HGA147/2013
ID intern unic:  346877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 147
din  25.02.2013
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 182
    Abrogată prin HG464 din 23.05.18, MO167-175/25.05.18 art.515    În scopul executării prevederilor articolelor 8, 9, 11-13 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi privind registrele controalelor ţinute de organele de control (se anexează).
    2. Organele de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în termen de pînă la 28 februarie 2013, vor desemna funcţionarii publici responsabili de ţinerea registrelor controalelor, înregistrarea datelor în Registrul de stat al controalelor şi interacţiunea informaţională în vederea ţinerii Registrului de stat al controalelor, comunicînd informaţia respectivă Cancelariei de Stat.
    3. Prevederile prezentei hotărîri nu se extind asupra controalelor enumerate în art.1 alin. (4) lit.b) şi c) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, efectuate de Inspecţia financiară, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cărora li se recomandă să elaboreze reglementări proprii privind procedura şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a controalelor, similare celor expuse în Regulamentul anexat, şi să furnizeze în Registrul de stat al controalelor informaţii privind controalele efectuate.
    4. Se recomandă autorităţilor publice centrale de reglementare abilitate cu funcţii de control să furnizeze în Registrul de stat al controalelor informaţii privind controalele efectuate, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de control şi supraveghere a autorităţilor respective.
    5. Cancelaria de Stat, în termen de pînă la 28 februarie 2013:
    a) va crea portalul guvernamental al controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător (www.controale.gov.md);
    b) va elabora baza de date electronică a Registrului de stat al controalelor, va plasa informaţia respectivă pe portalul www.controale.gov.md şi va asigura accesul on-line direct al organelor de control la baza de date respectivă;
    c) va elabora formatul unic al graficului controalelor planificate şi forma condicii de înregistrare a controalelor şi le va plasa pe portalul www.controale.gov.md, pentru a fi utilizate de către organele de control şi persoanele supuse controlului.
    6. Cancelaria de Stat, în termen de 1 lună, va elabora formatele unice ale deciziei de control, deciziei de prelungire a termenului de control, delegaţiei de control, mandatului de control, prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor, prescripţiei repetate, deciziei de aplicare a sancţiunii şi le va plasa pe portalul www.controale.gov.md, pentru a fi utilizate de către organele de control.
    7. Cancelaria de Stat va asigura, pînă la 31 octombrie 2013, elaborarea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al controalelor” în platforma informatică comună, care va interacţiona cu Registrul de stat al unităţilor de drept şi alte registre de stat relevante şi va permite automatizarea evidenţei controalelor efectuate şi furnizarea tuturor informaţiilor ce ţin de realizarea controalelor.
    8. Instituirea şi asigurarea funcţionării Registrului de stat al controalelor şi registrelor controalelor ţinute de organele de control se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Cancelariei de Stat şi, respectiv, organelor de control din contul bugetului de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr

    Nr. 147. Chişinău, 25 februarie 2013.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.147
din 25 februarie 2013
REGULAMENTUL
privind Registrul de stat al controalelor şi registrele
controalelor ţinute de organele de control
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind Registrul de stat al controalelor şi registrele controalelor ţinute de organele de control (în continuare – Regulament) stabileşte procedurile şi mecanismul de înregistrare şi evidenţă a controalelor de stat asupra activităţii de întreprinzător, de ţinere a bazelor de date, a sistemelor informaţionale şi informatice în care sînt stocate şi prelucrate datele cu privire la controale planificate şi cele inopinate efectuate.
    2. Scopul Regulamentului constă în sporirea transparenţei acţiunilor de control prin furnizarea către toate persoanele interesate a informaţiilor aferente controalelor efectuate de organele de control, asigurarea realizării atribuţiilor Cancelariei de Stat de monitorizare a controalelor, precum şi garantarea respectării Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    3. Noţiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificaţia prevăzută în art.2 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012. Totodată, următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    1) grafic al controalelor planificate – lista persoanelor fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi al căror control a fost programat pe parcursul unui trimestru;
    2) documente aferente controalelor – toate documentele ce ţin de realizarea controlului, inclusiv: graficul controalelor planificate, decizia de control, decizia de prelungire a termenului de control, delegaţia de control, mandatul de control, prescripţia privind înlăturarea încălcărilor, prescripţia repetată, decizia de aplicare a sancţiunii, actele de control, procesele-verbale întocmite în cadrul controlului, explicaţiile persoanelor supuse controlului, contestaţiile acestor persoane, deciziile instanţelor de judecată în privinţa controalelor.
