HPA238/2012
ID intern unic:  346540
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 238
din  26.10.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetic
ă
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 86     Data intrarii in vigoare : 26.10.2012
    Abrogată prin HP334 din 14.12.18, MO13-21/18.01.18 art.81; în vigoare 18.01.19

    MODIFICAT
   
HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14
   
HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208


    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, prezentat în anexă. 
    Art. 2. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 238. Chişinău, 26 octombrie 2012.

Anexă

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (denumit în continuare Regulament) stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, organizarea şi transparenţa activităţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare Agenţie).
     Statutul juridic al Agenţiei
    2. Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare şi monitorizare a sectoarelor din domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, are statut de persoană juridică şi nu se subordonează niciunei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate de lege.
    [Pct.2 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    3. Agenţia dispune de bilanţ propriu, de conturi curente la bănci, inclusiv în valută străină, de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa.
    Cadrul normativ de activitate a Agenţiei  
    4. În activitatea sa, Agenţia se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de legile aplicabile în domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de alte acte normative în vigoare care reglementează domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi de prezentul Regulament.
    [Pct.4 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    5. Structura şi efectivul-limită ale Agenţiei, formele şi modul de retribuire a personalului se stabilesc şi se aprobă de Consiliul de administraţie al acesteia în limitele bugetului aprobat de Parlament.
    6. În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a legislaţiei concurenţei, cît şi a legislaţiei din domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, de asemenea cu ministerele, cu alte autorităţi publice centrale sau locale interesate şi cu asociaţiile de consumatori.
    [Pct.6 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    7. În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de servicii de consultanţă, de studii şi asistenţă de specialitate din ţară sau din străinătate, poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităţi, de asemenea poate beneficia de programe de formare şi perfecţionare profesională pentru personalul său.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    Misiunea
    8. Agenţia implementează politica statului privind reglementarea se substituie cu textul „în domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţelor şi desfăşurarea activităţilor  în domeniile respective în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
    [Pct.8 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    Funcţiile de bază   
    9. În vederea realizării misiunii sale privind asigurarea nediscriminării, a concurenţei loiale şi a funcţionării eficiente a pieţei de energie şi a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
    [Pct.9 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14] 
    a) elaborează şi aprobă regulamente, metodologii şi alte acte normative din domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    [Pct.9 lit.a) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]  
    b) supraveghează sectoarele energetic, de alimentare cu apă şi de canalizare şi modalitatea în care întreprinderile din aceste sectoare respectă actele normative în domeniu;
    [Pct.9 lit.b) în redacția HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    c) promovează, monitorizează şi asigură concurenţa loială în sectoarele reglementate;
    d) eliberează licenţe pentru desfăşurarea, pe pieţele de energie şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, a activităţilor autorizate în conformitate cu Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică, Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere, Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale, Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică şi Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
    [Pct.9 lit.d) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    e) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de legile menţionate la lit. d), respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor autorizate;
    f) modifică, suspendă temporar şi retrage licenţele în cazurile şi conform procedurii prevăzute de legile menţionate la lit. d); 
    g) promovează o politică tarifară adecvată, care corespunde principiilor economiei de piaţă, astfel încît să fie asigurată în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderilor din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Pct.9 lit.g) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    h) în cazurile stipulate de lege, aprobă tarifele calculate în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora;
    i) supraveghează respectarea principiului „eficienţă maximă la costuri minime” de către întreprinderile din sectorul energetic la calculul tarifelor pentru activităţile reglementate şi prezentarea spre aprobare a acestora;
    j) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor, exercită controlul privind modul de respectare a drepturilor consumatorilor, examinează petiţiile şi plîngerile consumatorilor şi soluţionează neînţelegerile dintre consumatori şi furnizori, în limita competenţelor sale.
