HGM93/2013
ID intern unic:  346650
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 93
din  01.02.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea
taxei pe valoarea adăugată
Publicat : 08.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 27-30     art Nr : 140
    MODIFICAT
   
HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19
    HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d
    HG401 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.446
    HG924 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.987
   
HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331
   
HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281
   
HG790 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.894
    HG183 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.233

    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, cuvintele „trecut în cont”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „dedus”, la forma gramaticală corespunzătoare, cuvintele „trecerii în cont” se substituie cu cuvîntul „deducerii, iar după cuvîntul „factura”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „/factura fiscală”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    în tot textul Regulamentului, cuvintele „organ fiscal”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „organ fiscal teritorial”, „inspectorate fiscale teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    În scopul executării prevederilor art.101, art.1011, art.1012, art.1013 și art.1014 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1024 din 1 noiembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.1136).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 93. Chişinău, 1 februarie 2013
.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.93
din 1 februarie 2013
REGULAMENT
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (în continuare – Regulament) stabileşte modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal „Taxa pe valoarea adăugată”.
    2. Subiecții impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situațiile prevăzute de:
    articolul 101 alineatul (3) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 96 litera b) prima liniuţă din Codul fiscal;
    articolul 101 alineatul (5) din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu articolul 104 literele a), b), b1), f), g), h) şi i) din Codul fiscal şi articolul 4 alineatul (13), alineatul (134) litera a),  alineatul (135) litera a), alineatul (136) și alineatul (137) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
    articolul 101 alineatul (6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;
    articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2012;
    articolul 1011 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) începînd cu 1 mai 2015;
    articolul 1012 din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
    articolul 1014 din Codul fiscal, pentru investiții (cheltuieli) capitale efectuate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național.
    [Pct.2 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.2 modificat prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    [Pct.2 modificat prin HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281]
   
[Pct.2 modificat prin HG790 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.894]
    3. Agenţii economici, care nu sînt înregistraţi ca plătitori ai TVA, sînt în drept să beneficieze de restituirea TVA doar în cazurile prevăzute la art.1013 și art.1014 din Codul fiscal.
    [Pct.3 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    4. Restituirea TVA din buget se realizează prin decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.4 în redacția HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    5. Prezentul Regulament se aplică asupra cazurilor de restituire a TVA, indiferent de perioada (ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea TVA, ţinîndu-se cont de termenul de prescripţie stabilit de art.266 din Codul fiscal.
    6. În cazul în care subiectul impozabil nu solicită restituirea sumelor TVA, depăşirea sumelor deduse faţă de sumele calculate pentru livrările impozabile efectuate se reflectă ca fiind destinate deducerii pentru perioada ulterioară.
II. MODUL DE SOLICITARE A RESTITUIRII TVA
    7. Solicitarea restituirii TVA se efectuează prin depunerea la subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament. În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează.
    [Pct.7 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    8. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA, cu excepția cazurilor de solicitare a restituirii TVA în baza art.1013 și 1014 din Codul fiscal de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA.
    [Pct.8 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    9. La solicitarea spre restituire a sumei TVA în temeiul art.1012 al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislativeconcomitent cu cererea de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se depune şi cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor. În cazul în care suma TVA confirmată de Serviciul Fiscal de Stat spre restituire nu corespunde cu cea solicitată, contribuabilul va depune o altă cerere privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor.
 
   Restituirea sumelor TVA în temeiul art.1012 al Codului fiscal, în redacţia Legii nr.178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se efectuează aferent livrărilor specificate în acest articol, realizate în perioada 1 ianuarie 2013-31 martie 2013.
     [Pct.9 modificat prin HG790 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.894]
   
10. Dacă după emiterea deciziei de restituire a TVA contribuabilul nu a depus cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor, curgerea termenului aprobat pentru efectuarea restituirii TVA se suspendă din data emiterii deciziei pînă la data depunerii cererii privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor.
III. ACŢIUNILE SERVICIULUI FISCAL DE STAT LA SOLICITAREA
RESTITUIRII TVA DE CĂTRE SUBIECTUL IMPOZABIL
    11. Cererile privind restituirea TVA primite de către Serviciul Fiscal de Stat, cu excepția solicitării restituirii TVA de către agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori ai TVA în temeiul articolelor 1013 și 1014 din Codul fiscal, sînt supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la Serviciul Fiscal de Stat declarații privind TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.
    [Pct.11 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    12. Cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art.1011, 1012, 1013 și 1014 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat este obligat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea TVA, să stabilească metoda de realizare a restituirii, bazîndu-se pe cerinţele, stipulate la punctul 13 din prezentul Regulament.
    [Pct.12 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.12 modificat prin HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281]
   
