HCC8/2012
ID intern unic:  346734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL CONCURENŢEI
HOTĂRÎRE Nr. 8
din  28.12.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Consiliului Concurenţei
Publicat : 15.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 31-35     art Nr : 140
    În temeiul art. 35 alin. (4), art. 41 alin. (1) lit. c), art. 46 alin. (6) lit. a), art. 51 alin. (1), art. 93 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667), Plenul Consiliului Concurenţei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Formularul de plîngere conform anexei nr. 2.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    CONCURENŢEI                                                     Viorica CĂRARE


    Nr. 8. Chişinău, 28 decembrie 2012.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Plenului
Consiliului Concurenţei
nr. 8 din 28 decembrie 2012

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI CONCURENŢEI

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul regulament reglementează procedura de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, drepturile şi obligaţiile membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum şi aspecte ce ţin de organizarea activităţii Consiliului Concurenţei şi de funcţionarea acestuia.
    2. Consiliul Concurenţei activează potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 (în continuare - Legea concurenţei), prezentului regulament şi altor acte legislative şi normative.
II. Atribuţiile Consiliului Concurenţei
    3. Consiliul Concurenţei este independent în exercitarea atribuţiilor sale şi le exercită prin intermediul organului decizional şi a aparatului executiv.
    4. Plenul Consiliului Concurenţei (în continuare - Plenul) este organul decizional din cadrul Consiliului Concurenţei şi exercită conducerea Consiliului Concurenţei în conformitate cu prevederile art. 41, art. 45 şi art. 46 din Legea concurenţei.
    5. Preşedintele Consiliului Concurenţei, în vederea organizării activităţii Consiliului Concurenţei  planifică, organizează, coordonează, monitorizează, controlează şi evaluează activitatea subdiviziunilor şi angajaţilor Consiliului Concurenţei.
    6. Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea prin aparatul executiv, format din subdiviziuni specializate şi filiale teritoriale (în continuare - subdiviziuni).
    7. Consiliul Concurenţei activează în conformitate cu procedurile stabilite în Legea concurenţei, prezentul regulament precum şi cele stabilite prin instrucţiuni interne.
    8. Atribuţiile subdiviziunilor Consiliului Concurenţei sînt stipulate în regulamentele interne ale acestora, aprobate de către preşedintele Consiliului Concurenţei.
    9. Consiliul Concurenţei poate participa la activitatea organismelor internaţionale de specialitate şi deveni membru al acestora.
    10. Consiliul Concurenţei cooperează, în limitele competenţei sale, cu autorităţile de concurenţă din alte ţări.
    11. Consiliul Concurenţei va asigura, în limita posibilităţilor, formarea profesională a noilor angajaţi, care vor fi completate cu măsuri de perfecţionare continuă, organizate pentru toţi angajaţii din cadrul autorităţii.
    12. În decurs de 6 luni de la data angajării, noii angajaţi vor prezenta lunar conducătorului subdiviziunii un raport privind activitatea sa şi sarcinile realizate pe parcursul lunii, care vor fi luate în consideraţie la evaluarea performanţelor.
    13. Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Concurenţei au dreptul şi obligaţia de  a-şi perfecţiona, în mod continuu, abilităţile şi pregătirea profesională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    14. Legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial, care adevereşte statutul juridic, apartenenţa prezentatorului ei la Consiliul Concurenţei şi confirmă împuternicirile persoanelor în exerciţiul atribuţiilor publice acordate.
III. Drepturile şi obligaţiile membrilor
Plenului Consiliului Concurenţei

    15. În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de art. 41 al Legii concurenţei membrii Plenului au dreptul:
    1) să propună spre examinare în şedinţa Plenului probleme ce ţin de competenţa Consiliului Concurenţei;
    2) să propună iniţierea investigaţiilor privind posibila încălcare a dispoziţiilor Legii concurenţei;
    3) să propună iniţierea investigaţiilor privind posibila încălcare a dispoziţiilor Legii privind ajutorul de stat;
    4) să propună iniţierea investigaţiilor utile de cunoaştere a pieţei;
    5) să delibereze în conformitate cu atribuţiile legale;
    6) să-şi expună opinia separată în formă scrisă în termen de trei zile lucrătoare, în cazul în care au votat „împotrivă”;
    7) să solicite opinia unei persoane (expert sau specialist) neimplicate în investigaţie pentru elucidarea unor aspecte ce au apărut în procesul de examinare a cazului care cer cunoştinţe speciale din sferele adiacente domeniului concurenţei.