    Atribuţiile
    10. Pentru îndeplinirea funcţiilor de bază ce îi revin, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, Agenţia are următoarele atribuţii:
    1) în domeniul electroenergetic şi al gazelor naturale:
    a) eliberează, conform procedurii şi cerinţelor stabilite prin lege, licenţe pentru producerea energiei electrice, pentru transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central, pentru distribuţia energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate; pentru producerea şi/sau stocarea gazelor naturale, pentru producerea combustibilului din surse regenerabile, pentru transportul gazelor naturale, pentru distribuţia gazelor naturale, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate;
    b) desemnează titularii de licenţă care vor prelua activităţile autorizate de transport, distribuţie sau furnizare a energiei electrice, de transport, distribuţie sau furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate în locul titularilor de licenţă ale căror licenţe au fost suspendate temporar, cărora le-au fost retrase licenţele sau ale căror licenţe au expirat;
    c) monitorizează şi exercită controlul, în modul şi în limitele stabilite de lege, asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi asupra respectării prevederilor legale, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    d) elaborează şi aprobă metodologiile de calcul şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru energia electrică şi cea termică produsă de centralele electrice de termoficare, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, pentru serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate, precum şi a tarifului final pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;
    e) elaborează şi aprobă metodologia de calcul şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, a tarifului de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, precum şi a tarifului final pentru gazele naturale furnizate consumatorilor finali;
    f) aprobă tarifele reglementate, calculate conform metodologiilor aprobate, şi monitorizează corectitudinea aplicării acestora de către titularii de licenţe;
    g) supraveghează respectarea de către titularii de licenţe a principiului „eficienţă maximă la costuri minime” la calculul şi prezentarea spre aprobare a tarifelor pentru activităţile reglementate desfăşurate pe piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale;
    h) supraveghează piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale, precum şi modul în care titularii de licenţe îşi îndeplinesc obligaţiile, inclusiv cele ce revin operatorului reţelei de transport şi de sistem şi operatorilor reţelelor de distribuţie;
    i) monitorizează fluxurile de energie electrică intrate în ţară pe parcursul ultimelor trei luni şi stabileşte condiţiile de export al energiei electrice în vederea asigurării securităţii livrărilor;
    j) monitorizează fluxurile de gaze naturale intrate în ţară şi stabileşte condiţiile de export al gazelor naturale în cazul în care este necesar să se asigure securitatea livrărilor;
    k) acordă statut de prioritate energiei electrice produse în regim de cogenerare la centralele electrice de termoficare şi energiei electrice produse la centralele electrice care utilizează surse regenerabile la comercializarea pe piaţa internă. Centralele electrice de termoficare pot obţine statut de prioritate pe piaţa internă la comercializarea energiei electrice produse în cogenerare doar în cazul livrării energiei termice în sistemul centralizat de încălzire;
     l) stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii în sectorul electroenergetic şi în sectorul de gaze naturale în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate, cerinţele privind rapoartele contabile, cerinţele privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi cu sistemul de informaţii, în baza cărora titularii de licenţe îşi prezintă rapoartele la Agenţie, pentru a monitoriza separarea efectivă a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice, de producere, stocare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
    m) stabileşte informaţia de ordin economic şi tehnic privind funcţionarea sistemului electroenergetic şi al gazelor naturale ce urmează a fi dată publicităţii de către titularii de licenţe, cu respectarea confidenţialităţii;
    n) promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale;
    o) aplică principiul priorităţii la procurarea şi dispecerizarea energiei electrice produse de centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie şi de centralele electrice de termoficare;
    p) elaborează şi aprobă regulamentul privind procedurile de achiziţie de către titularii de licenţe a bunurilor şi/sau a serviciilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor autorizate pe piaţa neliberalizată a energiei electrice şi piaţa necompetitivă a gazelor naturale pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului „eficienţă maximă la costuri minime”;
    q) elaborează, aprobă şi monitorizează, după consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine, normele de gestionare şi de atribuire a capacităţii de transport a interconectorilor cu sistemele electroenergetice şi de gaze naturale ale acestor state;