    4. Registrul de stat al controalelor (în continuare – Registru) reprezintă o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controale planificate şi la controalele efectuate de organele cu funcţii de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere, în baza mandatelor de control emise de organele de control, precum şi la rezultatele controalelor respective.
    5. Informaţiile stocate în Registru, cu excepţia informaţiilor atribuite prin lege la categoria celor cu accesibilitate limitată, reglementate de legislaţia în vigoare, sînt accesibile tuturor persoanelor interesate prin intermediul portalului www.controale.gov.md.
    6. Documentele aferente controalelor, cu excepţia celor utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate, devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate imediat după introducerea în Registru. Documentele utilizate pentru iniţierea controalelor inopinate devin accesibile şi vizibile tuturor persoanelor interesate după notificarea Cancelariei de Stat de către organul de control care le-a efectuat, în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012, şi după introducerea datelor respective în Registru.
Capitolul II
ŢINEREA REGISTRULUI
    7. Registrul se ţine în formă electronică, în limba de stat şi reprezintă un ansamblu de obiecte informaţionale, cu utilizarea sistemului informaţional, în modul şi în condiţiile prevăzute de lege.
    8. Subiecţi ai raporturilor juridice apărute ca rezultat al instituirii şi ţinerii Registrului sînt:
    1) statul, în calitate de proprietar al Registrului;
    2) Cancelaria de Stat, în calitate de posesor şi deţinător al Registrului;
    3) Întreprinderea de Stat “Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de operator tehnico-tehnologic al Registrului;
    4) organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului;
    5) persoanele fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător şi sînt pasibile controlului, care sînt supuse controlului sau la care s-a efectuat controlul;
    6) orice persoane interesate să acceseze şi să vizualizeze datele din Registru.
    9. Introducerea datelor în Registru se efectuează în baza informaţiilor furnizate de organele de control în formă electronică, prin înscrierea de către acestea a datelor respective în obiectele informaţionale ale Registrului de pe portalul www.controale.gov.md, în termenele stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 şi în conformitate cu prezentul Regulament.
    10. Datele se introduc în Registru în ordine cronologică, ceea ce asigură posibilitatea obţinerii datelor cu privire la controalele efectuate pentru o etapă determinată de timp.
    11. Interacţiunea informaţională dintre organele de control, autorităţile cu funcţii de supraveghere şi/sau dintre acestea şi Cancelaria de Stat, în scopul ţinerii Registrului, se efectuează prin administrarea în comun a bazei de date electronice plasate pe portalul www.controale.gov.md şi prin utilizarea serviciilor sistemului de poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice pe subdomenul “@gov.md” (în continuare – poştă electronică).
    12. Informaţiile ce ţin de realizarea controalelor furnizate Cancelariei de Stat de către organele de control, în baza cărora se fac înscrierile în Registru, se elaborează în format electronic, cu respectarea cerinţelor faţă de documentul electronic, prevăzute de cadrul normativ în domeniul utilizării documentelor electronice şi de aplicare a semnăturii digitale.
    13. Obiectele informaţionale ale Registrului sînt:
    1) informaţia cu privire la controalele planificate (graficele controalelor planificate);
    2) informaţia cu privire la controalele planificate efectuate şi rezultatele acestora;
    3) informaţia cu privire la controalele inopinate efectuate şi rezultatele acestora.
