HGO255/2013
ID intern unic:  347432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  11.04.2013
privind instituirea Reţelei interministeriale
de parteneriat public-privat
Publicat : 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90     art Nr : 310
    În scopul implementării Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru sporirea funcţionalităţii parteneriatului public-privat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Reţeaua interministerială de parteneriat public-privat.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat, conform anexei nr.1;
    Componenţa nominală a Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat, conform anexei nr.2.
    3. La solicitare, în componenţa Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat pot fi incluse şi alte autorităţi şi instituţii publice.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea să creeze o reţea intercomunitară de parteneriat public-privat în scopul coordonării eficiente a procesului de dezvoltare şi implementare a parteneriatelor public-private de interes public local.
    5. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri ai Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr

    Nr. 255. Chişinău, 11 aprilie 2013.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 255
din 11 aprilie 2013
REGULAMENTUL
Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Reţeaua interministerială de parteneriat public-privat (în continuare – Reţea interministerială) este o structură consultativă de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită din reprezentanţii autorităţilor publice centrale.
    2. Scopul Reţelei interministeriale reprezintă coordonarea activităţilor în domeniul parteneriatelor public-private între autorităţile publice centrale şi unitatea pentru parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice.
    3.  Prezentul Regulament stabileşte principiile, competenţele şi modul de funcţionare a Reţelei interministeriale.
II. PINCIPIILE ŞI COMPETENŢELE REŢELEI
INTERMINISTERIALE

    4. Activitatea în cadrul Reţelei interministeriale se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) egalităţii de tratament, imparţialităţii şi nediscriminării;
    b) transparenţei;
    c) cooperării.  
    5. Reţeaua interministerială are următoarele competenţe:
    a) asigurarea unui proces integrat de implementare a politicilor în domeniul parteneriatului public-privat; 
    b) identificarea deficienţelor şi barierelor în procesul de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat, precum şi identificarea căilor de soluţionare a acestora;
    c) asigurarea implementării programelor de dezvoltare a parteneriatului public-privat, reieşind din priorităţile identificate în documentele de politici;
    d) diseminarea celor mai bune practici internaţionale.
    6. Membrii Reţelei interministeriale participă obligatoriu la:
    a) cursurile de instruire, creştere şi consolidare a capacităţilor autorităţilor publice centrale în domeniul parteneriatelor public-private;
    b) proiectele iniţiate de autoritatea publică centrală din care face parte, în calitate de membri ai comisiilor de selectare a partenerilor privaţi.
    7. Membrii Reţelei interministeriale asigură dialogul şi cooperarea interinstituţională cu unitatea de parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice
ce ţine de:
    a) coordonarea iniţierii parteneriatelor public-private la nivel naţional;
    b) identificarea potenţialelor proiecte de parteneriat public-privat în cadrul autorităţilor publice centrale pe care le reprezintă;
    c) identificarea, în baza studiilor de fezabilitate, a obiectivelor şi condiţiilor proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional pentru promovarea ulterioară a acestora spre aprobare Guvernului;
    d) punerea în aplicare a documentaţiei standard privind procedurile de selectare a partenerilor privaţi;
    e) asigurarea transferului de cunoştinţe şi celor mai bune practici şi recomandări în domeniul parteneriatelor public-private;
    f)  acordarea de asistenţă consultativă către partenerii privaţi în domeniul implementării sectoriale a parteneriatelor public-private.
    8. Membrii Reţelei interministeriale sînt obligaţi să prezinte semestrial unităţii parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice informaţia privind derularea procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat din cadrul organelor centrale de specialitate pe care le reprezintă, inclusiv din instituţiile subordonate.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI FUNCŢIONAREA
REŢELEI INTERMINISTERIALE
    9.  Activitatea Reţelei interministeriale este coordonată de unitatea parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice.
    10. Şedinţele Reţelei interministeriale sînt convocate semestrial sau la solicitarea oricărui membru al Reţelei interministeriale.
    11. Fiecare membru al Reţelei interministeriale are dreptul să propună chestiuni pe ordinea de zi a şedinţei.
    12.  Lucrările de secretariat ale Reţelei interministeriale sînt asigurate de către unitatea parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice.
    13.  Invitaţia de participare la şedinţă va fi transmisă membrilor Reţelei interministeriale cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă.
    14.  În invitaţia de participare se va indica data, ora, locul desfăşurării şedinţei Reţelei interministeriale şi ordinea de zi, cu anexarea materialelor aferente chestiunilor propuse pentru examinare.
    15. Şedinţele Reţelei interministeriale se consemnează în procese-verbale, semnate de conducătorul, secretarul şi membrii Reţelei interministeriale vizaţi în procesul-verbal al şedinţei şi se păstrează în incinta unităţii parteneriat public-privat din cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice. Procesele-verbale semnate se transmit tuturor membrilor Reţelei interministeriale în formă electronică.