    r) aprobă şi monitorizează aplicarea mecanismelor de soluţionare a congestiilor în sistemul electroenergetic şi cel al gazelor naturale, de asemenea monitorizează perioadele de timp necesare operatorului reţelei de transport şi de sistem şi operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea racordărilor, reconectărilor şi reparaţiilor;
    s) elaborează şi aprobă regulile pieţei energiei electrice şi ale pieţei gazelor naturale; stabileşte, prin regulamente, conform legii, condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa energiei electrice privind producerea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea energiei electrice şi condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale privind producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea gazelor naturale;
    t) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a regulilor şi condiţiilor stabilite pentru accesul la reţelele de gaze naturale, inclusiv la reţelele de gazoducte cu alimentare din amonte, la depozitele de stocare, la stocarea în conductă şi la serviciile de sistem;
    u) stabileşte termenele, condiţiile şi plăţile pentru racordarea centralelor electrice la reţeaua electrică, pentru a garanta că acestea sînt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special avînd în vedere costurile şi beneficiile diverselor tehnologii ce ţin de sursele regenerabile de energie, producerea distribuită şi centralele electrice de termoficare;
    v) elaborează şi aprobă procedura de schimbare a furnizorului energiei electrice de către consumatorii eligibili şi a furnizorului gazelor naturale de către consumatorii finali;
    w) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor ţări pentru dezvoltarea pieţei regionale de energie electrică şi de gaze naturale şi pentru crearea unor condiţii de concurenţă loială;
    2) în domeniul produselor petroliere:
    a) eliberează, conform procedurii şi cerinţelor stabilite de Legea privind piaţa produselor petroliere şi Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, licenţe pentru importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei şi a motorinei în staţiile de alimentare, importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a gazului lichefiat în staţiile de alimentare;
    b) elaborează şi aprobă, cu consultarea Guvernului, metodologia de formare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere;
    c) supraveghează respectarea de către importatorii şi vînzătorii de produse petroliere principale şi de gaz lichefiat a metodologiei de formare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere;
    d) supraveghează activitatea comercială a participanţilor la piaţa produselor petroliere;
    e) monitorizează respectarea de către deţinătorii de licenţe a condiţiilor de licenţă, inclusiv a condiţiilor speciale prevăzute la art. 13 din Legea privind piaţa produselor petroliere pentru importatorii de produse petroliere principale;
    f) promovează competiţia pe piaţa produselor petroliere;
    g) ţine registrul persoanelor juridice cărora li s-au acordat licenţe;
    h) participă, în limitele legii, la efectuarea de controale privind activitatea participanţilor la piaţa produselor petroliere;
    i) autorizează exportul de produse petroliere;
    j) întocmeşte balanţele de produse petroliere;
    k) examinează şi soluţionează, în limitele competenţei, divergenţele dintre participanţii la piaţa produselor petroliere;
    3) în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe pentru furnizarea serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, prelungeşte, modifică, suspendă sau retrage licenţele eliberate;
    c) desemnează, în comun cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
    e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
    i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scopul determinării tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu  apă;
    j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
    k) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, precum şi tarifele pentru serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată prin sisteme centralizate, stabilite conform metodologiilor respective de calcul al tarifelor;
    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare,  furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale respective i-au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale în baza cererii operatorului şi avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de lege;
    n) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş de către operatorii  care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate de Parlament ori aprobate de Guvern sau de consiliile locale;
    o) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
    p) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    q) monitorizează modul în care operatorii ale căror tarife sînt aprobate de Agenţie respectă indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi în regulamentul aprobat de Agenţie;
    r) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv  respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie;
    s) stabileşte, pentru determinarea tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către  operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi un sistem de informaţii în baza cărora operatorii urmează să prezinte rapoarte Agenţiei;
    [Pct.10 subpct.3) în redacția HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    4) alte atribuţii prevăzute de lege.
