HGA94/2013
ID intern unic:  346610
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 94
din  01.02.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la evaluarea performanţei colective
Publicat : 04.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 26     art Nr : 128
    Abrogată prin HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209

    MODIFICAT
   
HG881 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.958
   
HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14
    HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547


    NOTĂ:
    în cuprinsul Regulamentului, cuvintele „Serviciul resurse umane” şi „Serviciului resurse umane” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea resurse umane” şi, respectiv, „subdiviziunii resurse umane” prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547


    În vederea executării art.8 al Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 94. Chişinău, 1 februarie 2013.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 94
din 1 februarie 2013
REGULAMENT
cu privire la evaluarea performanţei colective
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la evaluarea performanţei colective (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a procesului de planificare a activităţii, criteriile de evaluare a performanţei colective în cadrul ministerelor, Cancelariei de Stat, altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, în structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, altor autorităţi publice, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.
    2. Planificarea activităţii reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor, acţiunilor şi subacţiunilor la nivel de autoritate publică şi de subdiviziune structurală.
    3. Evaluarea performanţei colective reprezintă procesul prin care se evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor prevăzute în Planul anual de acţiuni la nivel de autoritate publică şi în Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală.
    4. Etapele procesului de planificare a activităţii sînt următoarele:
    1) stabilirea obiectivelor strategice la nivel de autoritate publică în cadrul Programului de dezvoltare strategică sau al altui document strategic al autorităţii publice;
    2) stabilirea anuală a obiectivelor şi acţiunilor la nivel de autoritate publică;
    3) stabilirea anuală a obiectivelor, acţiunilor şi subacţiunilor la nivel de subdiviziune structurală;
    4) stabilirea anuală a obiectivelor individuale de activitate a fiecărui funcţionar public.
    5. Procesul de evaluare a performanţei cuprinde următoarele etape:
    1) evaluarea performanţei colective la nivel de subdiviziune structurală/autoritate publică;
    2) evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public.
    6. Evaluarea performanţei colective se efectuează în cazul fiecărei subdiviziuni structurale din cadrul autorităţii publice.
    7. În cazul autorităţilor publice, care nu sînt organizate în subdiviziuni structurale, evaluarea performanţei colective se desfăşoară pentru autoritatea publică în întregime.
    8. Raportul anual de activitate a autorităţii publice este un document public şi se plasează pe pagina web sau pe panoul informativ al autorităţii publice timp de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestuia.
II. Procesul de planificare şi raportare a activităţii
    9. Procesul de planificare şi raportare a activităţii cuprinde următoarele etape:
    1) elaborarea planului anual de acţiuni la nivel de autoritate publică;
    2) elaborarea planului anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală;
    3) întocmirea raportului semestrial de activitate la nivel de subdiviziune structurală/autoritate publică care nu este structurată în subdiviziuni;
    4) întocmirea raportului semestrial de activitate la nivel de subdiviziune structurală autonomă;
    5) întocmirea raportului anual de activitate la nivel de autoritate publică.
    10. Autorităţile publice elaborează planul anual de acţiuni la nivel de autoritate publică în baza documentelor strategice: Planul de acţiuni al Guvernului; documente sectoriale de planificare strategică; Programul de dezvoltare strategică; Strategia de dezvoltare social-economică a raionului/localităţii şi în baza altor documente relevante, pînă la 25 ianuarie pentru anul curent, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    11. Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală se elaborează de către şeful acesteia, în mod participativ, în baza prevederilor Planului anual de acţiuni al autorităţii publice, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a subdiviziunii şi a altor documente relevante, pînă la 31 ianuarie pentru anul curent, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    12.  Planul anual de acţiuni la nivel de:
    1) ministere, autorităţi administrative centrale, alte autorităţi publice se elaborează şi se aprobă de conducătorul acestora;
    2) subdiviziune structurală şi subdiviziune structurală autonomă, care nu are în componenţa sa alte subdiviziuni structurale, se elaborează, se semnează şi se prezintă conducătorului ierarhic superior spre aprobare;
    3) subdiviziune structurală autonomă, care are în componenţa sa alte subdiviziuni structurale, se elaborează în mod generalizat şi se prezintă conducătorului ierarhic superior spre aprobare;
    4) autorităţi administrative şi servicii publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale, altor autorităţi publice, care nu sînt structurate în subdiviziuni, se elaborează şi se prezintă conducătorului direct al autorităţii publice ierarhic superioare spre aprobare.