    16.  Informaţia privind activitatea Reţelei interministeriale se prezintă, semestrial, Consiliului Naţional pentru parteneriat public-privat.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 255
din 11 aprilie 2013
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat
    POTLOG Ion                  -  şef al Direcţiei parteneriat public privat, conducător
                                               al Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat,
                                               Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei
    ŞENDILĂ Maria             -  şef adjunct al Direcţiei administrarea proprietăţii publice,
                                               Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei
    ROŞCA Tatiana               -  specialist superior în Direcţia parteneriat public-privat,
                                               secretar al Reţelei interministeriale de parteneriat public
                                               -privat, Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei
    BEŞLIU Viorica               -  specialist principal în Direcţia parteneriat public-privat,
                                                Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei
    BUNDUCHI Denis          -  specialist principal în Direcţia juridică,
                                                Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei
    DEMIDCENCO Tatiana  -  consultant principal în Direcţia politici de administrare
                                                şi deetatizare a proprietăţii publice, Ministerul Economiei
    JOMIRU Serghei              -  consultant în Direcţia producere şi furnizare a energiei termice,
                                                Ministerul Economiei  
    IACONI Liliana                -  şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
                                                Ministerul Finanţelor
    URSU Veronica                -  şef al Direcţiei monitoring şi analiză financiară,
                                                Ministerul Finanţelor
    BOTNARU Anatolii         -  şef al cabinetului ministrului dezvoltării regionale
                                                şi construcţiilor 
    BÎNZARU Valerian          -  şef al Direcţiei generale dezvoltare regională,
                                                Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor 
    RUSU Alexei                    -  şef al Secţiei planificare şi dezvoltare strategică,
                                                Ministerul Sănătăţii 
    GANTEA Lilia                  -  şef adjunct al Direcţiei buget, finanţe, asigurări,
                                                 Ministerul Sănătăţii 
    ŞINCARIUC Pavel           -  şef al Direcţiei politici în domeniul tehnologiei informaţiei,
                                                 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    PARFENTIEV Dumitru    -  şef al Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor,
                                                Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
    MOLODILO Diana          -  şef al Secţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
                                                Ministerul Apărării
    CUŢÎI Roman                   -  şef al Secţiei spaţiu locativ, Direcţia cazare, construcţii
                                                 şi evidenţă a Departamentului dotări, Ministerul Apărării
    MEAUN Ecaterina            -  şef al Direcţiei generale logistică, Ministerul Afacerilor
                                                 Interne
    GABURICI Dina                - specialist principal în Direcţia juridică, Ministerul
                                                 Afacerilor Interne
    PĂRVAN Pintilie                - şef adjunct al Direcţiei generale politici de dezvoltare
                                                 sectorială, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    BUTUCEL Mihai               -  şef al Direcţiei juridice şi armonizarea legislaţiei,
                                                 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
    SAVIŢCHI Ion                  -  şef al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,
                                                 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    ROGOVEI Radu                -  şef adjunct al Direcţiei dezvoltarea drumurilor,
                                                 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    PANCIUC Adrian               -  şef al Serviciului juridic, Ministerul Mediului
    BREAHNĂ Elena               -  consultant în Direcţia managementul apelor,
                                                  Ministerul Mediului
    NECULCEA Tatiana          -  consultant superior în Direcţia analiză, monitorizare
                                                  şi evaluare a politicilor, Ministerul Educaţiei
    GUZUN Ludmila                 -  consultant al Secţiei patrimoniu, achiziţii publice,
                                                  investiţii şi exploatare, Ministerul Educaţiei
    SÎRBU Svetlana                  -  consultant în Serviciul juridic, Ministerul Culturii
    CHERDIVARĂ Sergiu       -  consultant în Direcţia analiză, monitorizare
                                                 şi evaluare a politicilor, Ministerul Culturii
    CIOBĂNAŞ Tudor            -  şef al Direcţiei economico-financiare, Ministerul Muncii,
                                                  Protecţiei Sociale şi Familiei
    VINTILĂ Vadim                -  consultant în Secţia juridică, Ministerul Muncii,
                                                  Protecţiei Sociale şi Familiei
    DONEA Ion                       -  şef al Direcţiei programe de tineret, Ministerul
                                                  Tineretului şi Sportului
    BUCĂTARI Octavian         -  şef al Direcţiei sport de performanţă,
                                                  Ministerul Tineretului şi Sportului
    NICOLĂESCU Victor        -  consultant principal în Direcţia coordonarea politicilor
                                                  şi planificare strategică, Cancelaria de Stat
    VÎRLAN Nelea                   -  şef al Serviciului gestionare a patrimoniului, Cancelaria
                                                  de Stat
    GOSPODARENCO Marin -  şef al Direcţiei financiar-economice şi evidenţă contabilă,
                                                    Biroul Naţional de Statistică
    MARDARE Denis               -  şef al Secţiei administrare şi achiziţii,
                                                   Biroul Naţional de Statistică
    VIERU Mihai                       -  vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    ACULAI Elena                    -  doctor, cercetător ştiinţific coordonator, Secţia politici
                                                   şi mecanisme de creştere economică a Institutului de
                                                   Economie şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    SALCUŢAN Diana             -  şef adjunct al Direcţiei juridice şi practică contravenţională,
                                                   Departamentul Poliţiei de Frontieră
    AFTENIUC Arcadie           -  şef al Direcţiei management logistic şi achiziţii,
                                                   Departamentul Poliţiei de Frontieră
    PLATON Ion                      -  vicedirector general al Agenţiei „Moldsilva”
    GROSU Radu                     -  jurist, Serviciul juridic, Agenţia „Moldsilva”
    BOLDESCU Alexei             -  vicedirector general al Agenţiei Rezerve Materiale
    TIMOFEEVA Snejana        -  şef al Direcţiei juridice, Agenţia Rezerve Materiale
    BUZDUGAN Tatiana          -  şef al Direcţiei marketing şi finanţe, Agenţia Turismului
    TRICOLICI Constantin       -  consultant principal, Serviciul juridic, Agenţia Turismului
    CIOBANU Vladimir            -  şef al Direcţiei relaţii funciare şi protecţia solurilor,
                                                   Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    PASCARU Leonid               -  şef adjunct al Direcţiei cadastrul bunurilor imobile,
                                                   Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru