HGO52/2013
ID intern unic:  346425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  17.01.2013
privind aprobarea Regulamentului-cadru
cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului
social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc
Publicat : 22.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 15-17     art Nr : 90
    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (se anexează).
    2. Prestatorii serviciului Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc vor aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, în baza prevederilor Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc.
    3. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc vor fi suportate de către prestatorii serviciului şi se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi ale mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    4. Acordarea indemnizaţiei zilnice pentru copil se va efectua începînd cu anul 2014.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                               Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                            Maia Sandu
    Ministrul sănătăţii                                             Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 52. Chişinău, 17 ianuarie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 52
din 17 ianuarie 2013

REGULAMENTUL-CADRU
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc.
    2. Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în continuare – Casă comunitară) este un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc.
    3. Serviciul social specializat Casa comunitară poate fi prestat de direcţiile/secţiile asistenţă socială, protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău (în continuare – structură teritorială de asistenţă socială) sau de prestatori privaţi, dacă aceştia sînt acreditaţi pentru serviciul dat, în condiţiile legii.
    4. Casa comunitară cu statut de instituţie publică se instituie prin decizia consiliului raional/municipal, la demersul structurii teritoriale de asistenţă socială, şi se află în subordinea acesteia.
    5. Casa comunitară dispune de conturi/subconturi deservite de sistemul trezorerial sau bancar, deschise în unităţile administrativ-teritoriale unde a fost instituită.
    6. Casa comunitară îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prezentul Regulament şi standardele minime de calitate.
    7. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    beneficiari ai Casei comunitare – copii cu vîrsta cuprinsă între 10–18 ani, care sînt privaţi temporar sau permanent de mediul familial şi nu pot fi plasaţi în familia extinsă, în casa de copii de tip familial, serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau adoptaţi, iar în cazul fraţilor, beneficiari pot fi copii cu vîrsta mai mică de 10 ani, dar nu mai mică de 6 ani;
    echipă multidisciplinară – echipă, convocată de managerul de caz, constituită din specialişti din mai multe domenii, în funcţie de necesităţile copilului, care colaborează în procesul de elaborare şi implementare a planului individualizat de asistenţă şi a planului individualizat de servicii al copilului;
    manager de caz – specialistul din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială sau asistentul social din cadrul Centrului de Asistenţă Socială a Copilului şi Familiei, responsabil de coordonarea procesului de implementare a planului individualizat de asistenţă, precum şi de elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii al copilului;
    centru de asistenţă socială a copilului şi familiei – serviciu public care activează pe lîngă structura teritorială de asistenţă socială şi este destinat acordării asistenţei metodologice şi practice în procesul implementării la nivel local a politicilor şi prestării serviciilor în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii şi copiilor în situaţii de dificultate;
    persoană-cheie a copilului – unul dintre pedagogii sociali din cadrul Casei comunitare, desemnat de către directorul acesteia şi responsabil de îndrumarea şi susţinerea copilului, coordonarea şi monitorizarea procesului de asistenţă zilnică a lui;
    (re)integrare familială – reunificarea familiei după o perioadă de separare a copilului de familia sa, în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul implementării planului individualizat de asistenţă a copilului;
incluziune comunitară şi socială – participarea copilului în viaţa comunităţii şi, după caz, pregătirea acestuia pentru trai independent, în urma acţiunilor specifice întreprinse în cadrul implementării planului individualizat de asistenţă a copilului;
    plan individualizat de asistenţă – totalitatea serviciilor acordate beneficiarului în vederea asigurării (re)integrării familiale şi incluziunii comunitare şi sociale;
    plan individualizat de servicii – totalitatea intervenţiilor specifice privind copilul, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, ce ţin de sănătate, îngrijire, nevoi fizice, emoţionale, educaţionale, petrecere a timpului liber, socializare etc., elaborat şi implementat pentru perioada plasamentului acestuia în Casa comunitară. Planul individualizat de servicii este parte componentă a planului individualizat de asistenţă;
    plasament de urgenţă – plasamentul pentru o perioadă de 72 de ore a copilului a cărui viaţă şi sănătate se află în pericol iminent, efectuat prin dispoziţia autorităţii tutelare locale, fără avizul Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, în coordonare cu structura teritorială de asistenţă socială;
    plasament planificat – plasamentul copilului pentru o perioadă determinată, conform prevederilor planului individualizat de asistenţă a copilului;
    familie – părinţii şi copiii acestora;
    familie extinsă – copilul, părinţii şi rudele acestuia pîna la gradul IV inclusiv;
    reprezentant legal al copilului – părintele sau persoana desemnată conform legii să apere drepturile şi interesele copilului;
    standarde minime de calitate – norme obligatorii la nivel naţional, ale căror aplicare garantează asigurarea calităţii serviciilor prestate;
    copil în situaţie de risc – copil, drepturile căruia la creştere, dezvoltare, educaţie şi sănătate pot fi încălcate din cauza anumitor circumstanţe şi condiţii de ordin social, economic, psihoemoţional sau de sănătate, sau a existenţei dovezilor că părinţii/reprezentanţii legali ai copilului sînt susceptibili de îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind creşterea şi educaţia copilului;
    indemnizaţie zilnică pentru copil – sumă fixă de bani acordată zilnic copilului pentru gestionare individuală.
Capitolul II
Scopul, obiectivele şi principiile serviciului
    8. Scopul serviciului este asigurarea creşterii şi dezvoltării copilului într-un mediu de viaţă apropiat celui familial, pentru o perioadă determinată de timp.
    9. Obiectivele serviciului sînt:
    a) asigurarea condiţiilor de îngrijire, întreţinere, educaţie şi dezvoltare a copilului în conformitate cu particularităţile de vîrstă, individuale şi cu standardele minime de calitate;
    b) promovarea dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor copilului pentru o viaţă independentă;
    c) asigurarea accesului copilului la serviciile comunitare şi facilitarea procesului de (re)integrare a copilului în familie, şcoală şi comunitate.
    10. Prestarea serviciului este ghidată de următoarele principii:
    a) respectarea drepturilor şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
    b) nondiscriminare;
    c) abordare individualizată a copilului;
    d) promovarea incluziuni educaţionale;
    e) protecţia împotriva abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
    f) acordarea asistenţei într-un mod prietenos copilului;
    g) abordare multidisciplinară;
    h) asigurarea participării copilului şi respectarea opiniei acestuia;
    i) asigurarea dreptului copilului la reclamaţii;
    j) confidenţialitatea informaţiei;
    k) parteneriatul public-privat.
Capitolul III
Organizarea şi funcţionarea Casei comunitare
Secţiunea 1. Organizarea Casei comunitare
    11. Serviciul este amplasat într-o casă de locuit la sol sau într-un apartament la bloc, amplasat în comunitate, amenajat şi dotat conform standardelor de calitate, astfel încît să ofere copiilor un mediu de trai similar celui familial, în condiţii corespunzătoare de siguranţă, confort şi accesibilitate.
    12. În Casa comunitară pot fi plasaţi concomitent maximum 10 copii.
    13. Casa comunitară prestează următoarele servicii:
    a) găzduire;
    b) întreţinere;
    c) alimentaţie;
    d) formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
    e) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
    f) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
    g) consiliere şi reabilitare psihosocială;
    h) petrecerea timpului liber;
    i) orientare profesională;
    j) (re)integrare familială;
    k) incluziune comunitară şi socială;
    l) însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenţei.
Secţiunea 2. Managementul de caz
    14. Copiii sînt plasaţi în Casa comunitară în regim de urgenţă sau planificat.
    15. În cazul copiilor plasaţi în regim de urgenţă, asistentul social comunitar de la domiciliul copilului efectuează evaluarea complexă a situaţiei copilului conform prevederilor legislaţiei.
    16. Plasamentul planificat al copilului în Casa comunitară se realizează în temeiul dispoziţiei structurii teritoriale de asistenţă socială, care se emite în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
    17. La plasarea copilului în Casa comunitară, se încheie un acord de plasament între autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului, reprezentantul legal al copilului (după caz) şi directorul Casei comunitare (formularul Acordului de plasament din anexa la prezentul Regulament).
    18. După plasarea copilului, directorul Casei comunitare desemnează o persoană-cheie pentru copil.
    19. Persoana-cheie oferă copilului asistenţă, consiliere şi informare, ghidează copilul în activităţile zilnice.
    20. În termen de 7 zile calendaristice de la plasarea copilului, se realizează evaluarea complexă multidisciplinară a copilului, se identifică necesităţile acestuia şi se elaborează, în cadrul echipei multidisciplinare, planul individualizat de servicii.
    21. La elaborarea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere) şi reprezentantul legal al acestuia/alţi membri ai familiei copilului sau persoane relevante, după caz.
    22. Activităţile zilnice sînt realizate conform planului săptămînal de activităţi elaborat, în baza planului individualizat de servicii, de către persoana-cheie în comun cu alţi membri ai personalului din Casa comunitară, implicaţi în procesul de asistenţă a copilului.
    23. Monitorizarea procesului de implementare a activităţilor zilnice, conform planului săptămînal de activităţi, este realizată de către directorul Casei comunitare.
    24. Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţămînt primar, gimnazial, liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică pentru copil, care reprezintă o sumă fixă de bani acordată copilului zilnic pentru gestionare individuală.