    [Pct.12 subpct.4) în redacția HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    13. În Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală se stabilesc 3 - 7 obiective, pentru fiecare obiectiv se stabilesc acţiuni, subacţiuni, indicatori de produs/rezultate, precum şi termenele de realizare indicate pe trimestre. În planul anual de acţiuni pot fi incluse şi alte componente, dacă conducătorul autorităţii publice/şeful subdiviziunii consideră că acestea sînt importante pentru realizarea eficientă a activităţii planificate.
    [Pct.13 modificat prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    14.  Planul anual de acţiuni poate fi revizuit, din motive obiective, doar în următoarele cazuri:
    1) cînd acţiunile prioritare ale autorităţii publice şi/sau subdiviziunii au suferit schimbări;
    2) cînd se deleagă unele funcţii/sarcini suplimentare;
    3) în baza rezultatelor evaluării colective din semestrul întîi.
    15. Planurile anuale de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală aprobate se colectează şi se păstrează de către subdiviziunea analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. În cazul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de nivelul al doilea, în care nu a fost instituită subdiviziunea menţionată, planurile anuale de acţiuni se colectează şi se păstrează de către subdiviziunea resurse umane/responsabilul de resurse umane.
    16. Obiectivele individuale de activitate ale fiecărui funcţionar public se stabilesc în baza prevederilor Planului anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală/autoritate publică, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public.
    17. În cazul autorităţilor publice care nu sînt structurate în subdiviziuni, conducătorul autorităţii publice întocmeşte raportul semestrial de activitate la nivel de autoritate publică, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    18. Rapoartele semestriale de activitate aprobate la nivel de autoritate administrativă şi servicii publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale”, altor autorităţi publice, care nu sînt structurate în subdiviziuni, se examinează de către Comisia de evaluare creată în autoritatea publică ierarhic superioară.
    [Pct.18 modificat prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    19. În cazul autorităţilor publice structurate în subdiviziuni, şeful subdiviziunii structurale care nu are în componenţă alte subdiviziuni structurale elaborează raportul semestrial de activitate la nivel de subdiviziune structurală care nu are în componenţă alte subdiviziuni, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    20. Şeful subdiviziunii structurale autonome care are în componenţă alte subdiviziuni structurale elaborează raportul semestrial de activitate la nivel de subdiviziune structurală autonomă care are în componenţă alte subdiviziuni, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament. În acest caz, raportul semestrial de activitate generalizat se semnează de către toţi şefii subdiviziunilor structurale din componenţa subdiviziunii structurale autonome.
    21. Raportul semestrial de activitate conţine informaţii privind autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor, acţiunilor şi subacţiunilor stabilite în planul anual de acţiuni al subdiviziunii structurale; gradul de executare a bugetului; calificativul de evaluare propus; informaţii despre calitatea rezultatelor obţinute, problemele/dificultăţile întîmpinate şi modul de soluţionare a acestora.
    22. Toate compartimentele raportului semestrial de activitate se completează în mod obligatoriu.
    23. Rapoartele semestriale de activitate la nivel de subdiviziune structurală aprobate se prezintă de către şefii subdiviziunilor structurale autonome secretarului Comisiei de evaluare şi se examinează la şedinţa acesteia.
    24. Raportul anual de activitate la nivel de autoritate publică se întocmeşte conform anexei nr.6 la prezentul Regulament şi se aprobă de către:
    1) conducătorul autorităţii publice;
    2) conducătorul autorităţii publice ierarhic superioare, în cazul autorităţilor administrative din subordinea ministerelor, serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi altei autorităţi administrative centrale, altor autorităţi publice care nu sînt structurate în subdiviziuni.
III. Procesul de evaluare a performanţei
Secţiunea 1
Comisia de evaluare
    25. În vederea realizării procedurii de evaluare a performanţei colective se instituie, prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice, Comisia permanentă de evaluare a performanţei colective (în continuare – Comisia de evaluare), cu desemnarea preşedintelui şi a secretarului comisiei de evaluare din rîndul membrilor, precum şi a doi membri supleanţi.
    26. În cazul autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, Comisia de evaluare este constituită prin dispoziţia:
    1) preşedintelui raionului – pentru aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate consiliului raional;
    2) primarului general al mun. Chişinău – pentru aparatul Primăriei mun. Chişinău, subdiviziunilor subordonate consiliului municipal şi pentru preturile sectoarelor mun. Chişinău;
    3) primarului mun. Bălţi/Comrat – pentru aparatul Primăriei mun. Bălţi/Comrat;
    4) guvernatorului (başcanului) Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia – pentru Comitetul executiv şi subdiviziunile acestuia.
    27. În cazul autorităţilor administrative din subordinea ministerelor şi a serviciilor publice desconcentrate, care nu sînt structurate în subdiviziuni structurale, precum şi în cazul autorităţilor publice locale de nivelul întîi nu se instituie Comisia de evaluare.
    28. Comisia de evaluare se constituie din număr impar de membri, maximum 7 persoane.
    29. În organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, comisia de evaluare include, de regulă:
    1) viceminiştri/secretarul de stat/directori generali adjuncţi/vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
    2) şeful subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
    3) şeful subdiviziunii economico-financiare/responsabilul de salarizare;
    4) şeful subdiviziunii resurse umane;
    5) preşedintele comitetului sindical din autoritatea publică.
    30. În cazul autorităţilor administrative din subordinea ministerelor şi a serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale, altor autorităţi publice, care sînt structurate în subdiviziuni, Comisia de evaluare include, de regulă:
    1) conducătorii adjuncţi;
    2) şeful subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
    3) şeful subdiviziunii economico-financiare/responsabilul de salarizare;
    4) şeful subdiviziunii resurse umane /responsabilul de resurse umane;
    5) preşedintele comitetului sindical din autoritatea publică;
    6) reprezentanţi ai autorităţii publice ierarhic superioare, la decizia conducătorului acesteia.
    31. În cazul autorităţilor administrative publice locale de nivelul al doilea, comisia de evaluare include, de regulă:
    1) vicepreşedinţii de raion/viceprimarii de municipii/prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Comitetului executiv al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    2) secretarul consiliului raional/municipal;
    3) şeful subdiviziunii economico-financiare/responsabilul de salarizare;
    4) şeful subdiviziunii resurse umane /responsabilul de resurse umane;
    5) preşedintele comitetului sindical din autoritatea publică.
    32. Membrii Comisiei de evaluare activează în baza principiilor de integritate, profesionalism, obiectivitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
    33. Preşedintele Comisiei de evaluare răspunde de corectitudinea desfăşurării procedurii de evaluare a performanţei colective.
    34.  Secretarul Comisiei de evaluare este şeful subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. În cazul autorităţilor publice unde nu este instituită subdiviziunea respectivă, secretarul Comisiei de evaluare este şeful subdiviziunii resurse umane /responsabilul de resurse umane.
    35. Secretarul Comisiei de evaluare răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţei colective. Atribuţiile de bază ale secretarului Comisiei de evaluare sînt următoarele:
    1) planificarea şi organizarea eficientă a şedinţei Comisiei de evaluare, colectarea rapoartelor semestriale de activitate, prezentarea acestora, cu 3 zile înainte de şedinţa Comisiei, tuturor membrilor Comisiei de evaluare; respectarea termenelor de realizare a procedurii de evaluare a performanţei colective; asigurarea condiţiilor de desfăşurare a şedinţei şi întocmirea procesului-verbal al şedinţei;
    2) întocmirea, colectarea şi generalizarea documentelor privind implementarea procedurii de evaluare a performanţei colective.
