OMFA16/2013
ID intern unic:  346960
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 16
din  11.02.2013
privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe
 venitul din activitatea operaţională
Publicat : 08.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 49-55     art Nr : 252
    Abrogat din 01.01.16 prin OMF110 din 28.07.15, MO211-212/11.08.15 art.1391

    MODIFICAT

    OMF101 din 03.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1041

    Întru executarea prevederilor art. 544 alin. (4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Se aprobă:
    Formularul-tip al Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, conform anexei nr. 1.
    Modul de completare a  Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională, conform anexei nr. 2.

    MINISTRUL FINANŢELOR      
                                  Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 16. Chişinău, 11 februarie 2013.

    anexa nr.1 

    [Anexa nr.1 modificată prin OMF101 din 03.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1041] Anexa nr.2
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.16 din 11.02.2013
MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE
SEAMĂ PRIVIND  IMPOZITUL PE VENITUL DIN
ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ
    1. În poziţia “Codul fiscal” se indică Codul fiscal ce reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    2. În poziţia “Denumirea contribuabilului” se indică denumirea unităţii respective care completează Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (în continuare – Darea de seamă), care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de constituire, eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.
    3. În poziţia „Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal teritorial unde se depune declaraţia.
    4. În poziţia „Perioada fiscală” se indică perioada fiscală pentru care se depune darea de seamă. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA, unde P – codul perioadei fiscale, care obţine valoarea A, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru anul 2013, perioada fiscală se va indica A/2013;
    5. În poziţia „Codul localităţii (CUATM)” se indică codul conform Clasificatorului Unităţilor Administrativ-Teritoriale al Republicii Moldova (în continuare CUATM) şi care corespunde codului din patru cifre.
    6. În poziţia „Data prezentării” se indică data prezentării Dării de seamă.
    7. În poziţia „Genul principal de activitate” se indică denumirea genului principal de activitate determinat conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (în continuare CAEM) şi care corespunde codului din patru cifre.
    8. În poziţia „Cod” se indică codul din patru cifre determinat conform CAEM şi care corespunde col. 5 al acestuia.
    9. În rîndul 1 coloana 2 se indică suma venitului din vînzarea mărfurilor, produselor înregistrat în contul 611 „Venituri din vînzări”.
    10. În rîndul 2 coloana 2 se indică suma venitului din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor înregistrat în contul 611 „Venituri din vînzări”.
    11. În rîndul 3 coloana 2 se indică suma veniturilor din modificarea metodelor de evaluare a activelor curente constatate în contul 612 „Alte venituri operaţionale”.
    12. În rîndul 4 coloana 2 se indică suma veniturilor din vînzări şi alte ieşiri de materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată şi alte active curente (cu excepţia produselor şi mărfurilor).
    13. În rîndul 5 coloana 2 se indică suma veniturilor aferente plusurilor de active curente constatate la inventariere.
    14. În rîndul 6 coloana 2 se indică suma veniturilor din recuperarea lipsurilor de bunuri constatate la inventariere.
    15. În rîndul 7 coloana 2 se indică suma venitului din amenzi, penalităţi şi despăgubiri.
    16. În rîndul 8 сoloana 2 se indică suma venitului din decontarea datoriilor ca urmare a expirării termenului de prescripţie.
    17. În rîndul 9 сoloana 2 se indică suma veniturilor din depăşirea valorii realizabile nete a stocurilor de mărfuri şi materiale conform evaluării precedente.
    18. În rîndul 10 coloana 2 se indică suma altor venituri operaţionale constatate în contul 612 „Alte venituri operaţionale”.
    19. În rîndul 11 coloana 2 se indică suma totală a venitului din activitatea operaţională. În coloana 3 se indică mărimea cotei impozitului pe venit şi în coloana 4 se indică suma impozitului pe venit care se determină prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activitatea operaţională.
    20. În rîndul 12 coloana 4 se indică suma impozitului pe venit achitat peste hotarele ţării.

    21. În rîndurile 13.1, 13.2, 13.3 şi 13.4 se indică suma impozitului pe venitul din activitatea operaţională calculată pe trimestrele respective, suma totală a căruia trebuie să coincidă cu suma reflectată în rîndul 11 coloana 4. Sumele reflectate în rîndurile respective urmează a fi incluse în fişa personală a contribuabilului.

    22. În rîndul 14 se indică suma de control.

    23. Contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central achită impozitul calculat după sediul de bază al contribuabilului.

    24. Darea de seamă poate fi semnată unipersonal de conducătorul contribuabilului ori de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine conducătorului sau altei persoane împuternicite, a doua -  contabilului-şef sau altei persoane împuternicite. Semnăturile pe darea de seamă se confirmă prin aplicarea ştampilei contribuabilului respectiv.

    [Anexa nr.2 modificată prin OMF101 din 03.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1041]