HCNPFM54/1/2012
ID intern unic:  346848
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 54/1
din  22.12.2012
cu privire la aprobarea mărimii preţurilor maximale ale serviciilor
prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru
Publicat : 22.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 36-40     art Nr : 167     Data intrarii in vigoare : 22.02.2013
 

    NOTĂ:
    în denumire, în text și în anexa la Hotărâre, cuvintele „licenţa pentru activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare” se substituie cu cuvintele „autorizația de societate de registru” prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
_________ Oleg EFRIM
nr. 909 din 14.02.2013


    În temeiul art. 8 lit. b) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 37 alin.(2) din Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), pct. 2.1.13 lit. n) din Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/1 din 16 martie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51-53, art.199),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă mărimea preţurilor maximale ale serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru, conform anexei.
    2. Persoanele ce deţin autorizația de societate de registru, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor aduce mărimea preţurilor pentru serviciile prestate, precum şi plăţile percepute conform pct. 5.3. şi 5.5. din contractul-tip de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, prevăzut de Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri, cu informarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
    3. Persoanele ce deţin autorizația de societate de registru nu sînt în drept să stabilească alte plăţi pentru serviciile prestate decît cele stabilite în anexa la prezenta hotărîre.
    4. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/6 din 6 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea noilor taxe maximale percepute de către registratorii independenţi pentru reînregistrarea dreptului de proprietate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 84-87, art. 269).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                           Victor CAPTARI

    Nr. 54/1. Chişinău, 22 decembrie 2012.


Anexă
a Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 54/1 din 22 decembrie 2012

Preţurile maximale
ale serviciilor prestate de către persoanele ce deţin
autorizația de societate de registru

I. Preţurile pentru serviciile acordate persoanelor
înregistrate
în registrul deţinătorilor de valori mobiliare
sau reprezentanţilor
legali ai acestora
    1. Pentru o operaţiune de blocare (deblocare) a valorilor mobiliare sau a contului personal al deţinătorului de valori mobiliare în alte cazuri decît la cererea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, organelor de drept, organelor fiscale, altor persoane împuternicite de legislaţia în vigoare se stabileşte un preţ de pînă la 3 lei. Pentru o operaţiune înregistrată în registrul gajului valorilor mobiliare se stabileşte un preţ de pînă la 150 lei.
    2. Pentru înregistrarea transferului direct de proprietate asupra valorilor mobiliare se stabileşte un preţ de 5 lei plus 0,3% de la valoarea contractului, dar nu mai mult de 1000 lei de la fiecare parte implicată în tranzacţie.
    [Pct.2 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    3. Pentru o operaţiune de transmitere (retragere) a valorilor mobiliare în (din) custodie se stabileşte un preţ de pînă la 10 lei, cu eliberarea gratuită a extrasului din sistem.
    [Pct.3 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.3 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    4. Pentru o operaţiune de modificare a datelor din contul personal al deţinătorului de valori mobiliare (schimbarea denumirii, numelui, documentului de identitate, datelor bancare) se stabileşte un preţ de pînă la 5 leu pentru persoana fizică şi de pînă la 25 lei pentru persoana juridică.
    [Pct.4 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    5. În cazul transmiterii valorilor mobiliare din custodie a companiei de administrare fiduciară a investiţiilor în proces de lichidare în deţinerea reală a fondatorului trustului se stabileşte un preţ de pînă la 0,20 lei pentru fiecare transfer în cazul prezentării informației pe purtători de hârtie și în formatul electronic compatibil cu softul de ținere a registrului și 1 leu în alte cazuri.
    [Pct.5 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.5 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    6. Pentru înregistrarea transferului dreptului de proprietate în cazul moştenirii, rezilierii contractului fiduciar sau donaţiei valorilor mobiliare se stabileşte un preţ de pînă la 10 lei.
    7. Plata pentru întocmirea şi eliberarea listei deţinătorilor de valori mobiliare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare se stabileşte în funcţie de numărul de deţinători de valori mobiliare înregistraţi în registrul emitentului, după cum urmează:
Numărul de deţinători de valori mobiliare 
Preţ de pînă la, lei
pînă la 100
100
 de la 101 