    36. Şedinţa Comisiei de evaluare este prezidată de preşedintele acestuia.
    37. Şedinţa Comisiei de evaluare se consideră deliberativă dacă la aceasta sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii desemnaţi.
    38. Membrii Comisiei de evaluare nu pot să-şi exercite dreptul de vot privind evaluarea performanţei colective a subdiviziunii conduse de aceştia.
    39. În cazul în care membrii Comisiei de evaluare nu pot ajunge la un consens privind punctajele acordate, decizia se ia cu votul majorităţii celor prezenţi. În situaţia respectivă, nici un membru al Comisiei de evaluare nu se poate abţine de la vot. În cazul parităţii de voturi, decizia finală aparţine preşedintelui Comisiei de evaluare.
    40. Procesul-verbal al şedinţei privind evaluarea performanţei colective se semnează de toţi membrii prezenţi la şedinţă.
Secţiunea 2
Desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţei colective
în autorităţile publice centrale, alte autorităţi publice şi în
autorităţile publice locale de nivelul al doilea
    41. Performanţa colectivă este evaluată de două ori pe an, la sfîrşitul semestrului de activitate. Evaluarea rezultatelor obţinute pentru primul semestru de activitate se desfăşoară în perioada 15 iunie – 25 iulie, iar evaluarea rezultatelor obţinute pentru semestrul al doilea de activitate se desfăşoară în perioada 15 decembrie – 25 ianuarie.
    42. Procedura de evaluare a performanţei colective constă în:
    1) examinarea, evaluarea rapoartelor semestriale de activitate de către Comisia de evaluare şi acordarea calificativelor de evaluare pentru subdiviziunile structurale ale autorităţii publice/autoritatea publică care nu este structurată în subdiviziuni;
    2) emiterea actelor administrative de către conducătorul autorităţii publice/autorităţii publice ierarhic superioare.
    43. Membrii Comisiei de evaluare examinează rapoartele semestriale de activitate ale subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice/autorităţii publice care nu este structurată în subdiviziuni, evaluează performanţa acestora şi acordă calificativul de evaluare corespunzător.
    44. În cazul în care în rapoartele semestriale de activitate există disensiuni privind punctajele stabilite, Comisia de evaluare invită la şedinţă şefii de subdiviziune structurală/conducătorii de autorităţi publice în cauză.
    45. Secretarul Comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament. După semnarea acestuia de membrii comisiei, îl transmite tuturor şefilor de subdiviziuni autonome spre luare la cunoştinţă.
    Procesul-verbal conţine informaţii privind desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţei colective şi calificativele de evaluare acordate fiecărei subdiviziuni structurale din cadrul autorităţii publice.
    46. Procesul-verbal se transmite conducătorului autorităţii publice.
    47. Conducătorul autorităţii publice, în baza procesului-verbal al Comisiei de evaluare, emite actul administrativ privind rezultatele evaluării performanţei colective, conform anexei nr.8 la prezentul Regulament.
    48. În baza actului administrativ, şefii subdiviziunilor structurale autonome înaintează conducătorului autorităţii publice propuneri privind distribuirea sporului pentru fiecare funcţionar public, conform anexei nr.9 la prezentul Regulament.
    49. Conducătorul autorităţii publice, în baza propunerilor parvenite de la şefii de subdiviziuni structurale autonome, emite un act administrativ privind acordarea sporului pentru performanţa colectivă tuturor funcţionarilor publici din autoritatea publică.
    50. În cazul şefilor de subdiviziune structurală cu statut de persoană juridică, în baza actului administrativ al conducătorului autorităţii publice ierarhic superioare, aceştia emit un act administrativ privind acordarea sporului pentru performanţa colectivă tuturor funcţionarilor publici din subdiviziunea condusă.
Secţiunea 3
Desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţei colective
în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi
    51. În cazul autorităţii publice locale de nivelul întîi, obiectul evaluării performanţelor colective reprezintă nivelul de îndeplinire a criteriilor de evaluare în baza indicatorilor de produs/rezultat.
