compartimentul „centrele raionale de sănătate publică” şi „centrele de sănătate publică ale UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri)”, în subalineatele unu, doi şi cinci, după cuvîntul „alimentare” se introduc cuvintele „ , în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile;
    la litera b), cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în anexa nr. 2:
    la compartimentul „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    25. În tot cuprinsul anexelor la Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 7 noiembrie 2006 „Cu privire la implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.178-180, art.1379), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    26. Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, de către instituţiile subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a modului şi direcţiilor de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art.175), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    cuvintele „Inspectoratul General Agricol de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în toate cazurile;
    poziţiile 1-8 din primul tabel şi cuvintele „Pentru încărcăturile în cantităţi (volume) mai mari sau mai mici decît unitatea de măsură indicată în Nomenclatorul lucrărilor executate şi serviciilor prestate, contra plată, calculul plăţii pentru dezinfectare se va efectua reieşind din tariful stabilit pentru o unitate de măsură proporţional cantităţii (volumului) efective a încărcăturii” se exclud;
    2) în anexa nr. 2:
    la punctul 1, cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    cuvintele „instituţiile” din titlul anexei, „instituţii” de la punctul 1 şi  „instituţiile” din punctul 2 se substituie prin cuvîntul „instituţia”, în toate cazurile.
    27. Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 iulie 2007 „Pentru implementarea Legii nr. 915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 98-102, art. 815), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în pct.2 cuvintele „Componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru Soiurile de Plante, conform anexei nr.1” se exclude;
    2) anexa nr.1 se abrogă;
    3) în anexa nr.2:
    pct.1, cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (în continuare – Inspectoratul) se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    pct.2, cuvîntul „Inspectoratul” se substituie prin cuvîntul „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    28. La punctele 6 şi 8 din Regulamentul privind modalitatea de import şi comercializare a unor grupe de mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 911 din 10 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 919), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în ambele cazuri;
    29. Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1281), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 16 din anexa nr. 1, cuvintele „centrele teritoriale de sănătate publică” se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în anexa nr. 4:
    la punctul 7, cuvintele „organelor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 133, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 191, cuvintele „Centrul de Medicină Preventivă” se substituie cu cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Centrului Naţional de Sănătate Publică”;
    la punctul 192, după cuvintele „Serviciului sanitar-epidemiologic de stat” se introduc cuvintele „şi ai Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 194, cuvintele „Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    30. În tot textul Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 67), cuvintele „Direcţia medicină veterinară” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    31. În tot textul anexei nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 434), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    32. În tot textul Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 677 din 6 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 106, art. 691), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    33. În punctul 3 din Norma sanitar-veterinară privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art. 855), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    34. În tot textul Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 6 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156 art. 951), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
   [Pct.35 abrogat prin HG1086 din 14.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1218]
    36. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 29 august 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1011), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în punctul 3, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    în punctul 4, cuvintele „(în continuare – direcţiile raionale/municipale)” se exclud;
    cuvintele „Direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” şi cuvintele „direcţiile raionale/municipale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    37. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.178, art. 1080), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    [Pct.38 abrogat prin HG404 din 06.04.16, MO100-105/15.04.16 art.465]
    39. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1099 din 29 septembrie 2008 „Cu privire la Normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 180-181, art. 1104), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    40. În tot textul Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art. 1226), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    41. În punctul 7 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1275 din 17 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 210, art. 1299), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    [Pct.42 abrogat prin HG711 din 28.08.14, MO261-267/05.09.14 art.759]
    43. În punctul 3 litera b) din Norma sanitar-veterinară privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217 art. 1341), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    44. Subpunctele a) şi b) din punctul 7 al Hotărîrii Guvernului nr. 1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 221-222, art. 1410), cu modificările ulterioare, şi anexele nr.1 şi nr.2 la hotărîre se exclud.
    45. În punctul 18 din Reglementarea tehnică „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1403 din 9 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”.
    46. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1442), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” din anexa nr.2 la Norma sanitar-veterinară privind stabilirea procedurilor de efectuare a controalelor sanitar-veterinare la introducerea în scopul importului a produselor de origine animală, prin posturile de control sanitar-veterinar, organizate în cadrul posturilor vamale se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    47. În coloana a 4-a din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 31 din 23 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art. 58), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” şi „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în toate cazurile, iar cuvintele „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin cuvintele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, în toate cazurile.
    48. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 53 din 28 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 23-26, art. 103), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    49. În punctul 23 din Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 68 din 29 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 23-26, art. 107), cu completările ulterioare, cuvintele „certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513 din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”.
    50. În punctul 4 din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 137 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 186), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    51. În punctul 5 din Reglementarea tehnică „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 2 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 241), cuvintele „certificatul igienic, eliberat în temeiul Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”.
    52. În punctul 4 din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 175 din 2 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 51-52, art. 222), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    53. În punctul 21 din Reglementarea tehnică „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 252), cuvintele „certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”.
    54. În punctul 5 din Reglementarea tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 205 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 255), cuvintele „certificatul igienic, eliberat conform Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    55. În punctul 11 din Reglementarea tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 206 din 11 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art. 256), cu modificările ulterioare, cuvintele „certificatul igienic, eliberat conform Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei” se substituie prin cuvintele „certificatul de inofensivitate, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în caz de necesitate”.
    56. La punctul 1 din Norma sanitar-veterinară privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de
acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 26 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 290), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    57. În punctul 5 din Regulamentul privind aplicarea metodelor de încercări şi interpretarea rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 265 din 6 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 321), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    58. În punctul 13 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 8 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul rezervelor materiale ale statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 322), cu modificările ulterioare, cuvintele „certificat de igienă” se substituie prin cuvintele „certificat de inofensivitate”.
    [Pct.59 abrogat prin HG356 din 11.06.15, MO150-159/19.06.15 art.399]
   
60. Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 25 iunie 2009 „Cu privire la unele măsuri pentru organizarea şi efectuarea certificării sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art. 449) se modifică după cum urmează:
    în punctele 1 şi 4, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în ambele cazuri;
    în punctul 2 subpunctul 3), cuvintele „Direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    61. În punctul 3 din Norma sanitar-veterinară privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne, aprobată prin Hotărîrea Guvernului  nr. 415 din 8 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 112-114, art. 478), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    62. În tot textul Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 112-114, art. 480), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare.
    63. Norma sanitar-veterinară privind condiţiile  de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 438 din 16 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 115-117, art. 500) se modifică după cum urmează:
    în punctul 2,  cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    în punctul 4, cuvintele „direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”,  iar cuvintele „(în continuare – Direcţia raională/municipală)” se exclud.
    64. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176 art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1, cuvintele „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” şi „Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în anexa nr. 3, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se exclud.
    65. În punctul 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 838 din 17 decembrie 2009 „Cu privire la unele condiţii privind autorizarea importului sau tranzitului intestinelor de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 193-196, art. 948), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    66. În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 „Pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art. 949), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” din punctul 7 al anexei nr.2 se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    67. În punctele 7 şi 18 din Cerinţele minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39-40, art.251), cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în ambele cazuri.
    68. La poziţia 273, în coloana 5 din capitolul „XXIII. Comisia Europeană” al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52-53, art. 308), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    69. În tot textul Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 315 din 26 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2010, nr. 64-65, art. 385) şi în anexele la acestea, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” la formele gramaticale corespunzătoare.
    70. Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 78-80, art. 455), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    la punctul 6 alineatul 11) litera e), cuvintele „produselor alimentare de origine nonanimală,” se exclud.
    punctul 6 subpunctul 12) va avea următorul cuprins:
    „12) în domeniul igienei şi siguranţei alimentelor – în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;”;
    la punctul 20:
    subpunctul 1), după cuvîntul „publice” se introduc cuvintele „ , în limita competenţei,”;
    subpunctul 7), după cuvîntul „să interzică” se introduc cuvintele „ , în limita competenţei”;
    la subpunctul 7) lit. d), după cuvintele „produselor alimentare,” se introduc cuvintele „produselor alimentare prevăzute la art. 19 lit. d) din Legea nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor,”;
    2) în anexa nr. 2, la poziţia  „Total”, cifra „3199,25” din coloana 3 se substituie cu cifra „2964,25”.
    71. Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86 art. 499) se modifică după cum urmează:
    în punctul 6, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    în punctul 45 litera b), cuvintele „Direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „(în continuare direcţia raională/municipală)” se exclud;
    în punctul 48 litera c), cuvintele „direcţiei raionale/municipale” se substituie prin cuvintele „subdiviziunii teritoriale a Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor”.
    72. La punctul 2 din Regulamentul sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 108-109, art. 607),  după cuvintele „în Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare” se introduc cuvintele „şi în Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”.
    73. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 „Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 129-130, art. 729), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” din coloana a 4-a se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, în ambele cazuri.
    74. În textul Regulamentului privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 645 din 19 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 129-130, art. 730), cuvintele „direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    în anexa nr.3 la Regulament, cuvintele „Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală raională/municipală” se substituie prin cuvintele „Subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „circumscripţia teritorială sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se exclud.
    75. În punctul 2 din Norma sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animalele vii şi din produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 1 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 160-162, art. 871), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală raionale/municipale” se substituie prin cuvintele „subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    76. În punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate hranei animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 1077), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    77. În punctul 38 din Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1122), cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    78. În punctul 4 din Norma sanitar-veterinară de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar cuvintele „direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală raională/municipală respectivă” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor respectivă”.
    79. În punctul 4 din Norma sanitar-veterinară ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1113 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1236), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    80. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 24 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 46-52, art. 228), cuvintele „Agenţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    81. În punctul 3 din Regulamentul privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 264 din 12 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 59-62, art. 301), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    82. Norma sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 298 din 27 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 87-90, art. 426) se modifică după cum urmează:
     în punctul 2, cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    în punctul 50, cuvintele „Direcţiile raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală” se substituie prin cuvintele „Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    83. În tot textul Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011-2015, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 3 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175 art. 828), cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală raionale şi municipale” se substituie prin cuvintele „subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    84. În capitolul II, la secţiunea II litera f) din  anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se substituie prin poziţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, iar poziţia „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se exclude.

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 51
din 16 ianuarie 2013

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 11 august 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 157-159, art.971).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189).
     3. Hotărîrea Guvernului nr. 88 din 13 februarie 2010 „Cu privire la modificarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 11 august 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.27-28, art.128).
   
4. Hotărîrea Guvernului nr.938 din 17 august 2006 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.146-149, art.1099).
    [Anexa nr.5 modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]