LPM320/2012
ID intern unic:  346886
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 320
din  27.12.2012
cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului
Publicat : 01.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 42-47     art Nr : 145     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    MODIFICAT
   
LP219 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.770; în vigoare 12.12.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
    LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.04.17
    LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP135 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.549
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306
    LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15


    NOTĂ:
    În textul Legii cuvintele „substanțe narcotice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „substanțe stupefiante” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi principiile de activitate, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile, împuternicirile şi obligaţiile Poliţiei, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a acesteia, precum şi statutul poliţistului.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică poliţiştilor – funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, angajaţi la serviciu în Poliţie, învestiţi cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Poliţiei.
    [Art.1 al.(2) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 2. Poliţia
    Poliţia este o instituţie publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor.
    Articolul 3. Cadrul juridic
    Poliţia activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege, cu alte acte normative în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 4. Principiile de activitate a Poliţiei
    (1) Activitatea Poliţiei se desfăşoară exclusiv în baza şi pentru executarea legii, în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi demnităţii umane, prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului, în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în Codul european de etică al poliţiei şi în alte acte internaţionale, în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, imparţialităţii şi nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii personale şi profesionalismului, transparenţei, respectării secretului de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată.
    (2) Poliţia nu aplică, nu încurajează şi nu tolerează tortura, tratamentul inuman sau degradant.
    (3) Aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc se admite doar în strictă conformitate cu legea şi în cazul în care metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei.
    Articolul 5. Transparenţa activităţii Poliţiei
    (1) Poliţia, fără a prejudicia interesele legitime ale persoanei sau comunităţii şi în modul prevăzut de legislaţie, va informa autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi populaţia, despre activităţile sale. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, o dată în 6 luni, va prezenta prin intermediul mijloacelor de informare în masă un raport privind activitatea desfăşurată, conform structurii şi formatului aprobat de ministrul afacerilor interne.
    (2) Poliţia, la cererea persoanei, în modul prevăzut de legislaţie, trebuie să ofere informaţiile despre această persoană conţinute în registrele instituţionale, sistemele informaţionale şi în bazele de date deţinute. Se interzice dezvăluirea către alte persoane a informaţiilor cu caracter personal conţinute în registrele instituţionale, sistemele informaţionale şi în bazele de date deţinute de Poliţie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (3) Poliţia nu poate oferi sau face publice informaţii ce sînt atribuite la secretul de stat sau comercial, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Se interzice dezvăluirea informaţiilor ce ar prejudicia onoarea, demnitatea sau siguranţa unei persoane, interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, ar împiedica prevenirea, investigarea unor infracţiuni sau contravenţii sau ar favoriza comiterea acestora.
    (4) Poliţia nu furnizează informaţii ce ar încălca prezumţia de nevinovăţie, normele de etică poliţienească, interesele de securitate a persoanei, a publicului sau a statului.
    Articolul 6. Cooperarea Poliţiei cu alte organe de drept, autorităţi ale
                       administraţiei publice centrale şi locale, cu mass-media,
                       societatea civilă şi cu organismele internaţionale
    [Art.6 deminirea modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (1) Poliţia cooperează cu alte organe de drept în modul stabilit de legislaţie şi de actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Inspectoratului General al Poliţiei.
    (2) Poliţia cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în vederea realizării atribuţiilor sale, prevederilor documentelor de politici naţionale în domeniul de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, de menţinere a ordinii şi securităţii publice, implicînd în aceste activităţi şi societatea civilă.
    (3) Poliţia cooperează cu societatea civilă, cu mass-media, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în modul stabilit de legislaţie şi de actele normative ale Ministerului Afacerilor Interne.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (4) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Poliţia cooperează cu organele similare din alte state, cu Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (Interpol), precum şi cu alte organizaţii poliţieneşti internaţionale, participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, de asistenţă şi cooperare poliţienească sau unor acţiuni umanitare, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 7. Competenţele ministrului afacerilor interne în domeniul
                       de activitate a Poliţiei
    Ministrul afacerilor interne determină direcţiile strategice de activitate a Poliţiei în realizarea Programului de activitate al Guvernului, elaborează şi promovează politica statului în activitatea Poliţiei. Ministrul afacerilor interne are următoarele competenţe în domeniul de activitate a Poliţiei:
    a) prezintă în Guvern proiectele de legi şi hotărîri de Guvern care reglementează activitatea Poliţiei;
    b) propune spre aprobare Guvernului, conform competenţei prevăzute de legislaţie, documentele de politici în domeniul de activitate a Poliţiei şi asigură controlul realizării acestor politici;
    c) asigură implementarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în activitatea subdiviziunilor Poliţiei;
    d) la propunerea şefului Inspectoratului General al Poliţiei, numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie şefii adjuncţi ai Inspectoratului General al Poliţiei, şefii subdiviziunilor specializate, şeful Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău;