    16. Membrii Plenului au următoarele obligaţii:
    1) să participe la toate şedinţele Plenului, inclusiv cele de audiere;
    2) să informeze Plenul în cazul apariţiei unui conflict de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la conflictul de interese;
    3) să examineze materialele repartizate pentru examinare în cadrul şedinţelor Plenului;
    4) să nu intervină în procesul de investigaţie, cu excepţia preşedintelui Consiliului Concurenţei, în limita competenţelor de organizare a activităţii Consiliului Concurenţei;
    5) să participe prin vot la adoptarea actelor administrative emise de Plen;
    6) să păstreze secretul deliberărilor şi confidenţialitatea şedinţelor;
    7) să prezinte în Plen, la sfîrşitul fiecărui an, raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul anului;
    8) să semneze procesele-verbale ale şedinţelor Plenului;
    9) să îndeplinească alte împuterniciri conform delegării preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    17. Pe lîngă drepturile şi obligaţiile în calitate de membru al Plenului, preşedintele Plenului Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) al Legii concurenţei:
    1) convoacă şedinţele Plenului Consiliului Concurenţei;
    2) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Plenului Consiliului Concurenţei;
    3) fixează data audierilor;
    4) prezidează şedinţele Plenului şi supune la vot propunerile membrilor Plenului.
    18. Lipsa nemotivată a membrilor Plenului de la şedinţele Plenului constituie subiect de discuţie în cadrul Plenului şi se include în ordinea de zi a următoarei şedinţe, rezultatul fiind consemnat prin înscriere protocolară.
IV. Drepturile şi obligaţiile preşedintelui Consiliului Concurenţei
    19. În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de art. 40 din Legea concurenţei, preşedintele Consiliului Concurenţei dispune de următoarele drepturi:
    1) de a dispune formarea echipelor de investigaţie;
    2) de a stabili termene de finalizare a acţiunilor efectuate în cadrul investigaţiei;
    3) de a emite ordine privind efectuarea inspecţiilor;
    4) de a dispune formarea grupurilor de lucru specializate pe anumite domenii de activitate;
    5) de a permite părţilor în cauză consultarea dosarului de investigaţie şi obţinerea, contra cost, a copiilor şi a extraselor din dosar, în temeiul art. 60 şi 61 din Legea concurenţei;
    6) de a numi în funcţie, încheia, modifica, suspenda şi desface contractele individuale de muncă cu angajaţii Consiliului Concurenţei, în conformitate cu legislaţia;
    7) de a promova în funcţie angajaţii Consiliului Concurenţei;
    8) de a aplica sancţiuni disciplinare.
    20. Preşedintele Consiliului Concurenţei are următoarele obligaţii:
    1) de a reprezenta Consiliul Concurenţei în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, instanţele de judecată, precum şi cu organismele internaţionale;
    2) de a organiza activitatea Consiliului Concurenţei;
    3) de a aproba structura organizatorică a Consiliului Concurenţei;
    4) de a desemna subdiviziunea responsabilă de examinarea cazului;
    5) de a asigura pregătirea şi instruirea profesională a angajaţilor Consiliului Concurenţei;
    6) de a semna ordinele, delegaţiile, acţiunile în judecată, altă corespondenţă;
    7) de a semna actele administrative, avizele, rapoartele Consiliului Concurenţei;
    8) de a monitoriza îndeplinirea deciziilor adoptate;
    9) de a raporta Parlamentului îndeplinirea de către Consiliul Concurenţei a atribuţiilor acestuia prevăzute de actele legislative şi normative din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii.
