HPO3/2013
ID intern unic:  346742
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  15.02.2013
cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea
modului de administrare de către organele abilitate a incidentului
din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală
„Pădurea Domnească”
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 120     Data intrarii in vigoare : 15.02.2013
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească”, constituită prin Hotărîrea Parlamentului nr. 2 din 21 ianuarie 2013.
    Art. 2. – Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind ajustarea cadrului legal în vederea înlăturării lacunelor constatate de Comisia de anchetă.
    Art. 3. – Materialele Comisiei de anchetă se remit Procuraturii Generale pentru investigarea suplimentară a faptelor constatate de Comisie.
    Art. 4. – Procuratura Generală, pînă la 1 aprilie 2013, va informa Parlamentul privind mersul anchetei şi acţiunile întreprinse.
    Art. 5. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii şi Consiliului Superior al Procurorilor să întreprindă măsurile de rigoare în vederea asigurării respectării de către magistraţi şi procurori a prevederilor Codului de etică al judecătorului şi, respectiv, ale Codului de etică al procurorului.
    Art. 6. – Controlul asupra executării prezentei hotărîri va fi exercitat de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică, Comisia mediu şi schimbări climatice şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi.
    Art. 7. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr. 3. Chişinău, 15 februarie 2013.