    25. Personalul Casei comunitare acordă suport şi îndrumare copilului în procesul de gestionare a indemnizaţiei zilnice pentru copil.
    26. Managerul de caz revizuieşte planul individualizat de servicii al copilului în baza reevaluării necesităţilor acestuia:
    a) după prima lună de la plasament;
    b) la trei luni de plasament;
    c) ulterior, o dată la şase luni, iar la necesitate mai frecvent.
    27. În baza analizei progreselor realizate şi schimbărilor intervenite în perioada respectivă, managerul de caz întocmeşte Raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii.
    28. La revizuirea planului individualizat de servicii participă persoana-cheie a copilului, copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere) şi reprezentantul legal al acestuia/alţi membri ai familiei copilului sau persoane relevante, după caz.
    29. Concluziile sau recomandările rezultate din revizuirea planului individualizat de servicii al copilului se aduc la cunoştinţă copilului şi, după caz, reprezentantului legal al copilului, în cazul în care aceştia nu au participat la şedinţa de revizuire a planului.
    30. Pe perioada plasamentului în Casa comunitară, copilului i se asigură menţinerea relaţiilor cu membrii familiei sau familiei extinse, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului.
    31. Vizitele membrilor familiei sau familiei extinse şi ale altor persoane sînt înregistrate în registrul unic de vizite.
    32. Monitorizarea situaţiei copilului plasat în Casa comunitară se realizează de structura teritorială de asistenţă socială.
    33. Plasamentul copilului încetează în următoarele cazuri:
    a) (re)integrarea copilului în familie sau adopţia;
    b) plasarea copilului într-un alt serviciu social;
    c) atingerea majoratului.
    34. Pregătirea ieşirii copilului din Casa comunitară se realizează de către managerul de caz şi persoana-cheie a copilului, în colaborare cu autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului.
    35. După ieşirea copilului din Casa comunitară, cazul este transmis, prin demersul structurii teritoriale de asistenţă socială, autorităţii tutelare locale de la domiciliul copilului, pentru preluare şi monitorizare postintervenţie.
    36. În perioada postplasament situaţia copilului este monitorizată periodic de către managerul de caz, pe parcursul unui an (primele 6 luni – lunar, după 6 luni – trimestrial).
    37. Structura teritorială de asistenţă socială deţine următoarele documente referitoare la copiii beneficiari:
    a) registrul de evidenţă a copiilor aflaţi în plasament în Casa comunitară;
    b) dosarele copiilor.
    38. Casa comunitară deţine următoarele documente privind copiii plasaţi:
    a) actele de identitate ale copilului în original;
    b) actele de studii ale copilului în original;
    c) carnetul de dezvoltare a copilului în original;
    d) copia dosarului copilului conform standardelor minime de calitate;
    e) registrul de evidenţă a copiilor plasaţi;
    f) registrul unic de vizite;
    g) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    h) planul individualizat de servicii al beneficiarului;
    i) raportul cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de servicii al beneficiarului şi procesele-verbale ale şedinţelor.
    39. Îngrijirea şi protecţia copilului în cadrul Casei comunitare se realizează conform procedurii managementului de caz, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Capitolul IV. Resurse umane şi management
Secţiunea 1. Resurse umane
    40. Personalul Casei comunitare include:
    a) personal administrativ – directorul Casei comunitare;
    b) personal specializat – pedagogi sociali;
    c) personal auxiliar – bucătar, femeie de serviciu.
    41. Pedagogul social este responsabil de procesul de dezvoltare, îngrijire şi asistenţă a copiilor plasaţi în Casa comunitară, de viaţa şi securitatea acestora.
    42. Recrutarea şi evaluarea personalului este realizată de către prestatorul serviciului.
    43. Structura şi statele de funcţii ale Casei comunitare sînt aprobate de către prestatorul de serviciu, iar în cazul Casei comunitare cu statut de instituţie publică – de către Consiliul raional, în conformitate cu scopul şi obiectivele acesteia, precum şi cu standardele minime de calitate.
    44. Personalul din Casa comunitară este selectat prin concurs, angajat şi promovat de către prestatorul de serviciu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    45. Fiecare membru al personalului are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului, certificate prin documente de studii şi de formare profesională.
    46. Personalul Casei comunitare îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa postului şi cu normele deontologice.
    47. Numărul de personal din Casa comunitară este suficient pentru acoperirea tuturor serviciilor oferite şi corespunde necesităţilor de îngrijire ale copiilor aflaţi în serviciu.
    48. Numărul total de persoane care lucrează zilnic nemijlocit cu copiii şi planificarea timpului de lucru trebuie să asigure un raport constant adult/copil pentru 24 ore, de-a lungul întregii săptămîni şi al întregului an.