13. Cererea de restituire a TVA, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în temeiul art.1011, 1012, 1013 și 1014 din Codul fiscal, este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:
    [Pct.13 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;
    2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA de cel puţin două ori;
    [Pct.13 subpct.2) în redacția HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    3) în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către Serviciul Fiscal de Stat, corespunde sumei solicitate de către plătitor;
    [Pct.13 subpct.3) modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de Serviciul Fiscal de Stat, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.
    14. Sumele TVA restituite subiecţilor impozabili, în modul stabilit la punctul 13 din prezentul Regulament, sînt supuse de către Serviciul Fiscal de Stat controlului tematic cel puţin o dată pe an.
    15. În cazul în care subiectul impozabil care a depus cererea nu satisface cerinţele stabilite la punctul 13 din prezentul Regulament, Serviciul Fiscal de Stat, în baza cererii recepţionate privind restituirea TVA, iniţiază controlul tematic.
    16. Restituirea TVA solicitate se efectuează:
    pentru cazurile stabilite de art.1011, 1013 și 1014 din Codul fiscal – în baza controlului tematic sau controlului total documentar;
    pentru cazurile stabilite de art.1012 din Codul fiscal – în baza controlului cameral, cu efectuarea controlului fiscal tematic privind restituirea sumei TVA sau controlului fiscal total documentar a sumelor TVA restituite în baza controlului cameral după expirarea termenului de 1 an după emiterea primei decizii de restituire şi ulterior, în termen de pînă la 1 an de la ultimul control fiscal tematic privind restituirea sumei TVA sau controlului fiscal total documentar.
    [Pct.16 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    17. Conform cererilor de restituire a TVA depuse de solicitanţii restituirii TVA care au subdiviziuni, Serviciul Fiscal de Stat sînt obligate:
    1) să solicite subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora funcționează subdiviziunile solicitantului restituirii verificarea documentelor prevăzute și să transmită actele de control solicitantului;
    [Pct.17 subpct.1) în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    2) să examineze, în baza verificărilor efectuate în cadrul unității centrale și a generalizării actelor de control transmise de subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat în raza cărora funcționează subdiviziunile solicitantului restituirii, cererile de restituire a sumei TVA, conform legislației în vigoare.
    [Pct.17 subpct.2) în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    18. În cazul în care, subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat care au efectuat controlul propun aprobarea restituirii parţiale a TVA sau necesitatea respingerii cererii, în actul de control întocmit se specifică motivele întemeiate, cu adoptarea deciziei corespunzătoare.
    [Pct.18 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    19. Cu excepţia cazurilor de restituire a TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal, restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 30 de zile din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, care include şi termenul specificat la art. 216 alin.(8) din Codul fiscal, iar 7 zile – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat. În cazul solicitării restituirii pentru perioada fiscală pentru care nu a expirat termenul de prezentare a Declaraţiei privind TVA, termenul de restituire se calculează din data expirării termenului de prezentare a Declaraţiei.
    [Pct.19 modificat prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    [Pct.19 modificat prin HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331]
    [Pct.20 abrogat prin HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331]
   