    21. Pe perioada absenţei sale, preşedintele Consiliului Concurenţei desemnează vicepreşedintele Consiliului Concurenţei, împuternicit să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Concurenţei.
V. Organizarea activităţii Consiliului Concurenţei
    22. Persoanele fizice, întreprinderile, precum şi autorităţile publice, după caz, în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi a Legii nr. 1227 din  27 iunie 1997 cu privire la publicitate, se pot adresa la Consiliul Concurenţei cu următoarele tipuri de cereri:
    1) Plîngere privind practicile anticoncurenţiale sau de concurenţă neloială, care se depun conform formularului de plîngere aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei;
    2) Notificări ale concentrărilor economice, care se depun conform cerinţelor şi formularului de notificare din Regulamentul privind concentrările economice;
    3) Notificări ale ajutorului de stat, care se depun conform cerinţelor şi formularului de notificare din Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat;
    4) Sesizări privind încălcările prevederilor Legii nr. 139 din  15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi Legii nr. 1227 din  27 iunie 1997 cu privire la publicitate;
    5) Alte tipuri de cereri ce ţin de competenţa Consiliului Concurenţei.
    23. Contravenţiile prevăzute de Codul contravenţional se examinează conform procedurilor Codului contravenţional, se constată de persoanele împuternicite de preşedintele Consiliului Concurenţei şi se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
    24. Cererile, ce nu cad sub incidenţa Codului contravenţional, se examinează conform normelor procedurale prevăzute de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, Legea nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi alte acte normative.
    25. Procesul de examinare preliminară a cererilor şi procesul de investigaţie este organizat integral de preşedintele Consiliului Concurenţei.
    26. Cererile adresate Consiliului Concurenţei, după înregistrarea în cancelarie, sînt transmise preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    27. Preşedintele Consiliului Concurenţei repartizează cererile spre soluţionare subdiviziunilor de resort, potrivit atribuţiilor acestora.
    28. Odată cu repartizarea cererilor subdiviziunilor specializate de către preşedintele Consiliului Concurenţei, începe examinarea preliminară.
    29. Preşedintele Consiliului Concurenţei dispune formarea echipei de investigaţie din care obligatoriu va face parte un reprezentant al Direcţiei juridice a Consiliului Concurenţei.
    30. Conducătorul subdiviziunii de resort desemnează persoana responsabilă (în continuare examinator) de examinarea cererilor repartizate de preşedintele Consiliului Concurenţei.
    31. Examinarea preliminară se efectuează în termenele stabilite de lege şi de instrucţiunile interne.
    32. Dacă în urma verificării, examinatorul constată că cererea nu corespunde cerinţelor legale, autorul plîngerii va fi informat printr-o scrisoare semnată de preşedintele Consiliului Concurenţei.
    33. Orice examinare preliminară se finalizează cu întocmirea unei note de către examinator, care după coordonarea cu conducătorul subdiviziunii este înaintată preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru includerea pe ordinea de zi a şedinţei Plenului Consiliului Concurenţei care, examinînd cererea şi nota, şi va decide asupra ei în conformitate cu art. 53 alin. (5) din Legea concurenţei.
    34. Nota întocmită în urma examinării preliminare prezentată preşedintelui Consiliului Concurenţei trebuie să fie însoţită de toate actele şi probele acumulate în cadrul examinării preliminare, atît pe suport de hîrtie, cît şi în formă electronică.
    35.  Plîngerea ce nu corespunde cerinţelor expuse în art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei se respinge prin decizia Plenului Consiliului Concurenţei.
    36. Investigarea este dispusă de către Plenul Consiliului Concurenţei prin adoptarea unei dispoziţii de iniţiere a investigaţiei.