    14. Organele de control, în calitate de furnizori şi registratori ai datelor Registrului, sînt obligate:
    a) să efectueze înscrieri în Registru, în conformitate cu Legea nr.131 din 8 iunie 2012 şi cu prevederile prezentului Regulament;
    b) să realizeze măsuri de asigurare a gradului de exactitate a datelor registrului şi de protecţie a acestora împotriva distrugerii întîmplătoare sau neautorizate, a modificării, denunţării sau împotriva oricărei alte acţiuni ilegale la introducerea datelor în registru.
    15. În cazul depistării unor erori sau inexactităţi în documentele sau datele introduse în Registru, Cancelaria de Stat, în calitate de autoritate responsabilă de monitorizarea controalelor, este obligată să informeze despre aceasta organul de control respectiv, solicitînd înlăturarea neajunsurilor.
    16. Modificările în datele Registrului se efectuează în baza deciziei organului de control. Împreună cu datele modificate, în Registru se introduce informaţia referitoare la înregistrarea modificărilor operate şi la documentele aferente controlului în baza cărora a fost adoptată decizia de modificare.
Capitolul III
PROCEDURILE ADMINISTRATIVE
Secţiunea 1
INFORMAŢIA PRIVIND CONTROALELE PLANIFICATE
    17. În realizarea funcţiilor de control prin efectuarea de controale planificate, organul abilitat cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente se conduce de graficul controalelor planificate.
    18. Graficul controalelor planificate conţine următoarele date:
    a) trimestrul şi anul pentru care se planifică efectuarea controalelor;
    b) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului pe parcursul trimestrului respectiv;
    c) codul fiscal al persoanelor supuse controlului;
    d) obiectul supus controlului şi adresa amplasării acestuia;
    e) datele de contact ale persoanelor supuse controlului planificat (telefon, poştă electronică);
    f) menţiunea despre efectuarea controalelor planificate comune, în cazul în care două sau mai multe organe de control au decis exercitarea unor controale în comun;
    g) codul (numărul) de înregistrare a graficului controalelor de către Cancelaria de Stat.
    19. Trimestrial, pînă la data de 10 a ultimei luni din trimestrul de gestiune, organul de control întocmeşte proiectul graficului controalelor planificate pentru trimestrul următor, utilizînd formatul unic pentru graficul controalelor planificate, şi îl expediază, prin intermediul poştei electronice, spre înregistrare Cancelariei de Stat.
    20. Organele de control abilitate cu dreptul de a iniţia controale în domeniile conexe sînt obligate să-şi coordoneze în prealabil proiectele graficelor controalelor planificate, pentru a putea decide de comun acord dacă controalele respective pot fi exercitate în comun, în cazul aceluiaşi obiect şi/sau în cazul aceleiaşi persoane supuse controlului.
    21. Cancelaria de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la organul de control a proiectului graficului controalelor planificate, analizează proiectul respectiv şi adoptă una dintre următoarele decizii:
    a) înregistrează proiectul graficului controalelor planificate în Registrul de stat al controalelor, atribuindu-i un cod (număr) de înregistrare unic fiecărui grafic, şi îl restituie organului de control, prin poşta electronică;
    b) recomandă organului de control modificarea proiectului graficului controalelor planificate pentru a garanta respectarea principiilor prevăzute de Legea nr.131 din 8 iunie 2012.
    22. În cazul în care constată, în urma analizei, că în graficele controalelor planificate prezentate de două sau mai multe organe de control sînt incluse aceleaşi persoane, Cancelaria de Stat este în drept să recomande, prin poşta electronică, organelor de control respective să-şi coordoneze acţiunile şi să examineze oportunitatea efectuării de controale comune.
    Dacă două sau mai multe organe de control au acceptat recomandarea Cancelariei de Stat şi au decis de comun acord efectuarea de controale comune, acestea vor introduce menţiunile respective în proiectul graficului controalelor planificate.
    23. După recepţionarea proiectului graficului controalelor planificate pentru trimestrul următor, înregistrat în modul stabilit mai sus, conducătorul organului de control îl aprobă prin aplicarea semnăturii şi ştampilei organului respectiv. Cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la sfîrşitul trimestrului de gestiune, organul de control publică graficul aprobat pe pagina sa web oficială.