21. Restituirea sumei TVA, solicitată în temeiul art.1012 din Codul fiscal, se efectuează în termen ce nu depăşeşte 30 de zile de la data depunerii cererii. 12 zile din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului fiscal cameral şi adoptarea deciziei de restituire a sumei TVA. Celelalte 18 zile sînt destinate pentru efectuarea restituirii efective a sumei TVA.
    22. Decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat pe marginea cazului de restituire a TVA poate fi contestată de către solicitant, conform modului stabilit în Titlul V al Codului fiscal.
    [Pct.22 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    23. În baza deciziei de restituire a TVA, contribuabilul depune la subdiviziunea structurală a  inspectoratului fiscal la care se deserveşte cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor acceptate spre restituire.
    [Pct.23 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    24. Trezoreria de Stat, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA de la Serviciul Fiscal de Stat asigură executarea lor.
    25.  Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, iar în cazurile specificate la punctului 32 subpunctul 9) – registrele de vînzări, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la sudiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte subiectul impozabil. Copia contractului în baza căruia s-au efectuat livrări scutite de TVA cu drept de deducere, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmată prin semnătura funcționarului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum şi prin aplicarea semnăturii conducătorului lîngă inscripţia „copia corespunde originalului”.
    În cazul ridicării documentelor în original de la solicitantul restituirii, funcţionarii fiscali ce efectuează ridicarea lor urmează să întocmească procesul-verbal de ridicare a documentelor, respecîndu-se prevederile art.145 din Codul fiscal.
    [Pct.25 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.25 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.25 modificat prin HG401 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.446]
    26. În actul de control privind restituirea TVA din buget pentru fiecare perioadă fiscală se va înscrie separat suma TVA destinată deducerii în perioada fiscală ulterioară, divizată după sumele TVA achitate și neachitate.
    [Pct.26 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    27. La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică sumele TVA aferente livrărilor şi procurărilor, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În cazul existenţei dubiilor în partea ce ţine de autenticitatea raporturilor economice, financiare, la decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat, se va efectua verificarea prin contrapunere la furnizorii de marfă şi servicii, conform principiului – pînă la producător sau importator.
    [Pct.27 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    28. În cazul în care se solicită restituirea TVA pentru perioadele fiscale anterioare, se verifică sumele TVA aferente livrărilor şi procurărilor pentru perioadele fiscale începînd cu prima perioadă fiscală care nu a fost supusă controlului pînă în ultima perioadă fiscală pentru care s-a prezentat declaraţia privind TVA şi în care este reflectată suma solicitată spre restituire.
    29. În cazul în care se solicită restituirea suplimentară a sumelor TVA pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a solicitat spre restituire TVA, Serviciul Fiscal de Stat urmează să examineze cererea, cu iniţierea acţiunilor de verificare a sumei solicitate spre restituire.
    30. Subiectul impozabil are dreptul la restituirea sumei TVA solicitată suplimentar pentru perioadele fiscale pentru care anterior s-a efectuat restituirea TVA, la îndeplinirea următoarelor condiții:
    1) suma solicitată suplimentar spre restituire este în limita valorii minime a depăşirii TVA aferentă procurărilor faţă de TVA aferentă livrărilor, înregistrată în perioadele fiscale, începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea pînă la ultima perioadă fiscală, pentru care este prezentată ultima declaraţie privind TVA;
    2) lipseşte obligaţia de achitare a TVA la buget începînd cu perioada fiscală pentru care se solicită suplimentar restituirea TVA pînă la perioada fiscală în care se depune cererea de restituire a TVA;
    3) la momentul iniţierii controlului tematic pe marginea cererii suplimentare de restituire a TVA pentru livrările (investițiile) efectuate:
    a) pînă la 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată prin intermediul contului bancar;
    b) după 1 ianuarie 2018 – TVA aferentă procurărilor este achitată.
    [Pct.30 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
IV. CERINŢELE PRIVIND CONFIRMAREA DOCUMENTARĂ
LA SOLICITAREA RESTITUIRII TVA DIN BUGET, CU EXCEPŢIA
CAZURILOR PREVĂZUTE DE ARTICOLELE 1012 ŞI 1013 DIN
CODUL FISCAL
    31. În toate cazurile de solicitare a restituirii TVA prevăzute în prezentul capitol, subiecţii impozabili la care se efectuează controlul fiscal tematic privind restituirea TVA urmează să prezinte funcţionarilor fiscali declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
     [Pct.31 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    32. În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate subiecţii impozabili trebuie să dispună de:
    1) pentru livrări de mărfuri:
    a) contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
    b) factura/factura fiscală comercială (invoice);
    [Pct.32 subpct.1), lit.c) abrogată prin HG924 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.987]
  
  d) documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;
    e) confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
    [Pct.32 subpct.1), lit.e) abrogată prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    f) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei, suplimentar se prezintă:
    documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura/factura fiscală pentru serviciile poştale prestate;
    documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale.
    [Pct.32 subpct.1), lit.f) modificată prin HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281]
 
   Subpunctul 1) nu se extinde asupra mărfurilor livrate la export prin intermediul poştei în ţările în care, conform normelor internaţionale, sînt interzise trimiterile poştale către acestea ale mărfurilor respective.
    [Pct.32 alineat introdus prin HG924 din 12.11.14, MO340-343/14.11.14 art.987]
   