    49. În Casa comunitară raportul constant adult/copil pentru 24 ore este 1:5. Pedagogii sociali lucrează în ture.
    50. Înainte de aprobare, solicitanţii la postul de director şi pedagog social urmează cursul de formare iniţială cu durata de 50 ore, organizat de prestatorul serviciului.
    51. Anual, personalul participă la cursuri de formare profesională continuă cu durata de minim 20 de ore, organizate de prestatorul serviciului.
    52. La momentul angajării, iar ulterior o dată la şase luni, personalul este obligat să efectueze examenul medical profilactic, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.
    53. Evaluarea performanţelor personalului este realizată anual de directorul Casei comunitare, care, totodată, înaintează structurii teritoriale de asistenţă socială rapoarte privind revizuirea anuală a competenţelor profesionale a personalului angajat.
    54. Directorul Casei comunitare asigură calitatea serviciului prestat prin organizarea cu regularitate a şedinţelor de supervizare profesională a angajaţilor, în vederea consolidării competenţelor profesionale, gestionării eficiente a sarcinilor şi timpului de lucru.
    55. Supervizarea activităţii directorului Casei comunitare este asigurată de prestatorul serviciului.
    56. Documentele serviciului referitoare la resursele umane sînt:
    a) fişele de post ale personalului angajat;
    b) dosarele personale ale personalului angajat;
    c) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor personalului angajat;
    d) alte documente, la necesitate.
    57. Dosarele personale ale personalului angajat sînt păstrate conform prevederilor legale care reglementează accesul la date cu caracter personal.
Secţiunea  2. Managementul serviciului şi procedura
de raportare

    58. Managementul Casei comunitare este realizat de director, care asigură buna funcţionare a serviciului, conform prevederilor prezentului Regulament, standardelor minime de calitate, precum şi a Regulamentului intern de activitate a Casei comunitare.
    59. În procesul asigurării bunei funcţionări a serviciului, directorul Casei comunitare asigură:
    a) respectarea drepturilor copiilor plasaţi în serviciu;
    b) funcţionarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;
    c) planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii Casei comunitare;
    d) monitorizarea calităţii serviciilor prestate;
    e) managementul resurselor umane;
    f) reprezentarea serviciului în raport cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi.
    60. Prestatorul de serviciu împreună cu personalul angajat elaborează planul de dezvoltare a serviciului în baza evaluării necesităţilor copilului şi personalului.
    61. Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor în Casa comunitară şi evaluarea calităţii serviciului Casă comunitară, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a prestatorului de serviciu, este realizată, în teritoriul administrat, de structura teritorială de asistenţă socială respectivă.
    62. Directorul serviciului întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale, semestriale şi anuale de activitate care sînt prezentate structurii teritoriale de asistenţă socială.
    63. Documentele referitoare la organizarea serviciului sînt:
    a) regulamentul intern de funcţionare a serviciului;
    b) planul de dezvoltare al serviciului, planuri lunare, trimestriale, semestriale, anuale de activitate;
    c) rapoarte lunare, trimestriale, semestriale, anuale de activitate;
    d) alte documente, la necesitate.
Capitolul V
Protecţia împotriva abuzului şi reclamaţiile
    64. Casa comunitară deţine şi aplică o procedură privind protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării, discriminării, tratamentului degradant sau inuman.
    65. Copii, reprezentanţii legali/membrii familiei acestora sînt informaţi asupra procedurilor cu privire la identificarea, semnalarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz/neglijenţă, exploatare a copilului.
    66. Personalul Casei comunitare cunoaşte şi aplică metode şi măsuri de protecţie a copiilor de abuz, neglijare şi exploatare în cadrul serviciului, precum şi proceduri de raportare obligatorie a cazurilor date.
    67. Prestatorul de serviciu stabileşte procedura de depunere şi examinare a plîngerilor/reclamaţiilor care vizează încălcarea drepturilor copilului.
    68. La plasare în serviciu, directorul Casei comunitare asigură informarea copilului, reprezentantului legal al acestuia despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor/reclamaţiilor.
    69. Procedura de depunere şi examinare a plîngerilor garantează copilului, sau, după caz, familiei lui, altor persoane interesate, posibilitatea înaintării plîngerilor ce ţin de orice aspect al activităţii Casei comunitare, precum şi asigurarea condiţiilor de siguranţă şi nesancţionare a copilului pentru depunerea plîngerilor.
Capitolul VI
Modul de finanţare
    70. Serviciul este finanţat din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, mijloace speciale, alte surse, conform legislaţiei.
    71. Salarizarea personalului Casei comunitare se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    anexa