    52. Criteriile de evaluare reprezintă domeniile în care autoritatea publică trebuie să manifeste performanţă pentru a asigura realizarea optimă a misiunii şi a funcţiilor de bază. Fiecărui criteriu de evaluare îi corespund anumiţi indicatori de produs/rezultat.
    53. Pentru autorităţile publice locale de nivelul întîi se stabilesc următoarele criterii de evaluare:
    1) managementul şi planificarea strategică;
    2) legalitatea activităţii;
    3) transparenţa procesului decizional;
    4) facilitarea accesului la servicii publice;
    5) atragerea fondurilor/investiţiilor;
    6) comunicarea/cooperarea externă.
    54. Evaluarea performanţelor colective ale autorităţii publice locale de nivelul întîi se efectuează de către primar, care pune în sarcină secretarului consiliului local întocmirea raportului semestrial de activitate, conform anexei nr.10 la prezentul Regulament.
    Raportul semestrial de activitate la nivel de autoritate publică locală de nivelul întîi conţine informaţii despre aprecierea nivelului de realizare a criteriilor de evaluare şi a indicatorilor de produs/rezultat la nivel de autoritate publică, calificativul de evaluare propus, precum şi informaţia privind contribuţia fiecărui funcţionar public la realizarea acestora.
    55. Primarul examinează şi aprobă raportul semestrial de activitate.
    56. Primarul emite un act administrativ privind sporul acordat fiecărui funcţionar public în funcţie de aportul acestuia.
IV. Calificativele de evaluare
    57. În urma evaluării, fiecărei subdiviziuni structurale/autoritate publică i se acordă unul dintre următoarele calificative de evaluare: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”.
    58. Fiecare acţiune şi/sau subacţiune din Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală/autoritate publică sau indicator de produs/rezultat în cazul autorităţilor publice locale de nivelul întîi este evaluată în funcţie de gradul de îndeplinire, după cum urmează:
    acţiunea/subacţiunea/indicatorul de produs/rezultat realizat –  2 puncte;
    acţiunea/subacţiunea/indicatorul de produs/rezultat realizat parţial – 1 punct;
    acţiunea/subacţiunea/indicatorul de produs/rezultat nerealizat – 0 puncte.
    59. Calificativul de evaluare se stabileşte în baza punctajului final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor/criteriilor de evaluare împărţite la numărul de obiective/criterii de evaluare, după cum urmează:
    1) punctaj obţinut între 1,81 şi 2,00 – „foarte bine”;
    2) punctaj obţinut între 1,41 şi 1,80 – „bine”;
    3) punctaj obţinut între 0,85 şi 1,40 – „satisfăcător”;
    4) punctaj obţinut între 0,00 şi 0,84 – „nesatisfăcător”.
    În cazul subdiviziunii structurale autonome care are în componenţă alte subdiviziuni structurale, calificativul de evaluare se va calcula din media punctajelor stabilite pentru subdiviziunile structurale din componenţa sa.
    [Pct.59 modificat prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
V. Distribuirea sporului pentru performanţa colectivă
    60. Subdiviziunii structurale/autorităţii publice care a fost evaluată cu calificativul „foarte bine” i se acordă un spor pentru performanţa colectivă în mărime de 15%  din fondul de salarizare semestrial, calculat în raport cu suma salariilor de funcţie, stabilită pentru toate unităţile de personal (funcţii publice) din cadrul subdiviziunii structurale/autorităţii publice.
    [Pct.60 modificat prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    61. Subdiviziunii structurale/autorităţii publice care a fost evaluată cu calificativul „bine” i se acordă un spor pentru performanţa colectivă în mărime de 10% din fondul de salarizare semestrial, calculat în raport cu suma salariilor de funcţie, stabilită pentru toate unităţile de personal (funcţii publice) din cadrul subdiviziunii structurale/autorităţii publice.