2) pentru livrări de servicii:
    a) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea perfectată de traducător autorizat conform legislaţiei);
    b) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
    c) în cazul exportului de servicii legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    3) pentru serviciile de transport internaţional de pasageri efectuate cu:
    a) transportul auto, cu regularitate – foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, pentru transportările unice – foaia de parcurs, borderourile de control;
    b) transportul feroviar – fişa de evidenţă a biletelor;
    c) transportul avia – misiunea de zbor;
    d) transport naval – conosamentul;
    4) la prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri efectuate cu:
    a) transportul auto – contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura/factura fiscală de transport internaţional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;
    b) transportul feroviar – copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organului vamal al Republicii Moldova, actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective, factura/factura fiscală de transport internaţional pe cale ferată (forma 4A);
    c) transportul aerian – factura/factura fiscală de expediţie avia (Air Waybill), cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie;
    d) transportul naval – conosamentul care, prin înscrierile şi ştampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internaţional;
    5) pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional auto, feroviar şi fluvial – documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora;
    6) pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice:
    a) confirmarea prin semnătură electronică şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin;
    [Pct.32 subpct.6), lit.e) modificată prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    b) în lipsa semnăturii electronice – confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar cu semnătura olografă;
    [Pct.32 subpct.6), lit.b) modificată prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    7) pentru energia electrică, energia termică şi gaze la export:
    a) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor;
    b) declaraţiile vamale sau extrasele din declaraţiile vamale în format electronic, pe care a fost aplicată semnătura electronică avansată calificată a subiectului impozabil sau a brokerului vamal care a depus la organul vamal declaraţia vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil, documentele ce atestă transportarea energiei electrice, termice şi a gazelor în adresa importatorului;
    [Pct.32 subpct.7), lit.b) modificată prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    [Pct.32 subpct.7), lit.b) în redacția HG401 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.446]
   
c) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de export efectuate de subiectul impozabil sau  brokerul vamal care a depus la organul vamal declaraţia vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil”;
    [Pct.32 subpct.7), lit.c) modificată prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    8) pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, reţele electrice:
    a) contractul în baza căruia a fost efectuat transportul;
    b) factura/factura fiscală comercială (invoice);
    c) documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate;
    d) documentele ce atestă livrările efectuate;
    [Pct.32 subpct.8), lit.e) abrogată prin HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331]
   
9) pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie, precum şi de către exploatațiile de producție a laptelui și întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate – documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
    [Pct.32 subpct.9) modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    10) pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă destinate populaţiei – documentele care atestă livrările; în cazul livrării operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice de către întreprinderile producătoare – actele de recepţie între operatorii reţelelor de distribuţie şi producători, respectiv între furnizorii energiei electrice şi producători, în celelalte cazuri – facturile fiscale ce confirmă livrările;
    [Pct.32 subpct.10) în redacția HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    11) pentru mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104 lit.f) şi i) din Codul fiscal:
    a) copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei economice libere, rezidentul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti sau rezidentul Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti a mărfurilor în zona economică liberă, în     Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau în Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    b) contractul de livrare;
    c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, rezidentului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti sau rezidentului Aeroportului Internaţional Liber Mărculeşti căruia îi este efectuată livrarea;
    d) pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere:
    - de mărfuri – factura fiscală, în cazul în care este indicată zona economică liberă, Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti ca punct de destinaţie;
    - de servicii – factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor, al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă, Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti sau Aeroportul Internaţional Liber Mărculeşti;
    [Pct.32 subpct.11), lit.d) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.11) în redacția HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    [Pct.32 subpct.11)modificat prin HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331]
   
12) pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing:
    a) documentele (facturile fiscale) care atestă livrările;
    b) facturile care atestă predarea bunului către locatar;
    c) facturile fiscale care atestă primirea ratelor de leasing;
    13) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (în continuare – FISM):
    a) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM;
    b) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM;
    c) contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea TVA şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM sau cu unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare – în cazul solicitării restituirii TVA de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM;
    d) facturile fiscale eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.);
    14) pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free:
    a) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free;
    b) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere, în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free, avînd aplicată ştampila Serviciului Vamal;
    [Pct.32 subpct.14), lit.b) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    c) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free;
    15) pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale:
    a) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA;
    b) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal;
    c) la beneficierea de servicii de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a TVA aferentă procurării lor, precum şi documentele de plată ce atestă beneficierea de aceste servicii;
    [Pct.32 subpct.15), lit.c) modificată prin HG304 din 29.04.14, MO104-109/06.05.14 art.331]
   
d) în cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor), care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale, suplimentar la documentele specificate la lit. a)-c) – procesul-verbal de recepţie finală, extrasul documentului cadastral ce atestă înscrierea acestora în registrul bunurilor imobiliare;
     [Pct.32 subpct.15), lit.d) introdusă prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
   