    Drepturile
    11. Pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale, Agenţia este învestită cu următoarele drepturi:
    a) de a controla, în modul şi în limitele prevăzute de lege, respectarea de către titularii de licenţă a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi a prevederilor prezentului Regulament, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;   
    b) de a controla aplicarea corectă a tarifelor reglementate de către întreprinderile din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Pct.11 lit.b) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    c) de a avea acces la documentele aferente activităţilor desfăşurate pe bază de licenţă, inclusiv la cele care conţin informaţii atribuite la secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
    d) de a obţine, de la titularii de licenţe, copii şi extrase din documentele menţionate la lit. c), precum şi informaţii suplimentare, dacă este necesar;   
    e) de a aplica în sectoarele reglementate principiul eficienţă maximă la costuri minime;
    [Pct.11 lit.e) în redacția HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    f) de a cere întreprinderilor din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare prezentarea rapoartelor anuale în forma şi în termenele stabilite de Agenţie, precum şi a altor informaţii solicitate necesare pentru exercitarea atribuţiilor Agenţiei conform prezentului Regulament;
    [Pct.11 lit.f) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    g) de a adopta hotărîri şi de a emite decizii în limitele competenţelor prevăzute de Regulament;
    h) de a modifica condiţiile stipulate în licenţe, de a suspenda şi de a retrage licenţele în conformitate cu legile menţionate la pct. 9 lit. d) din prezentul Regulament;  
    i) de a emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică, de gaze naturale, de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a unei instalaţii de utilizare şi decizii privind reluarea furnizării energiei electrice, gazelor naturale, apei şi serviciilor de canalizare către un consumator final pe perioada examinării petiţiei consumatorului;
    [Pct.11 lit.i) în redacția HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14] 
    j) de a examina şi a soluţiona în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de energie electrică, de gaze naturale sau de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife reglementate, după caz, survenite în legătură cu racordarea la reţelele electrice, de gaze naturale sau de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi neînţelegerile referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;
    [Pct.11 lit.j) în redacția HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]  
    k) de a constata contravenţiile în domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a remite procesele-verbale cu privire la contravenţiile constatate autorităţilor competente spre a fi examinate;
    [Pct.11 lit.k) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    l) de a înainta prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate; 
    m) de a aproba regulamente care ar reglementa relaţiile dintre producători, operatorul depozitului de stocare, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, operatorii sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizori şi consumatorii finali;
    [Pct.11 lit.m) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    n) de a cere furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate şi nereglementate, precum şi consumatorilor eligibili, să negocieze şi să încheie contracte privind achiziţia de energie electrică cu centralele electrice de termoficare şi cu centralele care produc energie electrică din surse regenerabile la tarife şi în volume reglementate de Agenţie;
    o) de a cere titularilor de licenţă efectuarea plăţilor regulatorii în termenele stabilite;
    p) de a participa la forurile şi evenimentele internaţionale în domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    [Pct.11 lit.p) modificată prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    q) alte drepturi prevăzute de lege.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII. BUGETUL AGENŢIEI
    Conducerea
    12. Agenţia este condusă de un Consiliu de administraţie, organ colegial alcătuit din 5 directori.
    13. Hotărîrile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia. Fiecare director deţine un singur vot. Hotărîrile Consiliului de administraţie se semnează numai de către membrii consiliului.
    14. Parlamentul desemnează pe unul din cei 5 directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei în funcţia de director general al Consiliului.
    15. Directorul general al Consiliului de administraţie este desemnat de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului, avînd avizul pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Directorii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament la propunerea comisiei parlamentare de profil. Toţi directorii sînt desemnaţi pentru o perioadă de 6 ani. În cazul intervenirii, din diverse motive, a vacanţei funcţiei de director al Consiliului de administraţie, Parlamentul, în termen de o lună, desemnează un nou director. La prima desemnare, directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei sînt desemnaţi de Parlament în felul următor: directorul general este desemnat pe un termen de 6 ani, doi directori – pe un termen de 4 ani, iar alţi doi – pe un termen de 2 ani. Niciunul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine această funcţie mai mult de 12 ani.