    [Art.7 lit.d) modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    e) la propunerea guvernatorului Găgăuziei şi cu acordul Adunării Populare a acesteia, numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie şeful Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia;
    f) abrogă actele normative, aprobate de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei sau de către conducătorii subdiviziunilor Poliţiei, care contravin prevederilor legislaţiei în vigoare;
    g) aprobă statele de personal al Inspectoratului General al Poliţiei, al subdiviziunilor specializate şi teritoriale;
    h) asigură elaborarea cadrului normativ de activitate a Poliţiei;
    [Art.7 lit.h) modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    i) propune autorităţilor abilitate spre examinare, în modul stabilit, proiectul bugetului anual al Poliţiei;
    j) asigură examinarea petiţiilor împotriva acţiunilor poliţiştilor şi constată în acţiunile acestora abaterile de la normele stabilite;
    k) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a poliţiştilor;
    [Art.7 lit.l) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.7 lit.m) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    n) stabileşte reguli unice pentru organizarea lucrărilor de secretariat în Poliţie;
    o) organizează dotarea tehnico-materială şi desfăşurarea achiziţiilor pentru necesităţile Poliţiei conform normelor stabilite;
    p) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative privind activitatea Poliţiei.
    Articolul 8. Controlul asupra activităţii Poliţiei
    (1) Controlul asupra activităţii Poliţiei este exercitat de Ministerul Afacerilor Interne, procuratură, alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi de organizaţiile naţionale şi internaţionale care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în temeiul şi în limitele prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Controlul asupra utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru întreţinerea Poliţiei se efectuează de Ministerul Afacerilor Interne şi de alte autorităţi abilitate cu asemenea atribuţii.
    Articolul 9. Petiţiile privind acţiunile Poliţiei
    Persoanele sînt în drept de a contesta acţiunile Poliţiei, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţie, la Inspectoratul General al Poliţiei, la Ministerul Afacerilor Interne, la alt organ abilitat cu competenţe de control asupra activităţii Poliţiei şi în instanţa de judecată.
    [Art.9 în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 10. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Poliţiei
    (1) Poliţia este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege.
    (2) Normele de asigurare tehnico-materială se stabilesc de către Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne. Normele de dotare a subdiviziunilor Poliţiei cu mijloace de transport de serviciu se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
    [Art.10 al.(2) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din bugetele proprii realizarea unor acţiuni ale subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei legate de asigurarea ordinii şi securităţii publice în teritoriu.
Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA POLIŢIEI
    [Art.11 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 12. Inspectoratul General al Poliţiei
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei este unitatea centrală de administrare şi control a Poliţiei, cu statut de persoană juridică şi cu competenţă pe tot teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Inspectoratul General al Poliţiei este condus de un şef numit de Guvern, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea de a fi numit pe un nou termen, la propunerea ministrului afacerilor interne.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (3) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei este asistat de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (4) Efectivul-limită şi regulamentul Inspectoratului General al Poliţiei se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 13. Şeful Inspectoratului General al Poliţiei
    (1) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei:
    a) conduce, coordonează şi controlează activitatea Poliţiei;
    b) aprobă regulamentele de activitate a subdiviziunilor teritoriale;
    [Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    c) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere pentru administrarea bugetului instituției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.13 al.(1), lit.c) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    d) organizează dotarea tehnico-materială a activităţii subdiviziunilor subordonate;
    d1) încheie contracte pentru asigurarea activităţii Inspectoratului General al Poliţiei;
    [Art.13 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
e) elaborează și înaintează propuneri de buget și, după caz, propuneri de modificare a bugetului, precum și prezintă rapoarte financiare, rapoarte de performanță și alte informații necesare în procesul bugetar;
    [Art.13 al.(1), lit.e) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    f) este responsabil pentru realizarea atribuţiilor Poliţiei, precum şi pentru organizarea activităţii subdiviziunilor subordonate;
    g) numeşte în funcție şi eliberează din funcţie personalul Inspectoratului General al Poliţiei conform nomenclatorului aprobat de ministrul afacerilor interne;
    [Art.13 al.(1), lit.g) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    h) numeşte şi eliberează din funcţie şeful adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, responsabil de ordinea publică, cu acordul sau la propunerea Primarului general al municipiului Chişinău şi cu acordul Consiliului municipal Chişinău;
    i) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare angajaţilor Inspectoratului General al Poliţiei conform legislaţiei;
    [Art.13 al.(1), lit.i) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    j) raportează despre activitatea sa ministrului afacerilor interne şi Prim-ministrului, la solicitarea acestora;
    j1) acordă distincţii, stimulări reprezentanţilor mass-mediei și ai societăţii civile care conlucrează cu Poliţia;
    [Art.13 al.(1), lit.j1) introdusă prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    k) exercită alte funcţii în conformitate cu legislaţia.
    (2) Şeful Inspectoratului General al Poliţiei trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    [Art.13 al.(2), lit.b) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    c) să deţină studii superioare de profil juridic;
    d) să aibă vechime în funcţii manageriale de cel puţin 5 ani;
    e) să cunoască limba de stat şi o altă limbă de circulaţie internaţională;
    f) să aibă starea de sănătate fizică şi psihică corespunzătoare exercitării funcţiei, confirmată prin concluzia comisiei medicale speciale a Ministerului Afacerilor Interne;
   
g) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.13 al.(2), lit.g) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (3) Încetarea exercitării funcţiei şefului Inspectoratului General al Poliţiei se dispune de Guvern, la propunerea ministrului afacerilor interne, în cazurile de:
    a) demisie;
    b) atingere a limitei de vîrstă pentru serviciul în Poliţie;
    c) expirare a termenului numirii în funcţie, cu excepţia cazului în care acesta a fost numit pentru un nou termen;
    [Art.13 al.(3), lit.c) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    d) comitere repetată de abateri disciplinare (de minimum 2 ori în decursul unui an) sau comitere a unei abateri disciplinare grave;
    e) rezultat nesatisfăcător obţinut în cadrul evaluării performanţelor, desfăşurată în baza unui regulament aprobat de Guvern;
    f) rezultat negativ al testului de integritate profesională;
    g) pronunţare a unei sentinţe definitive de condamnare;
    h) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    i) alte cazuri prevăzute de legislație.
    [Art.13 al.(3), lit.i) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (4) În aplicarea legii, şeful Inspectoratului General al Poliţiei emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
    Articolul 14. Subdiviziunile specializate ale Poliţiei
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice Poliţiei, prin ordinul ministrului afacerilor interne, la propunerea şefului Ispectoratului General al Poliţiei, se înfiinţează subdiviziuni specializate. Subdiviziunile specializate sînt unităţi ale Poliţiei de competenţă teritorială generală, subordonate Inspectoratului General al Poliţiei, care pot crea servicii publice desconcentrate şi se instituie conform specificului unor sectoare şi direcţii concrete de activitate.
    (2) Prin ordinul ministrului afacerilor interne se înfiinţează subdiviziunea specializată a Poliţiei, care va avea calitatea de organ de urmărire penală.
    [Art.14 al.(3) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (4) Structura şi regulamentele de activitate a subdiviziunilor specializate se aprobă de către ministrul afacerilor interne.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    Articolul 15. Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei
    (1) Poliţia se organizează în subdiviziuni teritoriale – unităţi ale Poliţiei cu personalitate juridică, de competenţă teritorială corespunzător împărţirii administrativ-teritoriale a ţării, subordonate Inspectoratului General al Poliţiei, care sînt amplasate şi îşi desfăşoară activitatea în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de şeful Inspectoratului General al Poliţiei.
    (2) În municipiul Chişinău şi în UTA Găgăuzia se organizează şi funcţionează direcţii de poliţie.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (3) În cadrul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău se organizează şi funcţionează unităţi de poliţie ale sectoarelor, secţii şi servicii, corespunzător organizării administrativ-teritoriale a municipiului, în funcţie de întinderea teritoriului, de numărul populaţiei, de numărul şi de importanţa obiectivelor economice şi sociale.
    (4) În cadrul Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia se organizează şi funcţionează inspectorate de poliţie (Comrat, Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti), secţii şi servicii, corespunzător organizării administrativ-teritoriale, în funcţie de întinderea teritoriului, de numărul populaţiei, de numărul şi de importanţa obiectivelor economice şi sociale.
    [Art.15 al.(4) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (5) În municipii şi raioane se organizează şi funcţionează inspectorate de poliţie, iar în sate (comune) – posturi de poliţie, arondate inspectoratelor municipale, de sector şi raionale de poliţie.
    (6) În municipii şi raioane pot fi înfiinţate secţii de poliţie potrivit criteriilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
    [Art.15 al.(7) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.15 al.(8) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (9) Structura subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei se aprobă de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei.
    Articolul 16. Dispoziţii speciale privind utilizarea şi protecţia informaţiei,
                         inclusiv a datelor cu caracter personal
    (1) Pentru executarea eficientă a atribuţiilor sale, Poliţia este în drept să colecteze, să prelucreze şi să păstreze informaţiile despre persoanele care au săvîrșit fapte ilicite sau prejudiciabile, să creeze şi să utilizeze baze de date proprii, să utilizeze bazele de date ale altor autorităţi, cu respectarea prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Poliţia asigură protecţia informaţiei, inclusiv a datelor cu caracter personal, împotriva nimicirii, pierderii, accesului neautorizat.
    [Art.16 în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.16 modificat prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
   
[Art.17 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul III
ATRIBUŢIILE, ÎMPUTERNICIRILE, OBLIGAŢIILE,
RESTRICŢIILE ŞI INTERDICŢIILE ÎN ACTIVITATEA POLIŢIEI
    Articolul 18. Atribuţiile Poliţiei
    (1) Poliţia apără viaţa, integritatea corporală, sănătatea şi libertatea persoanei, proprietatea privată şi publică, alte drepturi legitime ale persoanei şi comunităţii, exercitînd atribuţiile prevăzute la art. 19–23.
    (2) Nu se admite punerea în seama Poliţiei a altor atribuţii decît a celor prevăzute de lege.
    (3) Nu se admite stabilirea în legi a unor atribuţii suplimentare pentru Poliţie fără acoperirea bugetară a cheltuielilor aferente.
    (4) Ofiţerii de urmărire penală nu pot fi antrenaţi în exercitarea altor atribuţii ale Poliţiei decît a celor de urmărire penală, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Articolul 19. Prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor
    În domeniul prevenirii infracţiunilor şi a contravenţiilor, Poliţia are următoarele atribuţii:
    a) culege informaţii în scop de cunoaştere, prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite;
    b) elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor, atribuite Poliţiei, conform legii;
    c) deţine evidenţe proprii de prevenţie, criminalistice şi operative în vederea susţinerii activităţii proprii;
    d) asigură reacţionarea promptă la sesizările despre infracţiuni şi contravenţii, aduce la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice respective evenimentele care i-au devenit cunoscute şi care pun în pericol siguranţa personală, socială şi a statului şi cer o reacţionare promptă;
    [Art.19 lit.d) modificată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    e) constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor care sînt în competenţa Poliţiei, cu sesizarea, potrivit legii, a organului competent sau a persoanei cu funcţii de răspundere cu privire la necesitatea de întreprindere a măsurilor de înlăturare a acestor cauze şi condiţii;
    f) colaborează cu instituţiile de învăţămînt şi cu organizaţiile neguvernamentale în scop de pregătire antiinfracţională a populaţiei;
   
g) asigură supravegherea şi organizează controlul, conform legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme și muniţii cu destinaţie civilă, asupra activității armurierilor licențiați să repare arme şi funcţionării tirurilor de tragere, precum şi asupra examinării tehnice şi efectuării tragerilor experimentale din arme, indiferent de forma de proprietate şi destinaţie;
    [Art.19 lit.g) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    h) exercită controlul, potrivit legii, asupra respectării de către instituţiile abilitate a normelor legale referitoare la circulaţia substanțelor stupefiante, toxice şi radioactive, precum şi a altor obiecte şi substanţe supuse autorizării, care prezintă un pericol public avansat sau care pot fi folosite la săvîrşirea unor fapte ilicite;
    i) întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii averii fără stăpîn, în posesia căreia a intrat, pînă la transmiterea acesteia persoanelor îndreptăţite de a o poseda.
    Articolul 20. Investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, urmărirea penală
    În domeniul investigării infracţiunilor şi contravenţiilor şi al urmăririi penale, Poliţia are următoarele atribuţii:
    a) realizează măsuri speciale de investigaţii în condiţiile legii;
    b) desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi de constatare a infracţiunilor şi efectuează urmărirea penală în legătură cu acestea;
    c) îndeplineşte însărcinările şi dispoziţiile în formă scrisă ale procurorului, ofiţerului de urmărire penală privind înfăptuirea acţiunilor de urmărire penală, precum şi hotărîrile judecătoreşti;
    d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale potrivit legii;
    e) caută persoanele care se eschivează de la urmărirea penală şi judecată, persoanele dispărute, precum şi bunurile care au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectul acestor acţiuni;
    f) reţine persoane în condiţiile stabilite de legislaţie;
    g) asigură măsurile de protecţie a martorilor şi a altor participanţi la procesul penal în condiţiile legii;
    h) foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice la cercetarea locului de săvîrşire a infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuînd, prin laboratoare şi de specialişti proprii acreditaţi, expertize judiciare şi constatări tehnico-ştiinţifice, dispuse în condiţiile legii.
    Articolul 21. Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice,
                          protecţia drepturilor şi a intereselor legitime ale persoanei şi
                          comunităţii
    (1) În domeniul de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, al protecţiei drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei şi comunităţii, Poliţia are următoarele atribuţii:
    a) desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private sau publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
    b) desfăşoară acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia întrunirilor, manifestaţiilor cultural-sportive şi a altor activităţi similare, precum şi de restabilire a ordinii publice în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin lege, şi colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii obşteşti şi organizaţii neguvernamentale pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, menţinerea infrastructurii drumurilor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic, respectarea de către autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice a normelor legale din domeniul siguranţei traficului rutier;
    d) execută misiuni de asigurare a ordinii publice în timpul vizitelor oficiale sau al altor activităţi la care participă înalţi demnitari de stat;

    [Art.21 al.(1) lit.e) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    f) asigură, în condiţiile legii, ordinea publică şi paza zonelor în care s-au produs ori există pericol iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii excepţionale ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală a persoanelor sau bunurile acestora;
    g) participă la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale de caracter natural, tehnogen ori ecologic în localităţi şi la obiectivele păzite;
    h) asigură paza la transportarea armelor, muniţiilor, materialelor explozive, a
substanțelor stupefiante, psihotrope, toxice sau radioactive ori a altor materiale sau substanţe periculoase, în condiţiile stabilite prin lege;
    i) desfăşoară activităţi de căutare a persoanelor care se sustrag de la executarea pedepselor sau a hotărîrilor judecătoreşti;
    j) asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere organizate în cadrul unităţilor de poliţie;
   
k) asigură deţinerea persoanelor reţinute în izolatoarele de detenţie provizorie, precum şi escortarea acestora;
    [Art.21 al.(1) lit.k) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    l) contribuie la aducerea în autorităţile sau instituţiile publice respective, la solicitarea acestora, a persoanelor care se sustrag de la prezentarea obligatorie, în conformitate cu legislaţia;
    m) execută controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la domiciliu, eliberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune;
    n) asigură protecţia victimelor violenţei în familie şi supraveghează executarea măsurilor de protecţie, aplicate în conformitate cu legislaţia;
    [Art.21 lit.n) modificată prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    o) verifică respectarea regulilor de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, emite decizii de returnare a străinilor, de revocare şi de anulare a dreptului de şedere şi de declarare a străinului drept persoană indezirabilă, de reducere a termenului de şedere a străinilor, aplică şi ridică interdicţii de intrare şi ieşire în/din Republica Moldova;
    p) reţine şi deţine în locuri special stabilite străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova;
    q) exercită obligaţiile ce reies din acordurile de readmisie încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state.
   