    [Pct.61 modificat prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    62. În situaţia în care două sau mai multe subdiviziuni structurale ale autorităţii publice vor primi acelaşi calificativ de evaluare, dar resursele financiare alocate nu vor fi suficiente pentru achitarea sporului pentru performanţa colectivă, atunci va avea prioritate subdiviziunea structurală care a acumulat cel mai înalt punctaj.
    63. Sporul pentru performanţa colectivă a şefului de subdiviziune structurală se stabileşte de către conducătorul care coordonează nemijlocit activitatea acestuia sau, după caz, de către conducătorul autorităţii publice din contul şi în limita sumei acordate subdiviziunii conduse.
    64. Sporul pentru performanţa colectivă se stabileşte funcţionarului public de conducere de nivel superior de către conducătorul autorităţii publice, reieşind din calculul mediu aritmetic al punctajului obţinut de către subdiviziunile coordonate, în conformitate cu prevederile Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
    [Pct.64 modificat prin HG881 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.958]
    [Pct.64 modificat prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    65. Şeful subdiviziunii/conducătorul autorităţii publice care nu este structurată în subdiviziuni stabileşte sporul pentru performanţa colectivă pentru fiecare funcţionar public, în limitele sumei alocate, reduse cu mărimea sporului acordat şefului/conducătorului acesteia, în funcţie de aportul fiecăruia la realizarea obiectivelor subdiviziunii/autorităţii, determinat prin procedura de monitorizare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public.
    [Pct.65 în redacția HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    [Pct.65 modificat prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    66. Pentru conducătorul autorităţilor administrative din subordinea ministerelor, serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale, sporul pentru performanţa colectivă se stabileşte de către conducătorul direct din autoritatea ierarhic superioară, reieşind din performanţa înregistrată de către autoritatea publică condusă, în conformitate cu prevederile Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
    [Pct.66 modificat prin HG881 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.958]
    [Pct.66 în redacţia HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    67. În cazul aparatului preşedintelui raionului, sporul pentru performanţa colectivă la nivel de fiecare funcţionar public, care nu face parte din vreo subdiviziune structurală, se stabileşte de preşedintele raionului. 
    [Pct.68 abrogat prin HG881 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.958]
    [Pct.68 modificat prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]  
    69. Funcţionarii publici, care au contribuit la realizarea obiectivelor subdiviziunii, a căror raport de serviciu a fost modificat sau suspendat pe parcursul semestrului de gestiune, la propunerea şefului subdiviziunii, pot beneficia de sporul pentru performanţa colectivă.
    691. Pot beneficia de sporul pentru performanţa colectivă şi persoanele ale căror raporturi de serviciu au încetat pe parcursul sau după sfîrşitul semestrului gestionar, dar înainte de emiterea actului administrativ privind achitarea sporului pentru performanţa colectivă. Sporul se stabileşte la propunerea şefului subdiviziunii, cu condiţia că persoanele respective au contribuit la realizarea obiectivelor subdiviziunii, şi se acordă în baza cererii depuse de persoanele în cauză pînă la încetarea raporturilor de serviciu.
    [Pct.691 modificat prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    [Pct.691 introdus prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]
    70. Funcţionarilor publici care au fost sancţionaţi disciplinar şi ale căror sancţiuni nu au fost stinse pe parcursul semestrului evaluat, nu li se acordă sporul pentru performanţa colectivă.
    71. Funcţionarii publici, care cad sub incidenţa Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, din subdiviziunile organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, constituite în majoritate din funcţionari publici cu statut special, pentru care prevederile Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nu se aplică, beneficiază de spor în mărime de 10% din salariul de funcţie, dacă la ultima evaluare anuală a performanţelor profesionale li s-a acordat calificativul de evaluare „bine” sau „foarte bine”.
    72. Sporul pentru performanţă colectivă, acordat pe parcursul anului financiar respectiv, nu va depăşi volumul alocaţiilor de 15 la sută din salariul de funcţie al funcţionarilor publici, conform schemelor de încadrare aprobate.
    [Pct.72 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]
    [Anexa nr.9 modificată prin HG457 din 01.07.13, MO141-144/05.07.13 art.547]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin HG843 din 04.12.15, MO332-339/11.12.15 art.946]