151) pentru investițiile (cheltuielile) capitale efectuate în cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat de interes național:
    a) contractele încheiate în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat de interes național;
    b) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele de plată ce confirmă achitarea prin cont bancar a valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA, iar în cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale în     clădiri – suplimentar la documentele specificate la lit.a), c) și d), subiectul trebuie să dispună de documentele ce atestă executarea lucrărilor – proces-verbal de executare/recepționare a lucrărilor (acte de primire-predare);
    c) la procurarea valorilor materiale de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA prin cont bancar la Serviciul Vamal;
    d) la beneficierea de servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea prin cont bancar a TVA aferentă procurării lor la bugetul public național, precum şi documentele ce atestă beneficierea de aceste servicii.
    [Pct.32 subpct.151) introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    16) la prestarea pe teritoriul ţării a serviciilor de prelucrare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă de către agenţii economici din industria uşoară:
    a) contractele de prestare a serviciilor, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă;
    b) factura fiscală pentru serviciile prestate;
    c) facturile care confirmă primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate;
    d) actul de executare a lucrărilor, cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate;
    e) documentele agenţilor economici ce confirmă achitarea serviciilor prestate.
    17) pentru mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact” livrate pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.17), lit.a) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);
    c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere, contrasemnate de către reprezentantul autorizat al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) sau al beneficiarului;
    [Pct.32 subpct.17), lit.c) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    d) copia scrisorii emise de către FPM Moldova pe blanchetă oficială cu antet, cu indicarea beneficiarului şi a proiectului şi cu confirmarea că livrările către acest beneficiar ale mărfurilor (cu excepţia produselor petroliere), serviciilor şi lucrărilor destinate realizării Programului „Compact” se scutesc de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.17), lit.d) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.17) introdus prin HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281]
 
   18) pentru mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.18), lit.a) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor (actul de executare a lucrărilor);
    c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.18), lit.c) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    d) confirmarea eliberată subiecţilor de către Ministerul Economiei și Infrastructurii sau Secretariatul Parlamentului, în care este specificat furnizorul mărfurilor, serviciilor şi/sau lucrărilor, cumpărătorul acestora, cantitatea şi destinaţia acestora.
    [Pct.32 subpct.18), lit.c) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.18) introdus prin HG253 din 04.04.14, MO87-91/11.04.14 art.281]
   
19) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducer;
    [Pct.32 subpct.19), lit.c) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    b) scrisoarea beneficiarului pe formular oficial privind confirmarea faptului utilizării volumului (cantităţii) procurat(e) conform destinaţiei;
    c) facturile fiscale pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.19), lit.c) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.19) introdus prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
   
20) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.20), lit.a) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;
    c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chişinău sau al beneficiarului;
    d) copia scrisorii Primăriei municipiului Chişinău pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la mărfurile, serviciile şi lucrările procurate în  Republica Moldova, destinate realizării proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”;
    [Pct.32 subpct.20), lit.d) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.20) introdus prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
    21) pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări scutite de TVA cu drept de deducere;
    [Pct.32 subpct.21), lit.a) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    b) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;
    c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S.A. „Apă-Canal Chişinău” sau al beneficiarului;
    d) copia scrisorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului şi a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la mărfurile, serviciile şi lucrările procurate în Republica Moldova, destinate realizării Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău.
    [Pct.32 subpct.21), lit.d) modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.32 subpct.21) introdus prin HG1392 din 22.12.16, MO452/22.12.16 art.1426d]
V. CERINŢELE PRIVIND CONFIRMAREA DOCUMENTARĂ LA
SOLICITAREA RESTITUIRII TVA CONFORM ARTICOLELOR
1012 ŞI 1013 DIN CODUL FISCAL
    33. Subiecţii impozabili ce solicită restituirea TVA în baza articolului 1012 din Codul fiscal urmează să prezinte funcţionarilor fiscali următoarele documente:
    a) copia declaraţiei privind TVA, din care rezultă suma TVA ce urmează a fi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă;
    b) copiile registrelor de evidenţă a livrărilor şi a procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de vînzare-cumpărare;
    c) copiile documentelor de plată în care este indicată suma TVA plătită în buget şi perioada fiscală pentru care s-a efectuat plata (ordin de plată şi extras bancar sau document de plată trezorerial).
    34. Agenţii economici care, pînă la 1 ianuarie 2018, au efectuat investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, şi nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, urmează să prezinte funcţionarilor fiscali următoarele documente:
    a) la procurarea autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal;
    b) la procurarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea TVA la buget de către furnizorul lor;
    c) confirmarea Serviciului Fiscal de Stat la care se deserveşte furnizorul, eliberată la solicitarea cumpărătorului care solicită restituirea TVA (anexa nr.3 la prezentul Regulament), despre sumele TVA care au fost solicitate deja spre restituire de alţi cumpărători din suma TVA ce constituie obligaţia privind TVA faţă de buget a furnizorului achitată pentru perioada fiscală respectivă (anexa nr.4 la prezentul Regulament).
    [Pct.34 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
   