(2) Procedeele şi tacticile de intervenţie ale Poliţiei în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice sînt aprobate de ministrul afacerilor interne.
    [Art.21 al.(2) introdus prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 07.07.17]
    Articolul 22. Asigurarea înfăptuirii justiţiei
    În domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei, Poliţia are următoarele atribuţii:
    a) execută mandatele şi deciziile instanţelor de judecată pentru punerea persoanelor în stare de arest preventiv, hotărîrile instanţelor de judecată, ale procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală pentru aducerea silită a persoanelor care, fiind citate, se sustrag de la prezentarea în organele respective;
   
[Art.22 lit.b-f) abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    g) acordă asistenţă executorilor judecătoreşti în procesul de îndeplinire a acţiunilor executorii.
    Articolul 23. Asistenţa populaţiei şi a autorităţilor administraţiei
                         publice locale
    (1)
În scopul acordării asistenţei populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale, Poliţia are următoarele atribuţii:
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 07.07.17]
    a) acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice locale în vederea desfăşurării activităţii acestora; participă la activităţile consiliilor şi comisiilor create pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale în domeniul ordinii de drept, protecţiei drepturilor şi a libertăţilor omului;
    b) asigură informarea oportună a populaţiei cu privire la măsurile de securitate necesare pentru prevenirea victimizării, siguranţa personală şi protecţia bunurilor materiale;
    c) acordă primul ajutor, în caz de necesitate, persoanelor care se află în stare de neputinţă fizică sau psihologică, precum şi persoanelor care au avut de suferit în urma acţiunilor criminale sau contravenţionale, situaţiilor excepţionale de diferit caracter şi a altor incidente;
    d) este antrenată în acţiuni de salvare şi evacuare a persoanelor şi a bunurilor în caz de accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale, în condiţiile legislaţiei.
   
(2) Subdiviziunile teritoriale ale Poliţiei informează, periodic sau la cerere, autorităţile administraţiei publice locale despre starea infracţională, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor și contravențiilor, pentru menţinerea ordinii şi securităţii publice şi solicită sprijinul acestor autorităţi în legătură cu măsurile ce se impun pentru prevenirea și combaterea criminalităţii şi menţinerea ordinii şi securităţii publice în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    [Art.23 al.(2) introdus prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 07.07.17]
    Articolul 24. Competenţa teritorială a poliţistului
    (1) În îndeplinirea activităţilor specifice, poliţistul are competenţă teritorială corespunzătoare unităţii de poliţie din care face parte.
    (2) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice, poliţistul poate acţiona, în condiţiile legii, şi în raza teritorială a altor unităţi de poliţie în modul prevăzut de actele normative departamentale.
    (3) În caz de detaşare sau de misiune ordonată pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa teritorială stabilită pentru acea unitate. Poliţistul care activează în una din subdiviziunile specializate subordonate Inspectoratului General al Poliţiei are competenţă teritorială generală.
    (4) Fiecare poliţist, pe tot teritoriul ţării, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau în afara orelor de program, în cazul în care sesizează existenţa unor circumstanţe sau fapte care periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea persoanelor ori alte valori sociale, este obligat să comunice despre aceasta celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie şi să întreprindă măsurile posibile pentru prevenirea şi curmarea infracţiunii sau contravenţiei, acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol, reţinerea şi identificarea făptuitorilor, depistarea martorilor oculari şi pentru paza locului în care s-a produs evenimentul.
    Articolul 25. Împuternicirile poliţistului
    (1) Poliţistul îşi exercită atribuţiile, dispune de drepturile şi îndeplineşte obligaţiile, care îi revin potrivit legii, în limitele competenţei şi conform funcţiei deţinute.
    (2) Cerinţele legale ale poliţistului înaintate în procesul exercitării atribuţiilor de serviciu sînt obligatorii pentru executare de către toate persoanele fizice şi juridice.
    (3) Neîndeplinirea cerinţelor legale ale poliţistului, precum şi alte acţiuni sau inacţiuni ce împiedică exercitarea atribuţiilor sale atrag după sine răspunderea stabilită de legislaţie.
    (4) Cerinţele poliţistului şi acţiunile întreprinse de el în exerciţiul funcţiunii se prezumă a fi legitime atît timp cît, în condiţiile şi ordinea prevăzute de lege, nu se stabileşte contrariul.
    (5) În realizarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are următoarele împuterniciri:
    1) să solicite persoanelor, inclusiv persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor publice, respectarea ordinii publice şi încetarea acţiunilor ilegale, iar, în caz de necesitate, pentru asigurarea respectării cerinţelor legale să intervină prin aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale sau a armei de foc din dotare, în condiţiile stabilite de lege;
    2) să exercite drepturile ce rezultă din procedura penală sau contravenţională în cazul în care poliţistul exercită funcţia respectivă în cadrul procesului;
   