    37. Dispoziţia de iniţiere a investigaţiei va cuprinde:
    1) Data şi locul adoptării;
    2) Numele, prenumele şi statutul membrilor Plenului care au adoptat-o;
    3) Temeiul legal pentru iniţierea investigaţiei;
    4) Raportorul responsabil pentru:
    a) întocmirea raportului asupra investigaţiei;
    b) comunicarea acestuia părţilor în cauză;
    c) primirea observaţiilor şi,
    d) prezentarea raportului în şedinţa Plenului Consiliului Concurenţei;
    5) Semnătura preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    38. Încadrarea legală exactă şi calificarea acţiunilor anticoncurenţiale identificate în cadrul procesului de investigaţie se realizează în funcţie de probele acumulate în cadrul investigaţiei şi se expune în decizia Plenului Consiliului Concurenţei. Încadrarea legală şi calificarea acţiunilor din decizia adoptată de Plenul Consiliului Concurenţei asupra unui caz nu este de fiecare dată identică cu temeiurile indicate în dispoziţia de iniţiere a investigaţiei.
    39. Dacă în cadrul investigaţiei, pe lîngă temeiurile ce stau la baza dispoziţiei de iniţiere a investigaţiei, sînt depistate şi alte acţiuni anticoncurenţiale săvîrşite de aceiaşi subiecţi, examinarea acestor acţiuni se poate realiza în cadrul aceleiaşi investigaţii.
    40. În procesul de investigaţie raportorul dispune de toate mijloacele procedurale prevăzute de Legea concurenţei şi regulamentele de aplicare a acesteia şi coordonează acţiunile sale cu conducătorul subdiviziunii în cadrul căreia activează şi după necesitate cu preşedintele Consiliului Concurenţei.
    41. În urma investigării cazului, raportorul întocmeşte Raportul asupra investigaţiei care, după coordonarea cu conducătorul subdiviziunii sale, îl înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru dispunerea măsurilor ce se impun: remiterea raportului părţilor, stabilirea datei audierilor, includerea acestuia pe ordinea de zi a şedinţelor Plenului etc.
    42. Raportul de investigaţie se prezintă preşedintelui Consiliului Concurenţei însoţit de toate actele şi probele acumulate în cadrul examinării preliminare a cererii şi investigaţiei, atît pe suport de hîrtie, cît şi în formă electronică.
    43. Dacă se dispune efectuarea audierilor sau dacă examinarea raportului de investigaţie este inclusă în ordinea de zi a şedinţei Plenului, raportorul, în conformitate cu art. 59 alin. (6) al Legii concurenţei, va preda raportul de investigaţie împreună cu observaţiile prezentate de părţi şi cu materialele întregului dosar al cauzei secretarului Plenului Consiliului Concurenţei, inclusiv în formă electronică.
    44. Secretarul Plenului va asigura accesul membrilor Plenului la toate materialele prezentate în conformitate cu p. 43 din prezentul Regulament.
    45. Pentru o eficienţă mai înaltă şi reducerea termenului de examinare, toate actele transmise membrilor Plenului spre examinare, se vor prezenta de către secretarul Plenului, în formă electronică, cu confirmarea recepţionării lor sub semnătură.
    46. Organizarea circulaţiei documentelor în cadrul Consiliului Concurenţei se stabileşte prin instrucţiuni interne aprobate de preşedintele Consiliului Concurenţei.
VI. Şedinţele Plenului Consiliului Concurenţei
    47. Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea concurenţei, Plenul se întruneşte în şedinţe şi aprobă acte administrative în conformitate cu prevederile art. 45 şi art. 46 din Legea concurenţei.
    48. În exercitarea atribuţiilor Plenului, se aplică principiul colegialităţii, potrivit legii.
    49. Plenul se întruneşte în şedinţe ordinare la solicitarea preşedintelui, conform unui program periodic, dar nu mai rar de două ori pe lună. Şedinţele ordinare au loc de regulă în prima şi a treia zi de joi a lunii.
    50. Plenul se întruneşte în şedinţe extraordinare în condiţiile stipulate la art. 45 alin. (1) al Legii concurenţei.
    51. Şedinţele Plenului pot fi publice sau închise. La lucrările în Plen pot fi invitaţi membrii echipelor de investigaţie, conducătorii subdiviziunilor implicate şi alte persoane. Deliberările Plenului sînt închise.
