LPM30/2013
ID intern unic:  347276
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 30
din  07.03.2013
cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ
al informaţiei
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 221     Data intrarii in vigoare : 05.07.2013
    MODIFICAT
   
LP164 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.543
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485

    NOTĂ:
    
În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    copil – persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani (majoratul);
    erotică – prezentarea, în mod artistic, a actului sexual în subiectul unui film, descrierea, în mod artistic, justificat şi fără exagerarea senzualităţii, a atracţiei sexuale sau a conduitei sexuale;
    fenomen paranormal – eveniment, întîmplare, fenomen sau fapt a cărui expresie fizică nu a fost explicată de ştiinţă, aptitudini umane care nu au fost confirmate prin metode experimentale;
    hipnoză – stare psihică provizorie ce constă în modificarea conştiinţei şi concentrarea bruscă asupra conţinutului unei sugestii şi/sau autosugestii, în timpul căreia se schimbă comportamentul, autocontrolul şi conştiinţa de sine a omului;
    informaţie cu impact negativ asupra copiilor – informaţie accesibilă public care poate fi dăunătoare pentru sănătatea psihică şi fizică a copiilor, pentru dezvoltarea lor fizică, mintală, spirituală şi morală;
     joc computerizat – program distractiv pentru calculator sau alte echipamente terminale de comunicaţii electronice, păstrat şi difuzat pe un purtător de informaţie şi/sau prin reţele computerizate publice (Internet);
    pornografie – prezentarea de manieră vulgară, brutală a contactelor sexuale de orice tip între persoane de sexe diferite sau de acelaşi sex, a altor manifestări indecente ale vieţii sexuale, precum şi prezentarea de o manieră impudică a organelor genitale.
    Articolul 2. Principiile de bază privind protecţia şi realizarea
                        intereselor superioare ale copilului în sfera informaţiilor
                        accesibile public
    Principiile de bază privind protecţia şi realizarea intereselor superioare ale copilului în sfera informaţiilor accesibile public sînt:
    a) interesele părinţilor (tutorilor, curatorilor), interesele obşteşti şi interesele de stat în raport cu copiii;
    b) autocontrolul şi obligaţiile entităţilor care pregătesc informaţia accesibilă public, care o difuzează şi care participă la aceasta, de asemenea ale jurnaliştilor şi organizaţiilor profesionale ale acestora;
    c) coordonarea obligaţiilor şi a responsabilităţilor ce revin statului, autorităţilor publice, entităţilor care pregătesc informaţia accesibilă public, care o difuzează şi care participă la aceasta, jurnaliştilor, organizaţiilor profesionale ale acestora, precum şi părinţilor (tutorilor, curatorilor), cu privire la protecţia intereselor superioare ale copilului;
    d) încurajarea difuzării informaţiei care favorizează bunăstarea socială, spirituală şi morală a copilului şi stimulează dezvoltarea lui fizică şi psihică;
    e) oportunitatea, eficienţa şi proporţionalitatea măsurilor de responsabilizare;
    f) raţionalitatea, onestitatea şi echitatea.
    Articolul 3. Informaţia cu impact negativ asupra copiilor
    (1) Se consideră informaţie cu impact negativ asupra copiilor informaţia accesibilă public:
    a) despre violenţă, care încurajează agresivitatea şi dispreţul faţă de viaţă;
    b) care încuviinţează deteriorarea sau nimicirea bunurilor;
    c) care aduce în prim plan cadavrul sau corpul unei persoane în agonie fie un corp mutilat ca urmare a unui tratament crud, cu excepţia cazurilor în care o asemenea prezentare este  necesară pentru identificarea persoanei;
    d) cu caracter pornografic;
    e) care invită copiii să participe la jocuri de noroc sau la alte jocuri care lasă impresia de cîştig uşor;
    f) care apreciază pozitiv dependenţa faţă de substanțeșe stupefiante, toxice, psihotrope, tutun, alcool, precum şi faţă de alte substanţe care sînt sau pot fi utilizate drept stupefiante, şi care încurajează consumul, producerea, răspîndirea sau procurarea acestora;
    [Art.3 al.(1), lit.f) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    g) care incită la provocarea de leziuni corporale sau la suicid, care descriu mijloacele sau circumstanţele de suicid;
    h) care apreciază pozitiv o infracţiune sau care idealizează infractorii;
    i) care încurajează comportamente ce jignesc demnitatea umană;
    j) care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu originea etnică, apartenenţa naţională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, limba vorbită, religia practicată, convingerile sau opiniile împărtăşite;
    k) care prezintă fenomene paranormale înscenate astfel încît să producă impresia realităţii;
    l) care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală, abuzurile sexuale comise asupra copiilor, relaţiile sexuale dintre copii;
    m) care foloseşte limbajul licenţios şi gesturile indecente;
    n) care conţine sfaturi privind producerea, procurarea sau utilizarea explozivelor, a substanțelor stupefiante ori psihotrope, a altor obiecte periculoase pentru viaţă şi sănătate;
    [Art.3 al.(1), lit.n) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    o) care încurajează proastele deprinderi alimentare, de igienă şi inactivitatea fizică;
    p) care demonstrează o şedinţă de hipnoză în masă, al cărei subiect este auditoriul mijlocului de informare în masă.