3) să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori dacă sînt indicii că acestea pregătesc sau au săvîrșit o faptă ilicită sau prejudiciabilă, precum și a persoanelor care solicită intrarea într-un perimetru restricţionat;
    [Art.25 al.(5), pct.3) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    4) să conducă la sediul unităţii de Poliţie persoanele care, prin acţiunile lor, periclitează viaţa sau sănătatea persoanelor, ordinea şi securitatea publică sau alte valori sociale ocrotite de lege, precum şi persoanele suspectate de săvîrşirea unor fapte ilicite sau prejudiciabile, a căror identitate nu a fost stabilită în condiţiile legii;
    [Art.25 al.(5), pct.4) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    5) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei reţinute, precum şi asupra persoanei participante la întruniri publice sau în alte locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori cu substanţe periculoase, precum şi al bagajului acesteia;
   
[Art.25 al.(5), pct.5) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    6) să efectueze controlul corporal preventiv asupra persoanei care se află în stare de inconştienţă şi este necesară identificarea acesteia, precum şi al bagajului acesteia;
    7) să efectueze imprimări audio şi video, să fotografieze persoanele care încalcă ordinea publică;
    8) să folosească gratuit mijloacele de informare în masă în scop de prevenire a tulburărilor grave ale ordinii publice sau a altor situaţii excepţionale;
    9) să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport conform normelor stabilite;
    10) să reţină persoanele în condiţiile stabilite de legislaţie, cu explicarea drepturilor acestora;
    11) să invite în sediul
unităţii de Poliţiei persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei, cu aducerea la cunoştinţă, în formă scrisă, a scopului şi motivului invitaţiei;
   
[Art.25 al.(5), pct.11) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    12) să sesizeze organele competente, conform legii, cu privire la înlăturarea cauzelor şi a condiţiilor ce pot genera sau contribui la săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor;
    13) să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizînd la necesitate mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracţiunilor, urmărire a persoanelor suspectate de comiterea infracţiunilor, a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, se sustrag de la executarea pedepsei penale, de la arestul contravenţional sau dacă, în baza unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune, precum şi în caz de calamităţi naturale şi în alte împrejurări excepţionale care pun în pericol securitatea publică şi siguranţa persoanelor;
    131) să elibereze, în cazul violenţei în familie, ordinul de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului în condiţiile legii;
    [Art.25 al.(5), pct.131) introdus prin LP196 din 28.07.16, MO306-313/16.09.16 art.661]
    14) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri în scop de asigurare a securităţii publice, de ocrotire a vieţii, sănătăţii şi bunurilor persoanelor, de efectuare a unor acţiuni de urmărire penală sau speciale de investigaţii;
    15) să oprească în trafic şi să efectueze controlul permiselor de conducere ale conducătorilor de vehicule, al certificatelor de înmatriculare (înregistrare) a vehiculelor, al altor acte cu caracter permisiv în cazul încălcării regulilor de circulaţie, existenţei probelor de încălcare a legislaţiei sau desfăşurării unei operaţiuni speciale, precum şi în vederea verificării legalităţii transporturilor de mărfuri şi persoane, identificării persoanelor şi a vehiculelor aflate în căutare, interzicerii exploatării vehiculelor a căror stare tehnică prezintă pericol pentru siguranţa traficului;
    151) să oprească în trafic şi să efectueze controlul existenţei şi valabilităţii vinietei, iar în cazul expirării termenului de aflare pe teritoriul vamal a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, să îl reţină şi să îl aducă către cel mai apropiat birou vamal, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal. Cheltuielile de aducere a mijlocului de transport auto către biroul vamal, în mărimea stabilită de Guvern, sînt suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal;
  
[Art.25 al.(5), pct.151) introdus prin LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.04.17]
    152) să oprească în trafic și să verifice dreptul conducătorului mijlocului de transport auto cu plăcuța cu număr de înmatriculare din una dintre unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender sau dreptul conducătorului mijlocului de transport auto cu plăcuța cu număr de înmatriculare dintr-un stat străin de a circula pe drumurile publice ale Republicii Moldova;
    [Art.25 al.(5), pct.152) introdus prin LP280 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.945; în vigoare 01.04.17]
    16) să limiteze sau să interzică efectuarea lucrărilor de reparaţie şi de construcţie a drumurilor, precum şi alte lucrări rutiere, dacă nu se respectă cerinţele de asigurare a securităţii rutiere;
    17) să folosească orice mijloace de transport şi comunicaţii, indiferent de proprietar sau deţinător, persoană fizică ori persoană juridică, cu excepţia celor care aparţin misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, precum şi membrilor personalului acestora acreditaţi în Republica Moldova şi care au însemne speciale, pentru luarea unor măsuri legale ce nu pot fi amînate şi nu pot fi aduse la îndeplinire altfel;
    18) să solicite şi să primească gratuit, în modul stabilit, informaţia şi materialele care sînt păstrate de autorităţile publice, agenţii şi companii, de întreprinderile de stat şi private, de alte persoane juridice şi sînt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei;
    19) să gestioneze registre informaţionale instituţionale, fişiere de date şi sisteme informaţionale şi registre de stat conţinînd informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor Poliţiei, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi cu privire la registre;
    20) să poarte asupra sa arma din dotare şi muniţia necesară, indiferent dacă este în uniformă sau în ţinută civilă, precum şi să aplice forţa fizică, mijloacele tehnice şi speciale, arma din dotare în modul şi în cazurile prevăzute de lege;
    21) să verifice persoana care conduce mijlocul de transport atunci cînd se bănuieşte că persoana respectivă este sub influenţa alcoolului,
substanțelor stupefiante, psihotrope, toxice sau este afectată de medicamente pentru a nu admite la conducerea mijlocului de transport această persoană, precum şi persoana care nu are dreptul de a conduce vehicule sau care, din cauza stării sale de sănătate, creează pericol pentru siguranţa traficului;
    22) să apeleze la instituţiile medico-sanitare pentru testarea obligatorie, conform prevederilor legislaţiei, a persoanelor aflate în stare de ebrietate produsă de alcool,
substanțe stupefiante, psihotrope sau toxice, precum şi, în scopul de a preveni răspîndirea bolilor venerice şi a altor boli infecţioase, a persoanelor atribuite la grupul de risc sporit, care sînt incluse în evidenţele profilactice ale instituţiilor medico-sanitare sau de poliţie;
    23) să aducă din locuri publice ori aglomerate într-o instituţie medico-sanitară persoanele aflate sub influenţa alcoolului,
substanțelor stupefiante, psihotrope sau toxice ori a altor substanţe care acţionează grav asupra stării fizice şi psihice a persoanei, precum şi persoanele care sînt incapabile să se mişte sau sînt susceptibile de a dăuna sieşi ori celor din jur;
    231) să solicite respectarea legislaţiei privind interzicerea fumatului în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află minori, sub acoperișul stațiilor de transport public, în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;
    [Art.25
al.(5), pct.231) introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
   