341. Agenţii economici care, după 1 ianuarie 2018, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, şi nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, urmează să prezinte funcţionarilor fiscali următoarele documente:
    a) la procurarea autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele de plată ce confirmă achitarea TVA la Serviciul Vamal prin intermediul contului bancar;
    b) la procurarea autovehiculelor pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi copiile documentelor de plată ce confirmă achitarea, prin intermediul contului bancar, a sumei TVA către furnizorul lor.
    [Pct.341 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
VI. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE PENTRU
LIVRĂRILE DE MĂRFURI ŞI SERVICII, SCUTITE DE TVA
CU DREPT DE DEDUCERE
    [Denumirea capitolului VI modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    35. Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate pînă la 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:
    [Pct.35 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);
    2) se determină suma TVA, dedusă care este achitată la momentul controlului nemijlocit prin intermediul conturilor bancare (atît pentru perioada fiscală curentă, cît şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată prin intermediul conturilor bancare se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor creditorilor faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;
    3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) impozitate la cota zero a TVA, prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările impozitate la cota zero a TVA a mărfurilor nominalizate la lit.b) art.96 din Codul fiscal, efectuate începînd cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulţirea valorii lor la cota stabilită la lit.b) art.96 din Codul fiscal.
    La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate şi serviciile de comercializare a biletelor;
    [Pct.35 subpct.3) modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decît suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero (anexa nr.2 la prezentul Regulament).
    La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulţirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.   
    [Pct.35 modificat prin HG401 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.446]
   
351. Pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere efectuate după 1 ianuarie 2018, suma TVA spre restituire se determină în modul următor:
    1) suma TVA dedusă în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);
    2) se determină suma TVA dedusă care este achitată la momentul controlului (atît pentru perioada fiscală curentă, cît şi pentru cea dedusă din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor contribuabililor față de bugetul public național şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;
    3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările scutite de TVA cu drept de deducere a mărfurilor nominalizate la art.96 lit.b) din Codul fiscal efectuate începînd cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulțirea valorii lor la cota stabilită la art.96 lit.b) din Codul fiscal.
    La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate şi serviciile de comercializare a biletelor;
    4) se acceptă spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decît suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate cu scutire de TVA cu drept de deducere (anexa nr.  21 la prezentul Regulament).
    La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizelor, limita valorii maxime a TVA apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se determină prin înmulţirea cotei standard a TVA la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.
    [Pct.351 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
 
   36. În conformitate cu prevederile lit.b) art.104 din Codul fiscal, livrarea energiei electrice, termice sau apei calde (după caz), destinate populaţiei, cu scutirea de TVA cu drept de deducere, se efectuează de către:
    [Pct.36 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) întreprinderile producătoare de energie electrică, termică sau apă caldă care livrează reţelelor de distribuţie şi populaţiei;
    2) reţelele de distribuţie care livrează populaţiei.    
    37. Pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi cu scutire de TVA cu drept de deducere.
    [Pct.37 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    38. Pierderile tehnologice, în limitele stabilite, se repartizează de către reţelele de distribuţie proporţional livrărilor impozabile cu TVA la cota standard şi celor scutite de TVA cu drept de deducere.
    [Pct.38 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
VII. DETERMINAREA SUMELOR TVA SPRE RESTITUIRE
PENTRU LIVRĂRILE EFECTUATE DE CĂTRE PRODUCĂTORII
 DE PÎINE ŞI PRODUSE DE PANIFICAŢIE, PRECUM ŞI DE
CĂTRE EXPLOATAȚIILE DE PRODUCȚIE A LAPTELUI ȘI
ÎNTREPRINDERILE CE PRELUCREAZĂ LAPTE ŞI