    (2) Difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor este interzisă sau limitată în condiţiile prezentei legi.
    (3) Se interzice difuzarea informaţiilor specificate la alin. (1) lit. j), precum şi a informaţiilor cu caracter pornografic care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală a copiilor sau care au drept scop demonstrarea violenţei.
    Articolul 4. Interdicţia difuzării informaţiei ce conţine date
                       personale cu impact negativ asupra copiilor
    (1) În mijloacele de informare în masă se interzice publicarea informaţiei ce conţine date cu caracter personal în cazurile în care:
    a) se dau publicităţii date cu caracter personal ale unui copil bănuit, acuzat ori condamnat pentru săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii, dacă acesta nu se ascunde de organele de drept ori de instanţele judecătoreşti, sau ale unui copil care este victima unei infracţiuni ori contravenţii, ceea ce permite identificarea acestuia;
    b) se dau publicităţii datele cu caracter personal ale unui copil care fie şi-a provocat leziuni corporale ori a încercat să o facă, fie s-a sinucis ori a făcut o tentativă de sinucidere, ceea ce permite identificarea acestuia;
    c) se prezintă fotografii ale copiilor sau materiale video despre aceştia în contextul unor fenomene sociale negative, ceea ce permite identificarea copiilor;
    d) informaţia respectivă jigneşte demnitatea copilului identificat şi/sau lezează interesele sale superioare.
    (2) În serviciile de programe radio şi televizate se interzice difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor ce conţine:
    a) imagini ori fotografii ale corpului copilului decedat;
    b) imagini de natură pornografică;
    c) orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa ori religia unui copil, precum şi la dizabilitatea acestuia;
    d) orice indicii care ar putea duce la identificarea copiilor implicaţi în situaţii cu conotaţie negativă (accidente, infracţiuni, abuz sexual, abuz fizic sau psihic, dispute familiale, sinucideri, consum de droguri, abuz de alcool etc.), inclusiv în calitate de victime sau martori. Fac excepţie situaţiile în care jurnalistul acţionează cu acordul părinţilor (tutorilor, curatorilor) în interesul superior al copilului;
    e) orice indicii care ar putea duce la identificarea unui copil implicat în acte de autovătămare corporală de orice natură, inclusiv în tentative de suicid sau în sinucideri;
    f) orice indicii care ar putea duce la identificarea unui copil infectat cu HIV sau bolnav de SIDA. Această interdicţie se aplică chiar şi atunci cînd intenţia programului este de a prezenta şi de a pune în evidenţă o problemă socială;
    g) reconstituiri ale infracţiunilor, abuzurilor şi ale altor situaţii cu conotaţie negativă în care sînt folosiţi copiii;
    h) interviuri şi declaraţii în care copiilor le sînt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau probleme care le depăşesc puterea de judecată.
    (3) În cazul copiilor cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut în penitenciar) sau care au calitatea procesuală de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în cadrul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceştia pot apărea în programele audiovizuale dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) există acordul scris al copilului;
    b) au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului.
    Articolul 5. Limitarea răspîndirii informaţiei cu impact negativ
                        asupra copiilor
    (1) Pentru a permite părinţilor (tutorilor, curatorilor) copiilor să facă alegerea potrivită, toţi radiodifuzorii au obligaţia să pună la dispoziţia publicului informaţii suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandările şi avertizările sonore şi vizuale, astfel încît programele vizionate sau ascultate în familie sau numai de către copii să nu afecteze dezvoltarea fizică, mintală, spirituală sau morală a acestora. Aceleaşi obligaţii sînt valabile în cazul serviciilor de programe retransmise de către radiodifuzori.