    52. Audierile prevăzute de art. 64 se desfăşoară în cadrul şedinţelor Plenului care sînt închise, cu participarea persoanelor invitate la şedinţele Plenului.
    53. La şedinţele publice ale Plenului Consiliului Concurenţei pot asista reprezentanţii autorităţilor publice, reprezentanţi ai părţilor interesate şi, după caz, reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă, precum şi alte persoane, în baza invitaţiei sau cu permisiunea prealabilă a preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    54. Persoanele interesate vor participa la şedinţele publice ale Plenului în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de preşedintele şedinţei, luîndu-se în considerare interesul persoanelor faţă de subiectul şedinţei publice.
    55. Lista participanţilor la şedinţa de audiere se afişează la punctul de pază şi accesul în sală va fi acordat doar în baza listei.
    56. Este interzis accesul persoanelor la şedinţele Plenului cu arme, telefoane, aparate foto, camere video sau alte mijloace tehnice. Înregistrarea video, fotografierea, utilizarea mijloacelor tehnice pot fi admise numai de preşedintele şedinţei. Toate obiectele interzise vor fi lăsate la punctul de pază şi vor fi restituite la ieşire.
    57. Persoanele care asistă la şedinţă trebuie să păstreze liniştea şi să se abţină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar acestea pot fi eliminate din sală de preşedintele şedinţei.
    58. Organizarea şedinţelor Plenului şi pregătirea actelor pentru şedinţele Plenului se efectuează de către secretarul Plenului Consiliului Concurenţei.
    59. Secretarul Plenului asigură, pînă la începerea şedinţei, existenţa condiţiilor necesare pentru desfăşurarea şedinţei: mijloace tehnice funcţionale, mobilierul, curăţenia, aerisirea sălii etc.
    60. Conducătorul subdiviziunii responsabile de chestiunile incluse pe ordinea de zi a şedinţei Plenului va asigura transmiterea materialelor necesare secretarului Plenului.
    61. Materialele necesare desfăşurării şedinţei Plenului cuprind: proiectul actului administrativ, raportul asupra investigaţiei, nota, dosarul, alte materiale necesare şi lista invitaţilor, după caz.
    62. Secretarul Plenului prezintă toate materialele necesare pentru şedinţa Plenului, preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru a aproba ordinea de zi a şedinţei Plenului.  
    63. După aprobare, ordinea de zi a şedinţei Plenului se aduce la cunoştinţă membrilor Plenului, iar în cazul şedinţelor publice, se plasează şi pe pagina web a Consiliului Concurenţei.
    64. Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Plenului, ordinea de zi a şedinţei Plenului şi, după caz, lista invitaţilor se prezintă membrilor Plenului şi conducătorilor subdiviziunilor Consiliului Concurenţei, funcţionarii cărora urmează să participe la şedinţa respectivă.
    65. În termen de 3 zile lucrătoare de la data şedinţei Plenului, secretarul Plenului perfectează procesul-verbal al şedinţei Plenului şi îl prezintă membrilor Plenului pentru semnare.
    66. Preşedintele şedinţei poate dispune stenografierea şedinţelor sau înregistrarea acestora cu orice mijloace tehnice disponibile.
    67. Înscrierile protocolare, efectuate în temeiul art. 41 alin. (7) al Legii concurenţei, intră în vigoare de la momentul semnării procesului-verbal de preşedintele Plenului, dacă nu este specificat altfel. După caz se indică şi persoana responsabilă de executare.
VII. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de audiere
    68. În conformitate cu prevederile art. 64 al Legii concurenţei, la solicitarea părţilor sau din oficiu prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Concurenţei, Consiliul Concurenţei poate organiza audieri. Audierile se desfăşoară în cadrul şedinţei închise a Plenului, numită şedinţă de audiere.
    69. În cadrul şedinţei de audiere, părţile îşi expun considerentele referitor la circumstanţele cauzei. La şedinţele de audiere pot participa doar persoanele invitate.