    24. Organele de control sînt în drept să efectueze controale planificate doar după înregistrarea graficului controalelor de către Cancelaria de Stat, aprobarea de către conducătorul organului de control şi publicarea graficului pe pagina web oficială a organului respectiv, cu respectarea cerinţelor legale de notificare a deciziei de control persoanei supuse controlului.
    25. Organele de control nu sînt în drept să modifice graficul controalelor planificate şi/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în grafic.
Secţiunea a 2-a
INFORMAŢIA PRIVIND CONTROALELE
PLANIFICATE EFECTUATE
    26. În scopul evidenţei tuturor acţiunilor ce ţin de realizarea controalelor efectuate, organul de control ţine registrul controalelor, care cuprinde informaţia cu privire la controale planificate iniţiate.
    27. Informaţia din registrul controalelor cu privire la un control planificat iniţiat conţine următoarele:
    a) datele din graficele controalelor planificate, prevăzute la pct.18 din prezentul Regulament;
    b) numărul şi data emiterii deciziei de control, precum şi numele complet al persoanei care a semnat decizia;
    c) numărul şi data emiterii delegaţiei de control, precum şi numele complet al controlorului;
    d) perioada efectuării controlului;
    e) numărul şi data eliberării mandatului de control, în cazul eliberării acestuia;
    f) data introducerii informaţiei privind controlul efectuat.
    28. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data iniţierii controlului planificat, organul de control introduce datele menţionate la pct.27 în registrul controalelor.
    29. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data introducerii în registrul controalelor a datelor cu privire la controlul planificat iniţiat, organul de control introduce aceste date în Registru, avînd acces direct la baza de date electronică a acestuia de pe portalul www.controale.gov.md.
    30. Pentru a asigura corectitudinea de ţinere a registrelor controalelor de către organele de control şi a monitoriza legalitatea acţiunilor şi procedurilor de control, Cancelaria de Stat analizează şi confruntă informaţia cu privire la controalele planificate iniţiate din graficele controalelor, din registrele controalelor, din Registrul şi din condicile de înregistrare a controalelor.
Secţiunea a 3-a
INFORMAŢIA CU PRIVIRE LA CONTROALELE
INOPINATE EFECTUATE
    31. Registrul controalelor  conţine şi informaţia cu privire la controale inopinate iniţiate.
    32. Informaţia din registrul controalelor cu privire la un control inopinat iniţiat conţine următoarele:
    a) denumirea (numele) persoanelor supuse controlului;
    b) codul fiscal al persoanelor supuse controlului;
    c) obiectul supus controlului şi adresa amplasării acestuia;
    d) temeiul/temeiurile efectuării controlului, în conformitate cu art.19 alin.(1) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012;
    e) numărul şi data emiterii deciziei de control, precum şi numele complet al persoanei care a semnat decizia;
    f) numărul şi data emiterii delegaţiei de control, precum şi numele complet al controlorului;
    g) perioada efectuării controlului;
    h) numărul şi data eliberării mandatului de control, în cazul eliberării acestuia;
    i) data introducerii informaţiei privind controlul efectuat.
    33. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data iniţierii controlului inopinat, organul de control introduce datele menţionate la pct.32 în registrul controalelor.
    34. În maximum 5 zile lucrătoare de la desfăşurarea controlului inopinat, organul de control:
    1) expediază Cancelariei de Stat, prin poşta electronică, o notificare despre efectuarea controlului, anexînd toate documentele şi probele necesare care i-ar permite Cancelariei de Stat să monitorizeze întrunirea condiţiilor pentru efectuarea controalelor inopinate, stabilite de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 (modelul notificării este elaborat de către Cancelaria de Stat şi plasat pe portalul www.controale.gov.md);
    2) introduce datele cu privire la controlul inopinat iniţiat în Registru, avînd acces direct la baza de date electronică a acestuia de pe portalul www.controale.gov.md.
    35. Pentru a asigura corectitudinea ţinerii registrelor controalelor de către organele de control şi a monitoriza legalitatea acţiunilor şi procedurilor de control, Cancelaria de Stat analizează şi confruntă informaţia cu privire la controale inopinate iniţiate din registrele controalelor, din Registrul şi din condicile de înregistrare a controalelor.