PRODUC PRODUSE LACTATE
    [Denumirea capitolului VII modificată prin prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    39. Pentru livrările efectuate pînă la 1 ianuarie 2018 de către producătorii de pîine și produse de panificație, precum și de către întreprinderile ce prelucrează lapte și produc produse lactate, determinarea sumei TVA spre restituire se face în felul următor:
    [Pct.39 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă de 8%;
    2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţă între suma TVA dedusă, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.
    3) în cazul în care, în aceeași perioadă fiscală, se solicită concomitent restituirea sumelor TVA în baza art.101 alin.(3) și (5) din Codul fiscal, determinarea sumelor TVA se face în limitele sumelor TVA deduse, achitate prin intermediul contului bancar.
    [Pct.39 subpct.3) introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
   
391. Pentru livrările efectuate după 1 ianuarie 2018 de către producătorii de pîine şi produse de panificație, exploatațiile de producție a laptelui și de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate, determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea diferenței dintre cota standard a TVA în mărime de 20% și cota redusă a TVA cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă;
    2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţă între suma TVA dedusă, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.
    [Pct.391 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.40 abrogat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
VIII. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE
ÎN CAZUL EFECTUĂRII LIVRĂRILOR ÎN CADRUL
CONTRACTELOR DE LEASING
    41. În cazul efectuării livrărilor în cadrul contractelor de leasing, determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină suma TVA prin înmulţirea cotei-standard a TVA în mărime de 20% cu suma valorii fără TVA şi fără comision a ratelor de leasing, încasate sau care urmează a fi încasate în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;
    2) se acceptă spre restituire, pentru fiecare perioadă fiscală separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA dedusă, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei absolute determinate la subpunctul 1) al prezentului punct.
IX. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE ÎN
CAZUL INVESTIŢIILOR (CHELTUIELILOR) CAPITALE
    42. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale, efectuate pînă la 1 ianuarie 2018, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    [Pct.42 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) se determină suma TVA, achitată la momentul controlului prin intermediul contului bancar pentru mărfurile şi serviciile utilizate la efectuarea investiţiilor;
    2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct, se compară cu suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct, şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    [Pct.42 subpct.3) modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.42 subpct.3) modificat prin HG790 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.894]
   
421. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA achitată la momentul controlului pentru mărfurile și serviciile utilizate la efectuarea investițiilor;
    2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    [Pct.421 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    422. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public-privat de interes național, conform prevederilor art.1014 din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire  se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA achitată la momentul controlului prin intermediul contului bancar, aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină depășirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    [Pct.422 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    423. În cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale efectuate de către subiectul care nu este înregistrat în calitate de plătitor al TVA în cadrul parteneriatului public -privat de interes național, conform prevederilor art.1014 din Codul fiscal, determinarea sumei TVA spre restituire  se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA aferentă mărfurilor și serviciilor utilizate la efectuarea investițiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului pe teritoriul țării sau Serviciului Vamal – în cazul procurării de la persoanele juridice și fizice nerezidente și/sau rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    [Pct.423 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    [Pct.43 abrogat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    44. Pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional nu se admite spre restituire suma TVA aferentă lor.
X. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE ÎN
CAZUL LIVRĂRILOR PRODUCŢIEI DE FABRICAŢIE PROPRIE
DIN FITOTEHNIE ŞI HORTICULTURĂ ÎN FORMĂ NATURALĂ
ŞI PRODUCŢIE DE FABRICAŢIE PROPRIE DIN ZOOTEHNIE ÎN
FORMĂ NATURALĂ, MASĂ VIE ŞI SACRIFICATĂ, EFECTUATE
DE CĂTRE AGENŢII ECONOMICI PRODUCĂTORI AGRICOLI
    45. În cazul livrărilor producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de către agenţii economici producători agricoli, suma TVA spre restituire din buget se determină pentru fiecare perioadă fiscală în parte şi se face în felul următor:
    1) se determină valoarea totală (în lei) fără TVA a livrărilor de producţie agricolă de fabricaţie proprie, efectuate pe teritoriul ţării;
    2) se determină valoarea totală (în lei) fără TVA a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul ţării;
    3) se determină cota-parte a valorii livrărilor determinate conform subpunctului 1) în totalul valorii livrărilor determinate conform subpunctului 2);
    4) în cazul în care sînt efectuate pe teritoriul ţării livrări de lapte de producţie proprie, cota-parte a valorii producţiei agricole de fabricaţie proprie în totalul livrărilor pe teritoriul ţării se va determina prin următoarea formulă:
A
K = ––––––––––––––––
 L x 0,4 + V + A
    în care:
    K – reprezintă ponderea valorii fără TVA a producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA în totalul valorii fără TVA a livrărilor efectuate pe teritoriul ţării;
    L – valoarea totală fără TVA a livrării laptelui de fabricaţie proprie efectuate pe teritoriul ţării;
    A – valoarea fără TVA a producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA, cu excepţia laptelui livrat pe teritoriul ţării;
    V – valoarea fără TVA a mărfurilor, serviciilor livrate pe teritoriul ţării, cu excepţia producţiei agricole de fabricaţie proprie pentru care se recuperează TVA.
    0,4 – coeficientul de racordare a valorii livrărilor de lapte impozitate la cota redusă a TVA în mărime de 8% la valoarea altor livrări impozitate la cota TVA de 20% efectuate de producătorul agricol (8 : 20).
    [Pct.45 subpct.4) modificat prin HG183 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.233]
 