    70. Preşedintele Plenului sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele desemnat să-l înlocuiască, potrivit legii, conduce şedinţa de audiere în calitate de preşedinte de şedinţă.
    71. Preşedintele şedinţei declară şedinţa de audiere deschisă şi asigură respectarea ordinii acesteia, luînd măsurile care se impun în acest sens, inclusiv eliminarea persoanelor din sala de şedinţe.
    72. Preşedintele şedinţei acordă cuvîntul secretarului Plenului în vederea anunţării cauzei în care are loc audierea şi persoanelor convocate, identitatea acestora, după caz, fiind verificată anterior începerii şedinţei de audiere.
    73. Preşedintele şedinţei dă cuvîntul raportorului, care prezintă succint raportul de investigaţie.
    74. În continuare preşedintele şedinţei dă cuvîntul părţilor audiate, pentru a-şi susţine punctul lor de vedere.
    75. După aceasta părţile audiate răspund la întrebările puse de membrii Plenului, membrii echipei de investigaţie şi pot pune întrebări părţii adverse şi răspunde la întrebările părţii adverse.
    76. În scopul asigurării ordinii şi caracterului solemn al şedinţei, comunicarea între participanţii la şedinţa de audieri se face cu permisiunea preşedintelui şedinţei.
    77. După audierea părţilor şi finalizarea dezbaterilor, preşedintele şedinţei declară şedinţa închisă.
    78. În cazurile cînd membrii Plenului solicită prezentarea unor probe suplimentare ori efectuarea unor verificări suplimentare, necesare pentru luarea deciziei, şedinţa poate fi amînată sau prolongată pentru o altă zi, indicîndu-se data şi ora la care va avea loc şedinţa ulterior.
    79. Audierile se înregistrează cu mijloacele tehnice ale Consiliului Concurenţei şi, la cererea scrisă, sînt puse la dispoziţia părţilor care au participat la şedinţa de audiere, cu condiţia respectării caracterului confidenţial al informaţiilor.
    80. Înregistrările şedinţelor de audiere, la solicitare, se prezintă membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, conducătorului subdiviziunii, raportorului, membrilor echipei de investigaţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti, cu condiţia protejării materialelor solicitate de accesul nesancţionat al altor persoane şi neadmiterea multiplicării sau modificării lor.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Plenului
Consiliului Concurenţei
nr. 8 din 28 decembrie 2012

FORMULAR DE PLÎNGERE
Răspunderea pentru informaţia prezentată în cerere şi
informaţia anexată la cerere revine
reclamantului.
Informaţiile anexate se prezintă autorizate prin semnătura
şi ştampila (în cazul
persoanei juridice) reclamantului.
Reclamantul va indica sursa informaţiilor furnizate în
calitate de dovezi, precum şi cele utilizate la efectuarea
calculelor respective.
I. Informaţii referitoare la reclamant
    1. Numele si prenumele reclamantului sau denumirea juridică, adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică, codul fiscal.
    2. Nume, adresă, telefon, fax, adresa electronică a unei persoane de contact.
    3. Dacă reclamantul este o întreprindere, faceţi o scurtă descriere a acestuia, a locului/locurilor şi domeniului/domeniilor lui de activitate.
    4. Dacă plîngerea este depusă în numele unui terţ (persoana fizică sau juridică) indicaţi, de asemenea, numele, adresa, telefonul, fax-ul şi adresa electronică a acestuia, la care anexaţi o dovadă în scris a împuternicirilor dvs. de a-l reprezenta.
II. Informaţii privind reclamatul/reclamaţii al cărui/ale
căror comportament
constituie obiectul cererii
    5. Numele şi prenumele reclamatului sau denumirea lui juridică, adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică, pagina web.
    6.  Prezentaţi toate informaţiile de care dispuneţi şi care pot fi confirmate, referitoare la grupul din care fac parte reclamaţii, natura activităţilor reclamaţilor.