Secţiunea a 4-a
INFORMAŢIA DESPRE REZULTATELE CONTROALELOR
PLANIFICATE ŞI INOPINATE

    36. Pentru a asigura transparenţa activităţii de control, registrul controalelor, ţinut de organul de control, se completează cu informaţii despre rezultatele controalelor planificate şi inopinate efectuate.
    37. Informaţia din registrul controalelor cu privire la rezultatul unui control efectuat conţine următoarele:
    1) cu privire la actul de control:
    a) data întocmirii actului de control;
    b) data înmînării actului de control persoanei supuse controlului sau, după caz, data expedierii acestuia prin scrisoare recomandată persoanei în cauză;
    c) existenţa dezacordului cu actul de control, la data prezentării acestuia, sau, după caz, data intrării în vigoare a actului de control, dacă acesta nu a fost contestat;
    d) data expedierii denunţului despre săvîrşirea unei infracţiuni organelor de urmărire penală, în cazul stabilirii încălcărilor ce conţin indici ai unei infracţiuni;
    2) menţiunea despre lipsa încălcărilor legislaţiei, dacă în urma controlului nu au fost constatate încălcări;
    3) cu privire la prescripţia/prescripţiile emise în temeiul actului de control, inclusiv:
    a) data emiterii prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei;
    b) data înmînării prescripţiei persoanei supuse controlului ori, după caz, expedierii acesteia prin scrisoare recomandată persoanei în cauză;
    c) existenţa unei contestaţii cu privire la prescripţia emisă sau, după caz, data prezentării confirmărilor de rigoare privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei, dacă prescripţia nu a fost contestată;
    d) emiterea repetată a prescripţiei, în cazul neînlăturării, în termenul stabilit de legislaţie, a încălcărilor legislaţiei;
    4) cu privire la sancţiunile aplicate în temeiul actului de control, inclusiv:
    a) data aplicării faţă de persoana supusă controlului a sancţiunilor prevăzute de legislaţie;
    b) data depunerii unei contestaţii a deciziei de aplicare a sancţiunilor stabilite în temeiul rezultatelor controlului, în cazul existenţei acesteia;
    5) data la care a fost declarată nulitatea rezultatelor controlului, dacă această nulitate a fost stabilită.
    38. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii actului de control şi, după caz, a prescripţiei şi/sau a deciziei de aplicare a sancţiunilor stabilite în temeiul rezultatelor controlului, precum şi de la data la care a fost declarată nulitatea rezultatelor controlului, dacă această nulitate a fost stabilită, organul de control introduce datele menţionate la pct.37 în registrul controalelor.
    39.  În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data introducerii în registrul controalelor a datelor cu privire la rezultatele controlului, organul de control introduce aceste date în Registru, avînd acces direct la baza de date electronică a acestuia de pe portalul www.controale.gov.md.
    40. Pentru a asigura corectitudinea ţinerii registrelor controalelor de către organele de control şi a monitoriza legalitatea acţiunilor şi procedurilor de control, Cancelaria de Stat analizează şi confruntă informaţia cu privire la rezultatele controalelor din registrele controalelor, din Registrul şi din condicile de înregistrare a controalelor.
Capitolul IV
PĂSTRAREA ŞI RESTABILIREA ÎNREGISTRĂRILOR
DIN REGISTRU. CONTROLUL ŞI RESPONSABILITATEA
    41. Organele de control sînt responsabile de autenticitatea informaţiilor introduse în registrele controalelor şi în Registru.
    42. Organele de control asigură respectarea termenelor de întocmire a graficelor controalelor trimestriale planificate şi de introducere a informaţiilor în registrele controalelor şi în Registru, prevăzute în Legea nr.131 din 8 iunie 2012 şi în prezentul Regulament.
    43. Organele de control şi Cancelaria de Stat asigură protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret comercial, precum şi a altor informaţii apărate prin lege care le-au devenit cunoscute în procesul ţinerii registrelor controalelor şi a Registrului.