    16. Directorul Consiliului de administraţie trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic sau juridic şi o experienţă de lucru în domeniul respectiv, inclusiv experienţă de cel puţin 3 ani într-o funcţie administrativă. 
    17. Directorul Consiliului de administraţie se angajează să acţioneze independent şi obiectiv, în interes public, fără a solicita sau urma instrucţiuni de natură politică. În acest sens, fiecare director redactează o declaraţie de angajament şi o declaraţie de interese, indicînd absenţa oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independenţa. Declaraţiile respective sînt făcute publice şi publicate pe pagina web a Agenţiei în fiecare an.
    18. În cazul în care termenul regulamentar pentru care este desemnat directorul Consiliului de administraţie expiră sau a expirat, iar succesorul său nu a fost desemnat de Parlament, directorul respectiv continuă să-şi exercite funcţia pînă la ocuparea acesteia de către succesorul în funcţie.
    19. Încetarea funcţiei de director al Consiliului de administraţie poate interveni prin demisie sau eliberare din funcţie. Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    c) accederii la o altă funcţie;
    d) condamnării pentru infracţiuni savîrşire cu intenţie şi/sau condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîrea irevocabilă a instanţei de judecată;
    e) existenţei unui act de constatare rămas definitiv prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    f) aflării în stare de incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.
    20. La întreprinderile a căror activitate este reglementată de Agenţie în corespundere cu prezentul Regulament, directorul Consiliului de administraţie nu are dreptul:
    a) să desfăşoare activităţi remunerate sau să obţină alte avantaje;
    b) să deţină acţiuni ale acestor întreprinderi;
    c) să obţină cîştiguri financiare sau materiale datorită funcţiei pe care o deţine;
    d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane la aceste  întreprinderi.
    21. În decurs de 2 ani după eliberarea din funcţia de director al Consiliului de administraţie, persoana respectivă nu poate ocupa funcţii la întreprinderile a căror activitate este reglementată de Agenţie.
    Directorul general
    22. Directorul general al Consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) organizează activitatea Consiliului de administraţie, ai cărui membri poartă răspundere personală pentru deciziile adoptate şi pentru îndeplinirea atribuţiilor Agenţiei;
    b) angajează personalul Agenţiei, avînd consimţămîntul a cel puţin unuia dintre membrii Consiliului de administraţie;
    [Pct.22 lit.b) în redacția HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
   
b1) eliberează din funcţii, modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă cu angajaţii în condiţiile legii;
    [Pct.22 lit.b1) introdusă prin HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
    c) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de administraţie;
    d) propune spre aprobare Consiliului de administraţie proiectul ordinii de zi a şedinţelor consiliului;
    [Pct.22 lit.d) în redacția HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
    e) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea personalului Agenţiei şi controlează executarea acestora;
    f) semnează documentele financiare şi bancare, rapoartele Agenţiei şi poartă răspundere personală pentru activitatea economico-financiară a Agenţiei;
    g) aprobă lista obligaţiilor de serviciu ale personalului Agenţiei care poartă răspundere pentru îndeplinirea deciziilor Consiliului de administraţie;
    h) aplică, prin ordin, sancţiuni disciplinare membrilor personalului cu consultarea prealabilă obligatorie a Consiliului de administraţie;
    i) participă, în caz de necesitate, la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului în probleme de reglementare şi monitorizare a funcţionării eficiente a pieţelor de energie;
    j) pînă în data de 1 iunie a fiecărui an, prezintă Parlamentului raportul despre activitatea Agenţiei din anul precedent. Raportul prezentat este făcut public şi se plasează pe pagina web a Agenţiei;
    k) încheie contracte de prestare a serviciilor cu specialişti din alte domenii;
    l) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu persoane juridice autohtone şi străine, încheie contracte pe chestiuni ce ţin de competenţa Agenţiei;
    m) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, organizează dotarea tehnico-materială a Agenţiei;
    n) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
    23. În caz de vacanţă a funcţiei, pînă la desemnarea de către Parlament a unui nou director general, sau în caz de imposibilitate a exercitării de către directorul general a atribuţiilor prevăzute la pct. 22, acestea sînt exercitate de către directorul împuternicit de Consiliul de administraţie.