  
46. Mărimea sumei spre restituire se calculează prin înmulţirea indicelui determinat conform subpunctului 3) cu mărimea de 60% din suma TVA, calculată şi plătită la buget pentru perioada fiscală respectivă. În cazul livrărilor de lapte de producţie proprie impus cu TVA la cota de 8%, mărimea sumei recuperate se determină prin înmulţirea a 60% din suma TVA, achitată la buget pentru perioada fiscală respectivă, cu indicele determinat la subpunctul 4) al punctului 45 din prezentul Regulament.
    [Pct.46 modificat prin HG183 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.233]
XI. DETERMINAREA SUMEI TVA SPRE RESTITUIRE ÎN CAZUL
INVESTIŢIILOR (CHELTUIELILOR) CAPITALE EFECTUATE ÎN
AUTOVEHICULE PENTRU TRANSPORTUL A MINIMUM 22 DE
PERSOANE, CU EXCEPŢIA ŞOFERULUI
    47. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate pînă la 1 ianuarie 2018 în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    [Pct.47 în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    1) se determină suma TVA aferentă autovehiculelor pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, care reprezintă obiectul investițiilor (cheltuielilor) capitale;
    [Pct.47 subpct.1) în redacția HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    2) se determină suma TVA achitată la buget în cazul procurării autovehiculelor pe teritoriul republicii – de către furnizor, Serviciului Vamal – în cazul procurării autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
    3) suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct, se compară cu suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct, şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    471. În cazul investiţiilor (cheltuielilor) capitale efectuate după 1 ianuarie 2018 în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA aferentă autovehiculelor pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepţia şoferului, care reprezintă obiectul investiţiilor (cheltuielilor) capitale;
    2) se determină suma TVA achitată prin intermediul contului bancar furnizorului în cazul procurării autovehiculelor pe teritoriul republicii sau Serviciului Vamal – în cazul procurării autovehiculelor de la nerezidenţi sau de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
    3) suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct se compară cu suma TVA determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.
    [Pct.471 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    472. Formularele din anexele nr.3 și nr.4 se completează și se prezintă în cazul solicitării restituirii TVA pentru investiții (cheltuieli) capitale în autovehicule pentru transportul a minimum 22 de persoane, cu excepția șoferului, efectuate pînă la 1 ianuarie 2018.
    [Pct.472 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
XII. RESPONSABILITATEA SERVICIULUI FISCAL DE STAT PENTRU
 ÎNCĂLCAREA TERMENELOR DE RESTITUIRE A TVA
    48. Responsabilitatea pentru încălcarea termenelor de restituire a TVA, stabilite de Codul fiscal şi prezentul Regulament pentru procedurile administrate de Serviciul fiscal de stat, se pune pe seama şefilor, şefilor adjuncţi ai IFS teritoriale şi pe seama inspectorilor fiscali implicaţi în procedura de restituire a TVA.
    49. Pentru încălcarea termenului de restituire a TVA, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din organul cu atribuţii de administrare fiscală se aplică sancţiunea stabilită de art.311 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale.
    [Pct.49 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    50. În conformitate cu art.402 din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, este în drept să examineze cazurile de încălcare a termenului de restituire a TVA şi să aplice sancţiunea prevăzută de art.311 al Codului contravenţional persoana cu funcţie de răspundere.
    [Pct.50 modificat prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
    51. În cazul încălcării termenului de restituire a TVA stabilit de Codul fiscal, contribuabilul este în drept să pretindă la plata dobînzii în conformitate cu art.176 alin.(3) din Codul fiscal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]

   
anexa nr.21
    [Anexa nr.21 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.21 introdusă prin
HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]

    anexa nr.3

    anexa nr.4