    (2) Radiodifuzorilor le este interzisă difuzarea în intervalul orar 6.00 – 20.00 de programe audiovizuale de studio sau realizate în direct în care se fumează, se consumă băuturi alcoolice ori se prezintă acte de comportament obscen.
    (3) Mijloacele de informare în masă nu pot difuza în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă:
    a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj în mod repetat;
    b) scene de sex, de limbaj sau de comportament obscen;
    c) persoane în ipostaze degradante;
    d) lupte libere nereglementate de federaţiile sportive naţionale sau internaţionale.
    (4) Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie. În cazul difuzării unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ, avertizarea verbală a publicului este obligatorie. Mijloacele de informare în masă nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale, iar imaginile care prezintă execuţii, oameni ucişi sau voluntari ai morţii, indiferent de motivaţia acestora, se difuzează numai în cazuri temeinic justificate.
    (5) Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală, spirituală sau morală a copiilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat. În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor respective se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia. Responsabilitatea clasificării acestor producţii audiovizuale le revine titularilor de licenţă de emisie.
    (6) Categoriile în care se încadrează producţiile audiovizuale ce pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a copiilor sînt următoarele:
    a) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani – se difuzează numai în intervalul orar 24.00 – 6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentînd un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă;
    b) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 15 ani – se difuzează numai în intervalul orar 22.00 – 6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentînd un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;
    c) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentînd un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;
    d) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 7 ani – se difuzează numai după ora 20.00 şi vor fi însoţite de un semn de avertizare reprezentînd un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 7 de culoare albă;
    e) producţii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii în vîrstă de pînă la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia – se difuzează însoţite de un semn de avertizare reprezentînd un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă.
    (7) În clasificarea producţiilor cinematografice, radiodifuzorii se vor ghida şi de clasificarea stabilită de producător sau, după caz, de clasificarea sub care producţia a fost difuzată în alte ţări.
    (8) Furnizorii de servicii de acces la Internet vor oferi utilizatorilor finali posibilitatea de instalare a aplicațiilor de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor, de asemenea vor introduce în meniul principal al paginilor web oficiale ale lor un compartiment dedicat informațiilor privind siguranţa pe Internet.
    [Art.5 al.(8) în redacția LP164 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.543]
    (9) Producătorii şi/sau difuzorii de jocuri computerizate vor marca jocurile computerizate cu un indice de vîrstă în modul stabilit de Guvern.
   (10) Restricţiile privind difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor se aplică de asemenea publicităţii, autopublicităţii, mărcilor comerciale, jocurilor computerizate şi altor informaţii accesibile public.
    Articolul 6. Excepţii de la restricţiile privind difuzarea
                       informaţiei cu impact negativ asupra copiilor
    (1) Informaţia cu impact negativ asupra copiilor poate fi difuzată fără respectarea restricţiilor stabilite la art. 5 dacă:
    a) această informaţie are valoare ştiinţifică sau artistică fie este necesară pentru cercetări, instruire sau educaţie;
    b) publicarea ei se face în interes public.
    (2) Programele, emisiunile sau părţi ale acestora care fac uz de excepţiile prevăzute la alin. (1) vor fi precedate de un aviz privind posibilul lor impact negativ asupra copiilor.
    Articolul 7. Autorităţile abilitate cu realizarea
                       dispoziţiilor prezentei legi
    (1) Supravegherea realizării dispoziţiilor prezentei legi se efectuează de către:
    a) Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
    [Art.7 al.(1), lit.b) abrogată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    c) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
    [Art.7 al.(1), lit.c) în redacția LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    d) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Art.7 al.(1), lit.d) în redacția LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    e) Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    f) Ministerul Afacerilor Interne;
    g) autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului atribuie informaţiilor accesibile public calitatea de informaţie cu impact negativ asupra copiilor.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (3) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului se adoptă, se publică şi se atacă în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
   [Art.7 al.(4) abrogat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (5) Autorităţile specificate la alin. (1) colaborează între ele, fac schimb de informaţii şi sesizează organele de specialitate cu privire la nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi.
    (6) Persoanele interesate pot sesiza orice autoritate responsabilă privind încălcarea prezentei legi.
    Articolul 8. Răspunderea pentru încălcarea dispoziţiilor
                        prezentei legi
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se sancţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Articolul 9. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 3 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 30. Chişinău, 7 martie 2013.