    [Pct.23 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 08.08.14]
    [Pct.23 în redacția HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
    Consiliul de administraţie
    24. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) aprobă structura organizatorică a Agenţiei;
    b) aprobă regulamentul de ordine interioară al Agenţiei;
    c) aprobă planul anual de activitate al Agenţiei;
    c1) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administraţie;
    [Pct.24 lit.c1) introdusă prin  HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
    d) semnează hotărîrile, regulamentele şi alte acte normative adoptate de Consiliul de administraţie al Agenţiei;
    e) coordonează activitatea subdiviziunilor structurale;
    f) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale, al produselor petroliere, al investiţiilor şi calităţii serviciilor prestate în domeniile respective;
    g) coordonează procesul de pregătire a materialelor ce ţin de eliberarea, modificarea, suspendarea şi retragerea licenţelor şi aprobă planurile de investiţii;
    h) asigură monitorizarea respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor stipulate în licenţe, a calităţii serviciilor prestate, precum şi a reglementărilor cu privire la protecţia consumatorilor;
    i) asigură colaborarea Agenţiei cu organizaţiile neguvernamentale în vederea elaborării strategiilor şi a politicilor de reglementare;
    j) alte atribuţii prevăzute de lege.
    25. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de către directorul general sau la solicitarea a doi directori ai consiliului. Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie şi procedura de efectuare a lucrărilor de secretariat se stabilesc printr-un regulament aprobat de consiliu.
    [Pct.25 în redacția HP49 din 27.03.14, MO86/05.04.14 art.208]
    26. Pe lîngă Agenţie se constituie Consiliul de experţi, în calitate de organ consultativ. Modul de constituire, componenţa şi atribuţiile acestui organ se stabilesc printr-un regulament care se aprobă de Consiliul de administraţie şi se pune în aplicare prin ordinul directorului general al Agenţiei.
    Bugetul
    27. Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit de Legea cu privire la energetică.
Capitolul IV
TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢILOR AGENŢIEI.
DECIZIILE, HOTĂRÎRILE ŞI RAPOARTELE AGENŢIEI
    Transparenţa activităţii
    28. Transparenţa procesului decizional din cadrul Agenţiei este asigurată prin respectarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, a Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale, a Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică, a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi a Hotărîrii nr. 374 din 10 mai 2010 a Consiliului de administraţie al Agenţiei pentru aprobarea Regulilor cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.
    [Pct.28 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    Deciziile şi hotărîrile
    29. Hotărîrile Agenţiei se adoptă de către Consiliul de administraţie în vederea organizării executării legilor. Hotărîrile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi informaţia cu privire la licenţele eliberate sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    30. Fiecare decizie a Agenţiei se emite de către un singur director în vederea organizării executării reglementărilor în sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi organizării activităţii interne a Agenţiei şi se adresează unor destinatari individuali.
    [Pct.30 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    31. Deciziile şi hotărîrile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    Rapoartele  
    32. Anual, pînă în data de 31 martie, Agenţia pregăteşte un raport despre activitatea desfăşurată în anul precedent, precum şi despre monitorizarea activităţii participanţilor la piaţa de energie şi la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, pe care îl plasează pe pagina sa web.
    [Pct.32 modificat prin HP155 din 18.07.14, MO223-230/08.08.14 art.522; în vigoare 14.09.14]
    33. Anual, pînă în data de 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar despre plăţile regulatorii efectuate prin contul său curent, precum şi despre cheltuielile efectuate de pe acest cont în anul precedent. În raportul financiar se indică, de asemenea, împrumuturile bancare contractate şi alte mijloace utilizate de Agenţie. Raportul financiar se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei.
    34. Anual, pînă la finele primului trimestru, Agenţia întocmeşte un raport privind transparenţa în procesul de elaborare şi aprobare a hotărîrilor Consiliului de administraţie în anul precedent şi îl plasează pe pagina sa web.