    44. După introducerea informaţiilor în Registru sau la expirarea termenelor stabilite pentru introducerea datelor respective, fişierele în format electronic completate de către organele de control sînt păstrate de operatorul tehnico-tehnologic al Registrului în arhivă, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie.
    45. Operatorul tehnico-tehnologic al Registrului va asigura cel puţin o copie de rezervă a datelor stocate actualizată zilnic, care va fi păstrată în locaţie diferită de cea de bază.
    46. Înregistrările Registrului pot fi restabilite de către operatorul tehnico-tehnologic al Registrului, integral sau parţial, în baza documentelor şi copiilor de rezervă ale fişierelor electronice completate, iar dacă documentele respective nu s-au păstrat – în baza copiilor acestora pe suport de hîrtie de care dispun organele de control sau Cancelaria de Stat.
    47. Restabilirea înregistrărilor stocate în Registru se efectuează sub supravegherea persoanei care exercită controlul intern în cadrul Cancelariei de Stat asupra ţinerii lui.
    48. Ţinerea Registrului este supusă controlului intern şi extern, în conformitate cu prevederile art.31 al Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. Controlul intern este efectuat de persoana desemnată în condiţiile legii. Persoanele responsabile de ţinerea registrelor controalelor şi înregistrarea datelor în Registru sînt obligate să prevină accesul neautorizat la datele stocate în acestea şi să întreprindă acţiuni în vederea neadmiterii cazurilor de utilizare ilegală, modificare sau nimicire a datelor respective.
    49. Persoanele responsabile de ţinerea registrelor controalelor şi înregistrarea datelor în Registru sînt obligate să nu divulge informaţia care constituie secret comercial şi alte informaţii apărate prin lege la care au avut acces în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţionale, inclusiv după încetarea activităţii în cadrul organului de control, Cancelariei de Stat sau operatorului tehnico-tehnologic al Registrului. Pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate, persoanele vinovate poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.
Capitolul V
ACCESUL LA REGISTRU, PROTEJAREA DREPTURILOR
 PERSOANELOR SUPUSE CONTROLULUI

    50. Persoanele responsabile de ţinerea registrelor controalelor şi înregistrarea datelor în Registru au acces la baza de date a Registrului în scopul efectuării operaţiunilor de introducere a datelor, căutare, selectare, analiză, extragere, imprimare etc. a informaţiei. În scopul asigurării acestui acces, Cancelaria de Stat transmite persoanelor respective cheile de acces la baza de date electronică a Registrului, care vor permite efectuarea procedurilor enumerate.
    51. Persoanele responsabile de ţinerea registrelor controalelor şi înregistrarea datelor în Registru sînt limitate în dreptul de acces la baza de date electronică a Registrului, în partea ce ţine de posibilitatea modificării informaţiei deja introduse. În cazul depistării unor erori sau inexactităţi în documentele sau datele introduse în Registru, în baza deciziei organului de control, persoanele respective efectuează modificările necesare şi introduc în Registru informaţia privitor la înregistrarea modificărilor şi la documentele aferente controlului în baza cărora a fost adoptată decizia de modificare.
    52. Accesul altor persoane decît organele de control şi autorităţile cu funcţii de supraveghere la datele ce se conţin în Registru este nelimitat, dar numai în regim de vizualizare şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial şi cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
    53. Soluţia informatică a bazei de date electronice a Registrului va permite identificarea unei persoane supuse controlului după următoarele criterii: denumirea (numele) persoanei supuse controlului, codul fiscal.
    54. În scopul protejării drepturilor persoanelor supuse controlului, portalul www.controale.gov.md va conţine un compartiment separat, care va permite persoanelor interesate să prezinte Cancelariei de Stat petiţii, declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii cu privire la presupusele abuzuri, ilegalităţi sau încălcări ale principiilor prevăzute de Legea nr.131 din 8 iunie 2012 din partea organelor abilitate cu funcţii de control sau din partea persoanelor din cadrul acestora.