232) să constate, la solicitarea angajatorilor, proprietarilor, managerilor, personalului întreprinderilor şi a populaţiei, încălcarea legislaţiei privind interzicerea fumatului în spaţiile publice de către persoane fizice şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    [Art.25
al.(5), pct.232) introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    24) să ia decizii de reducere a termenului de şedere a străinilor, să aplice şi să ridice interdicţii de intrare şi ieşire în/din Republica Moldova;
    25) să reţină şi să deţină în locuri special stabilite străinii care au intrat clandestin, se află ilegal şi sînt supuşi expulzării de pe teritoriul Republicii Moldova;
    26) să exercite obligaţiile ce reies din acordurile de readmisie încheiate între Guvernul Republicii Moldova şi guvernele altor state;
    27) să ridice şi să depoziteze arme de foc, muniţii, explozive,
substanțe stupefiante şi psihotrope şi alte obiecte şi substanţe supuse autorizării sau licenţierii ori scoase din circuitul civil în cazul în care obiectul sau substanţa respectivă este păstrată sau utilizată cu încălcarea normelor stabilite;
    28) să fotografieze, să facă înregistrări audio şi video în scop de asigurare a realizării atribuţiilor Poliţiei fără încălcarea inviolabilităţii vieţii private a persoanei, garantată de legislaţie;
    29) să efectueze filmarea şi înregistrarea audio a persoanelor reţinute penal sau contravenţional, să le fotografieze, să le dactiloscopieze şi să colecteze alte mostre pentru cercetare comparativă sau identificare.
   
[Art.25 al.(6) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (7) Alte împuterniciri ale poliţistului pot fi prevăzute de lege.
    Articolul 26. Obligaţiile poliţistului
    (1) Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi al instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, fiind obligat:
    a) să respecte cu stricteţe drepturile, libertăţile omului şi demnitatea umană, să aibă comportament demn şi respectuos pentru persoane, o atitudine fermă faţă de cei care încalcă legile;
    b) să se conducă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de legislaţie, asigurînd îndeplinirea sarcinilor ce stau în faţa Poliţiei;
    c) să execute la timp şi întocmai atribuţiile conform funcţiei deţinute;
    d) să manifeste, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, iniţiativă şi perseverenţă, obiectivitate şi imparţialitate;
    e) să execute ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile superiorilor;
    f) să păstreze secretul de stat şi al altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;
    g) să protejeze informaţiile privind datele cu caracter personal de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    h) să perfecţioneze în permanenţă nivelul său de pregătire profesională;
    i) să depună declarația de avere și interese personale în modul şi în condiţiile prevăzute de lege;
    [Art.26 al.(1), lit.i) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    j) să declare orice donaţie, directă sau indirectă, primită în legătură cu exercitarea funcţiei;
   
[Art.26 al.(1), lit.k) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    k1) să respecte prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.26 al.(1), lit.k1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.26 al.(1), lit.k1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    l) să se adreseze unei persoane doar după ce s-a prezentat, cu indicarea funcţiei, gradului special şi a numelui, legitimîndu-se în acest sens cu legitimaţia de serviciu;
    m) să informeze persoana căreia i se adresează despre scopul şi motivul adresării;
    n) în cazul aplicării unor măsuri de natură să restrîngă drepturile şi libertăţile persoanei, să aducă la cunoştinţa acesteia cauza şi temeiurile de aplicare a măsurilor de rigoare, precum şi drepturile şi obligaţiile apărute în aceste condiţii;
    o) să aibă o atitudine responsabilă faţă de legitimaţia de serviciu, arma, mijloacele speciale din dotare şi faţă de alte bunuri transmise în scopul exercitării atribuţiilor;
   
p) la eliberarea din serviciu şi la suspendarea din funcţie, să predea legitimaţia de serviciu, arma cu muniţia aferentă şi mijloacele speciale, din dotare.
    [Art.26 al.(1), lit.p) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) Relaţiile dintre poliţist şi reprezentanţii altor organe de drept se bazează pe colaborarea şi sprijinul reciproc în vederea exercitării calitative a atribuţiilor de serviciu.
    (3) Atribuţiile de serviciu ale poliţistului sînt specificate în actele normative departamentale şi în fişa postului, aprobate în modul stabilit.
    (4) După eliberarea din serviciu, persoana este obligată să păstreze, în condiţiile prevăzute de legislaţie, secretul de stat şi al altor informaţii cu accesibilitate limitată, secretul surselor de informaţii şi al activităţilor desfăşurate. Această obligaţie se menţine pe durata de secretizare a informaţiei, stabilită de legislaţie.
   
[Art.27 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
[Art.28 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
[Art.29 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
[Art.30 abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul IV
STATUTUL POLIŢISTULUI
    Articolul 31. Personalul Poliţiei şi statutul poliţistului
    (1) Personalul Poliţiei se constituie din poliţişti, funcţionari publici, salariaţi civili şi personal de deservire tehnică.
    (2) În limitele competenţelor stabilite de legislaţie, poliţistul este învestit cu împuterniciri pe timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzute de prezenta lege.
    (3) Poliţistul este funcţionar public cu statut special.
    (4) Statutul poliţistului se aplică şi angajaţilor subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuţiile Poliţiei, conform prevederilor prezentei legi, precum şi corpului profesoral didactic din cadrul catedrelor cu disciplini de specialitate poliţienească din cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne. Subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul cărora se instituie funcţii poliţieneşti, sînt specificate în Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de Guvern. 
    [Art.31 al.(5) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.31 al.(6) abrogat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.32-37 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.37 modificat prin LP135 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.549]
   
[Art.38-39 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
[Art.39 modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    [Art.39 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
[Art.40-42 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.42 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
[Art.43-47 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.47 modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-264/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    [Art.47 modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
[Art.48-61 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    [Art.61 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
   
[Art.62-67 abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 68. Dispoziţii tranzitorii
   
(1) Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne care deţin grade speciale de poliţie, care, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, au vechime în muncă, conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, în organele apărării naţionale, ale securităţii statului sau ale asigurării ordinii publice de cel puţin 12 ani şi 6 luni şi care continuă să activeze în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, deşi funcţia deţinută de către aceştia nu mai constituie o funcţie poliţienească, beneficiază de statut garantat de prezenta lege şi Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pînă la momentul împlinirii termenului de vechime în muncă care dă dreptul la pensie conform Legii nr. 1544/1993.
    [Art.68 al.(1) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (2) După împlinirea termenului de vechime în serviciu, care dă dreptul la pensie pentru vechime în serviciu în Poliţie, de către persoanele enumerate la alin. (1) din prezentul articol, prevederile prezentei legi nu li se vor aplica. Persoanei în cauză i se va aplica statutul care reiese din funcţia nepoliţienească deţinută, iar persoana care are dreptul la pensie va beneficia de dreptul la pensie pentru vechimea în serviciu începînd cu momentul de depunere a cererii.
   
[Art.68 al.(3)-(7) abrogate prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (8) Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, ai subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne ale căror funcţii nu mai constituie funcţii poliţieneşti, dar care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, deţin grade speciale de poliţie şi continuă să activeze în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, vor constitui rezerva Poliţiei şi vor dispune de dreptul de transfer într-o funcţie poliţienească pe parcursul următorilor 3 ani, cu includerea vechimii în muncă de pînă la transfer în vechimea în serviciul poliţienesc.
    (9) Dreptul de transfer în condiţiile alin. (8) din prezentul articol încetează odată cu atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciul Poliţiei.
    (10) Regulamentul cu privire la rezerva Poliţiei este aprobat de ministrul afacerilor interne.
    Articolul 69. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 5 martie 2013.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
   
[Art.69 al.(2), lit.c) abrogată prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
   
[Art.69 al.(3) abrogat prin LP219 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.770; în vigoare 12.12.18]
    (4) Autoritățile administrației publice locale sînt în drept să acorde Poliției spații necesare pentru desfășurarea activităților de serviciu în raza teritoriului administrat prin transmiterea acestora în comodat.
    [Art.69 al.(4) în redacția LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (5) Atribuţiile în domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei vor fi cesionate către Ministerul Justiţiei la 1 ianuarie 2018 conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
   
[Art.69 al.(5) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (6) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    a) Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56);
    b) Hotărîrea Parlamentului nr. 637-XII din 10 iulie 1991 cu privire la gradele speciale pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al organelor afacerilor interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr. 11–12, art. 112);
    c) Hotărîrea Parlamentului nr. 654-XII din 22 iulie 1991 privind aprobarea textului Jurămîntului efectivului de trupă, corpului de comandă al poliţiei şi al altor subunităţi ale organelor de interne ale Republicii Moldova şi a Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 320. Chişinău, 27 decembrie 2012.