    7. Indicaţi poziţia reclamantului faţă de reclamat (client, concurent, furnizor, distribuitor, asociat).
III. Informaţii despre presupusa încălcare a legii
ce constituie obiectul cererii

    8. Indicaţi prin ce anume comportamentul reclamatului/reclamaţilor în cauză lezează interesele reclamantului.
    9. Prezentaţi în detaliu faptele din care rezultă, în opinia dvs., că s-a săvîrşit o încălcare a legislaţiei în vigoare, precum şi detaliile disponibile despre acordurile sau practicile care constituie obiectul plîngerii.
    10. Indicaţi bunurile sau/şi serviciile afectate de către pretinsa încălcare şi explicaţi relaţiile comerciale dintre reclamat şi reclamant privind aceste produse sau/şi servicii.
    11. Indicaţi momentul din care se presupune că a început acţiunea anticoncurenţială, precum şi durata acesteia în timp.
IV. Informaţii-probe
    12. Enumeraţi documentele sau dovezile anexate la cerere în susţinerea ei.
    13. Anexaţi la cerere copii ale tuturor documentelor de care dispuneţi referitoare la (sau aflate în directă legătură cu) faptele din cerere (textul contractelor (acordurilor), termenele tranzacţiilor, documente de afaceri, corespondenţă, note ale conversaţiilor telefonice).
    14. Precizaţi numele şi adresa persoanelor în măsură să confirme faptele susţinute în cerere şi, în particular, a persoanelor afectate de pretinsa încălcare a prevederilor legii.
    15. Transmiteţi informaţiile statistice sau alte date aflate în posesia dvs. referitoare la faptele susţinute în cerere (referitoare la evoluţia preţurilor, cantităţi vîndute).
V. Informaţii privind piaţa de mărfuri
    16. Indicaţi, în măsura posibilului, cota de piaţă estimativă, deţinută de către reclamant şi reclamat.
    17. Concretizaţi din punctul dvs. de vedere care este zona teritorială pe care s-a săvîrşit pretinsa încălcare a legii şi explicaţi, dacă nu reiese în mod evident, în ce măsură a fost afectată concurenţa.
VI. Motivul cererii
    18. Indicaţi care anume prevederi din actele normative, după părerea dvs., au fost încălcate prin comportamentul anticoncurenţial în cauză.
VII. Soluţionarea plîngerii de către Consiliul
Concurenţei şi interesul legitim

    19. Explicaţi ce concluzii sau măsuri aşteptaţi ca rezultat al procedurii întreprinse de Consiliul Concurenţei.
    20. Prezentaţi motivele conform cărora invocaţi un interes legitim ca reclamant în temeiul art. 49 din lege. Prezentaţi, în special, modul în care comportamentul reclamat vă afectează şi explicaţi modul în care, din punctul dumneavoastră de vedere, intervenţia Consiliului Concurenţei va putea remedia prejudiciul prezumat.
VIII. Informaţii privind alte proceduri
    21. Specificaţi dacă v-aţi adresat cu privire la aceleaşi probleme sau la probleme strîns legate de acestea unei alte autorităţi publice şi/sau dacă a fost intentat un proces în faţa instanţelor judecătoreşti. Dacă da, furnizaţi informaţii complete referitoare la autoritatea administrativă sau judecătorească în cauză şi informaţiile pe care le-aţi prezentat.
IX. Confidenţialitate
    22. Pentru a respecta dreptul la autoapărare al reclamatului, Consiliul Concurenţei este în drept să aducă la cunoştinţa acestuia date referitoare la identitatea dvs. şi eventuale documente-probe sau conţinutul acestora.
    23. Dacă dvs. nu doriţi ca identitatea dvs. sau careva documente sau informaţii să fie divulgate vă rugăm să:
    1) indicaţi clar această dorinţă şi să o motivaţi;
    2) indicaţi părţile confidenţiale ale fiecărui document.
X. Locul, data şi semnătura reclamantului
    24. Declaraţia potrivit căreia informaţiile furnizate în prezentul formular şi în anexele la acesta sînt de bună-credinţă.
    25. Locul, data şi semnătura reclamantului.