HANREA497/2013
ID intern unic:  346915
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 497
din  20.12.2012
privind aprobarea Metodologiilor de calculare, aprobare şi
ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice şi a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice
de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal
Publicat : 01.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 42-47     art Nr : 241

    Titlul modificat prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847

    NOTĂ:
    În tot textul Hotărârii, textul „Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice” se substituie cu textul „Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847


Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr.914 din 19 februarie 2013
Ministrul justiţiei
_____________Oleg EFRIM

    În scopul funcţionării eficiente a pieţei energiei electrice şi pentru desfăşurarea activităţilor reglementate din sectorul electroenergetic în condiţii de accesibilitate, fiabilitate, continuitate şi transparenţă, în vederea deschiderii treptate a pieţei de energie electrică şi pentru asigurarea alimentării, în mod fiabil, şi  la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, în conformitate cu  articolele 8 şi 51 din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 33), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (Anexa nr. 1).
    Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice (în continuare Metodologie) are ca scop stabilirea modului de calcul a preţurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorii de energie electrică cărora le-a fost impusă obligația de serviciu public de a presta serviciu universal și/sau de a asigura furnizarea de ultimă opțiune (în continuare – Furnizori) (Anexa nr. 2).
    2. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către furnizorul de ultimă opţiune şi furnizorul serviciului universal se aplică pentru o perioadă de cinci ani din data publicării prezentei Hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.2 modificat prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847]
    3. Se abrogă Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 256 din 10 august 2007 (Monitorul Oficial, 2007, nr. 127-130, art. 502), înregistrată la Ministerul Justiţiei, la data de 14 august 2007, cu numărul 494.

    DIRECTORUL GENERAL ANRE                           Victor PARLICOV

    Directori                                                                      Mariana Botezatu
                                                                                        
Marin Profir
                                                                                         Leonid Belinschi
                                                                                         Nicolae Raileanu

    Nr. 497. Chişinău, 20 decembrie 2012.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HANRE64 din 22.02.18, MO77-83/09.03.18 art.374]
    [Anexa nr.1 modificată prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847]
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO60 din 22.03.13, MO60-63/22.03.13 pag.80]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HANRE57 din 23.02.17, MO144-148/05.05.17 art.847]