100+0,2 pentru fiecare deţinător de valori mobiliare ce depăşeşte numărul de 100


    8. Pentru eliberarea extrasului din registrul deţinătorilor de valori mobiliare în alte cazuri decît subscriitorilor valorilor mobiliare se stabileşte pentru persoanele fizice un preţ de pînă la 10 lei, iar pentru persoanele juridice - un preţ de pînă la 25 lei, cu excepţia pct. 9. Pentru eliberarea extraselor în regim de urgenţă se stabileşte un preţ dublu.
    9. Extrasul din registrul deţinătorilor de valori mobiliare se va elibera gratuit persoanelor pensionate, persoanelor cu dizabilități, participanţilor la acţiuni militare şi altor persoane în vederea întocmirii certificatului de moştenitor.
    [Pct.9 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    10. Pentru eliberarea şi expedierea extrasului din registrul deţinătorilor de valori mobiliare se stabileşte un preţ prevăzut în pct. 8 plus costul serviciilor poştale.
    11. Pentru perfectarea unui exemplar al dispoziţiei de transmitere se stabileşte un preţ de pînă la 10 lei, iar pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare și contractului de donație se stabileşte un preţ în mărime de pînă la 70 lei.
    [Pct.11 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.11 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    12. Pentru autentificarea semnăturii pe dispoziţia de transmitere se stabileşte un preţ de până la 15 lei. Pentru autentificarea semnăturilor reprezentanților persoanelor licențiate sau autorizate pe piața de capital nu se percepe plată.
    [Pct.12 în redacția HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    13. Pentru efectuarea şi eliberarea copiilor pe purtători de hîrtie a documentelor se stabileşte un preţ de pînă la 0,5 lei pentru o fotocopie.
II. Preţurile pentru serviciile acordate emitentului
    14. Cuantumul plăţii lunare de abonament pentru ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, cu excepția registrelor deținătorilor de valori mobiliare a fondurilor de investiții nemutuale și pentru privatizare (care include serviciile privind întocmirea şi eliberarea listei deţinătorilor de valori mobiliare pentru adunarea generală a acţionarilor (o dată pe an), eliberarea extraselor la deschiderea conturilor subscriitorilor de valori mobiliare, evidenţa documentelor pe purtători de hîrtie, verificarea corectitudinii documentelor cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, verificarea corectitudinii informaţiei introduse în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, asigurarea protecţiei informaţiei din registrul deţinătorilor de valori mobiliare de acces nesancţionat, testarea şi arhivarea în mod regulat a bazei de date a registrului pe suport electronic, copierea în mod regulat a bazei de date a registrului pe suport electronic şi asigurarea existenţei a nu mai puţin de 2 copii a bazei de date, evidenţa insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului, confruntarea cu societatea a balanţei acţiunilor ei), inclusiv pentru formarea acestuia, se stabileşte în funcţie de numărul de conturi personale deschise în registru, după cum urmează:
 
Numărul de conturi active, unităţi
Preţ de pînă la, lei
pînă la 50
200
51-100
300
101-300
400
301-500
500
501 - 700
800
701-1000
1100
1001-1500
1800
1501-2000
2200
2001 - 3000
3000
de la 3001

3000+0,2 pentru fiecare cont ce depăşeşte numărul de 3000 

    [Pct.14 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    15. Plata pentru întocmirea şi eliberarea listei deţinătorilor de valori mobiliare care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acţionarilor, inclusiv a listei cu modificările operate pînă la data ţinerii adunării generale a acţionarilor, se stabileşte conform pct. 7.
    16. Pentru întocmirea şi expedierea avizului despre ţinerea adunării generale a acţionarilor se stabileşte un preţ de pînă la 3 lei plus costul serviciilor poştale.
    17. Pentru introducerea informaţiei privind restructurarea emisiunii valorilor mobiliare sau efectuarea emisiunii suplimentare din contul capitalului propriu se stabileşte un preţ de pînă la 300 lei.
    18. Plata pentru calculul dividendelor deţinătorilor de valori mobiliare, întocmirea şi eliberarea listei deţinătorilor de valori mobiliare care au dreptul să primească dividende şi/sau pentru achitarea dividendelor deţinătorilor de valori mobiliare se stabilesc în funcție de numărul deținătorilor de valori mobiliare care au dreptul să primească dividende după cum urmează:

Numărul de deținători de valori mobiliare, ce au dreptul să primească dividende

Prețul până la, lei
Până la 100
100
De la 101

100+0,5 pentru fiecare acționar ce depășește 100


    [Pct.18 în redacția HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
   
19. Pentru transferul registrului deţinătorilor de valori mobiliare altei societăți de registru sau persoanei împuternicite de legislație se stabilesc următoarele preţuri:
    1) pentru un exemplar al versiunii imprimate a listei deţinătorilor de valori mobiliare la data transmiterii registrului - plata conform pct.7;
    2) pentru lista grevărilor valorilor mobiliare - de până la 50 lei;
    3) pentru un extras operaţional privind operaţiunile înregistrate din data formării registrului - de până la 50 lei plus 10 lei pentru fiecare pagină adăugătoare;
    4) pentru registrul de evidenţă a gajului valorilor mobiliare - de până la 50 lei;
    5) pentru eliberarea unei copii pe suport magnetic a informaţiei referitoare la înscrierile din sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului - de până la 200 lei;
    6) pentru pregătirea şi sistematizarea documentelor, cu întocmirea actului de primire-predare a acestora - de până la 500 lei pentru primul dosar  plus până la 100 lei pentru fiecare dosar adăugător ce conține un volum de până la 100 file;
    7) pentru păstrarea după rezilierea contractului a bazei de date în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare - de până la 500 lei;
    8) pentru copiile pe purtători de hârtie ale documentelor referitoare la problemele existente nesoluţionate care se transmit, păstrate după rezilierea contractului - de până la 0,5 lei pentru o fotocopie.
    [Pct.19 în redacția HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.19 modificat prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060] 
    20. Pentru perfectarea şi prezentarea informaţiei privind preţul mediu al valorilor mobiliare tranzacţionate se stabileşte un preţ de pînă la 100 lei.
    21. Pentru perfectarea şi prezentarea extrasului operaţional privind operaţiunile înregistrate în registrul deţinătorilor de valori mobiliare sau a listei deţinătorilor a 5% şi mai mult din numărul total de valori mobiliare ale unui emitent se stabileşte un preţ de pînă la 50 lei plus 10 lei pentru fiecare pagină adăugătoare.
    [Pct.21 modificat prin HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    22. Pentru efectuarea şi eliberarea copiilor pe purtători de hîrtie a documentelor se stabileşte un preţ conform pct. 13.
    23. Pentru păstrarea arhivei registrelor deținătorilor de valori mobiliare pe termenul prevăzut de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare se stabilește o plată unică de 500 lei. Pentru predarea la păstrarea de stat a documentelor pe purtători de hârtie se stabilesc preţuri de până la 500 lei pentru primul dosar plus până la 100 lei pentru fiecare dosar adăugător ce conține un volum de până la 100 file plus costul serviciilor arhivistice prestate de către arhivele de stat, inclusiv de sistematizare și ordonare a documentelor, întocmire a inventarelor dosarelor etc. Aceste servicii se achită de către emitent sau succesorul său legal.
    [Pct.23 în redacția HCNPF57/5 din 28.12.18, MO13-21/18.01.18 art.113; în vigoare 18.02.19]
    [Pct.23 introdus prin HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]
    24. În cazul fondurilor de investiții nemutuale și pentru privatizare se vor încasa plățile doar pentru serviciile efectiv prestate în temeiul solicitării administratorului procedurii de lichidare/comisiei de lichidare.
    [Pct.23 introdus prin
HCNPF27/6 din 18.06.18, MO235-244/29.06.18 art.1060]